Tootearendustoetus Eurostars

Sihtgrupp: Väikese- või keskmise suurusega ambitsioonikas ettevõte, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima.

Eurostars on rahvusvaheline koostöö meede, mille eesmärk on võimaldada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööl põhinevat tootearendust. Meetme eesmärk on toetada Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsioonialast arendusvõimekust ja konkurentsivõimet välisturgudel.

Eurostarsi taotluse esitamine ja taotluse hindamine toimub tsentraalselt Euroopas. Eesti ettevõtete rahastamise otsused vastavalt tsentraalsele hindamisele teeb EAS.

Maksimaalne toetus 300 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Eurostars

Kogueelarve

2 500 000

Eesmärk


Tingimused

 • Toetatakse väikese- ja keskmise suurusega ambitsioonikaid ettevõtteid, kes on valmis TA mahukate innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima.
 • Toetust antakse rahvusvahelise koostöö raames toote, teenuse või protsessi arendamiseks. Eesti ettevõttel peab olema vähemalt üks ettevõtlus- või TA partner ühest Eurostarsi programmis osalevast riigist
 • Toetuse maksimaalne suurus ettevõtte kohta on 300 000 eurot.
 • Toetuse määr on tõhusa koostöö korral mikro ja väikese ettevõtte puhul maksimaalselt 60 % ja keskmise ettevõtte puhul 50%. Juhul kui projekti osas ei ole tegemist tõhusa koostööga üldise grupierandi määruse kohaselt, siis on mikro ja väikese ettevõtte puhul toetuse määr 45% ja keskmise suurusega ettevõtte puhul 35%
 • Projekti kestvus on maksimaalselt 36 kuud
 • Toote/teenuse turule toomine 2 aasta jooksul peale projekti lõppu
 • Enne taotlemist on väga soovitatav läbida eelnõustamine EASis

Meetme raames arvestatakse ettevõttele riigiabi üldise grupierandi määruse alusel.

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida TA mahuka tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

 • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
 • projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud vastavalt ühikuhindadele;
 • vahendite ja seadmete kulu proportsionaalselt nende kasutatavusele ja kasutusajale projektis, kuid kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel või kasutatakse neid ka projekti väliselt, peetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulusid, mis vastavad projekti kestusele ja mis arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt;
 • taotlejast sõltumatult isikult turutingimustel ostetud või litsentsitud teadusuuringu, teadmiste, informatsiooni hankimise, intellektuaalomandi omandamise, nõustamisteenuse ning projekteerimise ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamise, prototüübi valmistamise, katsete ja testidega seotud kulud;
 • materjali ja tarvikute kulud.

Taotlemine

Taotlemine on suletud. Järgmise vooru tähtaeg on 2021. aasta sügis.


Maria Värton, maria.varton@eas.ee

 

 

Taotlemisel abistavad materjalid:

VKE ehk Väike- ja keskmise suurusega ettevõtja (VKE) definitsiooni sätestab Euroopa Komisjoni määruse nr 651/2014 lisa 1. Loe täpsemalt

Vaata koolituspäeva videosid 

Video 1

 • Introductions to Eurostars and process (rules how to apply, how to complete the application, monitoring requirements) – Gordana Kregar, Eurostars secretariat
 • Eurostars- toetuse saamise tingimused Eestis – Tiiu Treier, EAS

 

Video 2

 • Eurostars taotluse koostamise ABC – Alar Kuusik, TalTech

 

Aruandlus

 • Projekti vahearuanded tuleb esitada üks kord 6 kalendrikuu jooksul;
 • Aruannete esitamise tähtajad sätestatakse otsuses;
 • Aruanded esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.
X