Rahvusvaheliste konverentside toetus

Avatud Sihtgrupp: Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-id.

Toetame rahvusvahelistele delegaatidele huvipakkuvaid konverentse selleks, et tutvustada Eestit turismisihtkohana ja kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka. See panustab sihtkohtade turismitulude kasvatamisse ja Eesti kui turismiriigi tuntuse suurendamisse.
Toetusega kaetakse nii konverentsi turunduskulusid välisturgudel kui ka korralduskulusid.

 

 

Maksimaalne toetus 30 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

300 000 € aasta kohta

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Minimaalne toetus ühele konverentsile on 7500 ja maksimaalne 30 000 eurot
 • Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne konverentsi toimumist, välja arvatud, juhul kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne konverentsi toimumist
 • Toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad konverentsid:
  • mis korraldatakse Eestis;
  • mis vastab järgmisele definitsioonile: konverents on rahvusvahelise osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks. Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva või näitust;
  • mille toimumise aeg ei ole hilisem kui 30 kuud alates taotluse esitamisest;
  • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist osa vähemalt kahel päeval, millele lisanduvad ava- või lõpuüritus, meelelahutusprogramm või ekskursioonid ning muud tegevused;
  • mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele, sh turundustegevused on kavandatud vähemalt ühel välisturul ja konverentsi raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta;
  • mille kavandamisse ja läbiviimisesse kaasatakse väliskülastajaid teenindavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad;
  • mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele, see tähendab, et turundustegevused on kavandatud vähemalt ühel välisturul ja konverentsi raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta;
  • mille turundusmaterjalid lähtuvad rakendusüksuse poolt väljatöötatud ning veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com;
  • mis tagab erivajadustega inimeste juurdepääsu ruumidele ja transpordile;
  • mille välisriikidest saabuvate väliskülastajate arv Tallinnas on minimaalselt 50 või väljaspool Tallinna minimaalselt 25 (Tutvu ka tulemusnäitajate tõendamise juhendiga)
 • Detailselt on tingimused esitatud määruses “Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord”
 • Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – info leiate Teavitamine 2014–2020
 • Teavitamise juhend
 • Kehtiv Eesti turunduskontseptsioon
 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte määratlemise juhend
 • Toetus on vähese tähtsusega abi. Vähese tähtsusega abi vaba jääki on võimalik kontrollida siit.

Toetatavad tegevused

 • konverentsi turundustegevuste ettevalmistamise kulud turundamiseks välisriikides;
 • välismessidel osalemise, teistel välisriikides toimuvatel sündmustel osalemise ja kohapeal turundusmaterjalide jagamise kulud turundustegevustesse;
 • transpordikulud sõiduks välisriiki ja majutuskulud välisriigis;
 • ruumide rent turundustegevuste läbiviimiseks välisriikides;
 • konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate konverentsi korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulud;
 • konverentsi korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, näiteks tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud, konverentsi korraldusteenus, parkimiskorralduse teenus, erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud, tõlketeenus, fotograafi teenus;
 • Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud;
 • ava- ja lõpuürituse korraldamisega seotud kulud, näiteks esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine;
 • konverentsi külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud;
 • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele viitamisega seotud kulud (proportsionaalne kulu kogu pinnast);
 • Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud kulud (proportsionaalne kulu kogu pinnast).

Täpsemat loetelu toetatavatest ja mittetoetatavatest kuludest vaata määrusest.

 


Taotlemine

Taotlemine on avatud kuni aastaeelarve täitumiseni.

Taotluse esitamine toimub struktuuritoetuste e-keskkonnas E-toetus, sisenemiseks vajuta nupule “Esita taotlus!”.

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Enne taotluse esitamist pakume ka eelnõustamist, selleks pöörduge allpool toodud kontaktidel.


Anni Laanemets, anni.laanemets@eas.ee, +372 627 9712

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvorm

  Taotluse näidisvorm

 • Konverentsi turundusplaan

  Konverentsi turundusplaan EASi vormil

 • Konverentsi eelarve

  Projekti abikõlblike kulude eelarve
  Taotluse juurde on kohustuslik lisada projekti abikõlblike kulude eelarve EASi vormil

  Detailne kogueelarve
  Kõigil projektidel on lisaks vaja esitada vabas vormis detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid.

 • Hinnapakkumised

  Projekti abikõlblike kulude osas on kohustus lisada taotlusele eelarve aluseks olevad hinnapakkumised. Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
  Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000,00 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega.

 • Elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.

 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne

  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.

 • Majandusaasta aruanne

  Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, lisada esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga nende esitamise kohustus on saabunud.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, palume EASile esitada allkirjastatud originaaldokument digitaalselt või paberil. Volikirja näidis asub siin.

 • Taotleja kontserni liikmete skeem

  Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EASi vormil.

 • MTÜ liikmete nimekiri

  Kui taotlejaks on MTÜ.

 • Partneri info vorm

  Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid palume mitte lisada.
  Juhul kui projektis on partner lisada taotlusele partneri info vorm  EASi vormil.


Hindamine

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamismetoodika alusel EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Hindame:

 • projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele (50%),
 • taotleja organisatsioonilist võimekus ja projektimeeskonda (20%),
 • projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti (20%),
 • projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka (10%). NB! Eelistame konverentse, mis aitavad kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele.
 

Aruandlus

Rahastatud projektidele makstakse toetus välja kindlasummalise maksena.

Kindlasummalise makse puhul ei ole vaja projekti lõppedes esitada kulu- ja maksedokumente. Toetus makstakse välja ühekordse maksena projekti lõppedes, pärast lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esitatakse EASi e-teeninduse kaudu. Lõpparuande näidisvorm asub siin.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

NB! Projekti tulemusnäitajate täitmist on kohustus kirjalikult tõendada, juhend tulemusnäitajate tõendamiseks asub siin.

X