Välisvärbamise toetus

Sihtgrupp: Kõik taotluse esitamise hetkeks äriregistrisse kantud äriühingud või välismaa äriühingu filiaalid

Välisvärbamise toetuse abil soovime toetada välisriigist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistide värbamist, mis aitaks leevendada tippspetsialistide puudust kõikides sektorites.

 

Toetuse taotlemine on lõppenud. Loe täpsemalt siit.
Taotlusi sai esitada kuni 30.11.2019 kell 09:00.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesmärk


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimuste ning korraga, mille leiate siit.

Tippspetsialist käesoleva määruse tähenduses on välisriigist värvatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või loodus- ja tehnikateaduste alal Eestis töötav tippspetsialist vastavalt Statistikaameti hallatavale ametite klassifikaatorile.

 • Toetuse summa iga värvatud tippspetsialisti kohta on 3000 eurot.
 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud äriühing või välismaa äriühingu filiaal.
 • Värvatud tippspetsialisti töölepingu järgne brutokuutasu viimase viie kuu vältel enne taotluse esitamist peab olema vähemalt 2000 eurot.
 • Taotleja peab olema tasunud värvatud  tippspetsialistile tehtud väljamaksetelt sotsiaalmaksu vähemalt viie kuu jooksul vahetult enne taotluse esitamist.
 • Taotleja poolt välisriigist värvatud  tippspetsialist ei tohi vähemalt kolme aasta jooksul enne taotleja juurde tööle asumist olla Eestis õppinud ega töötanud.
 • Taotleja ja värvatud tippspetsialisti vahel sõlmitud tööleping peab olema:
  • taotlemise hetkel kehtiv;
  • kehtima vähemalt 12 kuud alates lepingu sõlmimise hetkest;
  • sõlmitud viimase 12 kuu jooksul enne taotluse esitamist, aga mitte varem kui 1. oktoobril 2017. a.
 • Antav toetus on vähese tähtsusega abi.
 • Taotleja ei tohi tegutseda tööjõurendi teenuse pakkujana (EMTAK jagu N782).
 • Taotleja maksu- ja maksete võlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab see olema ajatatud. Taotleja peab nõuetekohaselt täitma maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustust.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava toetusega) üle 200 000 euro.
 • Juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, olema nõutud summas tehtud.

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida välisriigist värbamisega seotud kulusid näidates, et Eestisse on tööle jäänud välisriigist värvatud tippspetsialist (nii EL-ist kui ka kolmandatest riikidest).

Eelnimetatud tegevuste hulka võivad kuuluda: välisportaalides töökuulutuste jagamine ja tööandja tutvustamine; keelekursuste finantseerimine; kohanemise, majutuse ja ümberasumisega seotud kulud (lennupiletid, elukoha üür jne); riigiga tutvumiseks külastusreis; kohanemise toetamiseks personalijuhi või kaastöötaja täiendav tööaeg jms.

Taotluste menetlemine

 • Nõuetele vastava taotleja ja taotluse osas teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotluse rahuldamise otsuse või osalise rahuldamise otsuse.
 • Taotluse ja taotleja nõuetele vastavust hindab EAS-i konsultant.
 • Taotluse menetlusaeg on kuni 10 tööpäeva.

Toetuse väljamaksmine

 • Toetuse väljamaksmine toimub taotluse rahuldamise otsuse alusel.
 • Kuluaruannete esitamist ei toimu.

Toetuse saamisest teavitamine

 • Iga taotleja, kes on saanud välisvärbamise toetust, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutades selleks EASi ja Work in Estonia kaksiklogo (leitav siit), viidates projekti nimetusele ning eesmärgile.
 • Logo peab olema avaldatud toetuse saaja veebilehel ühe aasta jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse saamist.

Taotlemine

Välisvärbamistoetuse meede on jõudnudud lõpule ning uusi taotlusi enam vastu ei võeta

Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Ingrid Tivas
ettevõtete konsultant
mailto:Ingrid.Tivas@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvorm (näidis)
 • Tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise tõend, mis tõendab, et taotleja on tasunud värvatud tippspetsialistile tehtud väljamaksetelt sotsiaalmaksu vähemalt viie kuu jooksul vahetult enne taotluse esitamist.
 • Väljavõte Maksu- ja Tolliameti töötamise registrist, millelt on näha tippspetsialisti tööle asumise aeg ning töölepingu kehtivus.
 • Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on ema- või tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust.
 • Menetluse käigus on EAS-il õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente määruses sätestatud nõuete tõendamiseks. Lisadokumentideks võivad olla näiteks tööleping, tippspetsialisti poolt tehtud väljavõte Eesti Hariduse infosüsteemist või Maksu-ja Tolliameti poolt hallatavast töötamise registrist.

 

 

 
X