Suurinvestori toetus

Avatud Sihtgrupp: Eestis registreeritud töötleva tööstuse sektoris tegutsevad ettevõtjad.

Suurinvestori toetuse eesmärgiks on suunata töötleva tööstuse sektorisse investeeringuid, mis toetavad ettevõtja poolt kõrgema lisandväärtuse loomist ning ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu.

Investeeringu tulemusena kasvab ettevõtja lisandväärtus töötaja kohta kõrgemaks Eesti töötleva tööstuse keskmisest.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Maksimaalne toetus 3 000 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 10%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

Toetust rahastatakse riigieelarvest.

Eesmärk


Tingimused

Suurinvestori enda, tema emaettevõtte või kontserni, kuhu suurinvestor kuulub, konsolideeritud käive oli taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal vähemalt 50 miljonit eurot.

Suurinvestor on Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kelle põhitegevus või projekt, millele toetust taotletakse kuulub EMTAK 2008 jaos C „Töötlev tööstus“ märgitud tegevusvaldkondadesse.

Toetuse summa on 1 000 000 kuni 3 000 000 eurot ning projektiperioodi kestus saab olla kuni 24 kuud.

Tutvu toetuse andmise tingimustega: Suurinvestori toetuse andmise tingimused ja kord

Täiendavalt saab taotleda EV valituselt lisatoetust kui projekt vastab järgnevatele kriteeriumitele:
 • Investeeringu suurus kokku koos toetusega on vähemalt 30 mln eurot;
 • Luuakse vähemalt 100 töökohta ja lisandväärtus töötaja kohta on kaks aastat pärast projekti elluviimist vähemalt kolm korda suurem kui taotluse esitamise hetkel vastavalt sektori lisandväärtus töötaja kohta
 • või luuakse minimaalselt 30 töökohta inseneridele või teadlastele.
Loe lisaks siit

Kuni 22.09.2019 esitatud projektidele kehtiv programmi kord

Toetatavad tegevused

Toetatakse investeeringut materiaalsesse või immateriaalsesse põhivarasse seoses uue ettevõtte asutamisega või olemasoleva ettevõtte jaoks uute toodete tootmisega.

Abikõlblikeks kuludeks on:

 • taotleja tootmisprotsessis vajaliku materiaalse vara soetamise kulu
 • taotleja tootmisprotsessis vajaliku materiaalse vara rentimise kulu
 • töötlevas tööstuses kasutusele võetava uue ehitise ehitamise kulu
 • immateriaalse vara ostmise kulu juhul, kui see arvatakse taotleja põhivara hulka ning see jääb seotuks projektiga, mille jaoks toetust antakse
 • materiaalse vara seadistamise, transpordi- ja transportimiseks vajalik kindlustuskulu, kui see sisaldub vara soetusmaksumuses

Tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel.


Taotlemine

Enne taotluse esitamist tuleb projekti tutvustamiseks ja sobilikkuse hindamiseks kohtuda EAS-i välisinvesteeringute projektijuhiga ning esitada projektiplaan.
Projektiplaani juhend

Taotlusi saab esitada struktuurifondide e-toetuse keskkonnas. Toetust antakse taotlejale ühekordselt.

Taotluste vastuvõtt lõpetatakse eelarveliste vahendite täitumisel.


Eelnõustamine:
Kaspar Kork
kaspar.kork@eas.ee

Üldinfo:
Infokeskus
627 9700
info@eas.ee

Taotlusdokumendid


Hindamine

Projekti hindamiskriteeriumid on järgmised:

 • Projekti mõju määruse eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele – 40% koondhindest
 • Taotleja võimekus projekti eesmärkide saavutamiseks – 30% koondhindest
 • Projekti mõju Eesti majandusele – 20% koondhindest
 • Projekti tegevuskoht asub väljaspool Tallinna linnapiirkonda – 10% koondhindest

Esitatud taotlusi menetleb EAS kuni 30 tööpäeva.

Suurinvestori toetuse valikumetoodika

 

Aruandlus

X