Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus

Avatud Sihtgrupp: Eestis registreeritud rahvusvahelisse kontserni kuuluv ettevõtja, kelle tegevus on suunatud tugiteenuse pakkumisele või kes täidab kontsernis arendustegevuse funktsiooni.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Eestisse rajatav tugiteenuskeskus võib olla rahvusvahelise kontserni äritegevust toetav raamatupidamise-, finants-, personali- (välja arvatud tööjõu rendi), hankimise-, insener-tehnilise projekteerimise-, klienditoe- ja tehnilise teenuse (näiteks hoolduse ja remondi), ning infotehnoloogiaga seotud tugifunktsioonide täitmiseks (sealhulgas tarkvara ja riistvara arendamiseks) mõeldud keskus.

Eestisse rajatavas arenduskeskuses läbiviidavad arendustegevused on uuringute ning ettevõtja senise praktika kaudu saadud teadmiste rakendamine uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks, protsessi, süsteemi ja teenuse juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

2 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Maksimaalne toetuse summa on 200 000 eurot.
 • Maksimaalne projekti pikkus on 18 kuud.
 • Toetuse määr:
  • kuni 35% abikõlblikest kuludest, kui tugiteenuskeskus asub Tallinna linnas või sellega piirnevates valdades;
  • kuni 65% abikõlblikest kuludest, kui tugiteenuskeskus asub väljaspool Tallinna linna või sellega piirnevaid valdasid.
 • Koolitusabi andmisel on toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest:
  • kuni 50% koolituse läbiviija töötasu või koolitusel osalevate töötajate töötasu kuludest;
 • Taotleja peab kuuluma kontserni, mille konsolideeritud käive peab olema viimasel majandusaastal olnud vähemalt 25 miljonit eurot.
 • Kontsernil peab olema majandustegevus vähemalt kahes välisriigis.
 • Projekti tulemusena tuleb luua vähemalt 5 uut täistööajaga töökohta. Loodud töökoha keskmine brutokuupalk peab võrduma vähemalt 1,25 kordse maakonnapõhise brutokuupalgaga vastavalt loodava keskuse asukohale.
 • Taotleja projektiplaan on saanud EASilt eelnevalt positiivse hinnangu. Eelhinnangu saamiseks palume kontakteeruda EAS-iga.
 • Eelistatakse projekte:
  • milles tehakse koostööd kutse-, rakenduskõrg- või ülikoolidega teadus- ja arendustegevuse osas;
  • mis kuuluvad nutika spetsialiseerumise kasvualadesse, milleks on:
   • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste sektorite,
   • tervisetehnoloogiad ja -teenused,
   • ressursside efektiivsem kasutamine.
 • Projekt peaks täitma vähemalt ühte eelistustest:
  • Projekti raames tehakse abikõlblikkuse perioodil koostööd kutse-, rakenduskõrg- või ülikoolidega teadus- ja arendustegevuse osas;
  • Projekt kuulub nutika spetsialiseerumise kasvualadesse.
 • Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetuse määrus on leitav siit.

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Toetatavad tegevused

 • tugiteenus- või arenduskeskuse tegevuse alustamine Eestis ja selle edendamiseks vajaliku põhivara ostmise, tarne ja paigaldamise kulu, sealhulgas põhivara ostmisel kapitalirendi liisingulepingu alusel abikõlblikkuse perioodil tasumisele kuuluvad liisingumaksed;
 • tugiteenus- või arenduskeskuse tegevuskohana kasutatava hoone või selle osa renoveerimise kulud Eestis;
 • tugiteenus- või arenduskeskuse tegevuseks vajalike töötajate värbamisteenuse kulud;
 • keskuse töötajate palk ning sellelt tasutud maksud proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga;
 • puhkusetasu proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga;
 • lähetuskulud;
 • tugiteenus- ja arenduskeskuse töötajate tööalase koolituse läbiviija tasu;
 • koolitusel osalevate tugiteenus- ja arenduskeskuses täistööajaga töötavate töötajate töötasu ja sellelt tasumisele kuuluvate riiklike maksude ja maksete kulud proportsionaalselt koolitusel osaletud tundidele, kui töötaja töötab tugiteenus- või arenduskeskuses ainult projekti heaks;
 • koolitajate tegevuskulud ja koolitatavate lähetuskulud, mis on otseselt seotud koolitusprojektiga.

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Taotlemine

Enne taotluse esitamist tuleb projekti tutvustamiseks ja sobilikkuse hindamiseks kohtuda EAS-i välisinvesteeringute projektijuhiga ning esitada projektiplaan, millele esitatavad nõuded leiate juhendist.


 

Kaspar Kork
Kaspar.Kork@eas.ee

Infokeskus
627 9700
info@eas.ee

Taotlusdokumendid


Hindamine

Taotlusi hindab EAS-i juures tegutsev hindamiskomisjon.

Taotluse valikumetoodika, mis põhineb järgnevatel valikukriteeriumitel ning nende osakaaludel:
1) projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele – 55% koondhindest;
2) taotleja võimekus projekti eesmärkide saavutamiseks – 25% koondhindest;
3) projekti ettevalmistuse kvaliteet – 10% koondhindest;
4) projekti kuulumine meetme eelistuste hulka – 10% koondhindest.

 

Aruandlus

Aruandeid esitatakse läbi struktuurifondide e-toetuse keskkonna
Aruandlusperioodi pikkuseks on minimaalselt 6 kuud.
Projekti vahe- või lõpparuanne tuleb esitada hiljemalt 1 kuu peale projektiperioodi lõppu.
EAS menetleb aruannet kuni 42 tööpäeva.

 

X