Tootearenduse toetus

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtjad

 

Tootearenduse toetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena suureneb ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest toodetest.

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

1 miljon eurot

Eesmärk


Tingimused

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang. Nõustamise kokkuleppimiseks kontakteeruge palun oma kliendihalduriga või info@eas.ee.

Soovitame tutvuda ettevõtja tootearenduse määruse tingimuste ning taotluste valikumetoodikaga.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud väikese või keskmise suurusega äriühing;
 • ettevõtte põhitegevus kuulub töötleva tööstuse valdkonda;
 • ettevõtte kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Projekti elluviimise periood on kuni 36 kuud. 

Kui ettevõtja on saanud tootearenduse toetust, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama oma veebilehel, kasutades selleks EASi ja MKMi kaksiklogo ning tuues välja projekti nime ja eesmärgi.

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

 • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
 • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis;
 • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine;
 • tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.

Taotlemine

Seoses eelarvevahendite lõppemisega on alates 10.05.2019.a taotluste vastuvõtt peatatud. Palun kontakteeruge oma kliendihalduriga.

 


Kontakt:

Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee 

Taotlemisel vajaminevad dokumendid:

 • Taotlusvorm (näidis);
 • EASi positiivse eelhinnanguga projektiplaan (projektiplaani juhend);
 • Majandusnäitajate prognoos EASi vormil;
 • Ettevõtte finantsaruanded taotlemisele eelneva majandusaasta kohta (kui andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist);
 • Jooksva aasta viimase kvartali kasumiaruanne ja bilanss;
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil tuleb esitada, kui kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal.

 

 

Aruandlus

 • Projekti vahearuanded tuleb esitada kaks korda 12 kalendrikuu jooksul;
 • Projekti lõpparuanne tuleb esitada kahe kuu jooksul peale projekti lõppemist.
 • Aruanded esitatakse EASi e-teeninduse kaudu.
X