Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetus

Sihtgrupp: sadamaseaduse tähenduses Eesti sadamaregistrisse sadama pidajana kantud Eesti riigiasutus, KOV ning Eestis registreeritud juriidiline isik.

Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti kui mereturismi sihtkoha rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine harrastusmeresõitjatele suunatud väikesadamate võrgustiku kaudu. Toetust anname Eesti rannikut katva vajalikke teenuseid pakkuvate ja piisava tihedusega väikesadamate võrgustiku arendamiseks, et sadamas oleks võimalik peatuda iga päevateekonna ehk vähemalt iga kolmekümne meremiili järel. Sadamatelt ootame külastajatele suunatud teenuste väljaarendamist ja täiendamist, et luua täiendavat reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks ning pikendada meie vetes seilavate külalisaluste Eestis viibimise aega.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

2 200 000 €

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Tutvu meetme määrusega.

Toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad sadamad:

 • mis asuvad meresadamas või merre suubuva jõe laevatatavas jõesuudmes või jõe alamjooksul;
 • mis on kantud Eesti sadamaregistrisse.

Hiljemalt projekti lõppedes peavad toetatavad sadamad vastama järgmistele tingimustele:

 • juhul, kui sadamas toimub kalapaatide või -laevade lossimine, peavad paiknema väikelaevade külaliskohad ning kalapaatide ja -laevade kohad sadama territooriumil erinevates asukohtades ja olema selgelt eristatud;
 • sadamas on vähemalt kümme selgelt tähistatud väikelaeva külaliskohta;
 • minimaalne sügavus külastajatele mõeldud kaide juures ja sadama sissesõiduteel on 2,5 meetrit;
 • sadama sissesõidutee on tähistatud nõuetekohase navigatsioonimärgistusega;
 • sadamas on ohutu sildumise tagamiseks kinnitusvõimalused ning kaitse lainetuse eest;
 • sadama ja sadamas osututavate teenuste info on vähemalt eesti ja inglise keeles kättesaadav internetis ja veebikeskkonnas visitestonia.com;
 • sadam pakub turismi toetavaid ja külastust pikendavaid teenuseid;
 • sadam pakub vähemalt navigatsiooniperioodil sadamaala ja kaide valgustust, turvalist keskkonda ja kontaktivõimalust telefoni teel koos kohapealse infotahvliga vajalike kontaktandmetega;
 • sadam pakub jäätmete vastuvõttu vastavalt sadama laevaheitmete käitlemise kavale sadamaseaduse tähenduses ning septiktanki tühjendamise võimalust;
 • sadamas on kättesaadavad päästerõngas, pootshaak ja redel, tulekustutusvahendid ning esmaabivahendid;
 • sadama kail on ööpäev läbi kättesaadavad elekter ja joogivesi;
 • sadamas on vähemalt üks ööpäev läbi kasutatav tualett, mis on ligipääsetav ka sadama erivajadustega külastajatele;
 • sadamas on ööpäev läbi sooja veega pesemisvõimalus, mis on ligipääsetav ka sadama erivajadustega külastajatele;
 • sadamas on ööpäev läbi tasuta traadita internetiühendus.
 • Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – info leiate siit.

 

Toetatavad tegevused

Toetatakse väikesadamate võrgustiku väljaarendamiseks vajalikke tegevusi:

 • sadama hüdrotehniliste ja sildumisrajatiste ning navigatsioonimärgistuse projekteerimine, rajamine ja rekonstrueerimine;
 • väikelaeva teenindamiseks vajalike sadamaehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine;
 • akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendustööde teostamine;
 • sadama territooriumi väljaarendamine;
 • sadamas meresõiduohutuse, keskkonnakaitse ja turvalisuse nõuete tagamine;
 • sadama jätkusuutlikule arengule kaasa aitavate lisateenuste väljaarendamine.

Täpne loetelu määruses.


Taotlemine

Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotlusvoor toimus 2018. aastal, toetati 11 sadamat. Pressiteade asub siin.

Täiendav info: Riin Roosalu, riin.roosalu@eas.ee.


Kontakt:

Riin Roosalu, 627 9368, riin.roosalu@eas.ee

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab EASile projekti vahe- ja lõpparuande ning maksetaotluse taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadel E-toetuste keskkonnas.

Aruandlusperioodi pikkus on kuni kolm kuud. Toetuse väljamaksmise tingimused on kehtestatud toetusmeetme määruses §24.

Vahe- ja lõpparuannete näidisvorm ja näitajate täitmise juhend

X