Tootearenduse toetus

Avatud Sihtgrupp: ettevõtjad

Toetust rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Toetuse abil soovime julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Toetuse taotlemine on jooksev.

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 45%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

15 000 000

Eesmärk


Tingimused

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku nõustamise. Nõustamise kokkuleppimiseks kontakteeruge palun oma kliendihalduriga või info@eas.ee

Nõustamiseks pange palun kirja:

 • Ettevõtte nimi ja millega täna tegelete?
 • Kui suur oli ettevõtte 2020.a. ja 2021.a. müügikäive?
 • Mis on tehnoloogilised väljakutsed, mida hakatakse tootearenduse käigus lahendama?
 • Mis tegevusi on vaja tootearenduse käigus läbi viia?
 • Milline on ajaplaan tegevuste elluviimiseks?
 • Millised on vajalikud investeeringud/kulud tegevuste läbiviimiseks?

Nõustamise kokkuleppimiseks kontakteeruge palun oma kliendihalduriga või info@eas.ee

Soovitame tutvuda tootearenduse määruse tingimuste ning taotluste valikumetoodikaga.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud äriühing
 • ettevõtte kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu oli vähemalt 200 000 eurot

Abikõlblikud ei ole järgmiste tegevusvaldkondade projektid:

 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
 • müügi vahendamine
 • hulgi- ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont
 • kinnisvaraalane tegevus
 • tubakatoodete tootmine
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine
 • finants- ja kindlustustegevus
 • juriidilised toimingud ja arvepidamine, peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine, reklaamindus (ka on-line reklaamindus) ja turu-uuringud
 • rentimine ja kasutusrent ning ajutise tööjõu rent

Projekti saab ellu viia kuni 31.08.2023.

Toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest on kuni:

 • 45% väikeettevõttele
 • 35% keskmise suurusega ettevõttele
 • 25% suurettevõttele
 • +15% COVID-19 ja muude viirusevastaste teadusuuringutega seotud projektidele*

* – COVID-19-ga seotud ja muud viirusevastased teadusuuringud on uuringud, mis tegelevad vaktsiinide, ravimite ja ravivahendite, meditsiiniseadmete ning haigla- ja meditsiinivarustuse, desinfektsioonivahendite, kaitseriietuse ja -varustusega ning vajalike toodete tõhusaks tootmiseks mõeldud asjakohaste uuenduslike protsessidega.

Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega ning peale positiivset otsust, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutades selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo.
Lisaks tuleb toetuse saamisel liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames lisada tekst “Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“.  Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

 • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed
 • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis
 • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine
 • tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Taotlemine

Toetuse taotlemine on jooksev. Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang.

Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid:
NB! Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas. All olevad taotlusvormi näidised on eelnevaks tutvumiseks, nende sisu tuleb sisestada e-teeninduses.

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

 

Aruandlus

Abiks aruandluse koostamisel on aruandluse koolituse slaidid  ja video

 

X