Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019

Avatud Sihtgrupp: Maakondlikud arenduskeskused

Toetuse andmisega panustatakse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ eesmärgi täitmisse – majandusaktiivsuse kasvu, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Maksimaalne toetus
Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks perioodil 2017-2019 rahaliste vahendite piirmäärad on kehtestatud Riigihalduse ministri käskkirjaga 20.07.2016 nr. 168 maakondade lõikes.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 84%

Kogueelarve

3 697 500 €

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Taotluse võib esitada maakondlik arenduskeskus.

Toetust saab taotleda kinnitatud piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 tegevustele.

Toetatavad tegevused

Projekt võib sisaldada tegevusi, millel on maakonnas või suuremas piirkonnas meetme tegevuse eesmärkide seisukohast põhjendatud mõju ja mis on suunatud:

 1. ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele ja uute investeeringute kaasamisele;
 2. ettevõtete arengule, mis tekitab kõrgemat lisandväärust loovaid töökohti või tõstab olemasolevate töökohtade loodavat lisandväärtust;
 3. töökohtade loomisele ja säilitamisele;
 4. tööjõu arendamisele ja aktiviseerimisele;
 5. noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmisele;
 6. muudele maakonna arengukavas või -strateegias välja toodud probleemide lahendamisele.

Projekt ei tohi sisaldada:

 1. investeeringuid taristu arendamiseks;
 2. tegevusi, mida, arvestades nende sisu ja eesmärke, rahastatakse vastavasisuliste üleriigiliste toetusmeetmete vahenditest.

Toetust saab taotleda piirkondlike algatuste tugiprogrammis 2017-2019 kinnitatud tegevustele.


Taotlemine

Taotlusi võib esitada jooksvalt alates 20.oktoobrist 2016 EASi e-teeninduse kaudu. Perioodi 2017–2019 tugiprogrammi tegevustele võib taotlusi esitada kuni 2019. aasta 31. märtsini.

Taotluse võib esitada maakondlik arenduskeskus.


Pille Ruul, 627 9338, pille.ruul@eas.ee

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid


Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab valikukomisjon, võttes aluseks kinnitatud valikumetoodika ja –kriteeriumid, mis on leitavad siin. Vajadusel kaasatakse hindamisprotsessi täiendavaid eksperte, kelle eksperthinnanguid valikukomisjon hindamisel arvestab.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiste valikukriteeriumide alusel:

 1. toetatava tegevuse tulemuste eeldatav mõju meetme eesmärkide saavutamisele – 35 protsenti;
 2. toetatava tegevuse ja eelarve põhjendatus ning kuluefektiivsus – 25 protsenti;
 3. tegevuse jätkusuutlikkus – 20 protsenti;
 4. tegevuse ettevalmistatuse tase – 10 protsenti;
 5. taotleja ja tema partneri suutlikkus kavas toodud tegevusi ellu viia – 10 protsenti.

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub lõikes 6 sätestatud valikukriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmisest. Taotlus kuulub rahuldamisele, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,75.

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded EASi e-teeninduse kaudu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras, kuid mitte harvem kui kord aastas.

Maksetaotlused esitatakse vastavalt otsuses märgitud sagedusele e-teeninduse kaudu.

Aruande vormid:

 
X