Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs

Avatud Sihtgrupp: Eestis tegutsevad innovaatilised ettevõtted

Tehnoloogiliste võimaluste ja riskide varajane äratundmine võib tagada ettevõtetele otsustava konkurentsieelise. Selleks tuleb tuvastada asjakohased arenevad ja tärkavad tehnoloogiad niipea kui võimalik ning hinnata nende võimekust ja potentsiaali. Süstemaatiline tehnoloogiate otsingu- ja analüüsiprotsess võimaldab ettevõtetel leida oluline signaal kogu saadaoleva info seest ja luua usaldusväärsed alused tehnoloogiaotsuste tegemiseks.  

Eesti ettevõtete konkurentsivõime võimendamiseks pakub EAS ettevõtetele tehnoloogiate otsingu, seire ja analüüsi võimalusi avavat teenuste paketti, (lühidalt tehnooogiaseire, vt. ing.k. technology intelligence, ka innovation intelligence, competitive intelligence, technology scouting jne). Kasutades parimat patendi-, teaduskirjanduse ja ärialastes andmekogudes  kättesaadavat informatsiooni, kombinatsioonis teadusliku, ärilise ja tehnilise oskusteabega, saame anda aimu, mis suundades arenevad tehnoloogiad, millega tegelevad konkurendid ja kuhu ettevõte ise sellel maastikul paigutub.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Tehnoloogiate skaneerimine, monitoorimine ja sihtotsing

Tehnoloogiaseire teenused koosnevad kolmest peamisest suunast – tehnoloogiate skaneerimine, monitoorimine ja sihtotsing. Neid eristab peamiselt sügavus- või üldistusaste ning teabe kogumise eesmärk.

Tehnoloogiate skaneerimine on pidev, regulaarne, mõnevõrra üldistatud teabeotsing ettevõtte jaoks huvi pakkuvas piirkonnas või väljaspool seda. Selleks seame koos ettevõttega üles otsinguparameetrid ning seadistame oma andmebaasides automaatotsingu, mis vastava otsingu tulemused regulaarselt ettevõttele edastab. See annab üldise ülevaate mingis sektorist toimuvast ja huvitava signaali tuvastamisel võimaluse sügavuti teemasse siseneda.

Tehnoloogia monitoorimise käigus uuritakse üksikutes tehnoloogiavaldkondades või -portfellides toimuvaid sündmusi ja arengut lähemalt ning otsingu tulemusi kasutatakse oluliste suundumuste tuvastamiseks, võimalike tulevikustsenaariumide hindamiseks ja tehnoloogiliste arendussuundade vahel otsustamiseks ettevõttes.

Sihtotsinguga kogutakse kiirelt konkreetse tehnoloogiaga seotud üksikasjalik teave, mis aitab hinnata, näiteks, konkreetse tehnoloogia küpsusastet, sobivust mingiks rakenduseks või konkurentsipotentsiaali/ohtu ettevõttele.  Selle otsingutüübi alla pakume ka võimalust ettevõtte arenduse uudsuse, kaitstavuse, ning tegutsemisvabaduse hindamiseks kolmandate osapoolte intellektuaalomandi suhtes.

Kõigil kolmel otsingutasemel on ühine eesmärk: vältida tehnoloogilisi üllatusi sihipärase teabeotsingu kaudu ja anda ettevõtetele alus võimalike tehnoloogiliste võimaluste üle otsustamisel.

Seotud teenused

Tehnoloogiaseire sihtotsingu teenused on tihedalt seotud EASi intellektuaalomandi nõustamisteenusega, kus sageli kerkivad küsimused, näiteks, tehnoloogiate kaitstavuse, tehnoloogiate konkurentsisituatsiooni ning ettevõtte tegutsemisvabaduse küsimustega sihtturul. EASi arenduskoostöö eksperdid kasutavad tehnoloogiaseire monitooringu aspekti arendusprojektide teostatavuse ja ärilise potentsiaali hindamise juures, kuna see annab hea ülevaate tegelikust tehnoloogiatasemest ning konkurentsisituatsioonist. Ei ole harvad juhud, kui tehnoloogiaseire otsingu käigus tuvastab ettevõtte jaoks täiesti uusi kuid olulisi konkurente.


Osalemine

Teenus on kuni 5 tunni eksperdi tööaja ulatuses ettevõttele tasuta, iga järgneva töötunni hind on 100 €, millele lisandub käibemaks 20%. Teenuse kasutamiseks võta ühendust meie ekspertidega, allpool.

Teenus on avatud kõikidele Eestis registreeritud ettevõtetele, mistõttu ei ole tasuta osutatava teenuse osas täidetud riigiabi valikulisuse tingimus ning programmi raames antav abi ei ole vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8),  artikli 3 mõistes.

 

Võta meiega ühendust:

Helena Nulk-Leemets
Tehnoloogiaseire ekspert
E-post: Helena.Nulk-Leemets@eas.ee

X