Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus

Avatud Sihtgrupp: Riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ning vähemalt 36 kuud tegutsenud Eestis registreeritud juriidilised isikud.

Toetust antakse välisturgude klientide jaoks kõrgemalt hinnastatud lisateenuste loomiseks, läbi uuenduslike tegevuste reisimotivatsiooni loomiseks, ettevõtte majandustulemuste parandamiseks ning turismiettevõtte ja ka Eesti kui turismimaa konkurentsivõime kasvatamiseks.

Ärimudel on ettevõtja tegutsemismudel käibe tekitamiseks ja kasumi teenimiseks. Ärimudeli uuendamine on turismiettevõtja seniste ja uute väärtuste kombineerimine eesmärgiga leida olemasolevale ressursile uut rakendust või hoida kokku kulusid ja seeläbi teenida täiendavat tulu.

 

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

Toetuse kogumaht on 5 miljonit eurot.

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Toetust antakse jooksva taotlemise alusel kokku mahus 5 miljonit eurot.
 • Toetus projekti kohta võib olla minimaalselt 20 000 eurot ja maksimaalselt 200 000 eurot.
 • Projekti elluviimise periood on 3-18 kuud, kuid mitte hiljem kui 31.08.2023.
 • Eraldatav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA).
 • Juhul kui toetuse taotleja on suurettevõte (vastavalt allpool toodud ettevõtte suuruse määramise juhendile), peab projekti olema kaasatud vähemalt üks väikese või keskmise suurusega ettevõtja (VKE), kes teenib tulu külastajate teenindamiselt uuendatud ärimudeli rakendamise tulemusel.
 • Kaasatud VKE ja suurettevõtja teenuste finantsprognoos esitatakse, kas ühiselt või soovi korral eraldi ning projekti käigus loodavat ärimudelit hinnatakse ühtse tervikuna.
 • Projekti lõppedes on taotleja ellu viinud tegevused ärimudeli teenuste müügivalmiduse tekitamiseks ning turundab valminud teenuseid valitud sihtturgudel. Toetuse majanduslikke mõjusid ettevõtjale hinnatakse järelaruande käigus teise aasta tulemustena peale projekti lõppemist. Juhul, kui toetuse saaja on suurettevõtja, hinnatakse mõjusid ka kaasatud VKEle.
 • Toetusmeetme määrus .
 • Kohustuslikud õigusaktid ja üldised juhendid kõikidele struktuuritoetuse saajatele
 • Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – Teavitamine 2014-2020
 • Ettevõtte suuruse määramise juhend siin.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse ärimudeli arendamisele, mis keskendub väliskülastajatele huvipakkuva lisateenuse või lahenduse arendamisele. Välisuturul tegevuste tegemise võimekus peab olema taotlejal iseseisvalt, turundustegevused ühisturundusena koos võrgustikuga ei ole piisav välisuturu võimekuse kasvatamiseks. Klienditeekond valitud sihtrühmale peab olema arusaadav ja teenus tarbitav.

Toetust antakse vähemalt ühele tegevusele alljärgnevast loetelust:

 • teenuse arendamiseks senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile;
 • personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamiseks või;
 • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

Kulud on abikõlblikud uue valitud sihtrühma klienditeekonna arendamiseks kogu klienditeekonna ulatuses (näiteks informatsioon võõrkeeles, turundustegevused välisriigis, teenuse disain ja vajadusel ka ehitustööd).
Personalikulud on abikõlblikud kuni 20% ulatuses projekti kogukuludest (va projektijuhi tasu).

Ei toetata: kinnisasja või liiklusvahendi soetamist, olmeelektroonika, kontoritehnika, kontorimööbli, jm taolise soetamist, mis ei ole otseselt seotud klienditeekonna arendamisega. Ei toetata ettevõtte elementaarseid arendustegevusi, mis ei loo konkurentsieelist, st toetust ei anta tegevustele, mille tulemusel teenus peale projekti konkurentide olemasolevatest teenusest ei eristu. Samuti ei toetata kulusid, mis ei panusta tulude kasvatamisse või arendustesse, mis ei aita luua kulude kokkuhoidu. Mitteabikõlblike kulude loetulga tutvu täpsemalt toetuse andmise tingimustes.

Unikaalne tehnoloogiline lahendus on lahendus, mida Eesti turismisektor veel ei kasuta ja:

 • millel on potentsiaal saada uueks müügitulu allikaks tehnoloogilise lahenduse müümise kaudu teisele turismisektoris tegutsevale ettevõttele ning
 • mille sisseostmine pole kas võimalik selle puudumise tõttu või oleks lahendust vastavalt sektori vajadusele vaja nii palju kohandada, et selle lahenduse loomine on otstarbekam kui sisseostmine.

Taotlemine

NB! Toetuse taotlemise tingimused on muutunud alates 10. oktoober 2019.

 Toetuse taotlemine toimub EASi e-teeninduse kaudu. Soovitame enne projekti esitamist EAS toetuse eelnõustamist, pakume nõustamist Tallinna ja Tartu kontorites ning veebiülekande vormis.

Soovi korral on võimalik ärimudeli arendamiseks taotleda ka ettevõttepõhist mentorlust. Mentortundide maht ettevõtte kohta on kuni 15 tundi, mille eest EAS tasub 2/3 ja ettevõtja 1/3. Mentorluse tunnihinnad sõltuvad mentorite valikust (eestikeelne, võõrkeelne jms). Soovitame mentorlust minimaalselt 10 tundi, mis maksab kokku min 1 550 eurot, millest EAS tasub 1 033 eurot ja omaosalus on 517 eurot. Mentorluse tulemusel valmib business model canvas’ meetodi alusel uuendatud ärimudel, mis on valitud sihtturu segmendi jaoks arusaadav ja tarbitav tervik. Mentorteenuse läbiviimisse on kaasatud koostööpartner BDA Consulting, kes pakub välja valiku mentoritest, koostab ajakava ja koordineerib mentorteenuse läbiviimist. 


Lisainfo:
Jane Jakobson
tel 738 6005, jane.jakobson@eas.ee

 • Taotlusvormi näidis

  Taotluse koostamist uutel tingimustel saab alustada EASi e-keskkonnas alates 10. oktoobrist. Taotlusvormi näidis asub siin.

 • Ärimudeli plaan

  Uuendatud või uue ärimudeli plaan EASi vormil.

 • Ärimudeli finantsanalüüs

  Ärimudeli finantsanalüüs ja projekti detailne eelarve EASi vormil.

 • Meeskonnaliikmete elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused esitatakse vabas vormis.

 • Projekti partneri info vorm (kui projektis on partner)

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis on kohustus taotluse juurde lisada partneri poolt allkirjastatud Parneri info vorm, EASi vormil.

 • Partneriga koostöökokkulepe ja immateriaalse vara kasutamise kokkulepe

  1. Partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerluslepingust.
  2. Juhul kui projektis on partner ja juhul, kui projektis tekib immateriaalne vara, tuleb esitada immateriaalse vara kasutamise kokkulepe, mis võib sisalduda partnerluslepingus või esitatakse eraldi dokumendina
 • Majandusaasta aruanne

  Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud kahe viimase majandusaasta aruande koopiad  juhul, kui aruanded ei ole äriregistris kättesaadavad.

 • Bilanss ja kasumiaruanne

  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga.

 • Hankeplaan

  Esitatakse vastaval vormil, juhul kui taotleja või partner on riigihankekohuslane.

 • Kaasatud VKE kinnituskiri

  Juhul kui taotleja on suurettevõte, lisada kaasatud väikese- või keskmise suurusega ettevõtte poolt allkirjastatud kinnituskiri projektis osalemiseks. Näidis asub siin.

 • Kontserni liikmete skeem

  Kui taotleja ja partner kuuluvad kontserni, taotleja ja partnerite kontserni liikmete skeemid EASi vormil.

 • Ehitusprojekt

  Juhul kui projekt sisaldab ehitustöid, lisada ehitusprojekt eelprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

 • Hinnakalkulatsioon

  Ehitustööde hinnakalkulatsioon vabas vormis juhul kui projekt sisaldab ehitustöid.

 • Load, kooskõlastused ja ettekirjutused

  Juhul kui on tegemist ehitamisega, siis projekti elluviimiseks vajalikud load, sh ehitusluba ja seadusest tulenevad kohustuslikud kooskõlastused.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, tuleb volikiri edastada EASile paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee Vt näidist


Hindamine

Projekte hindab EASi turismivaldkonna hindamiskomisjon. Taotluste hindamisega seotud toimingutele ja hindamisele kuluv aeg on 45 tööpäeva.

Nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotluses kirjeldatud projekti hinnatakse järgnevalt:

 • projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisele – 40% koondhindest;
 • taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus – 25% koondhindest;
 • projekti asukoht, põhjendatus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet – 20% koondhindest;
 • projekti kuluefektiivsus – 15% koondhindest.

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotlus, mis on saanud iga valikukriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 ja kogu projekti koondhindeks vähemalt 2,75 ning mis ei ületa aastast taotluste eelarvet.

Taotluste hindamise aluseks olev valikumetoodika asub siin.

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahearuanded, lõpparuande ning projekti elluviimise järgse aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadel. Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 12 kuud. Järelaruanne esitatakse 2 aastat pärast projekti lõppu. Toetuse väljamaksmine toimub aruandega esitatud täielikult või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel pärast seda, kui kaup või teenus on kätte saadud.

Aruande näidisvormid: vahearuanne ja lõpparuanne

X