fbpx

Väikesaarte programm

Avatud

Alates 01.septembrist rakendab Väikesaarte programmi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab taotlejaid ja toetuse saajaid projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel. Toetuse üldinfo on peagi leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel. Uus taotlus või info projekti elluviimise kohta tuleb jätkuvalt esitada EASi e-teeninduse kaudu, esitatud infot menetleb Riigi Tugiteenuste Keskus.
Lisainfo: Birgit Maasing, birgit.maasing@eas.ee

Eesti on küll e-riik, ent on tooteid ja teenuseid, mis ei ole kättesaadavad arvuti või interneti kaudu. Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Maksimaalne toetus 130 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Eesti riik

Eesmärk


Tingimused

Programm rakendub väikesaartele, mis on kantud väikesaarte seaduse alusel väikesaarte nimistusse. Programmi piirkonda ei kuulu Hiiumaa, Muhumaa ja Saaremaa. Soovitame tutvuda programmi määrusega  ja teavitamise juhendiga.

Programmi raames saavad taotlejaks olla:

 • saarelise osaga kohalikud omavalitsusüksused, kelle territooriumi koosseisus on üks või mitu programmi piirkonda kuuluvat väikesaart;
 • saarvallad;
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärki ja kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuuluvad projektis kavandatud tegevused;
 • riigiasutused;
 • äriühingud, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärkide täitmist.

Üldtingimused:

 • Projektijuhtimisega seotud personali- ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust.
 • Ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema investeeringu objekti omanik või tal peab olema kasutusõigus vähemalt viieks aastaks projekti lõppkuupäevast.
 • Toetuse saaja peab tagama investeeringu objekti kasutuse viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates samaks sihtotstarbeks kooskõlas programmi eesmärgiga ja pakkuma teenust või korraldama teenuse pakkumist projekti sihtgrupile.
 • Investeeringuid toetatakse juhul, kui projekti lõppedes on hoone või rajatis parandatud kvaliteedis kasutusele võetav.
 • Hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama vähemalt eelprojekti staadiumile.
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru avanemise aastale järgneva aasta 31.oktoobriks.

Riigiabi info

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 360/2012

Toetatavad tegevused

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte arengu programmi raames on esmatähtsateks teenusteks:

 • mandri- ja saarevaheliste transpordiühenduste (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel) loomine ja parandamine;
 • hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamine;
 • esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele;
 • esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavuse loomine ja parandamine;
 • jäätmemajanduse korraldamine;
 • juurdepääsu loomine ja parandamine alg- ja põhiharidusele;
 • päästevõimekuse tõstmine;
 • sideteenuste loomine ja parandamine;
 • kohaliku omavalitsuse omandis oleva ning avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale mõeldud eluruumide või sotsiaaleluruumide kvaliteedi parandamine või nende ehitamine.

Taotlemine

2018.a taotlusvoor on avatud alates 11.juunist ja taotluste esitamise tähtaeg on 13.august kell 16:00. Taotlust saab esitada digitaalselt EASi e-teeninduse kaudu.

Palume eelnevalt tutvuda e-teeninduse kasutamise tingimustega siin.


Birgit Maasing, 737 7237, birgit.maasing@eas.ee
Kai Koord, 737 7236, kai.koord@eas.ee

Taotlemise dokumendid:


Hindamine

Taotlusi hindab komisjon hindamismetoodika alusel. 

Hindamiskriteeriumid:

1) projekti mõju programmi eesmärkide täitmisele;
2) projekti ettevalmistuse tase;
3) projekti tegevuste jätkusuutlikkus.

Tutvu hindamismetoodikaga.

 

Aruandlus

Aruanded ja maksetaotlused palume esitada e-posti teel aadressile info@eas.ee või postiaadressil EAS Tartu kontor Sõbra 56, 51013 Tartu

E-teeninduses menetletud taotluste aruanded esitatakse samuti e-teeninduse kaudu. 2018.a taotlusvooru projektide vahe- ja lõpparuandevorm.

2017. aastal kinnitatud programmdokument, programmi kord ja tagasinõuete kord

Enne 2016. aastat programmi tegevuskavas kinnitatud projektide aruandluseks vajaminevad dokumendid:

Vahearuande vorm
Lõpparuande vorm
Muudatustaotluse vorm
Kulude aruanne
Kulude loetelu vorm
Maksetaotluse vorm riigiraamatupidamiskohustuslasele
Maksetaotluse vorm, muud v.a. riigiraamatupidamiskohustuslased
Aruande täitmise juhend
Personalikulude juhend
Tööajatabeli näidis
Üldkulude juhend

X