Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus

Avatud Sihtgrupp: Taotlema on oodatud majutusettevõtja või erasektori turismiatraktsioon, kes on • väikese või keskmise suurusega ettevõtja • registreeritud äriühinguna: nt AS, OÜ • valdkonnas tegutsenud vähemalt 36 kuud • läbinud EASi turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolituse, mille käigus on valminud ärimudeli plaan

Toetust antakse ettevõtte tegutsemismudeli muutmiseks, mille tulemusena paranevad ettevõtte majandustulemused ning kasvab ettevõtja enda tulevane investeerimisvõimekus. Uus ärimudel on uuenduslik Eesti turismisektori jaoks ning seeläbi on võimalik kasvatada Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. 

Ärimudelina käsitleme ettevõtja tegutsemist käibe tekitamiseks ja kasumi teenimiseks, mille komponendid on kliendisegmendid, väärtuspakkumised, müügikanalid, kliendisuhted, tuluvood, põhiressursid, võtmetegevused, võtmepartnerid ja kulustruktuur. Ärimudeli uuendamine on uute ärivõimaluste leidmine läbi olemasoleva ressursi uue rakenduse või kulude kokkuhoiu – eesmärgiga teenida täiendavat kasumit ning kasvatada ettevõtte lisandväärtust.

Maksimaalne toetus 150 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

Toetuse kogumaht on 4,7 miljonit eurot.

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Toetust antakse aastatel 2017–2021 , kokku mahus 4,7 miljonit eurot. 2017. a on toetuse kogueelarve 300 000 eurot, järgnevatel aastatel 1,1 miljonit eurot aastas. Aastase eelarvemahu täitumisel peatatakse taotluste vastuvõtt kuni järgmise aasta vahendite avanemiseni.
 • Toetuse taotleja käive aastas (kahe eelneva majandusaasta keskmine) peab olema vähemalt sama suur kui taotletav toetus, ehk minimaalselt 20 000 eurot.
 • Toetuse taotleja käive aastas (kahe eelneva majandusaasta keskmine) peab olema vähemalt sama suur kui taotletav toetus, ehk minimaalselt 20 000 eurot.
 • Toetuse maksimummäär projekti kohta on 150 000 ja miinimummäär 20 000 eurot. Toetus võib moodustada kuni 60% projekti kogueelarvest.
 • Toetuse taotlemise eelduseks on osalemine EASi turismi ärimudelite arendamise praktilises koolituses ja mentorluses, mis lõpeb ärimudeli koostamisega. 
 • Toetuse andmise määrus ja määruse seletuskiri
 • Kohustuslikud õigusaktid ja üldised juhendid kõikidele struktuuritoetuse saajatele.
 • Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – info leiate siit.

Täpsustused:

 • Vt selgitust väikese või keskmise suurusega ettevõtja kohta siin
 • Majutusettevõtja arendatav uus ärimudel võib sisaldada majutusteenuse või väliskülastajatele huvipakkuvate lisateenuste arendamist (näiteks spaa-, konverentsi-, toitlustusteenus jm).
 • Turismiatraktsioon on külastajale broneerimiseta avatud multifunktsionaalne kompleks, kus on võimalused meelelahutuseks ja teadmiste täiendamiseks ning kus korraldatakse temaatilisi üritusi (näiteks teemapargid, lõbustuspargid, veekeskused, eramuuseumid jt).

Toetatavad tegevused

Toetust antakse ärimudeli uuendamisega seotud tegevusteks:

 • teenuse arendamine rahvusvahelisele sihtturule;
 • teenuse arendamine senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile;
 • protsesside, sealhulgas personaliarendus-, müügi- ja turundus-, tootmis- ning teenindusprotsesside arendamine ja rakendamine;
 • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljaarendamine ja rakendamine.

Toetatav ärimudeli uuendamise projekt peab sisaldama vähemalt kolme eelnevat tegevust.

Ei toetata:

 • uuele sihtturule sisenemist, teenuse arendamist või tehnoloogilise lahenduse väljatöötamist ilma ärimudelit muutmata.
 • toetatavaks ei loeta ka müügivahendustegevustele baseeruvat ärimudelit.

Unikaalne tehnoloogiline lahendus on lahendus, mida Eesti turismisektor veel ei kasuta ja:

 • millel on potentsiaal saada uueks müügitulu allikaks tehnoloogilise lahenduse müümise kaudu teisele turismisektoris tegutsevale ettevõttele ning
 • mille sisseostmine pole kas võimalik selle puudumise tõttu või oleks lahendust vastavalt sektori vajadusele vaja nii palju kohandada, et selle lahenduse loomine on otstarbekam kui sisseostmine.

Taotlemine

Turismiettevõtete uute ärimudelite rakendamise toetuse taotlemine on jooksvalt avatud. Aastane eelarvemaht võimaldab toetada ca 10 projekti aastas. Projektitaotluse saab esitada peale mentorluse lõppemist EASi e-teeninduse kaudu. Soovitame enne projekti esitamist EAS toetuse eelnõustamist.

Kontakt: Jane Jakobson, jane.jakobson@eas.ee tel 738 6005.

Registreeru mentorlusse siin.

2019. a pakume kuni 15 turismiettevõttele võimalust läbida enne toetuse taotlemist ainult mentorlus, koolitusel osalemata. Taotlusi võtame vastu registreerumise järjekorras. Mentortundide maht on minimaalselt 10 ja maksimaalselt 15 tundi, mille eest EAS tasub 2/3 ja ettevõtja 1/3. Mentorluse tunnihinnad sõltuvad mentorite valikust (eestikeelne, võõrkeelne jms). Minimaalselt maksab 10 tundi mentorlust kokku 1 550 eurot, millest EAS tasub 1 033 eurot ja omaosalus on 517 eurot.

Mentorluse tulemusel valmib business model canvas’ meetodi alusel uuendatud ärimudel ja mis hõlmab vähemalt kolme järgnevat suunda. Uus ärimudel peab olema valitud sihtturu segmendi jaoks arusaadav ja tarbitav tervik.

 • teenuse arendamine uuele rahvusvahelisele sihtturule;
 • teenuse arendamine senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile;
 • protsesside (personal, müük, turundus, tootmine ja teenindus) arendamine ning rakendamine;
 • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine ja rakendamine.

Mentorteenuse läbiviimisse on kaasatud koostööpartner BDA Consulting, kes pakub välja valiku mentoritest, koostab ajakava ja koordineerib mentorteenuse läbiviimist.

Registreeru mentorlusse siin.


Lisainfo:
Infokeskus
tel 627 9700, info@eas.ee

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemiseks palume taotlusvormil olevad andmed sisestada e-teeninduse kaudu.

 • Projekti partneri info vorm (kui projektis on partner)

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis info partnerite kohta esitatakse vastavalt vormil.

 • Koostöökokkulepe, juhul kui projektis osaleb partner

  Partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerluslepingust. Juhul kui projektis on partner ja juhul kui projektis tekib immateriaalne vara, tuleb esitada immateriaalse vara kasutamise kokkulepe, mis võib sisalduda partnerluslepingus või esitatakse eraldi dokumendina.

 • Immateriaalse vara kasutamise kokkulepe

  Juhul kui projektis on partner ja juhul, kui projektis tekib immateriaalne vara, tuleb esitada immateriaalse vara kasutamise kokkulepe, mis võib sisalduda partnerluslepingus või esitatakse eraldi dokumendina.

 • Ärimudeli plaan

  Uuendatud või uue ärimudeli plaan EASi vormil.

 • Ärimudeli finantsanalüüs

  Ärimudeli finantsanalüüs ja projekti detailne eelarve EASi vormil

 • Sihtturud ja –segmendid

  Sihtturgude ja segmentide valiku põhjendused EASi vormil

 • Majandusaasta aruanne

  Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud kahe viimase majandusaasta aruande koopiad  juhul, kui aruanded ei ole äriregistris kättesaadavad.

 • Bilanss ja kasumiaruanne

  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga.

 • Hankeplaan, juhul kui taotleja või partner on riigihankekohuslane

  Esitatakse vastaval vormil, kui taotleja on riigihankekohuslane.

 • Meeskonnaliikmete elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused esitatakse vabas vormis.

 • Kontserni liikmete skeem

  Kui taotleja ja partner kuuluvad kontserni, taotleja ja partnerite kontserni liikmete skeemid EASi vormil http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/arendamine/kasvuettevotja_arenguplaan/taotleja_kontserni_liikmete_skeem.xls

 • Ehitusprojekt

  Juhul kui projekt sisaldab ehitustöid, lisada ehitusprojekt eelprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

 • Ehitusprojekti ekspertiis

  Juhul kui projekt sisaldab ehitustöid ning ekspertiis on seaduses nõutud.

 • Hinnakalkulatsioon

  Ehitustööde hinnakalkulatsioon vabas vormis.

 • Load, kooskõlastused ja ettekirjutused

  Juhul kui on tegemist ehitamisega, siis projekti elluviimiseks vajalikud load, sh ehitusluba ja seadusest tulenevad kohustuslikud kooskõlastused.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, tuleb volikiri edastada EASile paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee Vt näidist


Hindamine

Projekti hindamiseks moodustab EAS turismivaldkonna hindamiskomisjoni, mille koosseis on nähtav EASi veebilehel. Taotluste hindamisega seotud toimingutele ja hindamisele kuluv aeg on 45 tööpäeva.

Nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotluses kirjeldatud projekti hinnatakse järgnevalt:

 • projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisele – 40% koondhindest;
 • taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus – 25% koondhindest;
 • projekti asukoht, põhjendatus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet – 20% koondhindest;
 • projekti kuluefektiivsus – 15% koondhindest.

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotlus, mis on saanud iga valikukriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 ja kogu projekti koondhindeks vähemalt 2,75 ning mis ei ületa aastast taotluste eelarvet.

Projektide valikumetoodika

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahearuanded, lõpparuande ning projekti elluviimise järgse aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadel. Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 12 kuud. Järelaruanne esitatakse 2 aastat pärast projekti lõppu. Toetuse väljamaksmine toimub aruandega esitatud täielikult või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel pärast seda, kui kaup või teenus on kätte saadud.

Aruande näidisvormid: vahearuanne ja lõpparuanne

X