Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Sihtgrupp: SA või MTÜ, teadus-ja arendusasutus, haridusasutus, piirkonna ettevõtete ühendus, ettevõtjate esindusorganisatsioon, piirkonna KOV.

Kompetentsikeskus on era- või avalik-õiguslik juriidiline isik või nende poolt moodustatud ühendus, mille eesmärgiks on toetada piirkondliku ettevõtluse ja tööturu arengut koostöös ettevõtjate ning haridus- ja teadusasutustega.

Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu soovib EAS luua tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Kavandatavad kompetentsikeskused

Kavandatavate kompetentsikeskuste voor toimub 3 etapis:
1. ideekavandite voor
2. tugitegevuste taotlusvoor
3. põhitegevuste taotlusvoor

Järgmisse vooru edasi saamise eelduseks on eelnevas voorus positiivse otsuse saamine.

 1. Ideekavandite voor
 • Ideekavandile esitatavad nõuded on välja toodud määruses § 13.
 • Ideekavandi esitaja võib olla:
  • Sihtasutus või mittetulundusühing
  • Teadus- ja arendusasutus
  • Haridusasutus
  • Piirkonna asukohajärgne ettevõtjate ühendus
  • Ettevõtjate esindusorganisatsioon

Tegutsevad kompetentsikeskused (taotlemine lõppenud)

 • Taotlejaks saab olla tegutsev kompetentsikeskus, mis on saanud põhitegevusteks toetust eelmise või käesoleva määruse alusel.
 • Tegutsevale kompetentsikeskusele kehtivad nõuded:
  • pakutavatele teenustele, seadmetepargile ja testkeskkonnale on juurdepääs kõigile ettevõtjatele võrreldavatel tingimustel;
  • keskuse tegevuse strateegilisse planeerimisse on kaasatud vähemalt seitse Eesti ettevõtjat;
  • tegevusse on kaasatud vähemalt viis magistranti või doktoranti ja vähemalt kaks doktorikraadiga teadustöötajat;
  • keskuse asukohas on vähemalt viis täiskoormusega töökohta;
  • aasta jooksul osutatakse teenuseid vähemalt 20 kliendile;
  • oma valdkonna raames osaletakse rahvusvahelises koostöös;
  • kompetentsikeskusesse peavad kuuluma vähemalt:
   • üks piirkonna kohaliku omavalitsuse üksus või üks piirkonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit,
   • üks piirkonna teadus- ja arendusasutus või haridusasutus,
   • üks ettevõtjate piirkondlik ühendus või ettevõtjate esindusorganisatsiooni regionaalne esindus või vähemalt kaks piirkonnas tegutsevat ettevõtjat, kellel on kokkupuude piiritletud valdkonnaga, milles kompetentsikeskus luuakse;
  • kompetentsikeskuse juhtimiseks ja tegevuse koordineerimiseks peab olema moodustatud sihtasutus või mittetulundusühing või on koostöölepingu alusel moodustatud ühine alaline juhtorgan või struktuuriüksus.

Vaata lisaks toetuse andmise tingimusi ja seletuskirja, aga ka teisi Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Toetatavad tegevused

Kavandatavad kompetentsikeskused

Ideekavandi heakskiitmise järgselt toetatakse kavandatava kompetentsikeskuse väljaarendamiseks vajalike tugitegevusi (vt määrust § 8 lg 3).

Tegutsevad kompetentsikeskused

Tegutseva kompetentsikeskuse põhitegevusena toetatakse keskuse tegevusvaldkonnas teadmiste ja oskuste kogumist, arendust ja teadmussiiret eesmärgiga tuua kasu valdkonna ettevõtjatele, toetada piirkonnas majandusarengut ja töökohtade loomist.

Toetatavad tegevused hõlmavad lisaks:

 • kompetentsikeskuse rahvusvahelistumist,
 • nõustamis- ja tugiteenuste pakkumist testimiseks ja katsetamiseks,
 • valdkondlike analüüside, teadus-ja arendusprojektide ja nendega seotud teostatavusuuringute läbiviimist (sh koostöös ettevõtjatega).

Eelnimetatud tegevused jagunevad majanduslikeks ja mitte majanduslikeks. Majanduslikele tegevustele antavat toetust käsitletakse vähese tähtsusega abina (edaspidi VTA).


Taotlemine

Kavandatavad kompetentsikeskused (voor lõppenud)

Tegutsevad kompetentsikeskused (voor lõppenud)


Triin Nõlvak, 627 9745, triin.nolvak@eas.ee

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid


Hindamine

Taotlustele annavad eksperthinnangu vähemalt 2 valdkondlikku eksperti, kuid taotlusi hindab hindamiskomisjon.

Hindamine toimub hindamismetoodikas toodud kriteeriumite alusel:

Aruandlus

Tegutseva kompetentsikeskuse aruanne esitatakse vähemalt üks kord kvartalis läbi e-teeninduse.

 

Toetatud projektid

 • Tegutsevad kompetentsikeskused, I voorus toetatud projektid

  • Projekti nimi: PlantValor taimse tooraine väärindamise alase teaduskoostöö ja innovatsioonivõimekuse tõstmine

  Projekti lühikokkuvõte – projekti raames optimeeritakse ja valideeritakse Teadmistepõhiste loodus- ja tervisetoodete kompetentsikeskuses 2015. aasta lõpuks sisustatud kaasaegsete laborite olulisemad analüüsimetoodikad ning tehnoloogilised protsessid ja juurutatakse laborite kvaliteedisüsteem. Valdkondliku teabe efektiivseks koondamiseks ning koostöö arendamiseks luuakse info haldamise süsteem, algatatakse ning osaletakse aktiivselt koostöövõrgustiku teadustegevuses.

  Taotleja: Eesti Maaülikool
  Projektijuht: Aret Vooremäe
  e-post: aret.vooremae@emu.ee

  Teadmistepõhise tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

   

  • Projekti nimi: Põlevkivi Kompetentsikeskus

  Projekti lühikokkuvõte – Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK) on rahvusvaheliselt tunnustatud põlevkivi, teiste loodusvarade ja nende töötlemise kõrvalsaaduste väärindava kasutamise eestseisja, sõltumatu ekspert ning valdkonnaga seotud ettevõtluse ja regiooni arengu edendaja. Jätkuprojekti tegevusfookus on suunatud põlevkivivaldkonna uuringute ja ettevõtluse arendamisele, teadlikkuse tõstmisele ning PKK kui organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamisele.

  Taotleja: Tallinna Tehnikaülikool
  Projektijuht: Mare Roosileht
  e-post: mare.roosileht@ttu.ee

  Põlevkivi Kompetentsikeskus

   

  • Projekti nimi: Terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus

  Projekti lühikokkuvõte – Projektiperioodi 2016-2019 on TERE KK tegevused suunatud keskuse jätkuvale tugevnemisele. TERE KK jätkab kahe peamise tegevussuunaga, milleks on liikumis- ja tegevusvõime ja ravimuda/mudaravi uurimise valdkonnas erialase teadmuse jätkuv loomine, koondamine, pooleliolevate arenduste lõpuleviimine sh ettevõtete tugevam liitmine keskuse tegevuste juurde ning keskuse potentsiaali parem ära kasutamine. TERE KK tugevdab oma positsiooni nii arendusüksusena kui usaldusväärse koostööpartnerina.

  Taotleja: Tallinna Ülikool
  Projektijuht: Talis Vare
  e-post: talis@hk.tlu.ee

  Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus

   

  • Projekti nimi: Tsenter Kompetentsikeskus

  Projekti lühikokkuvõte – Kompetentsikeskuse TSENTER eesmärk on aidata puidutöötlemise ja mööblitööstuse ettevõtetel muutuda konkurentsivõimelisemaks. Käesoleva projekti eesmärgiks on käivitada avatud innovatsiooni mudel, mis tähendab koostöös valminud rakendusuuringute tulemuste avalikustamist ning sisulise koostöö edendamist kohalike omavalitsuste, teadusasutuste ning ettevõtete vahel viimaks ellu Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegiat. Viimane tegevus aitab täita TSENTRI rolli regionaalse arengu edendajana.

  Taotleja: Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Projektijuht: Kalev Kaarna
  e-post: kalev@tsenter.ee

  Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus

   

  • Projekti nimi: Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

  Projekti lühikokkuvõte – Arendada väikelaevaehituse kompetentsikeskuse (SCC) kompetentse (eelkõige hüdrodünaamika, väikelaevade disain (naval architecture), merelises keskkonnas kasutatavad materjalid) ja saada konkurentsivõimeliseks T&A tegevuse partneriks.

  Tegevused:

  • väikelaevaehituse alase oskusteabe suurendamine ja kompetentsivõimekuse arendamine
  • teadlikkuse tõstmine keskusest teadus ja arenduskeskusena Eestis ja rahvusvahelisel tasandil
  • oskusteabe siirdamine SCCst välja

  Taotleja: Tallinna Tehnikaülikool
  Projektijuht: Ingrid Tilts
  e-post: ingrid.tilts@ttu.ee

  Väikelaeva kompetentsikeskus

X