Rahvusvaheliste konverentside toetus

Avatud Sihtgrupp: Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-id.

Rahvusvaheliste konverentside välisturundust ja kvaliteetset korraldust toetame selleks, et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning oluliste konverentside toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid. Iga ööbiva väliskülastajaga kaasneb tulu meie teenindussektorile ning igal osalejal peab Eestist jääma mälestus, mis toob teda ja tema sõprusringkonda siia ka tulevikus.

Maksimaalne toetus 30 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

300 000 €

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Minimaalne toetus ühele konverentsile on 15 000 ja maksimaalne 30 000 eurot
 • Toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad konverentsid:
  • mis korraldatakse Eestis;
  • mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;
  • mille välisriikidest saabuvate osalejate ööbimiste koguarv on Harjumaal minimaalselt 500 või väljaspool Harjumaad minimaalselt 300;
  • mille programm kestab vähemalt kolm järjestikust päeva;
  • mille toimumise aeg ei ole varasem kui 4 kuud pärast taotluse esitamist / taotlusvooru avamist;
  • projekt viiakse ellu kuni 60 kuu jooksul taotluse esitamisest arvates;
  • mille korraldamisse kaasatakse väliskülastajaid teenindavaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid;
  • mis tagab erivajadustega inimeste juurdepääsu ruumidele ja transpordile;
  • mille turundusmaterjalid lähtuvad rakendusüksuse poolt väljatöötatud ning veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.
 • Detailselt on tingimused esitatud rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimustes ja korras ning seletuskirjas
 • Siit leiate kohustuslikud õigusaktid ja üldised juhendid kõikidele struktuuritoetuse saajatele
 • Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – info leiate siit
 • Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti Turunduskontseptisooni (ehk Eesti brändi) kasutamise miinimumnõuete juhendi leiate siit
 • Kehtiv Eesti turunduskontseptsioon – info leiate siit
 • Konverentsi välisriikidest saabuvate osalejate ööbimiste tõendamise juhend on leitav siit.

Toetatavad tegevused

Toetame eelkõige välisturunduse ja –meediakajastusega seotud tegevusi, samuti sündmuse korralduskvaliteedi tõstmist. Konverentside puhul leiavad eelkõige toetamist:

 • konverentsi turunduskulud välisriikides, turundustegevustesse Eestit kui turismi sihtkohta tutvustavate sõnumite lisamine;
 • konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate isikute (näiteks esinejate ja tehnilise abipersonali) transpordi- ja majutuskulud;
 • konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnika ja ruumide rendiga seotud kulud;
 • konverentsi korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, näiteks konverentsi korraldusteenus, parkimiskorraldusteenus, erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud, tõlketeenus;
 • Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud;
 • ava- ja lõpuürituse korraldamisega seotud kulud, näiteks esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine;
 • konverentsi külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud;
 • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele viitamisega seotud kulud;
 • Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud kulud.

Täpsemat loetelu vaadake palun määrusest.

 


Taotlemine

Rahvusvaheliste konverentside toetuse taotlemine on avatud alates 01.02.2019.
Enne taotluse esitamist soovitame osaleda infopäeval või individuaalsel eelnõustamisel.

Juhime tähelepanu, et muutunud on taotluste hindamismetoodika (vt allpool), mõnevõrra on muudatusi taotlusvormis, hankeplaanis ja kaasatud ettevõtete nimekirjas. Lisandunud on uus kohustuslik dokument, turundus- ja meediaplaan.

 


Anni Laanemets, anni.laanemets@eas.ee, +372 627 9712

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvorm

  UUS! Täitke palun e-teeninduses, näidisvorm.

 • Partneri info vorm

  Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid palume mitte lisada.

  Palun esitage etteantud vormis.

 • Hankeplaan

  UUS! Taotleja on hankija riigihangete seaduse mõistes – hankeplaani vorm.

 • MTÜ liikmete nimekiri

  Kui taotlejaks on MTÜ.

 • Elulookirjeldused

  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.

 • Detailne kogueelarve

  Sealhulgas detailne turunduseelarve ning projekti mitterahalised kulud ja muud taotluse eelarves mittekajastuvad kulud vabas vormis.

 • Kaasatud ettevõtete nimekiri

  UUS! Kaasatud ettevõte on väikese või keskmise suurusega ettevõte, kes teenindab konverentsi külastajaid ja arveldab nendega otse, pakutav teenus ei ole osalejatele tasuta ega sisaldu konverentsi hinnas. Palun esitage kaasatud ettevõtete nimekiri etteantud vormis.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, palume EASile esitada allkirjastatud originaaldokument digitaalselt või paberil. Volikirja näidis asub siin.

 • Taotleja kontserni liikmete skeem

  Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.

 • Turundus- ja meediaplaan

  UUS! Turundus- ja meediaplaan EASi vormil.


Hindamine

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamismetoodika alusel EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4 ning taotlust ei rahuldata, kui selle koondhinne jääb alla 2,5 või kui vähemalt üks esimesest kolmest hindamiskriteeriumist hinnatakse madalama hindega kui 2.

Hindame:

 • projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele (50%),
 • taotleja organisatsioonilist võimekus ja projektimeeskonda (20%),
 • projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti (20%),
 • projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka (10%). NB! Eelistame konverentse, mis aitavad kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele.
 

Aruandlus

Toetuse kanname üle pärast aruannete kontrollimist tegelike kuludokumentide alusel. Vahearuannete aruandlusperioodi pikkus võib olla 3 kuni 12 kuud, lõpparuanne esitatakse üldjuhul kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. Aruanded palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu.

Aruande näidisvormid: vahearuanne ja lõpparuanne.

X