Suursündmused

Sihtgrupp: Eesti riigiasutused ja kohalike omavalitsuste üksused ning Eestis registreeritud juriidilised isikud.

EAS toetab rahvusvahelisi spordi ja kultuuri suursündmusi selleks, et suurendada Eesti tuntust sündmuste toimumise sihtkohana, turundada suursündmusi välisturgudel, kasvatada Eesti majutusettevõtetes veedetud ööbimiste arvu ning suurendada majanduslikku mõju ettevõtetele ja sihtkohale.

 

 

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

2,1 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Toetatavad tegevused

 • suursündmuse turunduskulud välisriikides;
 • suursündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate suursündmuse korraldamisega seotud isikute transpordikulud Eestisse ja tagasi ning transpordi- ja majutuskulud Eestis;
 • suursündmust kajastavate välisriigi ajakirjanike transpordikulud Eestisse ja tagasi, transpordi- ja majutuskulud Eestis;
 • rahvusvahelise tele- ja veebiülekande kulud;
 • suursündmuse korraldamiseks vajaliku tehnika, varustuse, ruumi ja maa-ala rendikulud;
 • suursündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, välja arvatud projektijuhtimise kulu;
 • ava- ja lõpuürituse korraldamise kulud;
 • suursündmuse külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimise kulud;
 • Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määruse nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” § 2 lõikest 1 tulenevate kohustuste täitmisega seotud kulud;
 • Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud ning visitestonia.com turismiportaali nähtavuse tagamise kulud suursündmuse eel ja ajal.

Taotlemine

Toetuse taotlemine on lõppenud.


Kontakt:

Anni Laanemets, anni.laanemets@eas.ee, +372 627 9712

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvorm

  Toetuse taotlemine toimub kahes etapis. Taotlusvooru tähtajaks esitatakse eeltaotlus. Pärast eeltaotluse rahuldamist esitatakse otsuses määratud tähtajaks põhitaotlus. Taotluse näidisvorm.

 • Turunduseelarve ja turundusplaan

  Turunduseelarve ja turundusplaan on eeltaotluse kohustuslik lisadokument EASi vormil.

 • Elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.

 • Detailne kogueelarve

  Eeltaotlusega esitatakse sündmuse 3 aasta kogueelarve detailsuses, mida kajastatakse aastaeelarves: kulud (sh turunduskulud, korralduskulud, personalikulud, halduskulud) ja tulud (sh saadud müügitulu osalustasudelt või piletimüügilt, muu omatulu, sponsorlus, avaliku sektori toetus ja EL muud toetused). Põhitaotlusega esitatakse esimese suursündmuse täpsustatud kogueelarve. Esitatakse vabas vormis.

 • Partneri info vorm

  Esitatakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud ning kes ei ole projektis töövõtja. Palun esitage etteantud vormis.

 • Taotleja kontserni liikmete skeem

  Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, palume EASile esitada allkirjastatud originaaldokument digitaalselt või paberil.

 • MTÜ liikmete nimekiri

  Kui taotlejaks on MTÜ. Esitatakse vabas vormis.

 • Suursündmuse prognoositavad müügikäibed

  Põhitaotlusega esitatakse 3 sündmuse müügikäibed vabas vormis.

 • Kaasatud VKE-de nimekiri

  Põhitaotlusega esitatakse suursündmuse korraldamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete nimekiri ja kontaktandmed, EAS vormil.

 • Hankeplaan

  Kui taotleja on hankija riigihangete seaduse mõistes siis esitatakse põhitaotlusega hankeplaan EASi vormil.


Hindamine

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamismetoodika alusel turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4 ning taotlust ei rahuldata, kui selle koondhinne jääb alla 2,75 või kui vähemalt üks hindamiskriteerium hinnatakse madalama hindega kui 2.

 

Aruandlus

Toetuse kanname üle pärast aruannete kontrollimist tegelike kuludokumentide alusel. Vahearuannete aruandlusperioodi pikkus võib olla 3 kuni 12 kuud, lõpparuannet ootame üldjuhul kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. Aruanded palume esitada E-toetuse keskkonna kaudu.

Vahe- Ja lõpparuande näidisvorm

Projekti eelarve vorm vahearuande juurde

Projektiga seotud muudatused palume kooskõlastada e-kirja teel. Juhul kui soovitakse muuta projekti lõppkuupäeva, aruannete esitamise tähtaegasid või projekti eelarves olevat tegevust rohkem kui 20% tegevuse maksumusest siis tuleb esitada allkirjastatud muutmistaotlus e-kirjaga. Siit saate alla laadida muutmistaotluse vormi.

X