Tehnoloogia arenduskeskused

Sihtgrupp: Eestis registreeritud äriühingud, mille põhitegevuseks on rahvusvaheliselt kõrgetasemelise TA ja innovatsiooni elluviimine.

Konkurentsieelise saavutamiseks piisab vahel õige koostööpartneri kaasamisest toote või teenuse arendusprotsessi.
Mida varem seda teha, seda suurem on tõenäosus jõuda tõeliselt unikaalsete omadustega toote loomiseni.
EAS-i poolt käivitatud tehnoloogia arenduskeskuste toetus on mõeldud just sarnase koostöö hoogustamiseks ettevõtete  ja teadusasutuste vahel.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Maksimaalne toetus 7 000 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

40 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Toetatavad tegevused

 • Teadus-arendustegevuste, sh eeluuringute, rakendusuuringute ja tootearenduse läbiviimine.
 • Tehnoloogia Arenduskeskuse organisatsiooni arendamisega seotud tegevuste läbiviimine, sh personali koolitamine, organisastiooniinnovatsiooni elluviimisega seotud tegevused ning turundustegevuste arendamine.

Taotlemine

Vahehindamise järgne taotlusvoor oli avatud 09.04.2019 kuni 13.05.2019 kella 17-ni. Toetust said taotleda tegutsevad Tehnoloogia arenduskeskused, kelle põhiprojekti toetamist  vahehindamise tulemusena jätkatakse.

Põhitaotlusvoor on tänaseks lõppenud ja rahastamisotsused tehtud. Põhitaotluse muutmine toimub struktuurifondide e-toetuse keskkonnas.

Põhitaotluse rahuldamise otsuse muutmist reguleerib taotluste menetlemise määrus § 10. Lisaks reguleerib otsuse muutmist tehnoloogia arenduskeskuste toetamise määruse §30, mille kohaselt tuleb muutmist taotleda järgnevatel juhtudel:

 • uue partneri liitumisel juba elluviidava alamprojektiga,
 • uue alamprojekti lisandumisel uurimistöö kavasse.

Kontakt

Toetused: Eve Pakkas, tehnoloogia arenduskeskuste ettevõtluskonsultant, tel. 627 9780, e-post eve.pakkas@eas.ee

Arendustegevused: Relika Alliksaar Williams, arenduskoostöö ekspert, +372 521 4876, e-post relika.williams@eas.ee

 

 • Vahehindamise järgse taotlusvooru tingimused

  Vahehindamise järgne taotlusvoor on avatud 09.04.2019 kuni 13.05.2019 kella 17-ni. 

  • Täiendavas taotlusvoorus saavad toetust taotleda tegutsevad Tehnoloogia arenduskeskused, kelle projekti vahehindamise aruande hindamise tulemusena on rakendusüksus otsustanud projekti toetamist jätkata
  • Täiendavas taotlusvoorus antav toetus on vähese tähtsusega abi
  • Täiendavas taotlusvoorus antakse toetust projektidele maksimaalselt 200 000 euro ulatuses või taotleja poolt määruse §-s 16 nimetatud eel- ja põhitaotluses projekti teise etapi vastavateks tegevusteks planeeritud summa ulatuses
  • Taotlusi hindab EAS ja hindamiskomisjon hindamismetoodika alusel.
  • Toetust saab taotleda järgmistele projekti teises etapis elluviidavatele tegevustele:
   • TAKi turundustegevuste arendamine ja läbiviimine
   • TAKi rahvusvahelistumisega seotud tegevuste arendamine ja läbiviimine, sh läbiviidava TA tegevuse rahvusvaheline tutvustamine
   • TAKi teadmissiirdega seotud tegevuste läbiviimine, sh TAKi ja tema partnerite ning TAKi TA tegevuse siseriiklik tutvustamine, tehnoloogiaalaste konverentside, koolitusprogrammide ja töötubade korraldamine

  Taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  • Taotlusvorm
  • Kontserni liikmete skeem EASi vormil tuleb esitada, kui kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal
  • Strateegiline tegevusplaan, sh turundusplaan
  • Jooksva aasta viimase kvartali kasumiaruanne ja bilanss

  Vormid aruandluseks:

 • Põhitaotlusvoorus rahastatud TAKid


Hindamine

Taotlusi hindas rahvusvaheline ekspertpaneel.

Vahehindamine:

Toetatud projektide vahehindamine toimub 2018. aastal. Tutvu tehnoloogia arenduskeskuse toetusmeetme vahehindamise metoodika, hindamise ja ekspertide kaasamise korraga.

Vahehindamise aruanne sisaldab projekti esimese kolme aasta tegevusaruannet, neljanda tegevusaasta prognoosi ning ülejäänud perioodi projektiplaani, eelarvet ning määrusega nimetatud tulemus- ja väljundnäitajate prognoose.

Vahehindamise viib läbi EASi moodustatud ekspertpaneel, kes teeb hindamise tulemusena EASile ettepaneku projekti toetamise jätkamise või lõpetamise kohta.

 

 
X