Sihtkohtade arenduse koostööprojektide konkurss

Sihtgrupp: Konkurss on suunatud turismisihtkoha arendusorganisatsioonidele

 

Konkursi kaudu ootame koostööprojekte sihtkoha arendustegevuste ellu viimiseks ja seeläbi partnereid, kes neid projekte ellu hakkaksid viima.

Konkurss viiakse läbi Ettevõtlikkuse kasvatamise, ettevõtluse kasvu soodustamise ja ettevõtluskeskkonna arendamise meetme tegevuse „Toetuse andmise tingimused turismitoodete arenduse juhtimise toetamiseks“ (kinnitatud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 30.07.15 käskkirjaga nr 15-0230).

Tutvu Koostööprojekti konkursi tingimustega ning hindamismetoodikaga lähemalt.

Vaata infopäeva (31.03.2021) slaide siit!

Maksimaalne toetus 50 000-800 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

800 000

Eesmärk


Tingimused

 • Konkurss hõlmab 16 haldusüksust, milleks on 15 maakonda ja Tallinna linn eraldi.
 • Konkursile võivad ideid esitada kõik turismisihtkoha juhtimisorganisatsioonid sõltumata omandivormist (turismiettevõtjaid ja avalikku sektorit ühendavad või esindavad kohalikud omavalitsused, selle asutused, sihtasutused, mittetulundusühingud):
  • kelle põhikirjas või strateegilistes dokumentides on tegevusena märgitud turismivaldkonna või külastuskeskkonna arendamine;
  • kes on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registrisse;
  • kelle maksu- või maksevõlg riigile koos intressiga ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud;
  • kes ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel.
 • Konkursi tulemusena elluviidavate tegevuste kasusaajad on Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), kes kuuluvad elluviidavate tegevuste sihtgruppi ja kes osalevad tegevustes.
 • Igas Koostööprojektis peab olema partnerina kaasatud vähemalt üks maakondlikku turismiinfoandmehaldust teostav organisatsioon;
 • Igas Koostööprojekt peab hõlmama vähemalt 2 erinevat haldusüksust (välja arvatud Pärnu maakonda ja Tallinna linna hõlmavas Koostööprojektis).
 • Maksimaalne toetussumma ühe haldusüksuse kohta on 50 000 eurot.
 • Konkursile esitatud Koostööprojekti toetuse määr on 100%.
 • Konkursile esitatud Koostööprojektide elluviimise tähtaeg on kuni 27 kuud alates Koostööprojekti tegevuste alguskuupäevast.
 • Koostööprojekti tegevuste alguskuupäev ei või olla varasem, kui 4. mai 2021 ja lõppkuupäev hilisem kui 31. august 2023.
 • Vaata lisaks korduma kippuvaid küsimusi (KKK).

Konkursi tingimuste lisad:
Lisa 1 – Koostööprojekti projektiplaan (esitada koos taotlusega, näidis)
Lisa 2 – Partnerlusleping EASi ja Koostööpartnerite vahel (näidis)
Lisa 2 – Partnerlusleping mitmepoolne (näidis, juhul kui Koostööprojekt esitatakse mitme organisatsiooni peale ühiselt)
Lisa 3 – Aruandevorm (näidis, esitada riikliku e-toetuste keskkonna kaudu)
Lisa 4 – Kasusaajate nimekiri ja kontroll-leht (esitatakse koos aruandega)
Lisa 5 – Kulu-tulu analüüsi vorm (näidis, esitada koos taotlusega ainult juhul, kui projektiga teenitakse puhastulu)
Lisa 6 – Kaasesitaja (e-keskkonnas partner) kinnituskiri projektis osalemise kohta (näidis, esitada digiallkirjastatult koos taotlusega juhul, kui Koostööprojekt esitatakse mitme organisatsiooni peale ühiselt)
Lisa 7 – Hankeplaan (näidis, esitada koos taotlusega)
Lisa 8 – Taotlusvormi näidis struktuuritoetuste e-keskkonnas
Lisa 9 – Hankekorra näidisvorm (näidis, esitada koos taotlusega)

Toetatavad tegevused

 • Säästva turismi arendustegevused (kestliku arengu põhimõtete rakendamine ettevõtetes ja sihtkohtades, nt kvaliteedimärgised nagu Green Destination Award, Green Key, EHE või muude kestliku arengu põhimõtete rakendamine);
 • Turvalisuse ja kriisijuhtimise tegevused (nt „Siin on turvaline“ märgis ja kriisijuhtimine);
 • Klienditeekonna arendustegevused (sujuv klienditeekond kõigile sh ligipääsetavus);
 • Temaatiliste (toit, loodus, kultuur) koostöövõrgustike ja piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus vastavalt kohalikule eripärale ja Eesti brändi turismivaldkonna sõnumitele;
 • Külalislahkuse arendustegevused (teeninduskvaliteet ettevõtetes ja kohalike elanike külalislahkus);
 • Koostööprojekti mõjualasse jääva piirkonna arendus- ja juhtimise kontseptsiooni koostamine.

Taotlemine

Taotlusvoor on lõppenud.
Koostööprojekte sai esitada kuni 4. mai 2021 kell 16.00.

 


Kontakt

Kristiina Jors, sihtkohtade arendusjuht, tel. 514 9926, e-post kristiina.jors@eas.ee

Koostööprojekti taotlusele tuleb lisada juurde:

 • põhikirja või turismivaldkonna strateegiliste dokumentide koopia juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris kättesaadav või strateegilised dokumendid ei ole avalikult kätte saadavad (kui on avalikult kättesaadavad, siis lisada link);
 • meeskonnaliikmete CV-d;
 • Koostööprojekti partneri nõusoleku ja info vorm, juhul, kui Koostööprojekt esitatakse mitme organisatsiooni poolt ühiselt (esitada EASi vormil, näidis );
 • Volikiri, kui Koostööprojekti esitaja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel (näidis);
 • Koostööprojekti projektiplaan (lisa 1, näidis );
 • kulu-tulu analüüs, juhul kui projekti käigus teenitakse puhastulu (lisa 5, näidis );
 • hankeplaan projekti raames tehtavate kulude kohta (lisa 7, näidis );
 • Koostööprojekti esitaja organisatsiooni hankekord (lisa 8 – hankekorra näidisvorm ).

 

Vaata lisaks:


X