Tööstusettevõtja tootearenduse toetus

Avatud Sihtgrupp: tööstusettevõtjad

Toetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 45%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

20 000 000

Eesmärk


Tingimused

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang. Nõustamise kokkuleppimiseks kontakteeruge palun oma kliendihalduriga või info@eas.ee.

Soovitame tutvuda tööstusettevõtja tootearenduse määruse tingimuste ning taotluste valikumetoodikaga.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
 • ettevõtte põhitegevus kuulub tööstuse valdkonda (mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlus);
 • ettevõtte kahe viimase majandusaasta põhitegevuse keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Projekti elluviimise periood on kuni 36 kuud.

Toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest on:

 • 45% väikeettevõttele
 • 35% keskmise suurusega ettevõttele
 • 25% suurettevõttele

Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega ning peale positiivset otsust, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutades selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

 • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed
 • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis
 • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine
 • tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Taotlemine

Taotlemiseks kontakteeruge palun esmalt oma kliendihalduriga või infokeskusega. 


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid:

 

Aruandlus

 • Projekti vahearuanded tuleb esitada üks kord 6 kalendrikuu jooksul;
 • Aruannete esitamise tähtajad sätestatakse otsuses;
 • Aruanded esitatakse EASi e-teeninduse kaudu.
X