Turismisektori tootearenduse toetus

Sihtgrupp: Turismiettevõtjad (sh Eestis registreeritud äriühingud, MTÜ-d, SA-d, kohaliku omavalitsuse üksused ja riigiasutused)

Toetatakse turismitoodete arendamist või olemasolevate uuendamist.

Arendatav turismitoode peab olema suunatud otse lõpptarbijale, looma reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks või külastusaja pikendamiseks, eristuma välisturul ja Eestis pakutavatest teistest turismitoodetest, pakkuma terviklikku külastuselamust, vastama kestlikkuse ja kaasava disaini põhimõtetele ning järgima digi- ja rohepöörde trende.

Toetuse taotlemine on avatud 5. november 2021 kuni 5. jaanuar 2022 kell 16.00.

Toetuse tingimusi tutvustav virtuaalne INFOSEMINAR toimub 18. oktoober kell 14.00-16.00. Infoseminarile eelregistreerumine on lõppenud. Infoseminar on järelvaadatav ja sellekohane info avaldatakse pärast selle toimumist antud veebilehel.

Maksimaalne toetus 200000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

13 650 710,00

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Toetuse tingimused on kehtestatud määruses „Turismisektori tootearenduse toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord“, määrust selgitab SELETUSKIRI.

 • Toetust saab taotleda 20 000 kuni 200 000 eurot
 • Projekti tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 31. oktoober 2023
 • Toetuse osakaal projekti maksumusest sõltub toetuse liigist ja ääb vahemikku 20-70%

Juhul kui taotletav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA) siis:

 • Abi on võimalik anda kuni 200 000 eurot ettevõtja (sh kontserni kuuluvad ettevõtjad) kohta 3 a jooksul. Taotlejal peab olema taotletava toetuse summas VTA vaba jääki. VTA jääki saab kontrollida siit
 • Toetuse osakaal projekti maksumusest on 70%

Juhul kui taotletav toetus on grupierandi määruse artikkel 14 kohane regionaalabi siis:

 • Toetuse osakaal sõltub taotleja suurusest ja piirkonnast, kus projekti tegevused toimuvad. Toetuse osakaalud selguvad pärast 01.01.2022 kehtima hakkava Regionaalabi kaardi kinnitamist.

Eeldatavalt on toetuse osakaalud järgmised:

 • Väikeettevõtja=kogu Eesti* ja Lõuna-Eesti*=40%; Kirde-Eesti*=45%
 • Keskmise suurusega ettevõtja= kogu Eesti ja Lõuna-Eesti=30%; Kirde-Eesti=35%
 • Suurettevõtja= kogu Eesti ja Lõuna-Eesti=20%; Kirde-Eesti=25%

Ettevõtte suuruse määramise juhendi leiate SIIT

*kogu Eesti- Harju, Hiiu, Saare, Lääne, Pärnu, Järva, Lääne-Viru, Rapla maakond
*Lõuna-Eesti- Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi, Võru maakond
*Kirde-Eesti- Ida-Viru maakond

Toetatavad tegevused

Toetust saab taotleda tegevustele, mille tulemuseks on uus või uuendatud turismitoode lõpptarbijale.

Toetust saab taotleda ka üle-eestilist või erinevaid sihtkohti ühendaval külastajateekonnal pakutavate turismitoodete arendamiseks.

Arendatav turismitoode peab olema kestlik ja välisturul eristuv.

Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks:

 • turismitoote arendamine, testimine ja juurutamine
 • turismitoote ressursitõhususe saavutamine
 • turismitoode arendamisega seotud digitaalsete lahenduste kasutuselevõtt
 • arendatava turismitoote turundamine välisturul (va reklaami ostu kulud)
 • arendatava turismitoote pakkumisega seotud personali koolitamine

EI TOETATA tegevusi, mis ei ole toetuse eesmärkidega kooskõlas ja tegevusi, mille tulemuseks ei ole uut tootepakkumist. Näiteks hoonete või ruumide renoveerimist tõstmaks nende kvaliteeti ja tagamaks nende vastavust kaasaegsele standardile. Sealhulgas ei toetata näiteks majutuskoha puhul olemasoleva mööbli asendamist uuega. Mööbli uuendamist saab toetada juhul kui suurendatakse majutuskoha mahutavust või hakatakse pakkuma uut teenust.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud on nimetatud toetusmeetme määruse § 8 ja selgitused toodud seletuskirjas.

Toetatavatest kuludest antakse ülevaade ka INFOSEMINARIL.


Taotlemine

Toetuse taotlemine toimub e-toetuse keskkonnas.

Taotlusi on võimalik sisestada ja esitada alates 5. nov 2021 kell 9.00 kuni  5. jaanuar 2022, kell 16.00.

 


Lisainfo:

Anni Laanemets
tel 627 9712
Anni.Laanemets@eas.ee

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja muu info

 • Taotluse näidis ja kohustuslikud lisadokumendid

  Taotlusvormi näidis ja kohustuslike dokumentide vormid lisatakse hiljemalt 18. oktoobril

  Kohutuslikud lisadokumendid:

  • Projekti plaan EASi vormil
  • Projekti eelarve ja finantsanalüüs EASi vormil
  • Bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga (va KOV ja riigiasutused)
  • Taotleja eelneva 2 majandusaasta aruanne, juhul kui need ei ole äriregistris kättesaadavad ning nende esitamise kohustus on saabunud (va KOV ja riigiasutused)
  • Ehituslik eskiisprojekt, miinimum nõue (juhul kui projekt sisaldab ehitustöid)
  • Partneri andmed EASi vormil (juhul kui on kaasatud partner, vt selgitust taotluse näidisest)
  • Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)
  • Konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui kontserni info ei ole tuvastatav äriregistrist
  • Hankeplaan EASi vormil (juhul kui taotleja on riigihangete kohuslane)
 • Toetusega seotud mõisted

  Turismitoode on terviklik külastuselamus, mis koosneb erinevatest turismiteenustest, mida külastaja reisil tarbib

  Kestlik turismitoode on terviklik külastuselamus, mis väärtustab kohalikku kultuuri, keskkonda ja kogukonda ning loob majandusliku kasu ettevõttele ja sihtkohale.

  Välisturul eristuv turismitoode on Eesti kultuuri, looduse, identiteedi või pärandil põhinev pakkumine, mis eristub teistes riikides pakutavatest turismitoodetest sisu, teeninduskontseptsiooni, asukoha (s.t et samas piirkonnas ei ole sarnaste turismitoodete pakkumist), pakkumisaja (s.h hooaega pikendavad või hooajavälised turismitooted), sihtrühma või turundussõnumi poolest.

  Külastajateekond hõlmab külastaja kokkupuutepunkte teenusepakkujate, sihtkoha, kohalike.

 • Toetusega seotud kasulikud lingid

  Riigiabi, sh vähese tähtsusega abi ja regionaalabi tingimused

  Vähese tähtsusega abi kontrollimine

  Ettevõtja suuruse määramise juhend

  Rohepöörde trendid turismis

  Ligipääsetavus ja universaalne disain

  Tootearendus ja kvaliteet

 • Aruandlus ja toetuse väljamaksed

  Toetuse saajal on kohustus esitada vahearuanded 1-3 kuu tagant.

  Vaharuannete tähtajad kinnitatakse toetuse otsusega.

  Toetus makstakse välja pärast maksetaotluse esitamist ja kinnitamist.

   


Hindamine

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse valikumetoodika alusel järgnevalt (valikumetoodika lisatakse lähipäevil):

 • projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisele, sealhulgas konkurentsi ja nõudluse analüüs– 40% koondhindest;
 • taotleja organisatsiooniline võimekus, sealhulgas finantsvõimekus ning projektimeeskonna võimekus– 30% koondhindest;
 • projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja ettevalmistuse kvaliteet– 30% koondhindest;

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud taotlus, mis on saanud iga valikukriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 ja kogu projekti koondhindeks vähemalt 2,6 ning mille koht pingereas ei ületa taotlusvooru eelarvet.

 
 • Taotluse menetluse protsess

  Taotluse menetlus on kokku 45 tööpäeva ja algab taotlusvooru sulgemisele järgmisel päeval 6. jaanuaril 2022

  Taotluse menetlus koosneb järgmistest etappidest:

  1. Taotluse tehniline kontroll ja täiendamine maksimaalselt
  2. Taotluse sisuline analüüs ja täiendamine  (selle raames antakse võimalus taotlust sisuliselt täiendada)
  3. Taotluste hindamine hindamiskomisjonis
  4. Otsused taotluse rahuldamise või mitterahuldamise osas tehakse 2022. a märtsi jooksul
X