Väikesaarte programm

Avatud

Eesti on küll e-riik, ent on tooteid ja teenuseid, mis ei ole kättesaadavad arvuti või interneti kaudu. Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Maksimaalne toetus 130 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Eesti riik

Eesmärk


Tingimused

Programm rakendub väikesaartele, kus vastava eelarveaasta 1. jaanuari rahvastikuregistri seisuga elab vähemalt kahele erinevale aadressile registreeritud inimesi. Programmi piirkonda ei kuulu Hiiumaa, Muhumaa ja Saaremaa. Soovitame tutvuda programmdokumendi, programmi korra, tegevuskava ja tagasinõuete korra, aga ka teavitamise juhendiga.

Programmi raames saavad taotlejaks olla:

 • saarelise osaga kohalikud omavalitsusüksused, kelle territooriumi koosseisus on üks või mitu programmi piirkonda kuuluvat väikesaart;
 • saarvallad;
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärki ja kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuuluvad projektis kavandatud tegevused;
 • riigiasutused;
 • ettevõtjad, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärkide täitmist.

Üldtingimused:

 • Projektijuhtimisega seotud personali- ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust.
 • Ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja, või üks omanikest või valdajatest.
 • Kui toetuse taotleja on infrastruktuuriobjekti valdaja, peab objekt olema antud objekti omaniku poolt taotleja valdusesse kasutuslepinguga ning taotleja esitab taotluse objekti omaniku teadmisel ja nõusolekul.
 • Kui valdaja taotleb toetust talle mittekuuluva infrastruktuuriobjekti rekonstrueerimiseks, siis:
  – peab kasutusleping kehtima vähemalt 5 aastat alates projekti lõppemise päevast,
  – tuleb omanikul säilitada objekti sihtotstarbeline kasutamise vähemalt 5 aastaks alates projekti lõppemise päevast.
 • Välisabi projektide kaasfinantseerimiseks eraldatav toetus ei tohi olla suurem kui 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust ja väikesaarte programmi maksimaalsest lubatud toetuse suurusest.
 • Investeeringuid toetatakse juhul, kui projekti lõppedes on hoone või rajatis parandatud kvaliteedis kasutusele võetav.
 • Investeeringuid ei toetata, kui taotlejale on varem programmi vahenditest sama infrastruktuuriobjekti jaoks toetust eraldatud ja selle projekti lõpparuanne ei ole eeltaotluste esitamise tähtpäevaks EAS-i poolt kinnitatud.
 • Hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama kehtivatele õigusaktidele ning põhiprojekti staadiumile hoonete projekteerimisel vastavalt standardile “EVS 811 – Hoone ehitusprojekt” ning rajatiste projekteerimisel vastavalt standardile “EVS 907 – Rajatise ehitusprojekt”.
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.

Riigiabi info

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 360/2012

Toetatavad tegevused

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte arengu programmi raames on esmatähtsateks teenusteks:

 • mandri- ja saarevaheliste transpordiühenduste (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel) loomine ja parandamine;
 • hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamine;
 • esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee ja kütuse kättesaadavuse loomine ja parandamine;
 • jäätmemajanduse korraldamine;
 • juurdepääsu loomine ja parandamine alg- ja põhiharidusele;
 • päästeteenuste osutamine;
 • sideteenuste loomine ja parandamine.

Taotlemine

Taotlused palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu hiljemalt tegevuskavas määratud tähtajaks.

Palume eelnevalt tutvuda e-teeninduse kasutamise tingimustega siin.


Birgit Maasing, 737 7237, birgit.maasing@eas.ee
Kai Koord, 737 7236, kai.koord@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid


Hindamine

Programmi vahendite kasutamiseks kuulutab Pärnu Maavalitsus välja taotlusvooru eeltaotluste esitamiseks. Eeltaotlusi hindab programminõukogu, kes teeb riigihalduse ministrile ettepaneku eeltaotluse tegevuskavasse kandmiseks või sealt välja jätmiseks. Programmi tegevuskava kinnitab riigihalduse minister.

 

Aruandlus

Aruanded ja maksetaotlused palume esitada e-posti teel aadressile info@eas.ee või postiaadressil EAS Tartu kontor Sõbra 56, 51013 Tartu

E-teeninduses menetletud taotluste aruanded esitatakse samuti e-teeninduse kaudu.

Enne 2016. aastat programmi tegevuskavas kinnitatud projektide aruandluseks vajaminevad dokumendid:

Vahearuande vorm
Lõpparuande vorm
Muudatustaotluse vorm
Kulude aruanne
Kulude loetelu vorm
Maksetaotluse vorm riigiraamatupidamiskohustuslasele
Maksetaotluse vorm, muud v.a. riigiraamatupidamiskohustuslased
Aruande täitmise juhend
Personalikulude juhend
Tööajatabeli näidis
Üldkulude juhend

X