Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus

Sihtgrupp: Taotlema on oodatud majutusettevõtja või erasektori turismiatraktsioon, kes on • väikese või keskmise suurusega ettevõtja • registreeritud äriühinguna: nt AS, OÜ • valdkonnas tegutsenud vähemalt 36 kuud • läbinud EASi turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolituse, mille käigus on valminud ärimudeli plaan

Toetust antakse ettevõtte tegutsemismudeli muutmiseks, mille tulemusena paranevad ettevõtte majandustulemused ning kasvab ettevõtja enda tulevane investeerimisvõimekus.

Ärimudelina käsitleme ettevõtja tegutsemist käibe tekitamiseks ja kasumi teenimiseks, mille komponendid on kliendisegmendid, väärtuspakkumised, müügikanalid, kliendisuhted, tuluvood, põhiressursid, võtmetegevused, võtmepartnerid ja kulustruktuur. Ärimudeli uuendamine on uute ärivõimaluste leidmine läbi olemasoleva ressursi uue rakenduse või kulude kokkuhoiu – eesmärgiga teenida täiendavat kasumit ning kasvatada ettevõtte lisandväärtust.

Maksimaalne toetus 150 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

Toetuse kogumaht on 4,7 miljonit eurot.

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Toetust antakse aastatel 2017–2021 , kokku mahus 4,7 miljonit eurot. 2017. a on toetuse kogueelarve 300 000 eurot, 2018. a 1 miljon eurot. Aastase eelarvemahu täitumisel peatatakse taotluste vastuvõtt kuni järgmise aasta vahendite avanemiseni.
 • Toetuse maksimummäär projekti kohta on 150 000 ja miinimummäär 20 000 eurot. Toetus võib moodustada kuni 60% projekti kogueelarvest.
 • Toetuse taotlemise eelduseks on osalemine ühes EASi turismi ärimudelite arendamise pikemas praktilises koolitustsüklis (nt mentorlus, ärimudeli praktikum vms), mis lõpeb ärimudeli koostamisega. ja
 • Toetuse andmise määrus ja määruse seletuskiri
 • Kohustuslikud õigusaktid ja üldised juhendid kõikidele struktuuritoetuse saajatele.
 • Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – info leiate siit.

Täpsustused:

 • Vt selgitust väikese või keskmise suurusega ettevõtja kohta siin
 • Majutusettevõtja arendatav uus ärimudel võib sisaldada majutusteenuse või väliskülastajatele huvipakkuvate lisateenuste arendamist (näiteks spaa-, konverentsi-, toitlustusteenus jm).
 • Turismiatraktsioon on külastajale broneerimiseta avatud multifunktsionaalne kompleks, kus on võimalused meelelahutuseks ja teadmiste täiendamiseks ning kus korraldatakse temaatilisi üritusi (näiteks teemapargid, lõbustuspargid, veekeskused, eramuuseumid jt).

Toetatavad tegevused

Toetust antakse ärimudeli uuendamisega seotud tegevusteks:

 • teenuse arendamine rahvusvahelisele sihtturule;
 • teenuse arendamine senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile;
 • protsesside, sealhulgas personaliarendus-, müügi- ja turundus-, tootmis- ning teenindusprotsesside arendamine ja rakendamine;
 • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljaarendamine ja rakendamine.

Toetatav ärimudeli uuendamise projekt peab sisaldama vähemalt kolme eelnevat tegevust.

Ei toetata:

 • uuele sihtturule sisenemist, teenuse arendamist või tehnoloogilise lahenduse väljatöötamist ilma ärimudelit muutmata.
 • toetatavaks ei loeta ka müügivahendustegevustele baseeruvat ärimudelit.

Unikaalne tehnoloogiline lahendus on lahendus, mida Eesti turismisektor veel ei kasuta ja:

 • millel on potentsiaal saada uueks müügitulu allikaks tehnoloogilise lahenduse müümise kaudu teisele turismisektoris tegutsevale ettevõttele ning
 • mille sisseostmine pole kas võimalik selle puudumise tõttu või oleks lahendust vastavalt sektori vajadusele vaja nii palju kohandada, et selle lahenduse loomine on otstarbekam kui sisseostmine.

 


Taotlemine

Turismiettevõtete uute ärimudelite rakendamise toetuse avamisest teatame EASi veebilehel. Esialgne kavandatav toetuse taotlemise aeg on alates hilissügisest 2017. Registreerimise äriumudeli uuendamise koolitustele avame samuti 2017. a sügisel.

Taotlemine käib EAS e-teeninduse kaudu. Toetuse infopäev toimub sügisel 2017, toimumise aega ja kohta täpsustame EASi veebilehel.

Enne taotluse esitamist toimub iga projekti individuaalne eelnõustamine. Eelnõustamised toimuvad Tallinnas ja Tartus alates novembrist 2017. Kohad ja kontaktid täpsustatakse.

Ka taotlusdokumendid ilmuvad veebilehele toetuse avanemise ajaks sügisel.

 


Lisainfo:
Jane Jakobson
tel 738 6005, jane.jakobson@eas.ee

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemiseks palume taotlusvormil olevad andmed sisestada e-teeninduse kaudu.

 • Projekti partneri info vorm (kui projektis on partner)

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis info partnerite kohta esitatakse vastavalt vormil.

 • Partnerlusleping, juhul kui projektis osaleb partner

  Partnerlusleping esitatakse vabas vormis.

 • Ärimudeli plaan

  Palume täita lisadokumendina vastaval vormil.

 • Ärimudeli finantsanalüüs

  Palume täita lisadokumendina vastaval vormil.

 • Projekti kommunikatsiooniplaan

  Palume täita lisadokumendina vastaval vormil.

 • Hankeplaan, juhul kui taotleja või partner on riigihankekohuslane

  Esitatakse vastaval vormil, kui taotleja on riigihankekohuslane.

 • Meeskonnaliikmete elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused esitatakse vabas vormis.

 • Kontserni liikmete skeem vastaval vormil


Hindamine

Projekti hindamiseks moodustab EAS turismivaldkonna hindamiskomisjoni, mille koosseis on nähtav EASi veebilehel. Taotluste hindamisega seotud toimingutele ja hindamisele kuluv aeg on 45 tööpäeva.

Nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotluses kirjeldatud projekti hinnatakse järgnevalt:

 • projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisele – 40% koondhindest;
 • taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus – 25% koondhindest;
 • projekti asukoht, põhjendatus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet – 20% koondhindest;
 • projekti kuluefektiivsus – 15% koondhindest.

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotlus, mis on saanud iga valikukriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 ja kogu projekti koondhindeks vähemalt 2,75 ning mis ei ületa aastast taotluste eelarvet.

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahearuanded, lõpparuande ning projekti elluviimise järgse aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadel. Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 12 kuud. Järelaruanne esitatakse 2 aastat pärast projekti lõppu. Toetuse väljamaksmine toimub aruandega esitatud täielikult või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel pärast seda, kui kaup või teenus on kätte saadud.

X