Tootearendustoetus Eurostars

Avatud Sihtgrupp: Väikese- või keskmise suurusega ambitsioonikas ettevõte, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima.

Eurostars on eri riikide ettevõtete koostööle suunatud tootearenduse meede, mida haldab maailma suurim innovatsioonikoostöö võrgustik Eureka. Eesmärgiks on toetada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelisel koostööl põhinevat tootearendust uute konkurentsivõimeliste innovatsioonide arendamisel.

Projektipartnerite ühine  taotlus esitatakse Eurostars programmi raames Eurekale, kes korraldab üle-euroopalises konkurentsis ka projektide hindamise. Positiivse rahastusotsuse saanud projekte rahastavad vastavad projektipartnerite koduriigid ise. Eestis korraldab Eurostarsi programmis positiivse otsuse saanud Eesti ettevõtteid EAS, kes pakub ka nõustamist ja tuge projektide ettevalmistuse faasis.

Maksimaalne toetus 300 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Euroopa Regionaalarengu Fond Eurostars

Kogueelarve

1 800 000

Eesmärk


Tingimused

 • Toetatakse väikese- ja keskmise suurusega ambitsioonikaid ettevõtteid, kes on valmis TA mahukate innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima.
 • Toetust antakse rahvusvahelise koostöö raames toote, teenuse või protsessi arendamiseks. Eesti ettevõttel peab olema vähemalt üks ettevõtlus- või TA partner ühest Eurostarsi programmis osalevast riigist
 • Toetuse maksimaalne suurus ettevõtte kohta on 300 000 eurot.
 • Toetuse määr on tõhusa koostöö korral mikro ja väikese ettevõtte puhul maksimaalselt 60 % ja keskmise ettevõtte puhul 50%. Juhul kui projekti osas ei ole tegemist tõhusa koostööga üldise grupierandi määruse kohaselt, siis on mikro ja väikese ettevõtte puhul toetuse määr 45% ja keskmise suurusega ettevõtte puhul 35%
 • Projekti kestvus on maksimaalselt 36 kuud
 • Toote/teenuse turule toomine 2 aasta jooksul peale projekti lõppu
 • Enne taotlemist on väga soovitatav läbida eelnõustamine EASis – võta kontakti Maria Värtoniga, maria.varton@eas.ee.

Meetme raames arvestatakse ettevõttele riigiabi üldise grupierandi määruse alusel.

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida TA mahuka tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

 • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
 • projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud vastavalt ühikuhindadele;
 • vahendite ja seadmete kulu proportsionaalselt nende kasutatavusele ja kasutusajale projektis, kuid kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel või kasutatakse neid ka projekti väliselt, peetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulusid, mis vastavad projekti kestusele ja mis arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt;
 • taotlejast sõltumatult isikult turutingimustel ostetud või litsentsitud teadusuuringu, teadmiste, informatsiooni hankimise, intellektuaalomandi omandamise, nõustamisteenuse ning projekteerimise ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamise, prototüübi valmistamise, katsete ja testidega seotud kulud;
 • materjali ja tarvikute kulud.

Taotlemine

Voore korraldatakse 2 korda aastas, järgmine esitamise tähtaeg  24. märts,  2022. a.,  kell 15.00 (Eesti aja järgi).

EELNÕUSTAMINE on alati avatud!

Ülejärgmine taotlustähtaeg on 15. september,  2022. a., kell 15:00 (Eesti aja järgi).


Võta kontakti Maria Värtoniga, maria.varton@eas.ee,
kui soovid täpsemat infot Eurostarsi kohta ja oma projekti osas nõu pidada.

 

 

Taotlemisel abistavad materjalid:

*VKE ehk “Väike- ja keskmise suurusega ettevõtja”  definitsiooni sätestab Euroopa Komisjoni määruse nr 651/2014 lisa 1. Loe täpsemalt

 Vaata Eureka Eurostarsi september 2021 koolituspäeva videot
Koolitus käsitleb Eurostars-3 tingimusi ja praktilisi taotlemisega seotud küsimusi.
https://www.eurekanetwork.org/blog/eurostars-webinar-for-applicants

Vanemad videod, 2019:

Video 1 – Introductions to Eurostars and process; Toetuse saamise tingimused Eestis

Video 2 – Eurostars taotluse koostamise ABC

 

Aruandlus

X