Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus

Sihtgrupp: Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-ide üksused.

Rahvusvaheliste sündmuste välisturundust, meediakampaaniaid ning kvaliteetset korraldust toetame selleks, et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning rahvusvaheliste sündmuste toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid. Iga ööbiva väliskülastajaga kaasneb tulu meie teenindussektorile ning igal osalejal peab Eestist jääma mälestus, mis toob teda ja tema sõprusringkonda siia ka tulevikus.

Maksimaalne toetus 65 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

400 000 eurot aastas

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Toetatavad tegevused

Toetame eelkõige välisturunduse ja –meediakajastusega seotud tegevusi, samuti sündmuse korralduskvaliteedi tõstmist. Sündmuste puhul leiavad eelkõige toetamist:

 • sündmuse turunduskulud välisriikides, turundustegevustesse Eestit kui turismi sihtkohta tutvustavate sõnumite lisamine;
 • sündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate isikute (näiteks esinejate ja tehnilise abipersonali, võistlejate ja nende saatemeeskondade, kohtunike ja teiste tehniliste delegaatide) transpordi- ja majutuskulud;
 • Eestis toimuvaid kultuuri- ja spordisündmusi kajastavate välisriikide ajakirjanike transpordikulud Eestisse ja tagasi, transpordi- ja majutuskulud Eestis;
 • rahvusvaheliste tele- ja veebiülekannetega seotud kulud;
 • sündmuse läbiviimiseks vajaliku tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud;
 • sündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, näiteks korraldusteenuse, turvateenuse, meditsiiniabi, parkimiskorraldusteenuse ja erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud;
 • Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud;
 • ava- ja lõpuürituse korraldamisega seotud kulud, näiteks esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine;
 • sündmuse külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud;
 • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele viitamisega seotud kulud;
 • Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud kulud.

Täpsema loetelu leiate toetuse määrusest


Taotlemine

Kultuuri- ja spordisündmuste toetamiseks korraldame üks kord aastas taotlusvooru, millest teavitame veebilehel ning üleriigilise levikuga päevalehes.
Hinnete alusel koostame pingerea ning toetame kõrgemaid hindeid saanud projekte. Aasta eelarve võimaldab toetada ca 3-5 kultuuri- ning 3-5 spordiprojekti.

 


Kontakt:

Anni Laanemets, anni.laanemets@eas.ee, 627 9712

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvorm

  Täitke palun e-teeninduses, näidisvorm.

 • Spordi- ja kultuurisündmuse programm

  Esitage palun vabas vormis.

 • Hankeplaan

  Kui taotlejaks on hankija riigihangete seaduse mõistes – hankeplaani vorm.

 • MTÜ liikmete nimekiri

  Kui taotlejaks on MTÜ.

 • Elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.

 • Detailne kogueelarve

  Sealhulgas detailne turunduseelarve ning projekti mitterahalised kulud ja muud käesoleva taotluse eelarves mittekajastuvad kulud (vabas vormis).

 • Kaasatud ettevõtete nimekiri

  Kaasatud ettevõte on väikese või keskmise suurusega ettevõte, kes teenindab sündmuse külastajaid ja arveldab nendega otse, pakutav teenus ei ole osalejatele tasuta ega sisaldu sündmuse hinnas. Palun esitage kaasatud ettevõtete nimekiri etteantud vormis.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, siis palume EAS-ile esitada allkirjastatud originaaldokument kas digitaalselt või paberil.

 • Taotleja kontserni liikmete skeem

  Kui taotlejal on ema- või tütarettevõtteid, siis tuleb esitada kontserni liikmete skeem.

 • Partneri info vorm

  Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid palume mitte lisada.

  Palun esitage etteantud vormis.

 • Turundusplaan

  Lisage palun sündmuse turundusplaan EASi vormil.


Hindamine

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamismetoodika alusel EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4 ning taotlust ei rahuldata, kui selle koondhinne jääb alla 2,5 või kui vähemalt üks esimesest kolmest hindamiskriteeriumist hinnatakse madalama hindega kui 2.

Hindame:

 • projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele (50%),
 • taotleja organisatsioonilist võimekust ja projektimeeskonda (20%),
 • projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti (20%),
 • projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka (10%). NB! Eelistame kultuuri- ja spordisündmusi, mis aitavad kaasa turismi regionaalsele ühtlustumisele.
 

Aruandlus

Toetuse kanname üle pärast aruannete kontrollimist tegelike kuludokumentide alusel. Vahearuannete aruandlusperioodi pikkus võib olla 3 kuni 12 kuud, lõpparuannet ootame üldjuhul kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. Aruanded palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu.

Vahearuande vorm
Lõpparuande vorm

 

X