Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine

Sihtgrupp: väike ja keskmise suurusega ettevõtted

Eksportivad ettevõtted puutuvad tihti kokku olukorraga, kus uutel turgudel jääb vajaka teadmistest ja oskustest, kuidas sihtturul tegutseda või mil viisil arendada välja turu eripärasid arvestav toode. Selleks, et kiiremini edasi liikuda, saavad ettevõtted kasutada rahvusvahelise eksperdi abi. 

Hetkel on peatatud kandideerimine eksperdi kaasamise teenusesse, kuna rahastamise eelarve jääk on saanud võrdseks menetluses olevate taotluste mahuga. Kandideerimine avatakse juhul, kui eelarvesse laekuvad täiendavad vahendid teenuse rahastamiseks.

Teenusest huvitatud ettevõtted anda endast märku teenuse projektijuhile: Anneli Arm, anneli.arm@eas.ee. Võtame ühendust, kui kandideerimine on taas avatud.

 

Meie partnerid selles teenuses on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Gateway & Partners, AHK Service OÜ, Turundusproff OÜ ja NIFOR Limited.

Kuidas oma meeskonda väliseksperti kaasata? Loe lähemalt

https://www.eas.ee/kuidas-kaasata-oma-meeskonda-valiseksperti/


Kohalik ekspert aitas Eesti elektrikatused Rootsi turule. Vaata edulugu
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Teenuse kasutamise valdkonnad:

Teenust saab kasutada tootearenduse ja ekspordi valdkonnas.

Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel tootearenduse valdkonnas on:

 • Toote- või teenusearenduse lähteülesande loomine ja sihtturu spetsiifika arvestamine tootearenduses;
 • Nõustamine toote või teenuse kohandamiseks sihtturu jaoks;
 • Simuleerimise ja prototüüpimise alane nõustamine;
 • Muud tootearenduse valdkonna teemad.

Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel ekspordivaldkonnas on:

 • Sektoriülevaate koostamine sihtriigi kohta;
 • Toote või teenuse positsioneerimine sihtriigis, kliendisegmendi valik;
 • Vajalike sertifikaatide ning standardite alane nõustamine;
 • Turule sisenemise ärimudeli nõustamine;
 • Tarneahela ülesehitamise nõustamine;
 • Turundusalane nõustamine (turunduskanalid, sõnumid, väärtuspakkumine, olulised messid jms);
 • Kliendikontaktide vahendamine, ettevalmistus kliendikohtumisteks (distribuutorid, agendid, hulgimüüjad, koostööpartnerid jm);
 • Sihtriigis laienemisega seotud nõustamisteemad;
 • Muud ekspordivaldkonna teemad v.a. kliendi esindamine müügikohtumistel sihtriigis.

Tingimused

 • Ettevõttel on võimalus kasutada eksperti kuni 12 kuud.
 • EAS kompenseerib ettevõttele 80% eksperdi tasust, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot (ilma km-ta) ühe eksperdi kohta.
 • Juhul, kui ettevõte soovib teenusesse siseneda oma eksperdiga, on eksperdile kehtestatud nõuded:

Miinimumnõuded tootearenduse eksperdile:

 • Vähemalt 36 kuud töökogemust sihtturul (vastavalt sihtturule, kust ekspert kaasatakse) tootearenduse valdkonnas viimase 60 kuu jooksul EASi-sisese minikonkursi algamisest tagasiulatuvalt;
 • Viimase 48 kuu jooksul alates 27.03.2020 tagasiulatuvalt vähemalt kahe (2) tootearenduse projekti läbiviimise kogemus sihtturul (vastavalt sihtturule, kust ekspert kaasatakse) tootearenduse eksperdi, inseneri, disaineri või disainijuhi rollis.

Miinimumnõuded ekspordivaldkonna eksperdile:

 • Vähemalt 36 kuud töökogemust ekspordivaldkonnas sihtturul (vastavalt sihtturule, kust ekspert kaasatakse) viimase 60 kuu jooksul EASi-sisese minikonkursi algamisest tagasiulatuvalt.

Lisaks tunneb ekspert soovitavalt ettevõtte spetsiifilist tegevusvaldkonda ning ekspert ei tohi osaleva ettevõttega olla töölepingulises suhtes. Täpsemad ja sisulised kriteeriumid eksperdile seab ettevõte.

 

Mida ettevõte peab tegema ning mis on teenuse etapid?

 • Ettevõte kandideerib teenusesse (EASi veebivormil), kirjeldab põhjalikult eksperdi vajaduse, täites ära kõik nõutud lahtrid. Vorm täidetakse inglise keeles;
 • EAS kontrollib ettevõtte vastavust teenusesse (vähese tähtsusega abi (VTA) jäägi olemasolu, välistatud valdkonnad jm). Ettevõte kinnitatakse teenusesse. EAS koostab päringu raamhanke partneritele parima hinna välja selgitamiseks teenuse pakkumiseks;
 • Hankepartner võtab ühendust ettevõttega ja saab ülevaate ettevõtte probleemikohast ning otsib maksimaalselt 5 kuu jooksul ettevõtte profiilile vastava(d) eksperdi(d);
 • Ettevõte kinnitab sobiva eksperdi;
 • Ettevõte ja ekspert lepivad kokku tööde tegevusplaani, mahu, maksumuse. Soovitatavalt sõlmitakse kolmepoolne leping hankepartneri, ettevõtte ja eksperdi vahel;
 • Ettevõte tasub omapoolse finantseeringu 20% eksperdi tasust EASi hankepartnerile;
 • Ettevõte ja ekspert alustavad tööd vastavalt omavahelistele kokkulepetele;
 • Ettevõte annab tagasisidet EASile;
 • Teenuse lõpp.

Olulised märksõnad selles teenusest on ootuste juhtimine ja koostöö. Mida täpsemalt ja põhjalikumalt suudab ettevõte kirjeldada eksperdi vajaduse ehk probleemkoha, seda õigema eksperdi suudame leida. Kui ettevõte panustab probleemi lahendamiseks piisavalt oma aega teadmisi ning on valmis koostööks, on suurem võimalus jõuda eesmärgini ning saavutada tulemus.


Osalemine

Teenusesse ootame osalema:

 • väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on ambitsiooni ja finantsilist võimekust laieneda uutele eksporditurgudele või arendada välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline toode ning kes vajaks kiiremaks edasi liikumiseks valdkondliku eksperdi abi;
 • ettevõtteid, kellel on selge ekspordistrateegia, mida toetab ka juhtkond;
 • ettevõtteid, kellel on olemas finantsiline valmisolek katta 20% ekspertnõustamise kuludest;

Teenust ei saa kasutada:

 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).


Tasub teada!

 • Ettevõtja saab kandideerida teenusesse jooksvalt (kuni rahastamise eelarve täitumiseni) vastavalt ettevõtte vajadusele.
 • Teenust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 • Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!
 • Igale osalevale ettevõttele arvestatud VTA summa, mis kantakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse, on:
  • Eksperdi otsingu teenusel maksimaalselt 17 220€;
  • Oma eksperdiga sisenemise teenusel maksimaalselt 12 600€.
 • Esialgu summa broneeritakse ning pärast teenuse lõppu VTA summa korrigeeritakse vastavalt tegelikele kuludele.  

 

Anneli Arm
Rahvusvaheliste ekspertide projektijuht
tel +372 5332 0541
anneli.arm@eas.ee

 

X