Turismiteenuste pakkuja toetus

Sihtgrupp: Turismiteenuste pakkuja on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis, kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning kes on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis vastavate kategooriate teenusepakkujana.

Toetuse taotlemise avame eeldatavalt mai teises pooles peale riigiabi loa saamist.

Toetuse eesmärk on ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega.

Juriidilisest isikust ettevõtja toetuse suurus on 7500 eurot.

Füüsilisest isikust ettevõtja toetuse suurus on 2000 eurot.

Infopäev toetuse taotlejatele toimub veebiseminarina 12. mail.
Lähem info ja registreerumine siin
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne toetuse taotlemist tutvu kindlasti toetuse määruses toodud tingimustega. Siin lehel oleme välja toonud olulisemad asjaolud, kuid määruses on nõuded ja tingimused kirjeldatud detailsemalt:
Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega
Määruse seletuskiri
Määruse muudatuse seletuskiri

Toetust saab taotleda sõitjate muud maismaavedu teostav ettevõtja, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • turismiteenuste pakkuja on äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis, kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning kes on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis vastavate kategooriate teenusepakkujana (täpsem selgitus ja juhend siin)
 • taotleja ei ole raskustes ettevõtja
 • taotlejal puuduvad taotluse esitamise hetkel riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust
 • füüsilisest isikust ettevõtjast taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist
 • taotleja ei ole saanud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” tulenevate piirangute tõttu toetust riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest kultuuriministri määruste alusel

Toetatavad tegevused

Toetust saavad taotleda ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

1) Juriidilisest isikust ettevõtja võib toetust taotleda, kui ta on perioodil 1. jaanuar 2020. a kuni 28. veebruar 2021. a tasunud tööjõumakse vähemalt summas 3000 eurot. Juriidilisest isikust ettevõtja toetuse suurus on 7500 eurot.

2) Füüsilisest isikust ettevõtja võib toetust taotleda, kui ta on teinud 2021. aasta I kvartalis avansilise sotsiaalmaksu makse. Füüsilisest isikust ettevõtja toetuse suurus on 2000 eurot.


Taotlemine

Toetuse taotlemine ei ole veel avatud.
Toetuse taotlemise avame eeldatavalt mais peale riigiabi loa saamist.

Toetuse taotlemine pärast meetme avamist on vooruline. See tähendab, et taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, kõik vooru avatud oleku ajal esitatud taotlused vaadatakse läbi. Juhul kui toetuse rahastamise eelarvest ei piisa kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, jaotatakse toetuse rahastamise eelarve vahendid rahuldamisele kuuluvate taotluste vahel proportsionaalselt sellega, kuidas vastava toetuse rahastamise eelarve suhtub nõuetele vastavate taotluste kogusummasse.

Ära jäta taotlemist võimalusel viimasele päevale, et ei tekiks olukorda, kus süsteem ei luba liiga palju kasutajaid korraga sisse.


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  Taotlusvormi näidis lisame peatselt
  NB! Tegemist on taotlusvormi näidisega eelnevaks tutvumiseks. Taotlus tuleb esitada ja sisestada EASi e-teeninduses. E-posti teel laekunud taotlusi menetlusse ei võeta.

  Vajalikud lisad:

  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga, kui taotleja 2019.a majandusaasta ei ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal
  • Kui taotleja kuulub kontserni, siis kontsernipõhine kasumiaruanne ja bilanss
  • Kontserni liikmete skeem, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris
 • Taotluse menetlus

  Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva alates taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast (mitte taotluse esitamisest), kuna taotlusi esitatakse taotlusvooru raames.
  Kui taotlust on vaja täiendada või korrigeerida, teatame sellest ja anname puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg. Kuna kogu taotlusvooru otsused tehakse koos, on puuduste kõrvaldamise aeg piiratud.

 
X