Valdkondlik diagnostika

Sihtgrupp: ettevõte, kellel on soov ja võimekus realiseerida ambitsioonikaid kasvu- ja arenguplaane, kellel on olemas ekspordi kogemused ning kes tegeleb oma toote või teenuse arendamisega.

Eksperdi erapooletu hinnang koos võimalikele arenguvajadustele ja -võimalustele osutamisega aitab ettevõttel planeerida oma ressursse sinna, kus neid on kõige rohkem vaja ning keskenduda seeläbi oma ettevõtte kõige olulisemate eesmärkide saavutamisele.

Diagnostika väärtus kliendile:

  • võimalus arutada oma ettevõtte jaoks olulisi küsimusi koos valdkonna tunnustatud eksperdiga

  • võimalus võrrelda oma ettevõtte tegevust rahvusvahelises kontekstis

  • erapooletu hinnang kompetentse kõrvaltvaataja pilgu läbi aitab jõuda tulemuslike lahendusteni ettevõtte konkreetsetes kitsaskohtades

  • suurem selgus ettevõtte arengueesmärkides ja -ressurssides annab vajaliku fookuse ja alternatiivid

  • konkreetne sisend ettevõtte arenguplaanidesse ja strateegiatesse.


 

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Diagnostika keskendub valdkondadele, mis on ettevõtte jaoks kasvueesmärkide saavutamiseks võtmetähtsusega, kuid kus hetkeseisu ja planeeritud olukorra vahel on olulised erinevused.

Ettevõte saab valida diagnostika ühes või mõlemas alltoodud valdkonnas, milleks on:

  • turundus ja müük
  • tootmine/teenuse osutamine

Diagnostika läbiviimise protsess võtab aega kuni üks kalendrikuu, sealhulgas toimub ühepäevane visiit ettevõttesse. Vaatluse, intervjuude ja dokumentide analüüsi põhjal koostab ekspert diagnostika raporti.

Raport on ettevõtte hetkeseisu kaardistus ning praktiline töövahend, millele ettevõte saab edasistes tegevustes tugineda. Diagnostika raportis toodud hinnangud ja ettepanekud arutab ekspert koos ettevõtte juhtide ja võtmeisikutega täiendavalt läbi.


Osalemine

Diagnostika on mõeldud eelkõige EASi ettevõtte arengu programmides osalevatele ettevõtetele. Diagnostikate arv on piiratud. 

Kui soovite valdkondliku diagnostika kohta täpsemat infot palun täitke lühike ANKEET.

Ettevõtte diagnostika vajaduse selgitab välja EASi kliendihaldur, kes võtab Teiega ühendust.

Ettevõtte osalustasu on 250.- ühe diagnostika kohta. Summa on toodud ilma käibemaksuta.

Diagnostika teenust rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest. EASi poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest diagnostika läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on 3000 kuni 5550 eurot ja see on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Aigi Kukk
Aigi.Kukk@eas.ee
+372 5328 4674

X