fbpx

Setomaa arengu programm

Avatud Sihtgrupp: Setomaal tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused.

Setomaa arengu programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevatele osadele - Mikitamäe, Meremäe, Misso ja Värska vallale. Programmi eesmärk on  hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. Alates 2016. aastast koordineerib programmi Maaeluministeerium.

Maksimaalne toetus 32 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%

Tingimused

 • 2018. aastal kehtiv programmdokument ja teavitamise juhend.
 • 2017. aasta tegevuskavale kehtiv programmdokument, tegevuskava ja teavitamise juhend.
 • 2016. aasta tegevuskavast toetatud projektide puhul palume järgida 2016. aastal kehtinud programmdokumentiprogrammi korda ja teavitamise juhendit. Setomaa arengu programmi 2016. aasta tegevuskava on leitav siit. Teavitamisel kasutatav Maaeluministeeriumi ja EASi kaksiklogo on leitav siit;
 • 2015. aasta tegevuskavast toetatud projektide puhul palume järgida 2015. aastal kehtinud programmdokumentitagasinõuete korda ja teavitamise juhendit. Teavitamisel kasutatav Rahandusministeeriumi ja EASi kaksiklogo on leitav siit;
 • projektis kavandatavad tegevused peavad kuuluma SA-de ja MTÜ-de põhikirjaliste tegevuste hulka;
 • projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10 % projekti abikõlblike kulude kogumahust;
 • toitlustuskulu on abikõlblik summas kuni 10 eurot päevas isiku kohta;
 • ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja, või üks omanikest või valdajatest;
 • taotleja ei pea olema projekti raames teostatava ehitise projekteerimise, rajamise või renoveerimise korral infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja, kui mitut kohaliku omavalitsuse üksust hõlmava ühisprojekti puhul on taotlejaks sihtasutus või mittetulundusühing, mille põhikirjaliseks tegevuseks on kohaliku omavalitsuse üksuste ühisprojektide elluviimine ja mille asutajaks on kas maavalitsus, omavalitsus või omavalitsuste üksuste liit;
 • kui toetuse taotleja on infrastruktuuriobjekti valdaja, peab objekt olema antud taotleja valdusesse kasutuslepinguga ning taotleja peab kinnitama, et esitab taotluse objekti omaniku teadmisel ja nõusolekul;

 • kui valdaja taotleb toetust talle mittekuuluva infrastruktuuriobjekti rekonstrueerimiseks, siis peab:
  • kasutusleping olema kehtiv vähemalt 5 aastat alates projekti lõppemise päevast;
  • objekti omanik säilitama infrastruktuuriobjekti sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 5 aastaks alates projekti lõppemise päevast;
  • välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust;
  • abikõlblik kulu ei või ületada Setomaa arengu programmi maksimaalset lubatud toetuse suurust;
 • välisabiprojektide kaasfinantseeringuks eraldatava toetuse puhul sõlmitakse toetusleping alles siis, kui taotlejaga on sõlmitud välisabi leping või tehtud toetuse eraldamise otsus;
 • välisabi lepingu koopia või toetuse eraldamise otsuse koopia tuleb enne toetuslepingu sõlmimist esitada EASile;
 • hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama kehtivale ehitusseadusele ning põhiprojekti staadiumile hoonete projekteerimisel vastavalt ehitusstandardile “EVS 811:2012 – Hoone Ehitusprojekt” ning rajatiste projekteerimisel vastavalt standardile “EVS 907:2010-Rajatise Ehitusprojekt”.
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse registreerimisest EASis või taotluses määratletud hilisemast tähtajast.
 • Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 18 kuud v.a tegevustoetus, mille korral on projekti elluviimise maksimaalne kestus 12 kuud.

 

Toetatavad tegevused

 • Noorte ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Setomaa arengu programmi sihtpiirkonnas tegutsevate ettevõtetega.
 • Ettevõtluskeskkonna edendamine ning kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine.
 • Setomaa mainekujunduslik turundus ning sidumine piirkonna spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega.
 • Setomaale elama asumise kampaaniate läbiviimine ja maale elama asumise kampaaniate tegevustes osalemine.
 • Investeeringud programmi piirkonnas asuvatesse laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides hoonetesse ja rajatistesse.
 • Sihtotstarbeline tegevustoetust kuni 12 kalendrikuuks Setomaa arengu jaoks olulistes valdkondades tegutsevatele mittetulundusühendustele, kelle põhikirjaline eesmärk on ülesetomaaliselt olulise valdkonna arendamine.
 • Programmdokumendis sätestatud juhtudel välisabi, sh struktuuritoetuse projektide kaasfinantseeringu katmine

Setomaa arengu programmi 2015. aasta tegevuskava raames toetatud projektid

Ei toetata järgmisi tegevusi ja kulusid

 • tegevused ja nendega kaasnevad kulud, mis on tehtud väljaspool projektiperioodi;
 • ühingute või organisatsioonide liikmemaksud;
 • käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;
 • trahvid, kohtukulud, viivised;
 • erisoodustusmaks;
 • esinduskulud;
 • kingitused;
 • auhinnad, v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;
 • mitterahaline oma- ja kaasfinantseering;
 • muud toetatavate tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
 • tegevused, millele taotlejal on võimalik taotleda toetust Setomaa kultuuriprogrammist või regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist;
 • tegevused, mis ei toeta Setomaa arengu programmis sätestatud eesmärki;
 • investeeringud hoonetesse, ruumidesse ja rajatistesse, mida kasutatakse valdavalt avalike teenuste pakkumiseks (näiteks valla volikogu ja vallavalitsuse ruumid, raamatukogu ruumid, põhikooli ja gümnaasiumi hooned);
 • kinnisasja ost.

Taotlemine

Taotlused palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu hiljemalt tegevuskavas määratud tähtajaks.

Palume eelnevalt tutvuda e-teeninduse kasutamise tingimustega siin.


Birgit Maasing, 737 7237, birgit.maasing@eas.ee
Kai Koord, 7377236, kai.koord@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid


Hindamine

Programmi vahendite kasutamiseks kuulutab Setomaa Valdade Liit välja taotlusvooru eeltaotluste esitamiseks. Eeltaotlusi hindab programminõukogu ning teeb ettepaneku eeltaotluse tegevuskavasse kandmiseks või tegevuskavast välja jätmiseks. Programmi tegevuskava kinnitab maaeluminister.

 

Aruandlus

Aruanded ja maksetaotlused palume esitada e-posti teel aadressil info@eas.ee või posti teel EAS Tartu kontor, Sõbra 56, 51013 Tartu.

E-teeninduses menetletud taotluste aruanded esitatakse samuti e-teeninduse kaudu.

Enne 2016. aastat programmi tegevuskavas kinnitatud projektide aruandluseks vajaminevad dokumendid:

X