Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Sihtgrupp: Kohalikud omavalitsused, va Tallinna linn; Mittetulundusühingud (MTÜ), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all; Sihtasutused (SA), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all.

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.

Hasartmängumaksuseaduse  § 7 lg 2 p 3 kohaselt eraldatakse  Rahandusministeeriumile programmi vahenditeks 12,7% hasartmängumaksu laekumistest.

Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.

Maksimaalne toetus 80 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 75%
Eesti riik

Eesmärk


Tingimused

 • MTÜ või SA võib toetust taotleda ainult juhul kui ühendus on asutatud vähemalt 2 aastat enne taotluse esitamise tähtpäeva ning majandusaasta aruanded on esitatud. Piirang ei kehti ühendustele, mis on asutatud KOV või riigi poolt või on nende valitseva mõju all;
 • Taotlejal on taotlusvoorus õigus esitada üks taotlus, va arvatud:
  • KOV, mille elanike arv on 1. jaanuari seisuga 11 000 elaniku (võib esitada kaks taotlust);
  • KOV, mis moodustub ühinemisotsuse alusel, mille elanike arvuks saab 11 000 elanikku (võib esitada kaks taotlus);
  • juhul kui ühinemisotsuse alusel moodustub kogu maakonda hõlmav KOV (taotluste arv ei ole piiratud).
 • Toetust saab taotleda ühele investeeringu objektile;
 • Investeeringu objekt peab asuma programmi sihtpiirkonnas ning olema taotleja omandis;
 • Projekti ei toetata, kui taotleja on saanud eelnevatest taotlusvoorudest toetust sama investeeringu objekti jaoks ning taotluse esitamise tähtpäeva seisuga ei ole varasemad tööd täies ulatuses ellu viidud ning lõpparuanne esitatud.
 • Projekti lõppedes peab investeeringu objekt olema kasutusele võetav ning olema sihtotstarbelises kasutuses vähemalt viis aastat peale projekti lõppu;


Olulised numbrid:

• Maksimaalne toetus on 80 000 eurot
• Taotleja omafinantseerimise ja/või projekti partnerite kaasfinantseerimise summa peab kokku moodustama vähemalt 25% projekti üldmaksumusest.

Õigusaktid

Programmi reguleerib Vabariigi Valitsuse 15.09.2016. a määrus nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord“

Kuni 2016 I voorust toetust saanud projektidele kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määrust nr 82 “Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord”.

Toetatavad tegevused

 • Programmi raames on abikõlblikud tegevused, mis on otseselt vajalikud programmi eesmärgi saavutamiseks;
 • Kohaliku tasandi teenustega seotud objekte toetatakse programmist üksnes tingimusel, et projekti tulemuseks on kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine;
 • Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks ning sihtotstarbelise mööbli või seadme, mille eluiga on vähemalt viis aastat, soetamiseks.
 • Abikõlblikud kulud on järgmised:
  • Ehitustöödega seotud kulud;
  • Mööbli ja/või seadme soetamine ja paigaldamine;
  • Omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve;
  • Projekteerimine ja energiaaudit;
  • Toetuse saamisest teavitamisega seotud kulud.
 • Kulud on abikõlblikud alates taotlusvooru tähtpäevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast, mis ei tohi olla hilisem kui 6 kuud peale taotlusvooru tähtpäeva, kuni 24 kuud.
 • Projekteerimise ja energiaauditi koostamisega seotud kulud on abikõlblikud kuni kaks aastat enne projektiperioodi algust.

 


Taotlemine

Taotluse esitamise tähtpäev on 15.jaanuar. 2017.aastal on 15.jaanuar pühapäev, mistõttu lükkub taotluste esitamise tähtaeg esmaspäevale, 16.jaanuarile.

Rahandusministeerium kuulutab taotlusvooru välja hiljemalt 15.novembril.

Taotlust saab esitada EASile ainult avatud taotlusvooru ajal e-keskkonna kaudu.


Kontakt
Terje Kuus, 627 9529, terje.kuus@eas.ee


Hindamine

Taotlusi hindab objekti asukohajärgse maavalitsuse juurde moodustatud komisjon hindamismetoodika alusel. Hindamismetoodika koostatakse Rahandusministeeriumi ja EASi poolt ning  avalikustatakse EASi kodulehel hiljemalt 15. novembril.

Üleriigilise tähtsusega objekte hindab Rahandusministeeriumi juurde moodustatud programmi komisjon.

Komisjoni otsused:

 

Aruandlus

Kuni 2016 kevadvoorust toetust saanud projektidele

Peale toetuslepingu sõlmimist on võimalik esitata ettemaksutaotlus 90%-le toetussummast.  

Väljamaksetaotlus riigi raamatupidamiskohuslasele
Väljamaksetaotlus mitte riigi raamatupidamiskohuslasele

Tehingupartneri koodi leiate riigi raamatupidamise üldeeskirja lisast 2.
Tegevusala koodi leiate riigi raamatupidamise üldeeskirja lisast 3.

Iga toetatud projekti kohta tuleb pärast tegevuste elluviimist esitada lõpparuanne ja vahendite kasutamise tabel. Lõpparuande koostamise juhend asub siin.

Kui projekti summades, eelarves või tähtaegades on vaja teha muudatusi, tuleb esitada projekti muutmise taotlus. muudatustaotluse vorm.doc eelarve vorm.xls

Projekti lõppedes peab vastavalt Siseriiklikest regionaalarengu programmidest teavitamise juhendile olema paigaldatud teavitusilt.

Alates 2017 saanud projektidele

Kõik maksetaotlused, muutmistaotlused ja aruanded peab esitama läbi EAS-i e-keskkonna!

Peale toetuslepingu sõlmimist on võimalik esitata ettemaksutaotlus kuni 30%-le toetussummast.  

Iga toetatud projekti kohta tuleb pärast tegevuste elluviimist esitada lõpparuanne.

Kui toetussumma ületab 40 000 eurot, võib toetuse saaja esitada vahearuandeid iga kolme kuu järel või harvem. Soov vahearuannete esitamiseks peab kajastuma taotluses.

Kui projekti eesmärgis, tegevustes, summades, eelarves või tähtaegades on vaja teha muudatusi, tuleb esitada projekti muutmise taotlus. Muutmistaotlus tuleb esitada projekti perioodi jooksul.

Kuludokumendid, va projekteerimise ja energiaauditi koostamisega seotud, peavad olema väljastatud projektiperioodil või projektiperioodile järgneva 20 tööpäeva jooksul.

Projekti lõppedes peab vastavalt Siseriiklikest regionaalarengu programmidest teavitamise juhendile olema paigaldatud teavitusilt.

X