Tootearenduse toetus

Sihtgrupp: ettevõtjad

Toetuse abil soovime julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Seoses eelarve vahendite lõppemisega on alates 18.09.2020.a taotluste vastuvõtt peatatud.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 75%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

17 000 000

Eesmärk


Tingimused

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang.
Nõustamiseks palume eelnevalt kirja panna:

 • Mis ettevõttega on tegemist ning millega täna tegeletakse?
 • Kui suur oli ettevõtte 2018.a. ja 2019.a. müügikäive?
 • Mis on tehnoloogilised väljakutsed, mida hakatakse tootearenduse käigus lahendama?
 • Mis tegevusi on vaja tootearenduse käigus läbi viia?
 • Milline on ajaplaan tegevuste elluviimiseks?
 • Millised on vajalikud investeeringud/kulud tegevuste läbiviimiseks?

Nõustamise kokkuleppimiseks kontakteeruge palun oma kliendihalduriga või info@eas.ee.

Soovitame tutvuda ettevõtja tootearenduse määruse tingimuste ning taotluste valikumetoodikaga.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
 • ettevõtte kahe viimase majandusaasta tegevuse keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Toetust ei saa taotleda järgmiste tegevusvaldkondade jaoks:

 • Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine;
 • Müügi vahendamine, hulgi- ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
 • Kinnisvaraalane tegevus;
 • Tubakatoodete tootmine;
 • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
 • Finants- ja kindlustustegevus;
 • Juriidilised toimingud ja arvepidamine, peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine, reklaamindus (ka on-line reklaamindus) ja turu-uuringud;
 • Rentimine ja kasutusrent ning ajutise tööjõu rent.

Projekti elluviimise periood on kuni 36 kuud.

Toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest on:

 • 45% väikeettevõttele
 • 35% keskmise suurusega ettevõttele
 • 25% suurettevõttele
 • 75% COVID-19 poolt negatiivselt mõjutatud ettevõttele

Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega ning peale positiivset otsust, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutades selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

 • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed
 • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis
 • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine
 • tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Taotlemine

NB! Seoses eelarve vahendite lõppemisega on alates 18.09.2020.a taotluste vastuvõtt peatatud.

 


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid:
NB! Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas. All olevad taotlusvormi näidised on eelnevaks tutvumiseks, nende sisu tuleb sisestada e-teeninduses.

 

Aruandlus

Abiks aruandluse koostamisel on aruandluse koolituse slaidid  ja video

 

X