Välismessitoetus

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes tegutsevad tööstuse või nutika spetsialiseerumise kasvualade valdkonnas

Toetusega pakume Eesti ettevõtjatele tuge valdkondlikel messidel osalemiseks, et seeläbi tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, laiendada kontaktvõrgustikku ja suurendada ekspordivõimekust.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Maksimaalne toetus 50 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

3 miljonit eurot

Eesmärk


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda välismessitoetuse tingimustega.

Toetust saab taotleda ettevõte üksi või soovi korral koos partneriga.

Messil osalevad ettevõtted peavad vastama järgmistele tingimustele:

 • Ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud väikese või keskmise suurusega äriühing.
 • Ettevõte tegutseb kas mäetööstuses, töötlevas tööstuses (va tubakatööstus; kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine); elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisega; veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlusega; või panustab tema põhitegevus nutika spetsialiseerumise kasvualadesse.
 • Ettevõtte eelmise majandusaasta käive on vähemalt 200 000 eurot.

Saades toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust teavitama, kasutades selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Tutvu nutika spetsialiseerumise kasvualade raportitega:

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida välismessil eksponendina osalemise kulusid:

 • messile registreerimine;
 • messistendi pinna üür ja kindlustus;
 • messile akrediteerimine ja messipääsmed;
 • messi kataloogi ja andmebaasi kandmine;
 • messi haldusteenused;
 • messistendi koristamine ja valve;
 • elekter ja internet;
 • ekspositsiooni, messistendi ja tootenäidiste transport ning transpordiga seotud kindlustus- ja tollikulu.

Toetust ei saa kasutada järgmisteks kuludeks:

 • messiboksi kujundamine
 • reklaammaterjalide valmistamine
 • inimeste lähetusega seotud kulud (lennu- ja laevapiletid, majutus, päevarahad)

Taotlemine

Meetme eelarve täitumise tõttu on taotluste vastuvõtmine peatatud.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid:

Taotlusvormi näidis (taotlus esitatakse e-teeninduse kaudu)
Partneri nõusoleku ja info vorm

 

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahe-ja lõpparuandeid. Lisaks on EASil õigus küsida 12 kuud pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist projektijärgse aruande esitamist.

Projekti vahearuande saab esitada ainult juhul, kui projekti raames osaletakse rohkem kui ühel messil. Vahearuanne esitatakse messi toimumise järgselt.

Vahearuande ja lõpparuande näidisvorm (aruanded esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu).

 

X