fbpx

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019

Avatud Sihtgrupp: Maakondlikud arenduskeskused

Toetuse andmisega panustatakse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ eesmärgi täitmisse – majandusaktiivsuse kasvu, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Maksimaalne toetus
Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks perioodil 2017-2019 rahaliste vahendite piirmäärad on kehtestatud Riigihalduse ministri käskkirjaga 20.07.2016 nr. 168 maakondade lõikes.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 84%

Kogueelarve

3 697 500 €

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Taotluse võib esitada maakondlik arenduskeskus.

Toetust saab taotleda kinnitatud piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 tegevustele.

Toetatavad tegevused

Projekt võib sisaldada tegevusi, millel on maakonnas või suuremas piirkonnas meetme tegevuse eesmärkide seisukohast põhjendatud mõju ja mis on suunatud:

 1. ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele ja uute investeeringute kaasamisele;
 2. ettevõtete arengule, mis tekitab kõrgemat lisandväärust loovaid töökohti või tõstab olemasolevate töökohtade loodavat lisandväärtust;
 3. töökohtade loomisele ja säilitamisele;
 4. tööjõu arendamisele ja aktiviseerimisele;
 5. noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmisele;
 6. muudele maakonna arengukavas või -strateegias välja toodud probleemide lahendamisele.

Projekt ei tohi sisaldada:

 1. investeeringuid taristu arendamiseks;
 2. tegevusi, mida, arvestades nende sisu ja eesmärke, rahastatakse vastavasisuliste üleriigiliste toetusmeetmete vahenditest.

Toetust saab taotleda piirkondlike algatuste tugiprogrammis 2017-2019 kinnitatud tegevustele.


Taotlemine

Taotlusi võib esitada jooksvalt alates 20.oktoobrist 2016 EASi e-teeninduse kaudu. Perioodi 2017–2019 tugiprogrammi tegevustele võib taotlusi esitada kuni 2019. aasta 31. märtsini.

Taotluse võib esitada maakondlik arenduskeskus.


Pille Ruul, 627 9338, pille.ruul@eas.ee

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid


Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab valikukomisjon, võttes aluseks kinnitatud valikumetoodika ja –kriteeriumid, mis on leitavad siin. Vajadusel kaasatakse hindamisprotsessi täiendavaid eksperte, kelle eksperthinnanguid valikukomisjon hindamisel arvestab.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiste valikukriteeriumide alusel:

 1. toetatava tegevuse tulemuste eeldatav mõju meetme eesmärkide saavutamisele – 35 protsenti;
 2. toetatava tegevuse ja eelarve põhjendatus ning kuluefektiivsus – 25 protsenti;
 3. tegevuse jätkusuutlikkus – 20 protsenti;
 4. tegevuse ettevalmistatuse tase – 10 protsenti;
 5. taotleja ja tema partneri suutlikkus kavas toodud tegevusi ellu viia – 10 protsenti.

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub lõikes 6 sätestatud valikukriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmisest. Taotlus kuulub rahuldamisele, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,75.

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded EASi e-teeninduse kaudu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras, kuid mitte harvem kui kord aastas.

Maksetaotlused esitatakse vastavalt otsuses märgitud sagedusele e-teeninduse kaudu.

Aruande vormid:

 

Toetatud projektid

 • SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Väikeettevõtja kasvuprogramm 114 483,60 1.01.2017-31.12.2018 Projekti eesmärk on kaasa aidata Harjumaa väikeettevõtete kasvule läbi ühistegevuse, juhtimise ja tootmise efektiivsuse suurendamise ning koostööpartnerite leidmise. Tegevuste sihtgrupiks on eelkõige väljaspool Tallinna linnapiirkonda tegutsevad mikro-ja väikeettevõtted töötlevas sektoris (sh sektorit teenindavad ettevõtted), mille töötajate arv on vahemikus 1-20 ja müügitulu vahemikus 16 000 – 2000000 eurot.   125 0
               
  Turismiettevõtluse toestamine ja maakonna mainekujundus 110 040,00 1.01.2017-31.12.2019 Projekti eesmärk on aidata kaasa Harjumaa turismiettevõtete arengule ja võrgustumisele läbi
  tootearenduse ja ühisturunduse. Tegevuste sihtgrupiks on 1-20 töötajaga Harjumaa maapiirkonna
  turismivaldkonna ettevõtted, toote- või
  teenusepakkujad, kes soovivad külastajale pakkuda koostöös valminud kvaliteetseid tootepakette, ühisturundada erinevatel sihtturgudel ja aidata seeläbi kaasa Harjumaa tuntuse suurenemisele Tallinn
  surroundings, külalislahke piirkond pealinna lähiümbruses.
    75 0
               
  Harjumaa noorte ettevõtlikkusprogramm 144 950,40 1.01.2017-31.12.2019 Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programmi eesmärk on suurendada noorte ettevõtlikkust noored
  on saanud praktilise kogemuse ideest teostuseni õpilasfirma, äriühingu, kodanikuühenduse või
  projekti käivitamise näol. Programmi on oodatud osalema Harjumaa noored vanusevahemikus 9-12.
  klass. Programmist on võimalus saada osa kolme aasta jooksul 450 inimesel (noored ja noortega töötavad spetsialistid).
    0 32
               
  Paldiski investorteeninduse programm 75 600,00 1.01-31.12.2017 Projekti sisuks on Paldiski investorteeninduse programmi väljatöötamine ja elluviimine. Projekti raames selgitatakse, millistes majandusvaldkondades on Paldiskis parimad eeldused edukate ettevõtete
  tekkimiseks ja toimimiseks ning mida, millal ning kelle poolt tuleks teha nende eelduste realiseerimiseks. Lisaks tegevuste kavandamisele viiakse investor-programmi kahe esimese aasta tegevused Projekti raames ka ellu.
  Paldiski Ettevõtjate Liit 20 1
               
  Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm 25 116,00 2.05.2017-31.12.2019 Tugiprogramm annab vabaühendustele teadmised ja oskused, mis on toeks ühingu omatulu teenimiseks.
  Tegevused jaotuvad kolme etappi: tugiprogrammi väljatöötamine; elluviimine; omatulu tegevuskava
  ning mõjuraportite valmimine. Sihtrühmaks on hästitoimivad vabaühendused, kellel on
  konkreetsed ideed ja võimekus omatulu teenimiseks (oma toode või teenus olemas ja soovivad seda edasi arendada või kellel on idee, kuid tegevusega alles alustavad).
    20 0
               

   

 • SA Hiiumaa Arenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Hiiumaa tugiprogramm 2017-2019 117 936,00 1.01.2017-31.12.2019 Tegevus panustab meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ eesmärgi täitmisse:
  majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu väljaspool Tallinna ja Tartu
  linnapiirkondi. Eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades Hiiu maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi. Projekt jätkab perioodil 2015-2016
  alustatut, viib ellu uusi, kogemusele tuginevaid tegevusi.
  Hiiumaa Ettevõtjate Liit; Hiiumaa Omavalitsuste
  Liit
  60 7
 • SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  “Ettevõtliku kooli” Ida-Viru võrgustiku koorineerimine ja arendamine, ettevõtlikkuse ja tehnikhariduse sidumise programmide elluviimine – I etapp 147 341,96 1.01.2017-31.12.2019 Projekti raames arendatakse Ida-Virumaa
  „Ettevõtliku kooli“ võrgustikku ning laiendatakse
  ettevõtliku õppe kõlapinda maakonna haridusasutuste hulgas ning pakutakse noortele ettevõtlikul moel
  üles ehitatud tehnilise hariduse programme.
  Tallinna Tehnikaülikool
  (Virumaa Kolledž)
  0 23
               
  Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire VK PKK abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks. 162 709,48 1.01.2017-31.12.2019 Projekti raames panustatakse uute töökohtade loomisele Ida-Virumaal läbi maakonna tööstussaladele
  tulnud ankurinvestoritele allhankijate (VKEde)
  leidmise ning teadmussiirde Põlevkivi
  Kompetentsikeskuse inkubatsiooniteenunse, mis on samuti suunatud VKEdele.
  Tallinna Tehnikaülikool
  Virumaa Kolledž, SA IdaVirumaa
  Tööstusalade Arendus
  146 1
               
  Ida-Virumaaa turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuse 157 659,56 1.01.2017-31.12.2019 Ida-Viru turismisihtkohta arendava turismiklastri eesmärk on saada Eestis ööbmiste arvult suuruselt
  teiseks turismipiirkonnaks tuues Eestisse uusi sihtrühmi ja ööbimisi. Arengut toetavad paljud suured turismiarendused piirkonnas ning logistiliselt väga hea asukoht. Nende tegurite võimendamiseks on käesolevas projektis planeeritud turismiklastri koordineerimise ja juhtimise tegevused, arenguprogramm teenuste arenduseks ning turundustegevused Eestis, Soomes ja Venemaal.
    23 1
 • Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine Jõgeva maakonnas 2017. aastal 16 069,20 1.01-31.12.2017 Projekti eesmärk on toiduvaldkonna kui Jõgevamaa olulise majandussektori tugevdamine tootjate ja
  toitlustajate pädevuse, lisandväärtusega kohalikku päritolu toidutoodete või teenuste tutvustamise ning esiletõstmise kaudu. Tehakse koostööd teadusasutuste, teiste piirkondlike toiduvõrgustike ja üleeestiliste võrgustikega.
  Jõgevamaa
  Koostöökoda MTÜ
  15 0
               
  Maakonna turismiturundus ja turismiettevõtluse aktiviseerimine 26 238,91 1.01-31.12.2017 Projekti eesmärk on Jõgevamaa tuntuse ja maine kasv turismi sihtkohana, maakonda külastavate turistide arvu tõstmine, turismiasjaliste poolt pakutavate toodete/teenuste arvu suurendamine, nende
  kvaliteedi parendamine ning turismisektoris töökohtade säilitamine ja/või loomine. Projekti käigus
  viiakse koostöös maakonna turismiasjalistega ellu mitmeid arendus-ja turundustegevusi soovitud
  eesmärgi saavutamiseks
    40 1
               
  Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamine ning säilitamine 38 460,08 1.01-31.12.2017 Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamise ning säilitamise tegevused hõlmavad endas ettevõtete
  omavahelise suhtluse ning võimaliku koostöö koordineerimist, et parendada ühistegutsemise võimalusi ning üleüldist konkurentsi-ja
  ekspordivõimekust. Jõgevamaa fookusgrupi ehk puidu- ja metalliettevõtete maakonnasisest ning ülest
  koostööd suurendadatakse läbi ühiste seminaride ja
  koolituste, luuakse koostöövormid kompetentsi-keskuste, klastrite ning haridusasutustega.
    30 7
               
  Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine Jõgeva maakonnas 2018-2019 28 554,12 1.01.2018-31.12.2019 Projekti eesmärgiks on tõsta toidutootmise ja toitlustamisega seotud ettevõtjate ettevõtlusaktiivsust ja seeläbi nende konkurentsivõimet, toodete ja teenuste kvaliteeti, saada uusi ideid tootearenduseks ning osata end positsioneerida ja eristuda analoogsel turul erinevate ürituste (messid, laadad,festivalid) kaasabil . Eriti oluline on luua ja soodustada ettevõtjate vahelist koostööd eesmärkide saavutamiseks. 2018. aasta eesmärk on töökohtade arvu säilitamine, 2019. aasta lõpuks 3-5 töökoha lisandumine. Tootearenduse puhul on praeguse seisuga eesmärgiks saada juurde uusi tooteid/teenuseid 4-5 tk nii 2018 kui 2019. Jõgevamaa
  Koostöökoda MTÜ
  15 0
               
  Jõgevamaa ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamine ning turismiturundus 129 807,91 1.01.2018-31.12.2019 ETTEVÕTLUSAKTIIVSUSE JA TÖÖHÕIVE KASVATAMISE NING SÄILITAMISE tegevussuuna eesmärk on ettevõtete omavahelise suhtluse ja koostöö soodustamine piirkonna siseselt ning üleselt, mille tulemusel tekivad võimalused ühistegevuseks ja suureneb ettevõtjate konkurentsivõime. Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvule aitab kaasa noorte teadlikkuse tõstmine ettevõtlusest ning töövõimaluste tutvustamine maakonna ettevõtetes. Piirkonna ettevõtluskeskkonda ja investeeringuid ootavaid objekte turundatakse koostöös kohalike omavalitsustega ning regionaalse investorkonsultandiga investeeringute piirkonda toomise eesmärgil. MAAKONNA TURISMITURUNDUSE JA TURISMIETTEVÕTLUSE AKTIVISEERIMISE eesmärk on Jõgevamaa tuntuse ja maine kasv turismisihtkohana, samuti töötamise ja elamise kohana.   60 8
               
 • SA Järvamaa Arenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Järvamaa noorte ettevõtlikkuse programm 99 081,36 1.01.2017-31.12.2019 Järvamaa noorte ettevõtlikkus on kasvanud, kuna nad käivad ”Ettevõtliku kooli” programmi rakendavas koolis ning lisaks on neil võimalik osaleda ettevõtlikkust arendavates tegevustes. “Ettevõtliku kooli” haridusprogrammi tegevusi rakendatakse maakonna 15 üldhariduskoolis, majandusõpetus ja õpilasfirmad tegutsevad 18 maakonna üldhariduskoolis.   0 18
               
  Järvamaa ettevõtjate arengupotensiaali kasvatamine 76 272,00 1.01.2017-31.12.2019 Tegevuste eesmärgiks on Järvamaal tegutsevates ja alustavates ettevõtetes arengupotentsiaali leidmine
  ning arendamine, mille läbi tõuseb nende võimekus parimal juhul võimekus maksta suuremat töötasu
  töötajatele. See eeldab ettevõtetes müügitulu kasvu ja kasumlikkuse suurenemist, parimal juhul ekspordi-mahu suurenemist, mis kõik elavdab maakonna majandust. Projektis on planeeritud kasusaajaid umbes 100 alustavat ja tegutsevat ettevõtjat, kes oodatult võiksid luua 20 töökohta maakonda.
    100 0
               
 • SA Lääne-Eesti Arenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Läänemaa PATEE 2017 60 374,94 1.01-31.12.2017 Läänemaa Arenduskeskus viib projektiga “Läänemaa PATEE 2017” Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 esimese aasta tegevused.
  Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust:
  1) Mikroettevõtete võimekuse tõstmine turunduse
  tõhustamine
  2) Maakonna turundus ja investorteenindus
  3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena
  Tegevused kasvatavad piirkonna ettevõtlusvaldkonna konkurentsivõimet.
    20 25
               
  Läänemaa PATEE 2018 60 374,94 1.01-31.12.2018 Mikroettevõtete võimekuse tõstmiseks osalevad ettevõtted e-turunduse arenguprogrammis, mille tulemusena kasvab osalenud ettevõtete müügitulu.Maakonna turundustegevuste tulemusena toovad Läänemaale aastatel 2017-2019 ettevõtte 3 (välis)investorit, kokku luuakse 60 töökohta. 2018. aasta lõpuks on haridusuuenduslike printsiipide rakendatuse tase maakonnas 53%, 2018/19 õppeaastal tegutseb 12 õpilasfirmat ja 16-24 vanuste töötute osakaal on Läänemaal 2019. aasta sügisel sama vanuserühma koguarvust 1,9 %.   22 23
 • SA Lääne-Viru Arenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Lääne-Virumaa maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2017 98 803,23 1.01-31.12.2017 Lääne-Virumaa maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi eesmärgiks on tõsta maakonna
  haridusasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti ja noorte ettevõtlikkust ning innovatsioonisuutlikkust tagades noorte konkurentsivõime kasv tööjõuturul. Kujundada välja maakonna võtmesektorite ettevõtjate omavahelised koostöövõrgustikud, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks innovaatiliste toodete/ teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni- ja
  ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.
  Lääne-Viru
  Omavalitsuste Liit
  40 15
               
  Lääne-Virumaa noorte ettevõtlikkuse programm 2018 48 411,67 1.01-31.12.2018 Lääne­Viru noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi eesmärgiks on tõsta maakonna haridusasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti ja noorte ettevõtlikkust ning innovatsioonisuutlikkust tagades noorte konkurentsivõime kasv tööjõuturul. Haridustöötajatele suunatud koolitustegevuse ja võrgustikutöö tulemusena on tõusnud koolidesuutlikkus siduda ettevõtlikkust kui ühte üldpädevust igapäevasesse koolitöösse ja õppekavadesse ning sellest on saanud koolide igapäevatöö loomulik osa.   10 20
               
  Lääne-Virumaa ettevõtluse arendamise programm 2018 53 443,27 1.01-31.12.2018 Lääne-Virumaa ettevõtlusvaldkonna arendamise programmi eesmärk on ettevõtjate majandusliku võimekuse parandamine ja konkurentsivõime tõstmine. Ettevõtetele suunatud tegevuste tulemusena saavad ettevõtte lisateadmisi innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamise osas, tõuseb innovatsiooni- ja ekspordivõimekus ning konkurentsivõime, paraneb ettevõtete omavaheline koostöö ning kogemuste jagamine, mis omakorda aitab kaasa maakonna ettevõtluskeskonna arengule tervikuna   30 0
               
 • SA Põlvamaa Arenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Turismivõrgustiku arendamine ja turismiturundus 40 538,40 6.02.2017-6.02.2018 Projekti eesmärk on Põlvamaa tuntuse ja maine kasv turismisihtkohana, maakonda külastatavate siseja
  välisturistide arvu kasvatamine, turismiettevõtete võimekuse tõus, ettevõtete laienemine, hõive kasv,
  käivete ja kasumlikkuse suurenemine, piirkondlik koostöö, maakondliku SKP osakaalu suurenemine ja
  mitmete koostööprojektide läbi viimine.
    40 0
               
  Tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmine läbi parimate praktikate 56 565,60 1.03.2017-1.03.2018 Tegevuste eesmärgiks on alustavate ja tegutsevate ettevõtete arendamine ja lisandväärtuse loomine. Projektiga kaasatakse alustavaid ja tegutsevaid
  ettevõtjaid, kes programmi tulemusena loovad maakonda uusi töökohti. Maakonna peamisteks
  fookusvaldkondadeks on rohe- ja
  loomemajandus ning puidusektor.
    150 2
               
  Noorte ettevõtlikuse arendamine 23 294,88 1.03.2017-1.03.2018 Tegevuste tulemuseks on Põlvamaa noorte parem toimetulek kaasaegses ettevõtluskeskkonnas
  (ühiskonnas), nad on ettevõtlikumad ja tööturul konkurentsivõimelisemad, neis on kujundatud
  ettevõtlik hoiak ja nad on saanud piisava ettevalmistuse koolis. Maakonna üldhariduskoolid lähenevad süsteemselt õpilaste ettevõtlikkuse arendamisele ning maakonna koolid on omavahel võrgustunud.Koostöös ettevõtjatega ja kohaliku kogukonnaga on paranenud maakonna haridusasutuste ettevõtlushariduse kvaliteet.
    10 15
 • SA Pärnumaa Arenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019 41 388,48 1.01.2017-31.12.2019 Projekti eesmärgiks on maakonna haridusasutuste innovatsioonisuutlikkuse ja ettevõtlushariduse
  kvaliteedi kasv, mille tulemusena kasvab noorte ettevõtlikkus ja konkurentsivõime tööjõuturul.
  Projekti raames jätkatakse õpilaste õppereisidega Pärnumaa ettevõtetesse ja haridustöötajate
  koolitustega; käivitatakse mini-ja õpilasfirmade mentorprogramm; koordineeritakse ettevõtlusja
  majandusõpetajate ning ettevõtlike koolide võrgustiku tööd.
  Pärnumaa
  Kutsehariduskeskus
  6 28
               
               
  Pärnumaa elu- ja töökoha programm 2017-2019 85 983,24 1.01.2017-31.12.2019 Projekti eesmärgiks on Pärnumaa tööealise elanikkonna vähenemise peatamine ja kasvule pööramine ekspordipotentsiaali suurendamise ja kõrget lisandväärtust loovate töökohtade kaudu, soodustades tudengite sidumist Pärnumaa töövõimalustega. Alustatakse eelmisel perioodil välja töötatud turundusstrateegia elluviimist, rakendades tööle suhtehaldur ettevõtete personaalseks teenindamiseks ja käivitades Pärnumaa veebiportaal, mis lihtsustab teenuste kättesaadavust ettevõtetele ja eraisikutele.   10 3
               
               
  Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine 2017-2018 15 188,88 1.01.2017-31.12.2018 Pärnus ja Pärnumaal tegutsevate ettevõtete kasvu kiirendamine, innovaatiliste ettevõtete tekkimise
  soodustamine ning ettevõtetele elujõulisuse ja kasvusuutlikkuse tagamine. Luua ttevõtlusinkubaatoris
  olevatele ettevõtetele tugiteenuste pakkumine, et tagada neile kõrgem lisandväärtus, soodustada uute
  töökohtade loomist Pärnusse ja Pärnumaale ning suurendada ettevõtete ekspordikäivet.
    7 2
               
               
  Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 2017 18 645,48 1.01-31.12.2017 Projekti eesmärk on Pärnumaa ettevõtete konkurentsivõime kasvatamine läbi koostöö, tootearenduse, ekspordi mahtude suurendamise ja rahvusvahelise kontaktivõrgustiku laiendamise.   38 0
               
               
  Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism 32 004,00 1.02.2017-31.12.2018 Projekti eesmärk on Pärnumaa turismisihtkoha tuntuse ja eristumise suurendamine valitud sihtturgudel läbi piirkonna eripäral põhinevate (ühis)toodete arendamise, uute ärimudelite tekke soodustamine turismisektoris läbi jagamis-ja traditsioonilise majanduse omavahelise integreerimise, läbi elektroonilise külastajale suunatud rakenduse loomise paraneb väike- ja keskmiste ettevõtete ligipääs välisturul oma sihtgrupile. SA Pärnumaa Turism 50 1
               
               
  Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 2018-2019 32 277,84 1.01.2018- 31.12.2019 Projekti eesmärk on Pärnumaa ettevõtete konkurentsivõime kasvatamine läbi koostöö, tootearenduse, ekspordi mahtude suurendamise ja rahvusvahelise kontaktvõrgustiku laiendamise. Projekti raames jätkatakse koolituste ja õppereisidega; keskendudes koolitustel ekspordile, müügile, tootearendusele ja teenusedisainile ning õppereisidel koostööpartnerite leidmisele ekspordimahu suurendamiseks ja kõrgema lisandväärtusega töökohtade tekkeks.   50 0
 • SA RAEK

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Vana-Vigala Tööhõive- ja Järelõppe-keskus 33 753,09 19.01.2017-31.12.2018 Projekti tulemusena suureneb Raplamaa hariduslike erivajadustega (HEV) noorte tööhõive ning tõuseb
  ettevõtjate teadlikkus HEV noore tööle rakendamisest.  Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli juurde loodud HEV inimeste tööhõive- ja järelõppekeskus on võrgustiku südamikuks, kus saavad kokku valdkonna koolitajad, õpilased ja tööandjad. Projektijuht jälgib HEV noore võimeid ja arengut, nõustab ja suunab praktika kohtade leidmisel, samuti abistab töökoha otsingutel. Tööandjatele korraldatakse seminare, õppereise ning nõustatakse neid HEV noore palkamisel.
  Vana-Vigala
  Tehnika- ja Teeninduskool
  20 1
               
               
  Tööstusalade tootearendus ja turundus 43 278,69 25.01.2017-31.12.2019 Projektitegevused suurendavad ettevõtlusaktiivsust, maakonda tuuakse uusi investeeringuid, laiendatakse olemasolevaid ettevõtteid, luuakse uusi töökohti. Raplamaa tööstusalad on muutunud konkurentsi-võimeliseks ning väljapaistvaks. Tugiprogrammi lõpuks luuakse maakonda 6 arvestatavat investeeringut ja 90 uut töökohta.   10  
               
               
  Tegutsevate ettevõtete juhtimis-võimekus ja kasv 67 218,69 27.01.2017- 31.12.2019 Tulenevalt vajadusest tõsta ettevõtete tulemuslikkust ja majandusnäitajaid, ka eksporti, viiakse projekti
  käigus läbi 3 tegutsevate ettevõtjate arengu-programmi. Professionaalseid eksperte kaasates
  analüüsitakse ettevõtete olemasolevat seisu ning antakse ideid tulemuste parandamiseks. Parimate
  praktikatega tutvumiseks korraldatakse ettevõtjatele kontakt- ja õppereise. Kohalike ettevõtjate
  ühingute koostöö tõhustamiseks viiakse läbi ühiseid seminare ühingute juhtkondadele.
    100  
               
               
  Raplamaa noorte ettevõtlikkuse programm 42 379,84 1.06.2017-31.12.2019 Raplamaa noorte ettevõtlikkuse programmi eesmärgiks on Raplamaa noorte ettevõtlikkuse
  edendamine läbi noortele ja õpetajatele pakutavate ettevõtlikkust toetavate tegevuste. Eesmärgi
  saavutamiseks keskendutakse tegevustele:
  1) Raplamaa noorte ja õpetajate ettevõtlusalase teadlikkuse suurendamine, huvi tõstmine ning
  ettevõtlikkuse edendamine läbi teemakohaste tegevuste.
  2) Raplamaa õpilasfirmade arenguprogramm, mille raames kasvab õpilasfirmade arv maakonnas.
    15 17
 • SA Saare Arenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal 2017. aastal 83 789, 41 1.01-31.12.2017 Piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevused Saaremaal 2017. aastal toetuvad maakonna arengustrateegiale 2020 ja Saare maakonna tööhõive ning ettevõtlikkuse edendamise kavale.
  Tegevused jagunevad kolmeks alateemaks, milleks on: 1) nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse
  edendamine ja tööhõive kasv, 2) maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude
  konkurentsivõime toetamine ja 3) noorte ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused.
  TTÜ Kuressaare
  Kolledž; MTÜ Visit Saaremaa; Kuressaare Ametikool
  100 16
               
  Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal 2018.aastal 73 500 1.01-31.12.2018 Tegevused jagunevad kolmeks alateemaks, milleks on: 1) nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv, 2) maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine ja 3) noorte ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused. Eesmärgiks on tööhõive ja lisandväärtuse, investeeringute ja külastatavuse ning noorte ettevõtlikkuse kasv. MTÜ Visit Saaremaa; Kuressaare Ametikool 100 14
 • SA Tartu Ärinõuandla

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Tartumaa ettevõtjate võimekuse tõstmine Tartu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames 2017. aastal 39 041,03 2.01-31.12.2017 Projekti sisuks on maakonna ettevõtete kompetentsi ja teadlikkuse kasvatamine, sh läbi ettevõtte juhtimise ja toimimise probleemkohtadele suunatud koolituste, läbi valdkondliku kompetentsi kasvatamise, läbi ekspordile suunatud tegevuste (sihtturuseminarid, kontaktreisid ja ärimissioonid välisriikidesse), läbi klubiliste ürituste. Samas ka ettevõtete teadlikkuse kasvatamine Tartumaa haridus- ja teadusasutuste võimalustest, nendega koostöövõimalustest ettevõtete toodete, protsesside arendamise osas.   66 2
               
               
  Maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine 39 073,64 2.01-31.12.2017 Maakonna ettevõtluskeskkonna turunduse, arenduse ja otseinvesteeringute juhtimise tulemusena on
  Tartumaa potentsiaalsele investorile paremini nähtav, usaldusväärne, atraktiivne, innovaatiline ja
  heade võimalustega piirkond. Tartumaale on juurde tulnud teadmusmahukaid ettevõtteid ning
  olemasolevad välisosalusega ettevõtted on jäänud Tartumaale. Ettevõtetega on loodud usaldusväärse
  kontakt, mille tulemusena ollakse piirkonnale lojaalsed ning panustatakse piirkonna arengusse.
    104 3
               
               
  Tartumaa ettevõtjate võimekuse tõstmine Tartu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames 2018-2019 77 266,05 1.01.2018-31.12.2019 Ettevõtete võimekuse kasvatamise tegevuse sisuks on maakonna ettevõtete kompetentsi ja teadlikkuse kasvatamine, sh läbi ettevõtte juhtimise ja toimimise probleemkohtadele suunatud koolituste (tootmine, turundus, tootearendus), läbi valdkondliku kompetentsi kasvatamise, läbi ekspordile suunatud tegevuste, läbi klubiliste ürituste. Samas ka ettevõtete teadlikkuse kasvatamine Tartumaa haridus- ja teadusasutustega koostöövõimalustest ettevõtete toodete, protsesside arendamise osas.   400 2
               
               
  Maakonna ettevõtluskeskkonna turundus, arendus ja otseinvesteeringute juhtimine 90 305,67 2.01-31.12.2019 Projekti eesmärk on Tartumaale luua uusi töökohti, säilitada olemasolevaid, aidata kaasa ettevõtlusaktiivsuse kasvule ja elavdada maakonna majandust üldiselt. Projekti lõpuks on Tartumaa töötleva tööstuse ettevõtted konkurentsivõimelisemad tänu uutele ärikontaktidele, tõhusamale tootmisprotsessile, mõjusamale personalijuhtimisele ning Tartumaa ettevõtluskeskkond on potentsiaalsele investorile paremini nähtav.   355 3
               
               
  Tartumaa piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2018-2019, noorte ettevõtlikkuse edendamine 17 136 01.02.2018-31.12.2019 Projekti eesmärgiks on Tartumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamine ja noorte ettevõtluse edendamine. Projekti raames toetatakse linnalisest piirkonnast väljaspool asuvate noorte transporti Tartu Ärinõuandla poolt korraldatud sündmustele, korraldatakse maakonna noortele ning õpetajatele erinevaid ettevõtlikkusega seotud tegevusi (õppereise, koolitusi, ettevõtluspäevakuid, mänge jt) ning pakutakse maakonna õpilasfirmadele ja noorte ettevõtlikkusprojektidele juhendamist ja mentorlust.   3 5
 • SA Valgamaa Arenguagentuur

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Valga maakonna  piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2018 168 000,00 1.01.2017-31.12.2018 Tugiprogrammi eesmärgiks on tööhõive ja ettevõtlus-aktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linna-piirkondi. Eesmärgi saavutamiseks keskendutakse kahele tegevusele:
  1. Valgamaa noorte ja õpetajate ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmine läbi motiveeriva ja toetava keskkonna loomise.
  2. Valgamaa turismiettevõtete ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, töökohtade loomine ja säilitamine
  turismisektoris. Koostöö turismisektori ja teiste valdkondade vahel.
    120 15
 • SA Viljandimaa Arenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%t) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 110 964,00 1.01-31.12.2017 Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm on suunatud piirkonna tööhõive suurendamise ja kõrgema lisandväärtusega töökohtade tekkimist toetavate tegevuste läbiviimisele Viljandimaa arenduskeskuse poolt. Oluline osa tegevustest on suunatud ka maakonna koolinoorte ettevõtliku ellusuhtumise suurendamisele programmiliste tegevuste abil ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ettevõtlusõppe programmi arendamise ja elluviimise toetamisele.   70 12
               
  Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2018 118 650 01.01-31.12.2018 Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm on suunatud piirkonna tööhõive suurendamise ja kõrgema lisandväärtusega töökohtade tekkimist toetavate tegevuste läbiviimisele Viljandi maakonnas. Oluline osa tegevustest on suunatud ka maakonna noorte (peamiselt vanuses 12-26) ettevõtliku ellusuhtumise suurendamisele, kõigile kasutatava ärimudelite esitamise keskkonna arendamisele ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ettevõtlusõppe programmi arendamise ja elluviimise toetamisele. Startup Viljandi MTÜ 70 15
 • SA Võrumaa Arenenduskeskus

  Projekti nimetus Toetuse summa € (84%) Projekti periood Projekti kokkuvõte Projekti partnerid Osalevate ettevõtjate arv Osalevate haridus-asutuste arv
  Võrumaa turismi arendamine, tuntuse suurendamine 40 498,59 1.01-31.12.2017 Projektis keskendutakse Võrumaa turismisektori turundamisele ja tootearendusele. Enam pööratakse tähelepanu hooajalisuse vähendamisele ja turistide pikemale Võrumaal viibimisele. Rohkem kaasatakse noori turismiettevõtlusesse. Turismitoodete arendamisel tuuakse enam välja kohalikku eripära. Külastuskeskkonna turundamist tehakse käsikäes Võrumaa elukeskkonna reklaamimisega. Arendatakse Võrumaa turismisektori suutlikkust, koordineeritust ja läbimõeldust, koostööd teiste sektoritega (toit, sport). MTÜ Võrumaa
  Turismiliit, MTÜ Võrumaa
  Omavalitsuste Liit
  51 3
               
               
  Puiduklastri arendamine 78 000,04 1.01.2017-31.12.2019 Puidusektor on Võrumaa üks olulisemaid majandusvaldkondi, seda nii töökohtade arvu kui ekspordi osakaalus. Sektor on valitud piirkonna nn nutika spetsialiseerumise võtmevaldkonnaks. Väljakutseteks on kõrgema lisandväärtuse loomine tagamaks valdkonna konkurentsivõime ka tulevikus. Selleks on vajalik süsteemne koostöö, sh turunduse ja tootearenduse osas. Läbi suurema ühistegevuste hulga, ühisturunduse ja sektori ettevõtete tugevdamise saavutatakse Võrumaa puidusektori konkurentsivõime ja kasv. MTÜ KaguEesti
  Puiduklaster
  30 4
               
               
  Toiduvõrgustiku arendamine 22 971,39 1.03-31.12.2017 Võrumaa kohalik toit on kõrge turundus- ja
  müügipotentsiaaliga. Kohaliku toidu pakkumist
  iseloomustab tugev sessoonsus, mõningane ühekülgsus vähene kättesaadavus lõpptarbijale; samuti ei ole piirkondlikku eripära niipalju esile toodud. Toiduvõrgustiku keskmeks on kohaliku toidu
  kaubamärk Uma Mekk. Projekt toetab kohaliku toidu müügikasvu läbi Võrumaa toiduvõrgustiku arengu, parema koostöö,turunduse, müügitöö ja logistika. Eesmärgiks on, et Võrumaa toit on hinnatud, tuntud ja kättesaadav Eestis.
  MTÜ Võrumaa
  Talupidajate Liit
  45 4
               
               
  Tegevus 4 Kogukondlik ettevõtlikkus 15 960,06 1.01-31.12.2017 Eesmärgiks on võimestunud ja tegusad kogukonnad:
  • Kogukondliku suutlikkuse arendamine ettevõtete,
  organisatsioonide, elanike koostöö tihendamine
  sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamisel
  • Piirkonna eripära arvestades vähenenud konkurentsi-võimega inimeste töötamisele kaasa aitamine
  • Noorte ja mitteaktiivsete inimeste ettevõtlikkuse suurendamine
  • Ettevõtete võrgustumine kogukonnas, kasu suurendamine kogukonnale ja vastupidi
  • Võrumaale sobivate kogukondlike lahenduste väljatöötamine
  MTÜ Võrumaa
  Omavalitsuste Liit
  12 7
               
               
  Võrumaa turismi arendamine 2018-2019 53 415,72 1.01.2018-31.12.2019 Projektis keskendutakse Võrumaa (ühis)turundamisele ja tootearendusele sh hooajalisuse vähendamisele ja turistide pikemale viibimisele. Eesmärgiks on luua ettevõtete vahel ühispakette, arendada maakonna turundust ja tootearendust. Suurendatakse Võrumaa turismi konkurentsivõimet, koordineeritust ja koostööd teiste sektorite, KOVide ja naabermaakondadega. MTÜ Võrumaa
  Turismiliit
  62 2
               
               
  Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine 2018-2019 45 618,72 1.01.2018-31.12.2019 Projekti eesmärgiks on Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine, et Võrumaal toodetud ning kasvatatud toit on enam hinnatud, tuntud ja kättesaadav vahendajale ning lõpptarbijale kogu Eestis. Projekt toetab kohaliku toidu müügikasvu läbi Võrumaa toiduvõrgustiku arengu, parema koostöö, turunduse, müügitöö, tootearenduse ja logistika. MTÜ Võrumaa
  Talupidajate Liit
  30 4
X