Suurinvestori toetus

Avatud Sihtgrupp: Eestis registreeritud töötleva tööstuse sektoris tegutsevad ettevõtjad.

Suurinvestori toetuse eesmärgiks on julgustada nii Eestis juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid tegema uusi, suuremahulisi investeeringuid töötleva tööstuse sektorisse, luues seeläbi uusi keskmisest kõrgema palgaga töökohti, kasvatades eksporti ja tõstes Eesti mainet innovatsiooni toetava riigina.

Toetusmeetme eesmärgiks on tuua Eestisse investeeringuid just tehnoloogiamahukasse tööstusesse, mis aitab Eestil rahvusvahelises konkurentsis tõusta väärtusahelas kõrgemale. Eelistatud on investeeringute teostamine väljapoole Tallinna linna ja seda ümbritsevaid valdasid ning nutika spetsialiseerumise valdkondadesse.

Maksimaalne toetus 1 000 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 10%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

2,5 miljonit eurot. Toetust rahastatakse 2018. aasta riigieelarvest.

Eesmärk


Tingimused

Suurinvestori enda, tema emaettevõtte või kontserni, kuhu suurinvestor kuulub, konsolideeritud käive oli taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal vähemalt 100 miljonit eurot.

Suurinvestor on Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kelle põhitegevus kuulub EMTAK 2008 jaos C «Töötlev tööstus» märgitud tegevusvaldkondadesse või  kelle projekt, millele toetust taotletakse, kuulub EMTAK 2008 jagu C „Töötlev tööstus“ tegevusvaldkondadesse.

Toetuse summa on 1 000 000 eurot ning projektiperioodi kestus saab olla kuni 24 kuud.

Toetuse kord on leitav siit.

Toetatavad tegevused

Toetatakse uute suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist, sh tootmisüksuste loomist ja tehnoloogia soetamist. Investeeringuna toetatakse investeeringut materiaalsesse või immateriaalsesse põhivarasse seoses uue ettevõtte asutamisega või olemasoleva ettevõtte poolt ettevõtja jaoks uue tootmisvaldkonna tootmisüksuse rajamisega.

Abikõlblikeks kuludeks on:

  • taotleja tootmisprotsessis vajaliku uue materiaalse põhivara ostmise kulu;
  • materiaalse põhivara ostuhinnas sisalduv tarnija poolne seadistamise ja häälestamise kulu;
  • materiaalse põhivara transpordikulu ja vara transportimiseks vajalik kindlustuskulu;
  • uue materiaalse põhivara ostmisega kaasnev immateriaalse vara (näiteks seadme tarkvara, litsents) kulu juhul, kui see arvatakse taotleja põhivara hulka ning see jääb seotuks projektiga, mille jaoks toetust antakse.

Taotlemine

Taotlusi saab esitada alates 15.maist 2018.a.

Enne taotluse esitamist tuleb projekti tutvustamiseks ja sobilikkuse hindamiseks kohtuda EAS-i välisinvesteeringute projektijuhiga ning esitada projektiplaan. Projektiplaani juhendi leiab siit.

Taotlusi saab esitada EASi e-teeninduses. Toetust antakse taotlejale ühekordselt. Projektiperioodi kestus saab olla kuni 24 kuud.

Taotluste vastuvõtt lõpetatakse eelarveliste vahendite täitumisel.


Eelnõustamine:
Raido Lember
raido.lember@eas.ee 

Üldinfo:
Info- ja tugikeskus
627 9700
info@eas.ee

Taotlusdokumendid


Hindamine

Projekti hindamiskriteeriumid on järgmised:

  • Projekti mõju korra eesmärkide saavutamisele 30% koondhindest;
  • Taotleja võimekus projekti eesmärkide saavutamiseks – 35% koondhindest;
  • Projekti mõju Eestile – 20% koondhindest;
  • Projekti tegevuskoht asub väljaspool Tallinna linnapiirkonda – 10% koondhindest. Korraga kaasnev eesmärk on tagada regioonide tasakaalustatumat arengut ning soodustada investeeringuid väljapoole Tallinna linnapiirkonda. Tallinna linnapiirkonda kuuluvad Tallinn ja sellega vahetult piirnevad vallad ja linnad: Maardu linn ning Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi vald.
  • Projekti kuulumine nutika spetsialiseerumise valdkondade hulka – 5% koondhindest. Nutika spetsialiseerumise valdkonnad on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine horisontaalselt teiste sektorite kaudu, tervisetehnoloogiad ja –teenused ning ressursside efektiivsem kasutamine.

Esitatud taotlusi menetleb EAS kuni 30 tööpäeva.

Suurinvestori toetuse valikumetoodika.

 

Aruandlus

Aruandeid esitatakse läbi EAS-i e-teeninduse. Tutvu lõpparuande näidisvormiga.

X