Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetus

Sihtgrupp: sadamaseaduse tähenduses Eesti sadamaregistrisse sadama pidajana kantud Eesti riigiasutus, KOV ning Eestis registreeritud juriidiline isik.

Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti kui mereturismi sihtkoha rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine harrastusmeresõitjatele suunatud väikesadamate võrgustiku kaudu. Toetust anname Eesti rannikut katva vajalikke teenuseid pakkuvate ja piisava tihedusega väikesadamate võrgustiku arendamiseks, et sadamas oleks võimalik peatuda iga päevateekonna ehk vähemalt iga kolmekümne meremiili järel. Sadamatelt ootame külastajatele suunatud teenuste väljaarendamist ja täiendamist, et luua täiendavat reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks ning pikendada meie vetes seilavate külalisaluste Eestis viibimise aega.

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

2 200 000 €

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Tutvu meetme määrusega.

Toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad sadamad:

 • mis asuvad meresadamas või merre suubuva jõe laevatatavas jõesuudmes või jõe alamjooksul;
 • mis on kantud Eesti sadamaregistrisse.

Hiljemalt projekti lõppedes peavad toetatavad sadamad vastama järgmistele tingimustele:

 • juhul, kui sadamas toimub kalapaatide või -laevade lossimine, peavad paiknema väikelaevade külaliskohad ning kalapaatide ja -laevade kohad sadama territooriumil erinevates asukohtades ja olema selgelt eristatud;
 • sadamas on vähemalt kümme selgelt tähistatud väikelaeva külaliskohta;
 • minimaalne sügavus külastajatele mõeldud kaide juures ja sadama sissesõiduteel on 2,5 meetrit;
 • sadama sissesõidutee on tähistatud nõuetekohase navigatsioonimärgistusega;
 • sadamas on ohutu sildumise tagamiseks kinnitusvõimalused ning kaitse lainetuse eest;
 • sadama ja sadamas osututavate teenuste info on vähemalt eesti ja inglise keeles kättesaadav internetis ja veebikeskkonnas visitestonia.com;
 • sadam pakub turismi toetavaid ja külastust pikendavaid teenuseid;
 • sadam pakub vähemalt navigatsiooniperioodil sadamaala ja kaide valgustust, turvalist keskkonda ja kontaktivõimalust telefoni teel koos kohapealse infotahvliga vajalike kontaktandmetega;
 • sadam pakub jäätmete vastuvõttu vastavalt sadama laevaheitmete käitlemise kavale sadamaseaduse tähenduses ning septiktanki tühjendamise võimalust;
 • sadamas on kättesaadavad päästerõngas, pootshaak ja redel, tulekustutusvahendid ning esmaabivahendid;
 • sadama kail on ööpäev läbi kättesaadavad elekter ja joogivesi;
 • sadamas on vähemalt üks ööpäev läbi kasutatav tualett, mis on ligipääsetav ka sadama erivajadustega külastajatele;
 • sadamas on ööpäev läbi sooja veega pesemisvõimalus, mis on ligipääsetav ka sadama erivajadustega külastajatele;
 • sadamas on ööpäev läbi tasuta traadita internetiühendus.
 • Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – info leiate siit.

Toetatavad tegevused

Toetatakse väikesadamate võrgustiku väljaarendamiseks vajalikke tegevusi:

 • sadama hüdrotehniliste ja sildumisrajatiste ning navigatsioonimärgistuse projekteerimine, rajamine ja rekonstrueerimine;
 • väikelaeva teenindamiseks vajalike sadamaehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine;
 • akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendustööde teostamine;
 • sadama territooriumi väljaarendamine;
 • sadamas meresõiduohutuse, keskkonnakaitse ja turvalisuse nõuete tagamine;
 • sadama jätkusuutlikule arengule kaasa aitavate lisateenuste väljaarendamine.

Täpne loetelu määruses.


Taotlemine

Esimese taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 15.01.2018. a. Kokku laekus 17 taotlust kogusummas 3,01 miljonit eurot. Otsused tehti märtsis 2018. 

Täiendav info: Riin Roosalu, riin.roosalu@eas.ee.


Kontakt:

Riin Roosalu, 627 9368, riin.roosalu@eas.ee

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemiseks palume taotlusvormil olevad andmed sisestada e-teeninduse kaudu.

 • Finantsanalüüs

  Finantsanalüüs esitatakse üldjuhul ilma puhastuluanalüüsita EASi vormil.

  Juhul, kui toetust taotletakse mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antava abina ja investeeringu kogumaksumus on üle 1 miljoni euro või soovitakse omafinantseering tasuda avaliku sektori vahenditest, siis peab finantsanalüüs sisaldama puhastulu analüüsi. Esitatakse EASi vormil.

 • Elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.

 • Hinnapakkumised

  Taotlemisel: iga kulu kohta kas arvutuskäik või näidishinnapakkumine. Projekti elluviimisel: vähemalt kolm omavahel sõltumatu pakkuja poolt koostatud ja sisu poolest võrreldavat hinnapakkumist koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega, juhul kui tehingu summa käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning taotleja ei pea järgima riigihangete seadust. Juhul kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb taotlusele lisada põhjendus. Juhul kui toetuse saaja on kohustatud järgima riigihangete seadust ja tehingu hind käibemaksuta jääb vahemikku 5000–9999 eurot, esitada kolm sõltumatut hinnapakkumist. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumust ei valita, tuleb esitada sellekohane põhjendus.

 • Hinnakalkulatsioon

  Ehitustööde hinnakalkulatsioon ja selle aluseks olev lähteülesanne või hankedokumentatsioon.

 • Hankeplaan

  Riigihanke kohuslasest taotleja puhul, vastavalt EASi vormile.

 • Ehitusprojekt

  Juhul kui on tegemist ehitamisega.  Ehitusprojekt esitatakse elektrooniliselt  ning peab vastama vähemalt eelprojekti staadiumile vastavalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud eelprojekti nõuetele.

 • Süvendusprojekt

  Süvendustööde puhul süvendusprojekt koos informatsiooniga süvendusmahu ning kasutatava süvendustehnoloogia kohta.

 • Projektdokumentatsioon

  Info kehtivate projekteerimistingimuste või kehtiva detailplaneeringu olemasolu kohta.

 • Omandiõigus

  Juhul kui on tegemist ehitamisega, siis maa omandiõigust või pikaajalist kasutusõigust tõendavad dokumendid koos maa omaniku kirjaliku nõusolekuga. Juhul kui taotleja on ise maa omanik, ei ole vaja esitada eraldi kirjalikku nõusolekut.

 • Load ja kooskõlastused

  Projekti elluviimiseks vajalikud load, sh ehitusluba ja seadusest tulenevad kohustuslikud kooskõlastused.

 • Sadama plaan

  Juhul kui sadamas toimub kalapaatide/laevade lossimine, esitada sadama plaan, kust on tuvastatav, et külalisaluste kohad ja kalapaatide/laevade kohad sadama territooriumil on erinevates asukohtades ja selgelt eristatud (juhul kui projekti käigus tehakse vastavad muudatused, siis esitada praegune ja kavandatud muudatusega plaan.

 • Keskkonnamõjude hinnang

  Sõltuvalt projekti iseloomust keskkonnamõjude hinnang vastavalt „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele“.

 • Partneri info vormid

  Kui projekti on kaasatud partnerid. Esitatakse EASi vormil iga partneri kohta eraldi.

 • Partnerlusleping

  Partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerlus- või konsortsiumlepingust.

 • Kontserni liikmete skeem

  Taotleja ja partnerite kontserni liikmete skeemid kui taotletav toetus sisaldab vähese tähtsusega abi ja taotleja või partner kuuluvad kontserni. Esitatakse EASi vormil.

 • Liikmete nimekiri

  Mittetulundusühingust taotleja puhul MTÜ liikmete nimekiri, sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada SA nõukogu liikmeid.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

 
X