Strateegia praktikum

Avatud Sihtgrupp: ettevõtted, kellel on selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning minna uutele turgudele.

Strateegia praktikumi 2022.a talvisesse gruppi kandideerimine on alanud. KANDIDEERI siin. Kandideerimistähtaeg on 1. detsember. 

Strateegia praktikum aitab sul teha läbimõeldud strateegilisi valikuid just oma ettevõtte edu tagamiseks. 6-kuuse programmi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma ettevõtte hetkeolukorrast ning strateegilistest väljakutsetest ja valikutest ning loote oma ettevõttele uue konkurentsivõimelise strateegia 3-5 aastaks koos tegevuskavaga selle elluviimiseks. Strateegia väljatöötamisel on abiks tippkoolitajad ja personaalne mentor.

Strateegia praktikum koosneb:

 • kuuest (6) töötoast – toimub 6 praktilist töötuba, mida viivad läbi oma ala tippkoolitajad ning lisaks käivad oma kogemusi jagamas ka Eesti ambitsioonikad ettevõtjad. Töötoad on tõesti praktilised ning teooriale oleme pannud vähem rõhku - me ei tee töötubades hüpoteetilisi harjutusi, kõik harjutused ja töölehed on suunatud teie enda ettevõtte strateegia läbimõtlemisele. Töötubades tehtud harjutused annavad sisendi strateegiasse. Kõik töölehed, mida töötubade käigus kasutate, saate tööriistadena oma kasutusse, et neid ka hilisemas töös kasutada.

 • ettevõtte ja mentori koostööst (8 tunni ulatuses) – mentorlus toimub paarispõhimõtte meetodil ehk iga ettevõte saab endale personaalse mentori, kes aitab programmi vältel (8h ulatuses) läbi mõelda kasvustrateegia erinevaid aspekte. Mentor on abiks, et näha oma ettevõtet kõrvaltvaataja pilguga. Mentor mõtleb kaasa, annab hinnanguvaba tagasisidet, küsib küsimusi ning juhib tähelepanu olulisele.

 • ettevõtte individuaalsest tööst – selleks, et nii tiim kui ka ettevõte praktikumi käigus areneks, siis jääb meeskonnale töötubade vaheliseks ajaks teha iseseisvaid töid, mis koonduvadki kokku strateegiliseks plaaniks.


Strateegia praktikum on koht, kuhu tulete kohale oma 2-3 strateegiatiimi liikmega, sest koheselt hakkame tööd tegema strateegiliste eesmärkide ja plaanide paikapanemiseks. Sisukas ja vilgas töö käib kogu Strateegia praktikumi ajal:

 • töötubades koha peal,

 • töötubade vahepealsetel aegadel mentoriga ning

 • kontoris kogu strateegiatiimiga.


Strateegia praktikumi kaudu on võimalus tagada ettevõtte edu ja jätkusuutlikkus, sest läbimõeldud strateegia vähendab ebaõnnestumise riske ja suurendab õnnestumist. Samuti on praktikum juhtide arendamiseks sobilik programm, et teadvustada prognoosimise, äriloogika kaardistamise ning kiirete ja läbimõeldud strateegiliste otsuste vajalikkust. Praktikum on võimalus eemalduda igapäevasest töörutiinist ning võtta meeskonnaga aega ettevõtte arenguga tegelemiseks koolituspäevadel ning mentorkohtumistel.

EASi koolituspartneriks ja strateegia praktikumi läbiivijaks on BDA Consulting OÜ.

KANDIDEERI 2022.a gruppi

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Praktikumi viivad läbi kogenud koolitajad ja mentorid, kellega koostöös saate oma ettevõtte väljakutseid ja plaane läbi töötada. Toimub 6 koolituspäeva ning 8 tundi 1:1-le sisukat kohtumist mentoriga.

Tutvu koolitajate ja mentoritega:

 • Andro Kullerkupp (mentor) – Andro on abiks juhtidele, kellel on püüdlus kasvatada oma ettevõtet, laieneda välisturgudele ja sellest tulenevalt on vajalik arendada ärimudelit, strateegiat, juhtimisprotsesse ning innustada inimesi osalema arendustegevuses. Andro võtmeoskuseks on tulemuste saavutamine inimeste kaasabil ning erialadeks strateegiline juhtimine, diagnostika, funktsionaalne planeerimine, juhtide coachimine, strateegiliste projektide planeerimine, muudatuste juhtimine, tulemuslikkuse juhtimine, turundus.
 • Birgit Linnamäe (mentor) – Birgiti jaoks on olulised kiirus, täpsus, efektiivsus ja maailmatase – mitmekülgse tunnetuse põhjal kujunevad tema koolituse ja konsultatsiooni töövaldkonnad: äriarendus, strateegiline partnerlus, enesejuhtimine, pingeolukorrad, kultuurierinevused, välissuhtlus, suhted organisatsioonis, viha juhtimine, keerulised kliendisuhted, rahvusvaheliste turgude arendus, tootestamine, firmaväärtuse kasvatamine, skaleerimine.
 • Elmo Puidet (mentor) – Elmo võtmeoskused on ärimudeli analüüs ja arendus, ettevõtete strateegiaalane coachimine, mentordamine ja nõustamine, arengu planeerimise nõustamine, strateegiaprotsessi kavandamine ja juhtimine, äriplaanide nõustamine, ettevõtjate, juhtide ja meeskondade koolitused, ettevõtete juhtide coaching ja mentorlus.
 • Heidi Kakko (mentor) – Heidi võtmeoskused teevad temast suurepärase mentori: pikaajalised kasvustrateegiad, IT-rakendustega seotud toote- ja teenusearendus, kasvukapitali kaasamine, ärimudeli innovatsioon ja arendus, lean startup metoodika rakendamine traditsioonilises majanduses.
 • Indrek Saul (koolitaja ja mentor) – Indrek Saul on strateegia valdkonna konsultant, koolitaja ja treener. Põhikoolitajana viib ta läbi suurema osa EASi Strateegia praktikumide koolituspäevadest ning lisaks on ta ka üks programmi mentoritest.
 • Roger Allas (koolitaja) – Roger Allas on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ning konsultant. Ka EASi Strateegia praktikumides on tema osaks koolitada protsesside efektiivistamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise teemadel.
 • Jakob Saks (koolitaja) – Jakob Saks on pikaajalise kogemusega koolitaja ning praktik: ettevõtja ja eksportöör. EASi Stareteegia praktikumides jagab ta koolitajana oma teadmisi ekspordistrateegiast.
 • Jana Koppel – Jana on tegutsenud ettevõtjana juba ligi 30 aastat, millest viimased 25 peamiselt turunduse valdkonnas. Tema peamised tugevused on strateegilise juhtimise, turunduse ja müügi valdkonnas.
 • Kaarel Mikkin (koolitaja) – Kaarel Mikkinil on aastatepikkune koolitaja-, mentor- ja disainijuhi kogemus eelkõige teenusedisaini, brändingu ja tootearenduse alal. Ta on varasemalt töötanud ka turunduses ja kommunikatsioonis, ent viimased tosin aastat on ta fokusseerunud ettevõtete äri- ja brändistrateegia väljatöötamisele koostöös ettevõtete juhtide ja omanikega. EASi Strateegia praktikumides on tema rolliks koolitada tootearenduse ja teenusedisaini teemadel. Praktikuna oskab ta oma koolitustel suurepäraselt siduda teooria praktiliste teadmiste ja näidetega igapäevaelust.
 • Kari Maripuu (mentor) – Kari peamised tugevused on strateegilise juhtimise, personaalmüügi ja kliendisuhete valdkonnas, aga samuti teenuse ekspordi planeerimises (kogemused teenuse ekspordiga Itaaliasse, Inglismaale ja Norrasse) ja eelarvestamises.
 • Margus Jakobson (mentor) – Marguse võtmeoskused on organisatsiooni juhtimise, tootmisjuhtimise, ekspordikorralduse, juhtimissüsteemide (s.h. ISO) efektiivsuse (m.h. LEAN, 5S, Agile), riskijuhtimise ja projektijuhtimise, protsessijuhtimise, raiskamiste vähendamise, tööohutuse, keskkonnajuhtimise, strateegia, üldjuhtimise aladel.
 • Mart Maasik – Mart on visiooniga mentor ja juht, kelle eesmärgiks on luua parem homme. Ta on keskendunud uute väärtustloovate teenuste ning kanalite määratlemisele ja ülesehitamisele. Tippjuhina on ta loonud meeskonnad, kes muudavad organisatsioone tulevikukindlamaks ja innovatsioonipõhisemaks.

Loe koolitajatest ja mentoritest lähemalt siit.

 

Praktikumi ajakava:

Grupp IV 2021

 • Töötuba 4 – 03.11.2021 Kasvupotentsiaal ja fookused, ekspordistrateegia
 • Töötuba 5 – 17.11.2021 Eesmärgipuu ja tegevuskava, ärimudeli uuendused
 • Töötuba 6 – 08.12.2021 Strateegia elluviimine, strateegiate kaitsmised ja tagasiside

Grupp V 2022

 • I töötuba – 12.01 Hetkeseis, senised  ja tulevased kasvuvõimalused (Indrek Saul)
 • II töötuba – 02.02 Eristumise strateegiad (Indrek Saul), eristumine toote- või teenusedisainiga (Kaarel Mikkin)
 • III töötuba – 16.02 Efektiivsuse strateegia, efektiivsed protsessid (Roger Allas),  eristumise analüüs ja võimalused (Indrek Saul)
 • IV töötuba – 09.03 Kasvupotentsiaal ja -fookused (Indrek Saul), ekspordistrateegia, kogemuslugu
 • Veebiseminar – 23.03 Eristumise strateegia intellektuaalomandiga (Siim Kinnas)
 • V töötuba – 30.03 Eesmärgipuu ja tegevuskava, ärimudeli uuendused (Indrek Saul), kogemuslugu
 • VI töötuba – 20.04 Strateegia elluviimine, strateegiate kaitsmised ja tagasiside (Indrek Saul), muudatuste juhtimine (Hede-Kerstin Luik), kogemuslugu

Strateegia praktikum toimub Tallinnas või veebi vahendusel. 

 

Vastavalt Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirjale nr 15- 0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9  ei saa praktikumis osaleda järgmistes valdkondades tegutsevad ettevõtted:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;

Osaleja kinnitab, et:

 • Osaleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
 • Osaleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

Osalemine

Strateegia praktikumi 2022.a talvisesse gruppi kandideerimine on alanud.

KANDIDEERI siin. 

Kandideerimistähtaeg on 1. detsember. 

 

Strateegia praktikum kestab orienteeruvalt 6 kuud, millest esimese 4 kuu jooksul toimuvad koolituspäevad.

 • Igast ettevõttest osaleb 2-3 inimest, sh ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik, kellele on strateegiliste otsuste juures oluline roll
 • Strateegia praktikumi igas koolitusgrupis osaleb 6-8 ettevõtet.

Strateegia praktikum sobib ettevõttele, kes:

 • on kõrge motivatsiooniga ning sooviga arendada ja täiendada strateegiat;
 • on ekspordikogemusega ning ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga;
 • on tegutsenud soovituslikult vähemalt 3 aastat ning kus töötab vähemalt 8 töötajat.

 

Tingimused

 •  Strateegia praktikumi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat) on 450 eurot (+ km). Strateegia praktikumi osalustasu sisaldab 2-3 liikme osavõttu 6 koolituspäevast ning 8h personaalset mentorlust.
 • Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.
 • Programmis ei saa osaleda ettevõte või tema kelle suhtes on algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
 • Programmis ei saa osaleda ettevõte kellel on maksu- või maksevõlg koos intressidega suurem kui 100 eurot või see pole ajatatud.
 • VTA ettevõtte kohta on maksimaalset 6980.-eurot. Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Küsi lisa meie partnerilt BDA Consulting OÜ-lt, kes viib läbi Strateegia praktikumi

strateegia@bda.ee, (kontakt: Hannele Aljaste, Teele Toots).

X