Starditoetus

Avatud Sihtgrupp: alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv.

 

Alates 01.aprillist rakendab Starditoetuse meedet Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja maakondlikud arenduskeskused, kes nõustavad taotlejaid ja toetuse saajaid projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel. Toetuse üldinfo on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Maakondlike Arenduskeskuste kodulehtedelt. Toetustaotlusi ja rahastatud projektide maksetaotlusi, aruandeid, muutmistaotlusi ning infot tuleb alates 01.aprillist esitada RTKle E-toetuste keskkonna kaudu.

Maksimaalne toetus 15 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

8,1 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Toetust reguleeriv määrus asub siin.
 • Ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud.
 • Ettevõte peab olema äriregistrisse kantud äriühing.
 • Puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega.
 • Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%.
 • Ettevõtte töötajate arv on väiksem kui 10.
   
 • Taotluse esitamisele eelneva majandusaasta müügitulu ei tohi ületada 80 000 eurot ja/või bilansimaht 80 000 eurot.
 • Suunatud rahvusvahelistumisele ja töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb Tallinna linnapiirkonnas või Tartus.
 • Suunatud töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb väljaspool Tallinna linnapiirkonda või Tartut.
 • Ettevõte ei ole eelnevalt saanud EAS-i stardi- ja/või kasvutoetust.
 • Ettevõtte osanikud ei ole samas valdkonnas tegutsemiseks eelnevalt Töötukassast toetust saanud.
 • Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot.
 • Ettevõtte müügitulu peab kolmanda aasta lõpuks ulatuma 80 000 euroni.
 • Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta, mille brutopalk on vähemalt 70 protsenti Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutopalgast (01.07.2018 854,70€).
 • Ettevõttel peab olema suutlikkus kasvada vähemalt 20 protsenti aastas.

Taotleda ei saa järgmiste valdkondade ettevõtted.

Vastused korduma kippuvatele küsimustele leiad siit.

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Toetatavad tegevused

 • Materiaalse põhivara soetamine. Materiaalse põhivara üksiku eseme maksumuseks peab olema vähemalt 100 eurot ning kasutusiga vähemalt 3 aastat. Vara müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük.
 • Transport, seadistamine ja paigaldus. Toetusega soetatava materiaalse põhivaraga seotud transpordi, paigaldamise ja seadistamise kuludeks.
 • Turundus. Projekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimiseks. Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük. Ei saa toetada jooksvaid turunduskulusid.
 • Rakendustarkvara soetamine või arendamine. Põhitegevuseks vajaliku rakendustarkvara soetamiseks, juurutamiseks või arendamiseks (va kontoritarkvara). Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale. Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük.
 • Personalikulud. Töölepingu alusel töötavate isikute või juhatuse liikme puhul töövõtu- või käsunduslepingute alusel tekkiv tööjõukulu, maksimaalselt 50% taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusest.

Toetust ei saa kasutada järgmisteks kuludeks.


Taotlemine

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda esita taotlus e-teeninduses.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlusdokumendid

 • Eelhinnang

  Eelhinnang, mille on koostanud maakondliku arenduskeskuse töötaja.

  Eelhinnangu saamiseks tuleks esitatada maakondliku arenduskeksuse töötajale digitaalselt allkirjastatud äriplaan, finantsprognoosid ja juhatuse ning osanike CVd.

 • Taotlusvorm

  Taotlemine toimub EAS-i e-teeninduse kaudu. Tutvu taotlusvormi näidisega.

 • Äriplaan

  Äriplaan annab selge ülevaate ettevõtte planeeritud tegevustest ning sisaldab tegevuskava projekti edukaks elluviimiseks. Vaata ka äriplaani koostamise juhendit.

 • Finantsprognoosid

  Finantsprognoosid tuleb koostada majandusaastate lõikes. Need koosnevad rahavoogude aruandest, kasumiaruandest ja bilansist. Abiks on isegenereeruvad finantsprognoosid (2018) ja isegenereeruvad finantsprognoosid (2019).

 • Finantsaruanded

  Bilanss ja kasumiaruanne eelneva majandustegevuse kohta taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga, kui taotleja on alustanud majandustegevusega.

 • Hinnapakkumised

  Kõikide tehtavate kulude kohta. Ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates taotluse esitamise päevast. Kui ostetava asja või teenuse  maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist. Kui kolme hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus. Seadme ostmisel peab hinnapakkumine sisaldama seadme tehnilist kirjeldust.

  Kasutatud seadme soetamisel tuleb esitada alternatiivne hinnapakkumine uue seadme kohta või viide avalikele allikatele, kui antud info on kättesaadav internetis. Kui kasutate viimast varianti, siis esitada vastav lehekülg internetist pdf vormis.

  Kasutatud seadme ostmisel tuleks lisada kasutatud seadme deklaratsioon, selle võib lisada juba taotluse esitamise käigus, aga võib esitada ka maksetaotluse juures.

 • Lähteülesanne

  Lähteülesanne tuleb esitada juhul, kui taotletakse toetust rakendustarkvara arendamiseks.

 • Lepingute koopiad

  Töölepingu koopia, kui taotletakse töötajate töötasu hüvitamist. Töövõtu- või käsunduslepingu koopia, kui taotletakse juhatuse liikme tasu hüvitamist. Juhul, kui lepinguid ei ole veel sõlmitud, siis esitada planeeritava töökoha tööülesannete, töö või käsundi kirjeldus.

 • CVd

  CVd tuleb esitada taotlejas osalust omavate isikute ja taotleja juhatuse liikmete osas.

 • Volikiri

  Tuleb esitada juhul, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituste alusel.

 • Kontserni liikmete skeem

  Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust.


 

Projekti teekond

 • 1. Infonõustamine üldise info saamiseks

  Maakondlike Arenduskeskuste spetsialistid nõustavad alustavaid ettevõtjaid eesmärgiga toetada nende äriplaani koostamist ja elluviimist. Infonõustamisel on võimalik saada tagasisidet oma mõtetele seoses alustava ettevõttega. Niisamuti antakse infot, millistel tingimustel kvalifitseerub teie ettevõte toetust taotlema ning millised on täiendavad lisarahastuse võimalused. Soovitame infonõustamist Maakondlikus Arenduskeskuses enne starditoetuse raames eelnõustamise läbimist. Palume  võtta ühendust oma piirkonna spetsialistiga.

 • 2. Eelnõustamine eelhinnangu saamiseks

  Et Maakondlike Arenduskeskuste spetsialistid on ettevõtte tegevuskoha piirkonna ettevõtlusega kõige paremini kursis, siis on nende poolt koostatud eelhinnang EAS-i starditoetuse taotluse kohustuslik osa. Maakondlikud Arenduskeskused asuvad igas maakonnas ning palume oma starditoetuse taotlusele eelhinnangu saamiseks nendega ühendust võtta.

 • 3. Taotluse registreerimine

  Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse EAS-i e-teeninduses. Vormiliste puudusteta taotluse registreerib EAS-i infokeskus kuni 3 tööpäeva jooksul ja informeerib sellest ka starditoetuse taotlejat. Kui EAS-i infokeskus märkab taotluse registreerimisel vormilisi puudusi, antakse taotlejale võimaluse esitada lisainfot ning palutakse esinevad puudused kõrvaldada kuni 10 tööpäeva jooksul.

  Juhime tähelepanu sellele, et EAS-i infokeskus ei hinda dokumente ega esitatud infot sisuliselt. Kui märkame järgnevalt toetuse andmise tingimustega vastuolus olevaid puuduseid, siis võime tunnistada taotluse tingimustele mittevastavaks.

  Kui taotleja on saanud EAS-ilt teate, et taotlus on registreeritud, võib ta alustada projekti elluviimist. Siinkohal on väga oluline silmas pidada taotluses märgitud projekti alguskuupäeva, sest sellele eelnevalt tekkinud kulusid EAS ei finantseeri.

 • 4. Taotluse menetlemine

  Taotluse menetlemise käigus tutvume kulude abikõlbulikkusega ning vastavusega kehtestatud tingimustele. Viime läbi ka seotud isikute analüüsi. Puuduste ilmnemisel informeerime sellest taotlejat ning anname puuduste kõrvaldamiseks lisaaega kuni 10 tööpäeva. Selleks perioodiks peatab EAS taotluse menetlemise.

  Kui taotleja ei suuda ilmnenud puudusi kõrvaldada või ei esita tähtaegselt informatsiooni, langetab EAS taotluse rahastamata jätmise otsuse ilma sisulist analüüsi tegemata.

  Kui taotlus vastab tingimustele, algab projekti sisuline hindamine (äriplaan, finantsprognoosid, kulude vajalikkus). Taotluste hindamisel tutvume taotleja poolt EAS-ile esitatud materjalidega. Vajadusel küsime taotlejalt lisainfot või kohtume taotlejaga. Taotluse hindamisel võtame aluseks taotleja poolt esitatud äriplaani. Vajadusel kasutame eksperdi abi. Ekspertiisi koostamise ajaks peatame taotluse menetlemise, millest teavitame ka taotlejat.

 • 5. Otsustamine

  Põhjalikku analüüsi tulemusel langetab EAS otsuse taotluse rahastamise või rahastamata jätmise osas ning informeerib sellest ka taotlejat. Pärast otsusega tutvumist on taotlejal kohustus teavitada EAS-i hiljemalt kolme tööpäeva jooksul kirjalikult selle kättesaamisest.

  Taotluste hindamismetoodika.

  Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeme üldjuhul kuni 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest. Menetlusaeg võib pikeneda taotluses esinevate ebatäpsuste kõrvaldamise tõttu. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse saadame taotlejale e-posti teel taotluses märgitud aadressile. Otsuse koopia saadame ka eelhinnangu väljastanud Maakondliku Arenduskeskuse spetsialisti e-posti aadressile.

 • 6. Toetuse väljamaksmine

  Toetuse väljamaksmise eelduseks on maksetaotluse esitamine koos korrektsete kulu- ja maksedokumentidega. Toetust on võimalik välja võtta täies mahus või kuni neljas osas. Projekti maksetaotluse saab esitada EAS e-teeninduses. Korrektselt esitatud maksetaotluse menetlusaeg on 20 tööpäeva. Peale korrektselt täidetud maksetaotluse esitamist kantakse toetus toetuse saaja areldusarvele.

  Toetust saab välja võtta tasudes arved eelnevalt täielikult või omafinantseeringu ulatuses. Mõlemal juhul on toetuse väljamaksmise eelduseks see, et Toetuse saaja on ostetavad asjad/teenused kätte saanud ja seda tõendanud (reeglina on tõenduseks tööde/asja üleandmis-vastuvõtu akt, kirjavahetus, saateleht, arve või leping, kui see kajastab teavet üleandmise kohta). Arvete osalise tasumise puhul tuleb Toetuse saajal toetuse laekudes tasuda maksetaotluses kajastatud arved täielikult, ning hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale toetuse laekumist tuleb esitada EASile tõendid maksete toimumisest.

  Sularahas arveldamine ei ole aktsepteeritav, kõik toetusega seotud kulud peavad olema tasutud ettevõtte arveldusarvelt. Arve peab olema koostatud abikõlbliku projekti perioodi jooksul. Kaup või teenus peab olema kätte saadud abikõlbliku projekti perioodil.

  Kasutatud seadme deklaratsioon tuleks esitada kasutatud seadme ostmisel.

  Juhend maksetaotluse ja kuluaruande koostamiseks.

  Soovitused hõlpsamaks asjaajamiseks

 • 7. Arengunõustamine abikõlblikkuse perioodil

  Pärast starditoetuse taotluse rahuldamise otsust asub ettevõtja oma äriplaani realiseerima. Maakondlikes Arenduskeskustes oodatakse arengunõustamisele, et pakkuda ettevõttele igakülgset abi seatud eesmärkide saavutamisel ning eraldatud raha sihipärase kasutuse jälgimisel. Kogu abikõlbulikkuse perioodi jooksul toimub vähemalt neli arengunõustamist, ent neid võib vajadusel olla ka rohkem. Oluline on siinkohal mõista, et nii ettevõtja kui Maakondliku Arenduskeskuse spetsialisti eesmärk on üks – käivitada toimiv ettevõte ning teha seda kooskõlas kehtestatud tingimustega.

  Esimene arengunõustamine toimub hiljemalt kuus kuud pärast projekti abikõlblikkuse perioodi algust. Selleks võtab Maakondliku Arenduskeskuse spetsialist (eeldatavalt sama isik, kes viis läbi taotluse eelnõustamise) toetuse saajaga ühendust ja lepib kokku mõlemale sobiva kohtumisaja.

 • 8. Vahearuandlus

  Toetuse saaja kohustub pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu esitama e-teeninduses vahearuande (vt näidist), kus fikseerib tehtud kulud ja soetatud varad. Vahearuande esitamisega seonduvates küsimustes palume ühendust võtta Maakondlikus Arenduskeskuses arengunõustamisi läbi viinud spetsialistiga.

 • 9. Arengunõustamine pärast abikõlblikkuse perioodi

  Arengunõustamine on süsteemne ja pikaajaline, vähemalt kolmeaastane kliendisuhe arengunõustamist korraldava asutuse ja toetuse saaja vahel, milles nõustamine toetab äriplaanis toodud tegevuste järjepidevat elluviimist ja äriplaani edukat rakendumist.

  Toetuse saajal on kohustus läbida arengunõustamine vähemalt kord poolaastas. Rahuldamise otsuses on kirjas konkreetsed tähtajad, millal arengunõustamine peab olema läbitud.

  Toetuse saaja esitab arengunõustamistel käies Maakondliku Arenduskeskuse spetsilistile bilansi ja kasumiaruande eelneva kvartali seisuga.

 • 10. Projekti lõpetamine

  Projekti lõppedes esitab toetuse saaja EAS-ile läbi e-teeninduse lõpparuande (vt näidist). Lõpparuandele tuleb lisada ettevõtte finantsaruanded. Lõpparuande esitamise hetkeks peab toetuse saaja olema saavutanud kõik seatud eesmärgid vastavalt esitatud äriplaanile ja finantsprognoosidele.

X