Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine

Kandideerimine lõppenud. Uus kandideerimisvoor avatakse 2022. aasta I kvartalis.

Rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenus maandab riske, teeb spetsiifiliste teadmistega eksperdi kaasamise ettevõtte jaoks lihtsamaks ning võimaldab säästa eksperdi otsimisele kuluvat aega.

Teenuse abil on võimalik leida vajalik ekspert viielt sihtturult:

 • Rootsi

 • Norra

 • Saksamaa

 • Hiina

 • Araabia Ühendemiraadid


Juhul, kui ettevõttel on juba olemas sobiv ekspert, kelle abi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga, nii loetletud kui ka teiste sihtturgude puhul (oma eksperdiga teenusesse sisenemisel on eksperdile kehtestatud kindlad nõuded).

Teenusesse ootame osalema väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid:

 • kellel on ambitsiooni ja finantsilist võimekust siseneda uutele eksporditurgudele;

 • kes soovivad laieneda sihtturgudel

 • või arendada välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline toode ning kes vajaks kiiremaks edasi liikumiseks valdkondliku eksperdi abi.


Teenust saab kasutada tootearenduse ja ekspordi valdkonnas.

Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel tootearenduse valdkonnas on:
- toote- või teenusearenduse lähteülesande loomine ja sihtturu spetsiifika arvestamine tootearenduses;
- nõustamine toote või teenuse kohandamiseks sihtturu jaoks;
- simuleerimise ja prototüüpimise alane nõustamine;
- muud tootearenduse valdkonna teemad.

Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel ekspordivaldkonnas on:
- sektoriülevaate koostamine sihtriigi kohta;
- turule sisenemise strateegia;
- toote või teenuse positsioneerimine sihtriigis, kliendisegmendi valik;
- vajalike sertifikaatide ning standardite alane nõustamine;
- turule sisenemise ärimudeli nõustamine;
- tarneahela ülesehitamise nõustamine;
- turundusalane nõustamine (turunduskanalid, sõnumid, väärtuspakkumine, olulised messid jms);
- kliendikontaktide vahendamine (distribuutorid, agendid, hulgimüüjad, koostööpartnerid jm), ettevalmistus kliendikohtumisteks;
- sihtriigis laienemisega seotud nõustamisteemad;
- muud ekspordivaldkonna teemad v.a. kliendi esindamine müügikohtumistel sihtturul.

EASi koostööpartnerid rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenuses on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Saksa-Balti Kaubanduskoda, Gateway&Partners ja Nifor.

Teenust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

 • Kohalik ekspert aitas Eesti elektrikatused Rootsi turule. Vaata edulugu

 • Teenuse avavoorus kasutasid eksperdi kaasamise võimalust teiste seas Tanel Veenre,  Creatomus Solutions ning Insta Globe Engineering. Loe nende kogemusest.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Ettevõte saab teenust kasutada kahel viisil:
  • ettevõte soovib eksperdi otsingu teenust;
  • ettevõte siseneb teenusesse oma eksperdiga.
 • Ettevõttel on võimalus kasutada eksperti kuni 12 kuud alates teenusesse kinnitamisest EASi poolt.
 • EAS kompenseerib ettevõttele 50% eksperdi tasust, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot (ilma km-ta) ühe eksperdi kohta.
 • Ettevõte tasub omapoolse finantseeringu 50% eksperdi tasust kogusummas ühekordse ettemaksuna. See on ettevõtte osalustasu selles teenuses, mida kasutatakse eksperdile maksete tegemiseks (vastavalt tehtud töödele).
 • Eksperdile tehakse väljamaksed 3 korda:
  • I etapi makse: 3 kuu möödumisel alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest EASi poolt;
  • II etapi makse: 5 kuu möödumisel alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest EASi poolt;
  • III etapi makse: projekti lõpus, kui kõik tööd on teostatud.
 • Väljamaksete aluseks on vaheraportite esitamine eksperdi poolt ja tehtud tööde vastu võtmine ettevõtte poolt.
 • Teenusesse kandideerimine toimub taotlusvoorudena:
  • I voor 03.05.2021 – 15.06.2021 (lõppenud).
  • II voor 06.09.2021 – 01.12.2021.
  • III voor avaneb 2022. aasta I kvartalis (kuupäev täpsustub).
 • Kandideerimine teenusesse toimub EASi veebilehel: https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-ekspertide-kaasamine/
 • Teenus on avatud maksimaalselt 2 aastat (töö eksperdiga peab olema lõppenud hiljemalt 31. märts 2023). EASil on õigus teenus sulgeda või peatada rahastamise eelarve täitumisel.
 • Teenuse sulgemisest või peatamisest teavitab EAS eelnevalt oma veebilehel.

 

Eksperdile kehtestatud tingimused

 • Ekspert peab täitma vähemalt EASi poolt esitatud miinimumnõuded.
  • Miinimumnõuded tootearenduse eksperdile: Vähemalt 36 kuud töökogemust sihtturul (vastavalt ettevõtte valitud sihtturule) tootearenduse valdkonnas tootearenduse eksperdi, inseneri, arhitekti, disaineri, disainijuhi või muu toote arendusega otseselt seotud rollis, viimase 60 kuu jooksul tagasiulatuvalt alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest EASi poolt.
  • Miinimumnõuded ekspordivaldkonna eksperdile: Vähemalt 36 kuud töökogemust sihtturul (vastavalt ettevõtte valitud sihtturule) ekspordi arendamisega seotud ametikohal (nt ekspordijuht, müügijuht vms), viimase 60 kuu jooksul tagasiulatuvalt alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest EASi poolt.
  • Täpsemad kriteeriumid eksperdile seab ettevõte, kes teeb kandidaatide vahel lõpliku valideerimise ja kinnitab enda jaoks sobivaima eksperdi.
 • Eksperdiks võib olla teadmiste ja oskustega spetsialist või ärikonsultant. Soovitatavalt tunneb ekspert ettevõtte spetsiifilist tegevusvaldkonda.
 • Ekspert ei tohi teenuse kasutamise ajal olla osaleva ettevõttega lepingulises suhtes ega töötada ettevõtte konsortsiumis.
 • Kui ettevõte siseneb teenusesse oma eksperdiga, peab ettevõte olema eksperdiga juba varasemalt ühenduses olnud ning probleemi olemust kirjeldanud ning ettevõttel peab olema kirjalik eksperdi nõusolek teenuses osalemiseks.
 • Üks ekspert (isik) võib teenuses olla maksimaalselt 10 ettevõtte ekspert alates teenuse avamisest 1. juuli 2020.
 • Eksperdi ülesandeks on hinnata ettevõtte poolt antud sisendit, leppida kokku tööde maht ja hind ning nõustada ettevõtet kokkulepitud tööde raames kokkulepitud mahus ja viisil.
 • Juhul, kui sama eksperti kaasanud ettevõtete keskmine tagasiside hinnang eksperdile ja/või eksperdi tehtud tööle on 10 palli skaalal 8 palli või alla selle (kui 10 tähendab „väga hea“), siis on EASil õigus eksperdiga koostöö lõpetada.
 • Eksperdile tehakse väljamaksed 3 korda aastas:
  • I etapi makse: 3 kuu möödumisel alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest EASi poolt;
  • II etapi makse: 5 kuu möödumisel alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest EASi poolt;
  • III etapi makse: projekti lõpus, kui kõik tööd on teostatud.
 • Väljamaksete aluseks on vaheraportite esitamine eksperdi poolt ja tehtud tööde vastu võtmine ettevõtte poolt.

 

Mida ettevõte peab tegema ning mis on teenuse etapid?

I etapp:

 • Ettevõte kandideerib teenusesse (EASi veebivormil), kirjeldab põhjalikult eksperdi vajaduse, täites ära kõik nõutud lahtrid. Vorm täidetakse inglise või eesti keeles.
 • EAS kontrollib ettevõtte vastavust teenusesse (vähese tähtsusega abi (VTA) jäägi olemasolu, välistatud valdkonnad jm).
 • EAS teeb eksperdi otsimiseks ja projekti juhtimiseks (hankepartneri leidmiseks) päringu raamhanke partneritele parima hinna välja selgitamiseks.
 • Raamhanke partneri hakkab eksperdi kaasamise projekti juhtima ka siis, kui ettevõte siseneb oma eksperdiga. Raamhanke partneri ülesandeks on on seda projekti EASi poolt juhtida, sh lepingute sõlmimine, arveldused ettevõtte ja eksperdiga, raportite kogumine ja esitamine EASile.
 • Ettevõte kinnitatakse teenusesse (komisjoni otsuse alusel) ning viiakse kokku hankepartneriga.
 • Kogu EAS-sisene protsess võtab aega ca 1 kuu.

II etapp:

 • Maksimaalselt 1 nädala jooksul alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest täpsustab hankepartner ettevõttega (füüsiline või virtuaalne kohtumine) kandideerimisel esitatud profiili, et mõista probleemset kitsaskohta, tutvustada ettevõttele teenuse tingimusi ja edasist töökäiku (sh arveldamine) ning leppida kokku järgnevad tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks.
 • Hankepartner otsib maksimaalselt 5 kuu jooksul ettevõtte profiilile vastava eksperdi;
 • Ettevõte kinnitab sobiva eksperdi kirjalikult.
 • Kui ettevõte siseneb oma eksperdiga, siis ettevõte esitab eksperdi CV ning hankepartner kontrollib ettevõtte poolt välja pakutud eksperdi vastavust etteantud nõuetele.
 • Hankepartner korraldab ettevõte ja eksperdiga kohtumise (füüsilise või virtuaalse), et nii ettevõttel kui ka eksperdil oleks üheselt selge teenuse tingimustest ja edasisest töökäigust. Kohtumisel lepivad ettevõte ja ekspert kokku töö mahu (töötundide arv), ajalise kestvuse, tööde loetelu ja konkreetsed tulemused (väljund), tööde maksumuse ja maksetingimused.
 • Kohtumise järel sõlmitakse kolmepoolne leping hankepartneri, ettevõtte ja eksperdi vahel, kus kirjeldatakse ära kokkulepped, maksetingimused, osapoolte õigused ja kohustused ning arveldamisprotsess. Lepingud peavad olema sõlmitud etteantud tähtajaks, vastasel juhul on EASil õigus ettevõtte osalemine teenuses tühistada.

III etapp:

 • Ettevõte tasub omapoolse finantseeringu 50% eksperdi tasust EASi hankepartnerile kogusummas ettemaksuna, tagamaks ettevõtte finantsiline valmisolek teenuses osaleda. Ettevõtte omapoolne finantseering jääb hankepartnerile deposiiti, kuni eksperdi poolt tööd on tehtud ja ettevõte on need vastu võtnud. Eksperdile ettemaksu ei tehta.
 • Ettevõte ja ekspert alustavad tööd vastavalt lepingule.
 • Ettevõte annab vahetagasisidet tööde hetkeseisust EASile, ekspert esitab raporti seni tehtud töödest.

IV etapp:

 • Ekspert esitab lõppraporti, mis sisaldab nimekirja tehtud töödest, tulemustest, edasistest soovitustest ettevõttele ning koopiad arvetest.
 • Ekspert esitab hankepartnerile teostatud töö eest arve vastavalt kolmepoolses lepingus sätestatud maksegraafikule. Hankepartner tasub arve alusel eksperdile vastavalt maksegraafikule (ettevõtte osa 50% eksperditasust ning ülejäänud osa eksperditasust).
 • Eksperdile tehakse väljamaksed 3 korda:
  • I etapi makse: 3 kuu möödumisel alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest EASi poolt;
  • II etapi makse: 5 kuu möödumisel alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest EASi poolt;
  • III etapi makse: projekti lõpus, kui kõik tööd on teostatud.
 • Väljamaksete aluseks on vaheraportite esitamine eksperdi poolt ja tehtud tööde vastu võtmine ettevõtte poolt.
 • EAS tasub hankepartnerile teostatud tööde eest.

V etapp:

 • Ettevõte annab tagasisidet EASile.
 • Teenuse lõpp.

Olulised märksõnad selles teenuses on ootuste juhtimine ja koostöö. Mida täpsemalt ja põhjalikumalt suudab ettevõte kirjeldada eksperdi vajaduse ehk probleemkoha, seda õigema eksperdi suudame koostöös leida. Kui ettevõte panustab probleemi lahendamiseks piisavalt oma aega ja teadmisi ning on valmis koostööks, siis on suurem võimalus jõuda eesmärgini ning saavutada parim tulemus.
Töö eksperdiga nõuab aega ja pühendumist, samuti eksperdi soovitustele vastavalt muudatuste tegemist oma ettevõttes, arenguplaanide koostamist, uurimist, süvenemist. Ettevõtted peavad arvestama, et tulemuseni jõudmine vajab aega ja tööd.


Osalemine

Tingimused osaleda soovivale ettevõttele:

 • Teenusesse ootame osalema väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid:
  • kellel on ambitsiooni ja finantsilist võimekust siseneda uutele eksporditurgudele,
  • kes soovivad laieneda sihtturgudel või arendada välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline toode ning kes vajaks kiiremaks edasi liikumiseks valdkondliku eksperdi abi.
 • Ettevõtte viimase majandusaasta ekspordikäive on vähemalt 50 000 eurot või kogukäive vähemalt 200 000 eurot või on ettevõttel innovaatiline toode, mida soovitakse eksportima hakata. Selles teenuses peame innovaatilise toote all silmas ettevõtte poolt välja töötatud ja turule toodud toodet/teenust/tootmisprotsessi, mis on maailmas uus või oluliselt täiustatud. Innovaatilise tootega ettevõte on tegutsev ja selgelt kasvule orienteeritud, kes näeb innovatsioonis võimalust ning soovib seda võimalust koostöös valdkonna eksperdiga kaardistada ja ellu viia.
 • Ettevõtte strateegia on näinud ette sisenemise või laienemise valitud turule ja tegevustel on juhtkonna toetus.
 • Ettevõte on tutvunud teenuse kirjeldusega, tal on selge plaan, mis probleemi soovitakse eksperdi abiga lahendada, ja selge nägemus, mis sihtturul soovitakse eksperti kasutada.
 • Ettevõte saab kandideerides valida ainult ühe sihtturu. Sihtturgu käimasoleva projekti raames vahetada ei ole lubatud.
 • Ettevõttel on valmisolek katta ühekordse ettemaksuna 50% eksperdi nõustamise kuludest.
 • Ettevõte ei või kandideerida teenusesse uuesti enne, kui eelmine teenuses osalemise projekt on lõpetatud (alates teenuse avamisest 1. juuli 2020). EAS jätab endale õiguse lubada või mitte lubada ettevõte uuesti teenusesse (komisjoni otsuse alusel).
 • Ettevõte saab teenuses ühe projekti raames kasutada ainult ühte eksperti.
 • Ettevõtte kinnitab teenusesse EAS, saates ettevõttele vastavasisulise kinnituskirja.
 • Pärast ettevõtte kinnitamist teenusesse EASi poolt koostab EASi hankepartner kolmepoolse lepingu ettevõtte, EASi hankepartneri ja eksperdi vahel, kus kirjeldatakse ära sõlmitud kokkulepped, sh maksetingimused, osapoolte õigused ja kohustused ning arveldamisprotsess. Kui ettevõte siseneb teenusesse oma eksperdiga, peab kolmepoolne leping olema sõlmitud hiljemalt 3 kuud pärast ettevõtte teenusesse kinnitamisest EASi poolt. Kui teenuseks on eksperdi otsing, peab kolmepoolne leping olema sõlmitud hiljemalt 5,5 kuud pärast ettevõtte teenusesse kinnitamist EASi poolt. Kui kolmepoolset lepingut nõutud tähtajaks sõlmitud ei ole, on EASil õigus ettevõtte osalemine teenuses tühistada.
 • Ettevõte on kohustatud andma EASile teenuse kohta tagasisidet teenuse ajal ning lõpus elektroonsel tagasisidevormil. Tagasiside, mida EAS teenuses osalejatelt küsib, sisaldab teeninduskvaliteedi mõõtmiseks kasutatavat Customer Satisfacation Score (CSat) metoodikat.
 • Ettevõttel on piisav vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jäägi olemasolu, kuna eksperdi otsimise tasu, projektijuhtimise tasu ja eksperdi tasu hüvitist ettevõtte jaoks arvestatakse vähese tähtsusega abina. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).
  • Eksperdi otsingu teenusel on VTA summa maksimaalselt 17 400 eurot;
  • Oma eksperdiga sisenemise teenusel on VTA summa maksimaalselt 12 600 eurot.
   Esialgu summa broneeritakse ning pärast teenuse lõppu VTA summa korrigeeritakse vastavalt tegelikele kuludele.
 • Teenuse kasutamiseks on ettevõte täitnud EASi veebikeskkonnas vastava avalduse, kus kirjeldab põhjalikult ära ettevõtte profiili, täpsustades, mille jaoks soovitakse eksperti kaasata, mis on kitsaskoht, milliseid kompetentse vajatakse jms.
 • Teenust ei saa kasutada:
  • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted.

Anneli Arm
Projektijuht
+372 5332 0541
anneli.arm@eas.ee

X