Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus

Sihtgrupp: Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-ide üksused.

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist toetame selleks, et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning rahvusvaheliste sündmuste toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid. Iga Eestisse saabuva väliskülastajaga kaasneb tulu meie teenindussektorile ning igal osalejal peab Eestist jääma mälestus, mis toob teda ja tema sõprusringkonda siia ka tulevikus.

 

Maksimaalne toetus 65 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%

Kogueelarve

Taotlusvooru eelarve 480 000 eurot.

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Toetatavad tegevused

Toetame sündmuse turundamist välisriikides ja selle korraldamist Eestis. Toetatavad on järgmised kulud:

 • sündmuse projektimeeskonna liikmete või taotleja organisatsiooni töötajate poolt tehtud turundustegevuste ettevalmistamise kulud turundamiseks välisriikides;
 • välismessidel osalemise, teistel välisriikides toimuvatel sündmustel osalemise ja kohapeal turundusmaterjalide jagamise kulud;
 • transpordikulud sõiduks välisriiki (va isikliku sõiduauto kulud) ja majutuskulud välisriigis;
 • ruumide rent turundustegevuste läbiviimiseks välisriikides;
 • sündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate sündmuse korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulud;
 • rahvusvaheliste tele- ja veebiülekannetega seotud kulud;
 • sündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, nt tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud, korraldusteenuse, turvateenuse, meditsiiniabi, parkimiskorraldusteenuse ja erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud;
 • Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud;
 • ava- ja lõpuürituse korraldamisega seotud kulud, näiteks esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine;
 • sündmuse külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud;
 • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele viitamisega seotud kulud;
 • Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud kulud.

Ei toetata: sularahas tasutud kulusid, personalikulusid, kingitusi, toitlustuskulu (välja arvatud üksikutel eelnevalt nimetatud juhtudel), sündmuse toimumise ajal jagatavate trükiste kulu jm.

Täpsema loetelu leiate toetuse määrusest


Taotlemine

Tulenevalt COVID-19 pandeemiast on taotlemise tingimused muutmisel. Toetuse taotlemine avaneb pärast toetusmeetme määruse muudatuste jõustumist.

Lisainfo saamiseks pöörduge allpool toodud kontaktidel.


Kontakt:

Anni Laanemets, anni.laanemets@eas.ee, 627 9712

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvorm

  Täitke palun e-teeninduses, näidisvorm..

 • Spordi- ja kultuurisündmuse programm

  Esitage palun vabas vormis.

 • Hankeplaan

  Kui taotlejaks on hankija riigihangete seaduse mõistes – hankeplaani vorm.

 • MTÜ liikmete nimekiri

  Kui taotlejaks on MTÜ.

 • Elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.

 • Eelarve

  Taotluse juurde on kohustuslik esitada järgmised dokumendid:

  1. projekti abikõlblike kulude eelarve, EASi vormil.
  2. Sündmuse detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid (vabas vormis).
 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, siis palume EAS-ile esitada allkirjastatud originaaldokument kas digitaalselt või paberil.

 • Taotleja kontserni liikmete skeem

  Kui taotlejal on ema- või tütarettevõtteid, siis tuleb esitada kontserni liikmete skeem.

 • Partneri info vorm

  Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid palume mitte lisada.

  Palun esitage etteantud vormil.

 • Turundusplaan

  Lisage palun sündmuse turundusplaan EASi vormil.


Hindamine

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamismetoodika alusel EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4 ning taotlust ei rahuldata, kui selle koondhinne jääb alla 2,5 või kui vähemalt üks esimesest kolmest hindamiskriteeriumist hinnatakse madalama hindega kui 2.

Hindame:

 • projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele (50%),
 • taotleja organisatsioonilist võimekust ja projektimeeskonda (20%),
 • projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti (20%),
 • projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka (10%). NB! Eelistame kultuuri- ja spordisündmusi, mis aitavad kaasa turismi regionaalsele ühtlustumisele.
 

Aruandlus

Toetuse väljamaksmise tingimused alates 2019. aasta rahastatud projektidele:
Juhul kui toetus on vähese tähtsusega abi makstakse toetus välja kindlasummalise maksena.
Kindlasummalise makse puhul ei ole vaja projekti lõppedes esitada kulu- ja maksedokumente. Toetus makstakse välja ühekordse maksena projekti lõppedes, pärast lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole. Võimalik ei ole teha ka taotluse rahuldamise otsuse muudatusi.
Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Juhul kui toetus on kultuuriabi (sobilik ainult kultuurilise iseloomuga sündmustele) siis toimub toetuse väljamakse tavamaksena (toetusmeetme määrus §24). Võimalik on esitada vahearuandeid ning teha muudatusi. Toetuse väljamakse eelduseks on tegevuste toimumise, kulude tegemise ning projekti lõppedes tulemusnäitajate täitmise tõendamine. Projekti tulemusnäitajad on sündmuse väliskülastajate arv ning kaasatud väikese ja keskmise suurusega turismiteenust pakkuvate ettevõtete arv.

NB! Projekti tulemusnäitajate täitmist on kohustus kirjalikult tõendada, juhend tulemusnäitajate tõendamiseks asub siin.

Kuni 31.08.2019 rahastatud projektid tuleb viia ellu vastavalt taotluse rahuldamise otsuses kehtestatud tingimustel ja vastavalt taotlemise hetkel kehtinud määruse redaktsioonile. Kuni 31.08.2019 esitatud projektidele toimub toetuse väljamaksmine tavamaksena, st tegelike kulude alusel vastavalt esitatud kuludokumentidele. Väliskülastajate ööbimiste tõendamise juhend asub siin.

X