Sektoritevahelise mobiilsuse toetus teadlase palkamiseks

Avatud

1.detsembrist SekMo määrus muutub ja tingimused uuendatakse. Uute tingimuste kohta küsi lisa võttes ühendust: relika.williams@eas.ee

Toetuse andmise eesmärk on sektoritevahelise koostöö soodustamine. See tõstab Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistab teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

Toetus on suunatud ettevõtetele, kolmandale ja avalikule sektorile (v.a. korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused), kes võtavad tööle doktorikraadiga teadlase teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Abikõlblikud on teadlase tööjõukulud (ühikuhinna alusel) ning ülejäänud abikõlblikud kulud 40% ühtse määra alusel arvestatuna tööjõukuludest. Toetuse osakaal on 25%-70% sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest, kas tegemist on rakendusuuringu või tootearenduse projektiga.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

1 820 000

Eesmärk

Tulemused


Tingimused


Taotlemine

Taotlusi menetleb Riigi Tugiteenuste Keskus.


Relika Alliksaar Williams
arenduskoostöö ekspert
relika.williams@eas.ee

Kristi Kõrge, Ph.D
arenduskoostöö ekspert
kristi.korge@eas.ee

 
X