Suursündmused

Sihtgrupp: Eesti riigiasutused ja kohalike omavalitsuste üksused ning Eestis registreeritud juriidilised isikud.

EAS toetab rahvusvahelisi spordi ja kultuuri suursündmusi selleks, et suurendada Eesti tuntust sündmuste toimumise sihtkohana, turundada suursündmusi välisturgudel, kasvatada Eesti majutusettevõtetes veedetud ööbimiste arvu ning suurendada majanduslikku mõju ettevõtetele ja sihtkohale.

 

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

2,1 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • minimaalne toetus 130 000 eurot;
 • maksimaalne toetus 200 000 eurot;
 • toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad suursündmused:
  • mille turundustegevuse läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele vähemalt kolmel Eesti riiklikus turismiarengukavas 2014-2020 nimetatud prioriteetsel sihtturul
  • mis korraldatakse Eestis, kolmel korral, üks kord aastas
  • mis kestab ühtse programmina vähemalt kolm järjestikust päeva
  • mis on rahvusvaheliselt atraktiivne ning seda kajastab rahvusvaheline meedia
  • mille minimaalne väliskülastajate ööbimiste arv Eestis projekti jooksul korraldatud suursündmusel on kokku 6000
  • mille korraldamisse on kaasatud väliskülastajaid teenindavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted
  • mille informatsioon suursündmuse ligipääsetavuse kohta ja ligipääs suursündmuse toimumiskohale on tagatud erivajadusega inimestele ning
  • mille turundustegevus ja kommunikatsioon lähtuvad Eesti turunduskontseptsioonist
  • mille  eel ja ajal on suursündmuse turunduskanalites ning toimumiskohas korraldatud teavitus veebilehest visitestonia.com
 • Detailselt on tingimused esitatud rahvusvaheliste suursündmuste toetamise tingimustes ja korras ja seletuskirjas
 • Siit leiate kohustuslikud õigusaktid ja üldised juhendid kõikidele struktuuritoetuse saajatele
 • Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – info leiate siit
 • Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti Turunduskontseptisooni (ehk Eesti brändi) kasutamise miinimumnõuete juhendi leiate siit
 • Kehtiv Eesti turunduskontseptsioon – info leiate siit
 • Konverentsi välisriikidest saabuvate osalejate ööbimiste tõendamise juhend on leitav siit.

Toetatavad tegevused

 • suursündmuse turunduskulud välisriikides;
 • suursündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate suursündmuse korraldamisega seotud isikute transpordikulud Eestisse ja tagasi ning transpordi- ja majutuskulud Eestis;
 • suursündmust kajastavate välisriigi ajakirjanike transpordikulud Eestisse ja tagasi, transpordi- ja majutuskulud Eestis;
 • rahvusvahelise tele- ja veebiülekande kulud;
 • suursündmuse korraldamiseks vajaliku tehnika, varustuse, ruumi ja maa-ala rendikulud;
 • suursündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, välja arvatud projektijuhtimise kulu;
 • ava- ja lõpuürituse korraldamise kulud;
 • suursündmuse külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimise kulud;
 • Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määruse nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” § 2 lõikest 1 tulenevate kohustuste täitmisega seotud kulud;
 • Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud ning visitestonia.com turismiportaali nähtavuse tagamise kulud suursündmuse eel ja ajal.

Taotlemine

Perioodil 2014-2020 toimub taotlemine kahes voorus. Esimene voor toimus 2016. aastal, toetatud projektide kohta leiab lisainfot siit: https://www.eas.ee/eas-toetab-miljoni-euroga-eestis-toimuvaid-rahvusvahelisi-suursundmusi/

Teine voor avatakse taotlemiseks 2019. jaanuaris. Taotlusvooru eelarve on 1,1 miljonit eurot.

Vooru maht võimaldab toetada kokku 5-7 kultuuri- ja spordiprojekti.

Toetuse taotlemine toimub kahes etapis:

 • Eeltaotlus esitatakse EASi poolt määratud kuupäevaks, mis avaldatakse käesoleval veebilehel.
 • Põhitaotluse esitamine toimub jooksvalt 40 tööpäeva jooksul eeltaotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates. Põhitaotluse esitamiseks tehakse ettepanek vaid neile projektidele, mis mahuvad eeltaotluste hindamisel kujunenud pingereas taotlusvooru eelarve piiresse.

Kontakt:

Anni Laanemets, anni.laanemets@eas.ee, +372 627 9712


Hindamine

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamismetoodika alusel turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4 ning taotlust ei rahuldata, kui selle koondhinne jääb alla 2,75 või kui vähemalt üks hindamiskriteerium hinnatakse madalama hindega kui 2.

 

Aruandlus

Toetuse kanname üle pärast aruannete kontrollimist tegelike kuludokumentide alusel. Vahearuannete aruandlusperioodi pikkus võib olla 3 kuni 12 kuud, lõpparuannet ootame üldjuhul kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. Aruanded palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu.

Vahearuande näidisvorm

Projekti eelarve vorm vahearuande juurde

Lõpparuande näidisvorm

X