Toetus kriisi mõjude leevendamiseks uutele turismi- ja jaekaubandusettevõtetele

Sihtgrupp: Toetuse sihtgrupiks on majutusettevõtja, spaa ja veekeskus, toitlustusettevõtja, reisiettevõtja, nõupidamiste ja messide korraldaja, sõitjate muud maismaavedu teostav ettevõtja ja jaekaubanduse ettevõtja, kes on esmakordselt deklareerinud käivet perioodi 1. jaanuaril 2020. a eest või hiljem kuni veebruar 2021. a eest.

 

Toetuse taotlemine on lõppenud


Toetuse eesmärk ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega

 
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

372 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne toetuse taotlemist tutvu kindlasti toetuse määruses toodud tingimustega. Siin lehel oleme välja toonud olulisemad asjaolud, kuid määruses on nõuded ja tingimused kirjeldatud detailsemalt: Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega. Määruse seletuskiri.

Toetust saab taotleda uus majutusettevõtja, spaa ja veekeskus, toitlustusettevõtja, reisiettevõtja, nõupidamiste ja messide korraldaja, sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja ja jaekaubanduse ettevõtja toetus, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Majutusettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu I 55.
 • Spaa ja veekeskus on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu Q 86905 või Terviseameti ujulate registris registreeritud ujulat, veekeskust või basseini valdav eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kui tema põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu R 93 või EMTAK koodiga jagu S 96041.
 • Toitlustusettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu I 56.
 • Reisiettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 791.
 • Nõupidamiste ja messide korraldaja on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 82301.
 • Sõitjate muud maismaavedu teostav ettevõtja eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu H 4939, jagu H 49399 või jagu H 49391.
 • Jaekaubanduse ettevõtja on äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes omab või valdab füüsilist kauplust või müügisaali, kus klientidel oli või on Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” punkti 2014 alapunkti 8 kohaselt alates 11. märtsist 2021. a kuni nimetatud alapunktis sätestatud piirangu lõppemiseni keelatud viibida ning kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu G 451, jagu 4532 , jagu 4540, jagu 4719, jagu 4726, jagu 474, jagu 475, jagu 476, jagu 477 või jagu 478, välja arvatud isikud, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga 4773, 4774, 47762, 47781 ja 4781.
 • taotleja ei ole raskustes ettevõtja
 • taotlejal puuduvad taotluse esitamise hetkel riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud;
 • taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust;
 • füüsilisest isikust ettevõtjast taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;
 • taotleja ei ole saanud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” tulenevate piirangute tõttu toetust riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest kultuuriministri määruste alusel.

NB! Käesoleva määrusel alusel makstakse toetust taotleja kohta 1 kord. Kui taotleja on käesoleva määruse alusel kevadel toetust juba saanud, siis teist korda enam toetust ei maksta.

 

 

Toetatavad tegevused

Toetust saavad taotleda ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • Käibemaksukohustuslasest ettevõtja, kes on esmakordselt Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareerinud käivet perioodi 1. jaanuaril 2020. a eest või hiljem kuni veebruar 2021. a eest, võib toetust taotleda, kui ta on nende eest, mil ta on Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareerinud käivet, teinud tööjõumaksude väljamakse nimetatud kuude aritmeetilise keskmisena vähemalt 800 eurot kuus.

Toetuse suurus:

 • Majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse toetuse suurus on 90 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui majutusettevõtjal või spaal ja veekeskusel puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.
 • Toitlustusettevõtja toetuse suurus on 70 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui toitlustusettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.
 • Reisiettevõtja toetuse suurus on 60 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui reisiettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.
 • Nõupidamiste ja messide korraldaja toetuse suurus on 60 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui nõupidamiste ja messide korraldajal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.
 • Sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja toetuse suurus on 90 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui sõitjate muud maismaavedu teostaval ettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.
 • Jaekaubanduse ettevõtja toetuse suurus on 70 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui jaekaubanduse ettevõtjal 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 2000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 2000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 2000 eurot.

 


Taotlemine

Toetuse taotlemine on lõppenud.
Toetuse taotlemine oli avatud 17.08.2021 kell 9:00 kuni 25.08.2021 kell 16:00.

Toetuse taotlemine on vooruline. See tähendab, et taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, kõik vooru avatud oleku ajal esitatud taotlused vaadatakse läbi. Juhul kui toetuse rahastamise eelarvest ei piisa kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, jaotatakse toetuse rahastamise eelarve vahendid rahuldamisele kuuluvate taotluste vahel proportsionaalselt sellega, kuidas vastava toetuse rahastamise eelarve suhtub nõuetele vastavate taotluste kogusummasse.

 

 


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  Taotlusvormi näidis NB! Tegemist on taotlusvormi näidisega eelnevaks tutvumiseks. Taotlus tuleb esitada ja sisestada EASi e-teeninduses. E-posti teel laekunud taotlusi menetlusse ei võeta.

  Vajalikud lisad:

  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga, kui taotleja 2019.a majandusaasta ei ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal
  • Kui taotleja kuulub kontserni, siis kontsernipõhine kasumiaruanne ja bilanss
  • Kontserni liikmete skeem, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris

   

 • Taotluse menetlus

  Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva alates taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast (mitte taotluse esitamisest), kuna taotlusi esitatakse taotlusvooru raames.

  Kui taotlust on vaja täiendada või korrigeerida, teatame sellest ja anname puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg. Kuna kogu taotlusvooru otsused tehakse koos, on puuduste kõrvaldamise aeg piiratud.

 
X