Turismisektori kesksete digilahenduste toetus

Sihtgrupp: IT- ja turismiettevõtjad (sh Eestis registreeritud äriühingud, MTÜ-d, SA-d, kohaliku omavalitsuse üksused ja riigiasutused)

Toetatakse kesksete digilahenduste loomist ja olemasolevate digilahenduste edasiarendamist või kohandamist Eesti turismisektori vajadustele.

Toetuse abil arendatavad digilahendused peavad võimaldama liitumist vähemalt sajale turismivaldkonna ettevõttele.

Projektid tuleb ellu viia turismiettevõtjate ja IT ettevõtjate koostöös. Taotleja võib olla nii turismisektori ettevõtja kui IT-valdkonna ettevõtja, kuid taotleja peab kaasama oma meeskonda (kas partnerina või teenusena sisse ostma) need kompetentsid, mida taotleja organisatsioonis ei ole.

Taotluse esitamine on kahe-etapiline (eel- ja põhitaotlus).

Eeltaotluste esitamine on avatud 17. detsember 2021 kell 9.00 - 21. veebruar 2022 kell 16.00.

Põhitaotluse esitamise võimaluse saavad ainult eeltaotluse voorus positiivse hinnangu saanud projektid.

Toetuse tingimusi tutvustav virtuaalne INFOSEMINAR toimub 13. detsember kell 14.00-16.00. Registreeru infoseminarile SIIN.
Peale registreerimist saate sisestatud e-posti aadressile infoseminaril osalemise lingi.

Infoseminar salvestatakse ja lisatakse järelvaatamiseks antud veebilehele.

Toetust rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Maksimaalne toetus 550 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 55%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

4 000 000

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Toetuse tingimused on kehtestatud määruses „Turismisektori kesksete digilahenduste toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord“, määrust selgitab SELETUSKIRI

 • Toetust saab taotleda minimaalselt 20 000 eurot ja maksimaalselt 550 000 eurot
 • Projektid tuleb ellu viia 31. oktoobriks 2023
 • Toetus saab olla vähese tähtsusega abi (VTA) või grupierandi artikkel 25 alusel antav teadus- ja arendusprojektidele antav abi
 • Toetuse abi liigist sõltub toetuse suurus ja osakaal projekti maksumusest

Kui taotletav summa on 20 000 kuni 200 000 eurot, siis:

 • Saab toetust taotleda VTA-na (eeldab VTA vaba jäägi olemasolu samas ulatuses, VTA jääki saab kontrollida SIIN)
  Sellisel juhul on toetuse osakaal projekti maksumusest 55%
 • Kui VTA vaba jääk puudub, saab toetust taotleda teadus- ja arendusprojektidele antava abina (artikkel 25)
  Sellisel juhul sõltub toetuse osakaal taotleva ettevõtte suurusest – väikeettevõtja 45%, keskmise suurusega ettevõtja 35%, suurettevõtja 25%. Ettevõtte suuruse määramise juhendi leiate siit (pdf)

Kui taotletav summa on üle 200 000 euro ja kuni 550 000 eurot, siis:

 • Saab toetust taotleda VTAna kuni 200 000 eurot (või samas summa ulatuses kui on VTA jääki) ja kuni 350 000 eurot teadus- ja arendusprojektidele antava abina
 • Sellisel juhul on VTA-na küsitava tegevuste toetuse osakaal 55% ja teadus- ja arendusprojektidele antava abina makstavate tegevuste toetuse osakaal
  sõltuvalt taotleja ettevõtte suurusest – väikeettevõtja 45%, keskmise suurusega ettevõtja 35%, suurettevõtja 25%. Ettevõtte suuruse määramise juhendi leiate siit (pdf)

Toetatavad tegevused

Toetust saab taotleda tegevustele, mille tulemuseks on uue keskse digilahenduse loomine või olemasoleva edasiarendamine, sealhulgas analüüs, arendamine, integreerimine ja testimine.

Toetust saab taotleda järgmisteks kuludeks:

 • turutingimustel* teenuse sisseostmine (sh konsultatsioon, ärianalüüs ja digilahenduse arendamine)
 • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud
 • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis

*juhul kui teenuse sisseostmine maksab üle 20 000,00 eurot siis on vajalik turgu enne lepingu sõlmimist võrrelda. Selleks tuleks võtta vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumist (samal ajal, sama lähteülesande alusel) ning valida saadud pakkumistest soodsaim. Kui soodsamat ei valita tuleks valikut objektiivselt põhjendada. Hinnapakkumised ei tohi olla võetud seotud isikutelt tulumaksuseaduse § 8 kohaselt. NB! taotluse juurde võrreldavaid hinnapakkumisi lisada ei ole vaja. Hinnapakkumisi kontrollitakse enne toetuse väljamaksmist.

Juhul kui taotletav toetus on VTA ning toetuse summa jääb alla 100 000 euro (projekti maksumus kuni 181 818 eurot), siis on kohustuslik valida üks järgnevatest lihtsustamise viisidest:

 1. kui projekti kuludeks on peamiselt sisseostetud teenused (kuni 151 515 eurot) siis hüvitatakse nendest kuludest 20% lihtsustatud kujul, katmaks projektiga seotud personalikulusid;
 2. kui projekti kuludeks on peamiselt taotleja enda töötajate töötasud ja sellega seotud maksud (kuni 51 948 eurot) siis hüvitatakse nendest kuludest 40% lihtsustatud kujul, katmaks projektiga seotud asjade ja teenuste ostu kulusid.

*lihtsustatud väljamakse – toetuse väljamakse aluseks ei ole vaja esitada arveid ja maksekorraldusi.

Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele ja kuludele:

 •  tegevusi, mis ei ole toetuse eesmärkidega kooskõlas ja tegevusi, mille tulemuseks ei ole keskne digilahendus
 • ühe ettevõtte põhist digitaliseerimist või ühe ettevõtte digilahendustega seotud arendustöid
 • ekspordiks ehk välisturgudele suunatud digilahenduste arendamist, sh sellega seotud arendusi ja välisturundustegevusi (digilahenduse eksport võib olla täiendav osa ärimudelist kui Eesti turg on piisavalt hõlmatud)

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud on välja toodud toetusmeetme määruses § 9 ja selgitused on toodud määruse seletuskirjas.
Toetuse taotlusesse sobivate kulude osas antakse ülevaade ka INFOSEMINARIL.


Taotlemine

Toetuse taotlemine toimub e-toetuse keskkonnas.

Eeltaotlust on võimalik sisestama hakata alates 17. detsember 2021 kell 9.00.

Eeltaotluse esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2022 kell 16.00.

Enne taotluse esitamist soovitame toetuse eelnõustamist. Eelnõustamised toimuvad veebi vahendusel. Aja kokkuleppimiseks palume pöörduda allpool toodud kontaktidel.


 

Anni Laanemets
tel 627 9712
anni.laanemets@eas.ee

Ave Pill
tel 5850 8793
ave.pill@eas.ee

 • Nõuded EELTAOTLUSELE

  Eeltaotlus on projekti raames arendatava keskse digilahenduse ideekavand, mille raames esitatakse keskse digilahenduse kirjeldus, kliendisegmendi ja kasutajate vajaduste kirjeldus, projekti tegevuskava, eelarve, projektimeeskonna kirjeldus, riskianalüüs ja finantsanalüüs.

  Eeltaotluse vormi näidis ja kohustuslike dokumentide vormid lisatakse hiljemalt 13. detsember.

  Eeltaotluse kohutuslikud lisadokumendid:

  • Ideekavand EASi vormil
  • Projekti eelarve ja finantsanalüüs EASi vormil
  • Bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga (va KOV ja riigiasutused)
  • Taotleja eelneva 2 majandusaasta aruanne, juhul kui need ei ole äriregistris kättesaadavad ning nende esitamise kohustus on saabunud (va KOV ja riigiasutused)
  • Partneri andmed EASi vormil (juhul kui on kaasatud partner, vt selgitust taotluse näidisest)
  • Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei äriregistris kuvatud)
  • Konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui kontserni info ei ole tuvastatav registrist
  • Hankeplaan EASi vormil (juhul kui taotleja on riigihangete kohuslane)
 • Nõuded PÕHITAOTLUSELE

  Põhitaotluse esitamise eelduseks on eeltaotluse rahuldamise otsus.

  Põhitaotluse raames antakse detailne ülevaade eeltaotluses kirjeldatud keskse digilahenduse arendusprotsessist, sh kasutuslugude ja äriprotsesside kirjeldus, funktsionaalsuste kirjeldus, arhitektuur, mittefunktsionaalsed nõuded ja liidestamisvajaduste kirjeldus, tööde teostamise täpsustatud ajakava koos piloottesti plaaniga, projekti detailne eelarve ja maksumus, keskse digilahenduse potentsiaalselt kasutusele võtvate turismiteenuse pakkujate ja nende kontaktisikute nimeline loetelu.

  Põhitaotluse esitamise hetkeks peab taotleja pilootkasutajana olema kaasanud vähemalt kolm turismiteenuse pakkujat, kes osalevad pilootprojektis.

  Taotleja peab turismiteenuse pakkujast pilootkasutaja kaasamisel järgima järgmiseid nõudeid:

  1. kaasatud turismiteenuse pakkujatele peab olema rakenduse kasutamine tasuta kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni;
  2. kaasatud turismiteenuse pakkuja peab võtma keskse digilahenduse kasutusse vähemalt kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni;
  3. pilootprojektis osalemiseks on sõlmitud mõlema osapoole kohustusi ja õigusi sätestav koostööleping.

  Põhitaotluse kohustuslikud lisadokumendid lisatakse hiljemalt 13. detsember.

 • NÕUDED kesksele digilahendusele

  Projekti lõpuks peab arendatav keskne digilahendus vastama järgmistele tingimustele:

  • on uus lahendus Eestis või olemasoleva lahenduse edasiarendus Eesti turismiettevõtjate jaoks;
  • on turismiteenuse pakkuja vaates kogu ulatuses vähemalt eestikeelne, lõpptarbija vaates kogu ulatuses vähemalt eesti-, inglise- ja venekeelne;
  • lõpptarbijale suunatud kesksed digilahendused peavad sisaldama teenuste reaalajas broneerimist;
  • võimaldab tehnoloogilist liitumist vähemalt sajale kasutavale turismiettevõtjale;
  • vastab kaasaegsetele nõuetele tehnoloogiate valiku ja turvalisuse osas;
  • võimaldab liidestuda väliste infosüsteemidega, sealhulgas riigi infosüsteemidega, majutusteenuse kasutajate info haldamise puhul peab võimaldama liitumist X-teega;
  • kaasatud on vähemalt kolm turismisektoris tegutsevat pilootkasutajat, kes erinevad üksteisest;
  • on koostatud ning pilootperioodi käigus pilootkasutajate poolt testitud ja heaks kiidetud kasutajajuhend ning kasutajatugi;
  • on koostatud turvaanalüüs, mis käsitleb levinumaid tarkvaras esinevaid turvariske;
  • vastab siseriiklikele ja Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevatele nõuetele.
 • Toetusega seotud mõisted

  Keskne digilahendus on tarkvaraline infosüsteem (riistvaraline osa ei kuulu toetuse skoopi), mis võib olla eraldiseisev või kombineeritud muude tarkvaralahendustega, ja mille rakendamine aitab kaasa Eesti turismisektori ressursside tõhusamale kasutamisele, efektiivsemale toimimisele, teenuste kättesaadavuse parandamisele ja online broneerimisele ning klienditeekonna sujuvamaks muutmisele

  Keskse digilahenduse kasutaja võib olla nii turismiteenuste pakkuja kui ka lõpptarbija.

  Turismiteenuse pakkuja on turismiettevõtja, kes võtab kasutusele keskse digilahenduse oma tööprotsesside efektiivsemaks ja teenuste kvaliteetsemaks muutmiseks.

  Lõpptarbija on turismiteenuseid tarbiv sise- või välisturist.

  Külastajateekond hõlmab külastaja kokkupuutepunkte teenusepakkujate, sihtkoha, kohalike.


 
 • Eel- ja põhitaotluse esitamise ning menetluse protsess

  Eeltaotlus esitatakse hiljemalt 21. veebruar 2022. Eeltaotluse menetlus on kokku 45 tööpäeva ja algab taotlusvooru sulgemisele järgmisel päeval 23. veebruaril 2022.

  Eeltaotluse menetlus koosneb järgmistest etappidest:

  1. Taotluse tehniline kontroll ja täiendamine
  2. Taotluse sisuline analüüs ja täiendamine (selle raames antakse võimalus taotlust sisuliselt täiendada)
  3. Taotluste hindamine hindamiskomisjonis
  4. EASi otsused eeltaotluse rahuldamise või mitterahuldamise osas tehakse 2022. a mai kuu jooksul

  Eeltaotluse rahuldamise korral antakse taotlejale võimalus esitada põhitaotlus. Eeltaotluse rahuldamisega ei kaasne rahalist toetust.

  Põhitaotlus esitatakse 40 tööpäeva jooksul eeltaotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

  Põhitaotluse menetlus koosneb järgmistest etappidest:

  1. Taotluse tehniline kontroll ja täiendamine
  2. Taotluse sisuline analüüs ja täiendamine (selle raames antakse võimalus taotlust sisuliselt täiendada
  3. Taotluste hindamine hindamiskomisjonis
  4. EASi otsused põhitaotluse rahuldamise või mitterahuldamise osas tehakse 2022. a teises pooles

  Rahaline toetus ja õigus saada toetuse väljamakseid kaasneb alles põhitaotluse rahuldamise otsusega.

X