Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus

Sihtgrupp: Riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ning vähemalt 24 kuud Eestis registreeritud juriidilised isikud (OÜ, AS, MTÜ, SA)

Taotluste vastuvõtt avaneb 7. jaanuar 2021 kell 9:00 eelarvemahuga 4,1 miljonit eurot.  Taotlemine on jooksev, taotlusi võetakse vastu kuni toetusmeetme eelarve mahu täitumiseni. 

Toetusmeetme kogueelarve on 7,7 miljonit eurot, millest otsustatud toetuste maht on 3,6 miljonit.
EASi pressiteade toetatud projektide ja toetusmeetme taasavamise kohta.
Rahastatud projektide nimekiri asub SIIN.

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

7,7 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Toetus min 20 000 eurot ja maksimaalselt 200 000 eurot
 • Projekti elluviimise periood on kuni 24 kuud, kuid mitte hiljem kui 31.08.2023
 • Toetus on vähese tähtsusega abi (VTA). Abi antakse kuni 200 000 eurot ettevõtja (kontserni) kohta 3 a jooksul. Toetust on võimalik taotleda taotleja vaba jäägi ulatuses. VTA vaba jääki on võimalik kontrollida siit
 • Projekti lõppedes on taotleja ellu viinud tegevused ärimudeli teenuste müügivalmiduse tekitamiseks ning turundab valminud teenuseid valitud sihtrühmadele ja -turgudele. Toetuse majanduslikke mõjusid ettevõtjale hinnatakse järelaruandes kogutavate projektijärgse teise aasta tulemuste kohta
 • Juhul, kui toetuse saaja on suurettevõtja (näiteks riigile või KOVile kuuluva institutsiooni puhul, või vastavalt ettevõtja suuruse määramise juhendile), hinnatakse mõjusid ka kaasatud väikese või keskmise suurusega ettevõttele (VKE). Projekti kaasatud VKE teenib tulu projekti tulemusel saabuvate külastajate teenindamiselt
 • Ettevõtja suuruse määramise juhend asub siin

 

 • Täpsemalt on võimalik toetuse tingimustega tutvuda toetusmeetme määrusest Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord
 • Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega. Toetuse saajal on kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest, juhised asuvad siin: Teavitamine 2014-2020
 • Täiendavalt soovitame tutvuda kõikidele Euroopa Liidu struktuurfondidest toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele kehtivate kohustuslike õigusaktide ja üldiste juhenditega, need leiate siit

28. oktoober toimunud toetuse tingimusi tutvustava VEEBISEMINARI slaidid ja järelvaatamine

Toetatavad tegevused

Toetust antakse vähemalt ühele tegevusele alljärgnevast loetelust:

 1. teenuse arendamiseks uuele kliendisegmendile
  Toetust antakse külastajatele huvipakkuva lisateenuse või lahenduse arendamisele. Klienditeekond valitud sihtrühmale peab olema arusaadav ja teenus koos olemasoleva pakkumisega moodustama tervikliku kogemuse. Juhul kui projekti käigus luuakse täiesti uus teenus, tuleb arvestada, et ärimudeli väärtuspakkumine ja teenus peab olema tarbitav koheselt projekti lõppedes.
 2. personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamiseks
  Teenuse digitaliseerimise kulud, näiteks ustele elektroonilised avajad, iseteenindusega seotud check-in ja muud tegevused, sobituvad teeninduskvaliteedi arendamise tegevuse alla. Samuti on säästva energia kasutuselevõtuga seotud kulud seotud teenuse arendamisega või teeninduskvaliteedi arendamisega ning oluline on võtta arvesse klientide ootused kestlikult arendatud teenustele ning arendada klienditeekonda tervikuna, pakkudes kliendile võimalust tarbida teenust nii, et klient saab panustada energia säästvasse kasutusse (valgus, vesi, elekter).
 3. unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamiseks ja rakendamiseks
  Unikaalne tehnoloogiline lahendus on lahendus, mida Eesti turismisektor veel ei kasuta ja millel on potentsiaal saada uueks müügitulu allikaks tehnoloogilise lahenduse müümise kaudu teisele turismisektoris tegutsevale ettevõttele ning mille sisseostmine pole kas võimalik selle puudumise tõttu või oleks lahendust vastavalt sektori vajadusele vaja nii palju kohandada, et selle lahenduse loomine on otstarbekam kui sisseostmine.

Kulud on abikõlblikud uue valitud sihtrühma klienditeekonna arendamiseks kogu klienditeekonna ulatuses (näiteks informatsioon võõrkeeles, turundustegevused, teenuse disain ja vajadusel ka ehitustööd). Ei toetata ehitust, mida soovitakse käiku võtta hiljem ega ka klienditeekonnaga mitte seotud ehitust ja sisustust. Klienditeekonnaga seotud ehitustegevus sisaldab ka ventilatsiooni ja muid kommunikatsioone abikõlbliku ehituspinnaga samas proportsioonis. Kui kogu ehitatav pind on kasutuses klientide teenindamiseks, siis on abikõlblik kogu ehitus ja sellega kaasnevad kommunikatsioonid.
Personalikulud on abikõlblikud kuni 20% ulatuses projekti kogukuludest (va projektijuhi tasu). Unikaalse tehnoloogilise lahenduse arendamise kuludel ei ole personalikulude piirangut.
Ei toetata: olmeelektroonika, kontoritehnika, kontorimööbli, jm taolise soetamist, mis ei ole otseselt seotud klienditeekonna arendamisega. Mitteabikõlblike kulude täispika loeteluga tutvu Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord §7 lõige 4.


Taotlemine

Taotluste vastuvõtt avaneb 7. jaanuar 2021 kell 9:00. Taotlemine on jooksev, taotlusi võetakse vastu kuni toetusmeetme eelarve mahu täitumiseni

Taotluste vastuvõtt avaneb Struktuuritoetuste e-keskkonnas E-Toetus

Enne taotluse esitamist soovitame tulla eelnõustamisele. Broneerige nõustamiseks sobiv aeg SIIN

 


Lisainfo:

Jane Jakobson
tel 738 6005
jane.jakobson@eas.ee

Anni Laanemets
tel 627 9712
anni.laanemets@eas.ee 

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Lisatakse hiljemalt 16. november

 • Ärimudeli plaan

  Taotluse kohustuslik lisa on projekti Ärimudeli plaan EASi vormil

 • Ärimudeli finantsanalüüs

  Taotluse kohustuslik lisa on projekti finantsanalüüs EASi vormil

 • Meeskonnaliikmete elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused esitatakse vabas vormis

 • Projekti partneri info vorm (kui projektis on partner)

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis on kohustus taotluse juurde lisada partneri poolt allkirjastatud Parneri info vorm, EASi vormil.

 • Partneriga koostöökokkulepe ja immateriaalse vara kasutamise kokkulepe

  1. Partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerluslepingust.
  2. Juhul kui projektis on partner ja juhul, kui projektis tekib immateriaalne vara, tuleb esitada immateriaalse vara kasutamise kokkulepe, mis võib sisalduda partnerluslepingus või esitatakse eraldi dokumendina
 • Majandusaasta aruanne

  Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud kahe viimase majandusaasta aruande koopiad  juhul, kui aruanded ei ole äriregistris kättesaadavad.

 • Bilanss ja kasumiaruanne

  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga.

 • Hankeplaan

  Esitatakse vastaval vormil, juhul kui taotleja või partner on riigihankekohuslane.

 • Kaasatud VKE kinnituskiri

  Juhul kui taotleja on suurettevõte, lisada kaasatud väikese- või keskmise suurusega ettevõtte poolt allkirjastatud kinnituskiri projektis osalemiseks. Näidis asub siin.

 • Kontserni liikmete skeem

  Kui taotleja ja partner kuuluvad kontserni, taotleja ja partnerite kontserni liikmete skeemid EASi vormil.

 • Ehitusprojekt

  Juhul kui projekt sisaldab ehitustöid, lisada ehitusprojekt eelprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

 • Hinnakalkulatsioon

  Ehitustööde hinnakalkulatsioon vabas vormis juhul kui projekt sisaldab ehitustöid.

 • Load ja kooskõlastused

  Juhul kui tegemist on ehitamisega ja ehitusluba on väljastatud, siis lisada see taotluse juurde.

  Juhul kui ehitusluba väljastatud ei ole tuleb see esitada EASi pärast taotluse rahuldamist.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, tuleb volikiri edastada EASile paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee Vt näidist


Hindamine

Projekte hindab EASi turismivaldkonna hindamiskomisjon. Taotluste hindamisega seotud toimingutele ja hindamisele kuluv aeg on 45 tööpäeva.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse valikumetoodika alusel järgnevalt:

 • projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisele – 40% koondhindest;
 • taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus – 25% koondhindest;
 • projekti asukoht, põhjendatus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet – 20% koondhindest;
 • projekti kuluefektiivsus – 15% koondhindest.

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotlus, mis on saanud iga valikukriteeriumi hindeks vähemalt 2,3 ja kogu projekti koondhindeks vähemalt 2,6 ning mis ei ületa aastast taotluste eelarvet.

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahearuanded, lõpparuande ning projekti elluviimise järgse aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadel. Aruandlusperioodi pikkus on 1-12 kuud. Järelaruanne esitatakse 2 aastat pärast projekti lõppu. Toetuse väljamaksmine toimub aruandega esitatud täielikult või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel pärast seda, kui kaup või teenus on kätte saadud.

Aruande näidisvormid: vahearuanne ja lõpparuanne

X