Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine

Sihtgrupp: väike ja keskmise suurusega ettevõtted

Eksportivad ettevõtted puutuvad tihti kokku olukorraga, kus uutel turgudel jääb vajaka teadmistest ja oskustest, kuidas sihtturul tegutseda või mil viisil arendada välja turu eripärasid arvestav toode. Selleks, et kiiremini edasi liikuda, saavad ettevõtted kasutada rahvusvahelise eksperdi abi. 

EAS avab kevadel taas teenuse "Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine", mis maandab riske, teeb spetsiifiliste teadmistega eksperdi kaasamise ettevõtte jaoks lihtsamaks ning võimaldab säästa eksperdi otsimisele kuluvat aega.

Teenuse abil on võimalik leida vajalik ekspert viielt sihtturult:

 • Rootsi

 • Norra

 • Saksamaa

 • Hiina

 • Araabia Ühendemiraadid


Juhul, kui ettevõttel on juba olemas sobiv ekspert, kelle abi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga, nii loetletud kui ka teiste sihtturgude puhul (oma eksperdiga teenusesse sisenemisel on eksperdile kehtestatud kindlad nõuded).

Teenusesse ootame osalema väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid:

 • kellel on ambitsiooni ja finantsilist võimekust siseneda uutele eksporditurgudele;

 • kes soovivad laieneda sihtturgudel

 • või arendada välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline toode ning kes vajaks kiiremaks edasi liikumiseks valdkondliku eksperdi abi.


Kandideerimine teenusesse avatakse EASi veebilehel aprill-mai 2021.
Lisainfo saamiseks pöörduge teenuse projektijuhi poole: Anneli Arm, anneli.arm@eas.ee. 

Teenust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Kuidas oma meeskonda väliseksperti kaasata? Loe lähemalt

https://www.eas.ee/kuidas-kaasata-oma-meeskonda-valiseksperti/


Kohalik ekspert aitas Eesti elektrikatused Rootsi turule. Vaata edulugu
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Teenuse kasutamise valdkonnad:

Teenust saab kasutada tootearenduse ja ekspordi valdkonnas.

Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel tootearenduse valdkonnas on:

 • Toote- või teenusearenduse lähteülesande loomine ja sihtturu spetsiifika arvestamine tootearenduses;
 • Nõustamine toote või teenuse kohandamiseks sihtturu jaoks;
 • Simuleerimise ja prototüüpimise alane nõustamine;
 • Muud tootearenduse valdkonna teemad.

Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel ekspordivaldkonnas on:

 • Sektoriülevaate koostamine sihtriigi kohta;
 • Turule sisenemise strateegia;
 • Toote või teenuse positsioneerimine sihtriigis, kliendisegmendi valik;
 • Vajalike sertifikaatide ning standardite alane nõustamine;
 • Turule sisenemise ärimudeli nõustamine;
 • Tarneahela ülesehitamise nõustamine;
 • Turundusalane nõustamine (turunduskanalid, sõnumid, väärtuspakkumine, olulised messid jms);
 • Kliendikontaktide vahendamine (distribuutorid, agendid, hulgimüüjad, koostööpartnerid jm), ettevalmistus kliendikohtumisteks;
 • Sihtriigis laienemisega seotud nõustamisteemad;
 • Muud ekspordivaldkonna teemad v.a. kliendi esindamine müügikohtumistel sihtturul.

Tingimused

 • Ettevõttel on võimalus kasutada eksperti kuni 12 kuud alates teenusesse kinnitamisest.
 • EAS kompenseerib ettevõttele 50% eksperdi tasust, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot (ilma km-ta) ühe eksperdi kohta.
 • Ettevõte saab kandideerides valida ainult ühe sihtturu.
 • Ettevõte saab teenuses kasutada ainult ühte eksperti.
 • Teenus on avatud maksimaalselt 2 aastat (töö eksperdiga peab olema lõppenud hiljemalt 31. märts 2023). EASil on õigus teenus peatada rahastamise eelarve täitumisel. Teenuses sulgemisest või peatamisest teavitab EAS eelnevalt oma veebilehel.
 • Juhul, kui ettevõte soovib teenusesse siseneda oma eksperdiga, on eksperdile kehtestatud nõuded.

Ekspert peab täitma vähemalt EASi poolt esitatud miinimumnõuded.

Täpsemad kriteeriumid eksperdile seab ettevõte, kes teeb kandidaatide vahel lõpliku valideerimise ja kinnitab enda jaoks sobivaima eksperdi.

Eksperdi ülesandeks on hinnata ettevõtte poolt antud sisendit, leppida kokku tööde maht ja hind ning nõustada ettevõtet kokkulepitud tööde raames kokkulepitud mahus ja -viisil.

 • Eksperdiks võib olla teadmiste ja oskustega spetsialist või ärikonsultant.
 • Soovitatavalt tunneb ekspert ettevõtte spetsiifilist tegevusvaldkonda.
 • Ekspert ei tohi teenuse kasutamise ajal olla osaleva ettevõttega lepingulises suhtes ega töötada ettevõtte konsortsiumis.

Miinimumnõuded tootearenduse eksperdile:

 • Vähemalt 36 kuud töökogemust sihtturul (vastavalt ettevõtte valitud sihtturule) tootearenduse valdkonnas tootearenduse eksperdi, inseneri, arhitekti, disaineri, disainijuhi või muu toote arendusega otseselt seotud rollis, viimase 60 kuu jooksul tagasiulatuvalt alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest.

Miinimumnõuded ekspordivaldkonna eksperdile:

 • vähemalt 36 kuud töökogemust sihtturul (vastavalt ettevõtte valitud sihtturule) ekspordi arendamisega seotud ametikohal (nt ekspordijuht, müügijuht vms), viimase 60 kuu jooksul tagasiulatuvalt alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest.

 

Mida ettevõte peab tegema ning mis on teenuse etapid?

I etapp:

 • Ettevõte kandideerib teenusesse (EASi veebivormil), kirjeldab põhjalikult eksperdi vajaduse, täites ära kõik nõutud lahtrid. Vorm täidetakse inglise või eesti keeles.
 • EAS kontrollib ettevõtte vastavust teenusesse (vähese tähtsusega abi (VTA) jäägi olemasolu, välistatud valdkonnad jm). 
 • EAS teeb eksperdi otsimiseks ja/või projekti juhtimiseks (hankepartneri leidmiseks) päringu raamhanke partneritele parima hinna välja selgitamiseks.
 • Ettevõte kinnitatakse teenusesse (komisjoni otsuse alusel) ning viiakse kokku hankepartneriga.
 • Kogu EAS-sisene protsess võtab aega ca 1 kuu.

II etapp:

 • Maksimaalselt 1 nädala jooksul alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest täpsustab hankepartner ettevõttega (nt telefoni teel, füüsiline või virtuaalne kohtumine) kandideerimisel esitatud profiili, et mõista probleemset kitsaskohta, tutvustada ettevõttele teenuse tingimusi ja edasist töökäiku (sh arveldamine) ning leppida kokku järgnevad tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks.
 • Hankepartner otsib maksimaalselt 5 kuu jooksul ettevõtte profiilile vastava eksperdi;
 • Ettevõte kinnitab sobiva eksperdi kirjalikult.
 • Kui ettevõte siseneb oma eksperdiga, siis ettevõte esitab eksperdi CV ning hankepartner kontrollib ettevõtte poolt välja pakutud eksperdi vastavust etteantud nõuetele.
 • Ettevõte ja ekspert lepivad kokku töö mahu, ajalise kestvuse, tegevusplaani, tööde maksumuse ja maksetingimused. Hankepartner sõlmib kolmepoolse lepingu ettevõtte ja eksperdiga, kus kirjeldatakse ära kokkulepped, maksetingimused, osapoolte õigused ja kohustused ning arveldamisprotsess. Lepingud peavad olema sõlmitud etteantud tähtajaks, vastasel juhul on EASil õigus ettevõtte osalemine teenuses tühistada.

III etapp:

 • Ettevõte tasub omapoolse finantseeringu 50% eksperdi tasust EASi hankepartnerile ettemaksuna, tagamaks ettevõtte finantsiline valmisolek teenuses osaleda.
 • Ettevõte ja ekspert alustavad tööd vastavalt lepingule.

IV etapp:

 • Ekspert esitab hankepartnerile teostatud töö eest arve vastavalt kolmepoolses lepingus kokku lepitud maksegraafikule. Hankepartner tasub arve alusel eksperdile vastavalt maksegraafikule (ettevõtte osa 50% eksperditasust ning ülejäänud osa eksperditasust). EAS tasub hankepartnerile teostatud tööde eest.

V etapp:

 • Ekspert esitab lühiraporti, mis sisaldab nimekirja tehtud töödest, tulemustest, edasistest soovitustest ettevõttele, ning koopiad arvetest.
 • Ettevõte annab tagasisidet EASile.
 • Teenuse lõpp.

Olulised märksõnad selles teenusest on ootuste juhtimine ja koostöö. Mida täpsemalt ja põhjalikumalt suudab ettevõte kirjeldada eksperdi vajaduse ehk probleemkoha, seda õigema eksperdi suudame koostöös leida. Kui ettevõte panustab probleemi lahendamiseks piisavalt oma aega teadmisi ning on valmis koostööks, on suurem võimalus jõuda eesmärgini ning saavutada parim tulemus.


Osalemine

Tingimused osaleda soovivale ettevõttele:

 • viimase majandusaasta ekspordikäive vähemalt 50 000 eurot;
 • või kogukäive vähemalt 200 000 eurot;
 • või on ettevõttel innovaatiline toode, mida soovitakse eksportima hakata. Selles teenuses peame innovaatilise toote all silmas ettevõtte poolt välja töötatud ja turule toodud maailmas uus või oluliselt täiustatud toode/teenus/tootmisprotsess. Siia alla kuuluvad tegutsevad ja selgelt kasvule orienteeritud ettevõtted, kes näevad innovatsioonis võimalust ning soovivad enda võimalused koostöös valdkonna ekspertidega kaardistada ja ellu viia;
 • ettevõtte strateegia on näinud ette sisenemise või laienemise valitud turule ja tegevustel on juhtkonna toetus;
 • ettevõte on tutvunud teenuse kirjeldusega, tal on on selge plaan, mis probleemi soovitakse eksperdi abiga lahendada, ja selge nägemus, mis sihtturul soovitakse eksperti kasutada;
 • ettevõttel on valmisolek teenusega alustada kohe pärast teenusesse kinnitamist EASi poolt. Teenuse kasutamist edasi lükata ei ole lubatud;
 • kui ettevõte siseneb teenusesse oma eksperdiga, on ettevõte eksperdiga juba varasemalt ühenduses olnud ning probleemi olemust kirjeldanud ning ettevõttel on olemas kirjalik eksperdi nõusolek teenuses osalemiseks;
 • ettevõttel on valmisolek katta 50% eksperdi nõustamise kuludest;
 • ettevõte ei või kandideerida teenusesse uuesti enne, kui eelmine teenuses osalemine on lõpetatud  (osalemine 2020. aastal avatud EASi teenuses „Rahvusvaheliste ekspertide kaasaine“ läheb arvesse). EAS jätab endale õiguse ettevõte lubada või mitte lubada uuesti teenusesse (hindamiskomisjoni otsuse alusel).
 • ettevõttel on piisav vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jäägi olemasolu, kuna eksperdi otsimise tasu ja eksperdi tasu hüvitist ettevõtte jaoks arvestatakse vähese tähtsusega abina. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt;
 • teenuse kasutamiseks on ettevõte täitnud EASi veebikeskkonnas vastava avalduse, kus kirjeldab põhjalikult ära ettevõtte profiili, täpsustades, mille jaoks soovitakse eksperti kaasata, mis on kitsaskoht, milliseid kompetentse vajatakse jms.

Teenust ei saa kasutada:

 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted.

Tasub teada!

 • Ettevõtja saab kandideerida teenusesse jooksvalt (kuni rahastamise eelarve täitumiseni) vastavalt ettevõtte vajadusele.
 • Igale osalevale ettevõttele arvestatud VTA summa, mis kantakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse, on:
  • Eksperdi otsingu teenusel maksimaalselt /täpsustamisel/;
  • Oma eksperdiga sisenemise teenusel maksimaalselt /täpsustamisel/.
 • Esialgu summa broneeritakse ning pärast teenuse lõppu VTA summa korrigeeritakse vastavalt tegelikele kuludele.  

Anneli Arm
Rahvusvaheliste ekspertide projektijuht
tel +372 5332 0541
anneli.arm@eas.ee

 

X