Rakendusuuringute programm

Sihtgrupp: Ettevõtted, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima ja kelle projektid teostatakse nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Toetuse taotlemine on eelarve vahendite ammendumise tõttu lõppenud.

28. jaanuaril toimunud infoseminari järelvaatamine eesti ja vene keeles ning infoseminaril esitatud küsimused ja vastused.

Toetuse taotlemisele eelnes kohustuslik eelnõustamine.

Rakendusuuringute programm on ellu kutsutud selleks, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest. Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja rakendusuuringute toetusest.

Rakendusuuringu toetuse abil saab ettevõtja, kas iseseisvalt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega:

 • töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid;

 • katsetada uusi materjale;

 • koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.


Toetuse summad

 • Toetuse miinimum summa on 100 000 eurot ja maksimum 3 000 000 eurot

 • Ainult teostatavusuuringut hõlmava projekti toetuse maksimumsumma on 20 000 eurot


Toetusmäärad

 • Rakendusuuringu toetuse osakaal 70% (väike), 60% (keskmine), 50% (suur)

 • Rakendusuuringu toetuse osakaal tõhusa koostöö raames 80% (väike), 75% (keskmine), 65% (suur)

 • Tootearendus toetuse osakaal 45% (väike), 35% (keskmine), 25% (suur)

 • Tootearendus toetuse osakaal tõhusa koostöö raames 60% (väike), 50% (keskmine), 40% (suur)

 • Teostatavusuuringu toetuse osakaal 70% (väike), 60% (keskmine), 50% (suur)

 • Kui abi antakse VTAna (kuni 200 000 eurot kolme aasta jooksul) on tootearenduse ja rakendusuuringu toetuse määr väljaspool Tallinna ja Harjumaad tegutsevale ettevõtjale 80% ning Tallinnas ja Harjumaal tegutsevale ettevõtjale 70%

 • Kui abi antakse COVID-19 raamistiku punktide 3.1 (ettevõte on saanud mõjutatud COVID-19 kriisist ja toetuse summa kuni 800 000 eurot) ja 3.6 (COVID-19-ga seotud teadus- ja arendustegevuseks antav abi) alusel on tootearenduse ja rakendusuuringu toetuse määr väljaspool Tallinna ja Harjumaad tegutsevale ettevõtjale 80% ning Tallinnas ja Harjumaal tegutsevale ettevõtjale 70%. NB! COVID raamistiku alusel abi taotlemisel peab projekti taotlus olema esitatud enne 2021. aasta juunikuud, et rahastamisotsused saaksid tehtud hiljemalt 30.06.2021.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

23 000 000 s.h.
Väljaspool Tallinna ja Harjumaad tegutsevate ettevõtjate projektide eelarve on 11,6 mln eurot.
Kuue kuu möödumisel alates määruse jõustumisest (pärast 02.07.2021) võib rakendusüksus väljaspool Tallinna ja Harjumaad tegutsevate ettevõtjate projektide eelarve vabajääki kasutada ka Tallinnas ja Harjumaal tegutsevate ettevõtjate projektide rahastamiseks.

Eesmärk


Tingimused

 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, sõltumata ettevõtte suurusest.
 • Ettevõtte taotluste arv ei ole piiratud.
 • Taotleja ettevõtte vanus ei ole määratletud. Toetust saavad taotleda nii tegutsevad kui ka idufirmad.
 • Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas.
 • Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
 • Projekti kestus võib olla kuni 31.12.2023.
 • Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regioarengus ja EASi logo. Teavitamine ja logod
 • Toetuse saaja peab deklareerima teadusarendustegevuse iga-aastases aruandes, mida kogub Statistikaamet.
 • Juhul kui taotleja ostab projekti käigus sisse teadusarendusteenust, siis teenuseosutajaks saavad olla ettevõtted ja teadusarendusorganisatsioonid, kellel on antud valdkonna tegevuses tunnustatud referentsid. Teenuse osutaja võib olla nii Eestist kui ka välismaalt.

Enne toetuse taotlemist soovitame tutvuda toetuse määruse tingimustega Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine
ning taotluste hindamismetoodikaga

Toetatavad tegevused

 1. Rakendusuuringu läbiviimine
 2. Tootearenduse läbiviimine
 3. 1. või 2 . punktis nimetatud tegevusele teostatavusuuringu läbiviimine
 4. 1. või 2. punktis nimetatud tegevuste tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine
 5. 1. või 2. punktis nimetatud tegevusega seonduvalt toetuse taotleja või äriühingust partneri töötajate koolitamine
 6. 4. ja 5. punktis nimetatud tegevuse rahastamist toetatakse ainult koos rakendusuuringu või tootearenduse tegevuse läbiviimisega

Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

Juhul kui toetatava tegevuse asukoht on väljaspool Eestit, peab tegevus vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 70 lõikes 2 sätestatud tingimustele.


Taotlemine

Toetuse taotlemine on lõppenud.


Taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine.

Kaupo Reede
kaupo.reede@eas.ee

 

 
X