Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus

Avatud Sihtgrupp: Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-ide üksused.

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist toetame selleks, et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning rahvusvaheliste sündmuste toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid. Iga Eestisse saabuva väliskülastajaga kaasneb tulu meie teenindussektorile ning igal osalejal peab Eestist jääma mälestus, mis toob teda ja tema sõprusringkonda siia ka tulevikus.

 

 

Maksimaalne toetus 65 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%

Kogueelarve

Taotlusvooru eelarve 1,2 miljonit eurot.

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Minimaalne toetus ühele sündmusele on 10 000 ja maksimaalne 65 000 eurot
 • Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne sündmuse toimumist, välja arvatud, juhul kui sündmuse korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne sündmuse toimumist (NB! juhime tähelepanu, et taotluse menetluse pikkus on 42+10 tp)
 • Toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad spordi- ja kultuurisündmused:
  • mis korraldatakse Eestis;
  • mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;
  • mille välisriikidest saabuvate osalejate arv on vähemalt 80;
  • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva, sisaldades programmi mõlemal päeval sündmuse sisulist tegevust;
  • mis toimub vähemalt 15 kuu jooksul taotluse esitamisest arvates;
  • mis on rahvusvaheliselt huvipakkuv;
  • mille korraldamisse kaasatakse väliskülastajaid teenindavad väikese ja keskmise suurusega turismiteenust pakkuvad ettevõtjad;
  • mis tagab erivajadustega inimeste juurdepääsu ruumidele ja transpordile;
  • mille turundusmaterjalid lähtuvad rakendusüksuse poolt väljatöötatud ning veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.
 • Detailselt on tingimused esitatud rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimustes ja korras
 • Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – Teavitamine 2014-2020
 • Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti Turunduskontseptisooni (ehk Eesti brändi) kasutamise miinimumnõuete juhend
 • Plakat (A3) horisontaalne ja vertikaalne
 • Kehtiv Eesti turunduskontseptsioon
 • Säästva Turismi enesehindamise ankeet
 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte määratlemise juhend
 • Spordisündmustele antav toetus on vähese tähtsusega abi ehk VTA. Kultuurisündmused saavad valida kultuuriabi ja VTA vahel.
 • Juhul kui taotletav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA) siis selle jääki saab kontrollida siin
 • Toetusmeetmest ei toetata sündmust, mida on toetatud kultuuriministri 6. detsembri 2017. a käskkirja nr 275 „Taotlusvooru „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine” avamine, tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine” ning kultuuriministri 19. märtsi 2019. a määruse nr 9 „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord” alusel. Täpsem info nimetatud toetuse kohta on leitav Kultuuriministeeriumi kodulehelt

Toetatavad tegevused

Toetame sündmuse turundamist välisriikides ja selle korraldamist Eestis. Toetatavad on järgmised kulud:

 • sündmuse projektimeeskonna liikmete või taotleja organisatsiooni töötajate poolt tehtud turundustegevuste ettevalmistamise kulud turundamiseks välisriikides;
 • välismessidel osalemise, teistel välisriikides toimuvatel sündmustel osalemise ja kohapeal turundusmaterjalide jagamise kulud;
 • transpordikulud sõiduks välisriiki (va isikliku sõiduauto kulud) ja majutuskulud välisriigis;
 • ruumide rent turundustegevuste läbiviimiseks välisriikides;
 • sündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate sündmuse korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulud;
 • rahvusvaheliste tele- ja veebiülekannetega seotud kulud;
 • sündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, nt tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud, korraldusteenuse, turvateenuse, meditsiiniabi, parkimiskorraldusteenuse ja erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud;
 • Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud;
 • ava- ja lõpuürituse korraldamisega seotud kulud, näiteks esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine;
 • sündmuse külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud;
 • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele viitamisega seotud kulud;
 • Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud kulud.

Ei toetata: sularahas tasutud kulusid, personalikulusid, kingitusi, toitlustuskulu (välja arvatud üksikutel eelnevalt nimetatud juhtudel), sündmuse toimumise ajal jagatavate trükiste kulu jm.

Täpsema loetelu leiate toetuse määrusest


Taotlemine

Taotluste esitamine toimub jooksvalt E-toetuste keskkonnas.

 

Lisainfo saamiseks pöörduge allpool toodud kontaktidel.


Kontakt:

Anni Laanemets, anni.laanemets@eas.ee, 627 9712

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvorm

  Taotluse esitamine toimub E-toetuse keskkonnas. Taotlusvormi näidis taotluse küsimuste ja abiinfoga tutvumiseks

 • Spordi- ja kultuurisündmuse programm

  Taotluse kohustuslik lisadokument. Sündmuse programm, vabas vormis.

 • Sündmuse turundusplaan

  Taotluse kohustuslik lisadokument. Sündmuse rahvusvahelise turunduse- ja meediaplaan, EASi vormil.

 • Eelarve

  Taotluse kohustuslikud lisadokumendid:

  1. projekti abikõlblike kulude eelarve, EASi vormil. Vorm avaldatakse taotlusvooru avamise ajaks.
  2. Sündmuse detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid (vabas vormis).
 • Hinnapakkumised

  Juhul kui taotletav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA) on projekti abikõlblike kulude osas kohustus lisada taotlusele eelarve aluseks olevad hinnapakkumised. Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
  Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000,00 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega.

  Juhul kui taotletav toetus on kultuuriabi ei ole hinnapakkumiste lisamine kohustuslik, piisab kui projekti abikõlblike kulude kohta on esitatud detailne kalkulatsioon projekti abikõlblike kulude eelarve vormis.

 • Elulookirjeldused

  Projektimeeskonna võtmeisikute elulookirjeldused, vabas vormis.

 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne

  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.

 • Majandusaasta aruanne

  Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, lisada esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga nende esitamise kohustus on saabunud.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, siis palume EAS-ile esitada allkirjastatud originaaldokument kas digitaalselt või paberil. Volikirja näidis.

 • Taotleja kontserni liikmete skeem

  Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EASi vormil.

 • MTÜ liikmete nimekiri

  Juhul kui taotlejaks on MTÜ, vabas vormis.

 • Partneri info vorm

  Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid palume mitte lisada.

  Palun esitage etteantud vormil.

 • Hankeplaan

  Kui taotlejaks on hankija riigihangete seaduse mõistes – EASi vormil..


Hindamine

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamismetoodika alusel EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4 ning taotlust ei rahuldata, kui selle koondhinne jääb alla 2,6 või kui vähemalt üks esimesest kolmest hindamiskriteeriumist hinnatakse madalama hindega kui 2,0.

Hindame:

 • projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele (50%),
 • taotleja organisatsioonilist võimekust ja projektimeeskonda (20%),
 • projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti (20%),
 • projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka (10%). NB! Eelistame kultuuri- ja spordisündmusi, mis aitavad kaasa turismi regionaalsele ühtlustumisele.
 

Aruandlus

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS kõikide projektide rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

Toetuse väljamaksmise tingimused alates 2019. aasta rahastatud projektidele:

Juhul kui toetus on vähese tähtsusega abi makstakse toetus välja kindlasummalise maksena.
Kindlasummalise makse puhul ei ole vaja projekti lõppedes esitada kulu- ja maksedokumente. Toetus makstakse välja ühekordse maksena projekti lõppedes, pärast lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.
Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine.
Projekti tulemusnäitajad on sündmuse väliskülastajate arv ning sündmuse külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Juhul kui toetus on kultuuriabi (sobilik ainult kultuurilise iseloomuga sündmustele) siis toimub toetuse väljamakse tavamaksena (toetusmeetme määrus § 24). Võimalik on esitada vahearuandeid ning teha muudatusi. Toetuse väljamakse eelduseks on tegevuste toimumise, kulude tegemise ning projekti lõppedes tulemusnäitajate täitmise tõendamine. Projekti tulemusnäitajad on sündmuse väliskülastajate arv ning kaasatud väikese ja keskmise suurusega turismiteenust pakkuvate ettevõtete arv.

NB! Projekti tulemusnäitajate täitmist on kohustus kirjalikult tõendada, juhend tulemusnäitajate tõendamiseks asub siin.

Kuni 31.08.2019 rahastatud projektid tuleb viia ellu vastavalt taotluse rahuldamise otsuses kehtestatud tingimustel ja vastavalt taotlemise hetkel kehtinud määruse redaktsioonile. Kuni 31.08.2019 esitatud projektidele toimub toetuse väljamaksmine tavamaksena, st tegelike kulude alusel vastavalt esitatud kuludokumentidele. Väliskülastajate ööbimiste tõendamise juhend asub siin.

 

X