Ettevõtjate võrkudega liitumise programm

Sihtgrupp: Tegutsev või alustav ettevõtja, kes on taotluse esitamise hetkeks äriregistris registreeritud ning tegutsevad mäetööstuse, töötleva tööstus (va tubakatoodete tootmine) või elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise valdkonnas

Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni-,  gaasi-, kaugkütte-, kaugjahutus või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti. Programmi sihtpiirkond on Eesti, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn. Programmist toetatakse võrguga liitumist, olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist või elektriühenduse parandamiseks seadmete soetamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

TEADE!

Taotluste vastuvõtt on lõppenud 04.05.2020  kella 17:00.

Ettevõtete võrkudega liitumise toetus planeeriti riigieelarve strateegia kohaselt rakendamiseks kolmeks aastaks. Toetusskeem avati taotlemiseks 2017. aastal ning vahendite lõppemise tõttu lõpetas EAS taotluste vastuvõtmise 04.05.2020. Esitatud taotlusi menetletakse nende EASile esitamise järjekorras.

 

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: E-toetus (struktuurifondid.ee))

Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (E-toetus (struktuurifondid.ee)).

Videojuhise e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks leiad siit.

 

 

Maksimaalne toetus 100 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

1 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Tutvuge programmi kehtiva määrusega.

Sihtrühmaks on taotluse esitamise hetkel äriregistrisse kantud ettevõtjad, mis taotlevad toetust investeeringuks Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 jaotise B (mäetööstus), C (töötlev tööstus, va tubakatoodete tootmine) või D (elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine) valdkonnas.

Taotleja peab saavutama vähemalt 10% lisandväärtuse kasvu 2 aasta jooksul pärast projekti lõppemist või kui tegu on alustava ettevõtjaga, kel puudub varasem tegevusajalugu (või on eelmisel majandusaasta alla 40 000), peab ettevõtte müügitulu kaks aastat pärast projekti lõppu olema viiekordne toetusesumma.

Projekt peab olema lõppenud hiljemalt 31.12.2021a. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise hetkest või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäevast, mis ei või olla hilisem kui kuus kuud taotluse esitamisest alates.

Taotleja peab toetuse taotluse esitamise ajaks olema selle kinnistu omanik, millel asuva paigaldise võrguga liitumiseks toetust taotletakse või olema sõlminud kinnistu kasutamiseks tähtajalise rendi- või üürilepingu, mille lõpptähtaeg on vähemalt 5 aastat hilisem projekti abikõlblikkuse perioodi lõpust või omama hoonestusõigust või kasutusvaldust kinnistul vähemalt 5 aastaks pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.

 

 

 

Toetatavad tegevused

Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks ning elektriühenduse kvaliteedi parandamiseks seadmete soetamist.

Abikõlblikud kulud on:

  • liitumistasu – võrguettevõtja võetav tasu võrguga ühendamise eest;
  • tingimuste muutmise tasu – võrguettevõtja võetav tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest;
  • võrguühenduse projekteerimise ja väljaehitamise kulud, tingimusel, et toetuse taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud kehtivat ehitus- või projekteerimislepingut, mille täitmise vahendeid soovitakse käesoleva määruse alusel taotleda.
  • elektriühenduse kvaliteedi parandamiseks mõeldud seadmete soetamise ja paigaldamise kulud

Võrguühenduse väljaehitamine ettevõtja poolt, kes ei ole võrguettevõtja, on toetatav ainult juhul kui ehitaja hinnapakkumistest nähtub, et ehituse hind on sellise ettevõtja poolt odavam kui võrguettevõtja pakutav ehituse hind. Mittevõrguettevõtja ehituse puhul peab taotleja võtma kaks võrreldavat hinnapakkumist lisaks võrguettevõtja hinnapakkumisele. Kui ehitaja on võrguettevõtja, võrdlevaid hinnapakkumisi võtma ei pea. Abikõlblik on kulu tingimusel, et taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud eelnevat ehitus- või projekteerimislepingut, vältimaks toetuse tühimõju.

Abikõlblikud on kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil ning 45 päeva pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Abikõlblikkuse perioodi peab jääma ka võrgulepingu sõlmimine võrguettevõtjaga.

Käibemaks ei ole abikõlblik.


Kontakt


Kontakt:

Kristiina Niilits
738 6009
kristiina.niilits@eas.ee

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab EASile projekti vahe- ja lõpparuanded taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadel. Soov esitada vahearuandeid tuleb kajastada taotluses. Projekti lõpparuanne esitatakse hiljemalt 45 päeva jooksul pärast projekti perioodi lõppu. Aruanded esitatakse E-toetuse kaudu toetuse saaja esindusõigusliku isiku digiallkirjaga.

Projekti vahe- ja lõpparuande vorm.

 

X