fbpx

Turismivaldkond

Sihtgrupp: KOV-id, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid.

PKT turismivaldkonna projektide puhul toetame sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamist ning sihtkoha kui võrgustiku arendamist.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

Taotlejaks saavad olla järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi:

 • KOV-i üksused;
 • äriühingud;
 • SA-d ja MTÜ-d, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele, sealhulgas usulised ühendused kirikute ja koguduste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses;
 • riigiasutused külastusobjektide haldajatena;
 • avalik-õiguslikud ülikoolid.

Toetatavad tegevused

Aruandlus


Taotlemine

Taotlusi toetuse saamiseks palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu nendele objektidele, mis sisalduvad oma asukoha maakonna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas.

Enne taotlemist palun tutvuga ka hindamiskriteeriumidega.


Kontaktid:


Riin Roosalu
627 9368
riin.roosalu@eas.ee

Mirjam Jalak
737 7246
mirjam.jalak@eas.ee

Epp Kroon
738 6008
epp.kroon@eas.ee

Anu Ansberg
627 9536
anu.ansberg@eas.ee

Anni Laanemets
+3726279712
anni.laanemets@eas.ee

Taotlusvormid ja lisadokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemiseks palume taotlusvormil olevad andmed sisestada e-teeninduse kaudu.

 • Projektide eelarve näidisvorm

  Taotlemiseks palume eelarves olevad andmed sisestada e-teeninduse kaudu.

 • Taotleja põhikirja koopia

  Kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav.

 • Omafinantseeringut tõendavad dokumendid

  Võimalusel palume lisada kinnituskirja pangast, kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse projekti finantseerimisest vmt dokument.

 • Elulookirjeldused

  Projektimeeskonna elulookirjeldused vastaval vormil.

 • Võrreldav hinnakalkulatsioon

  Selle aluseks olev lähteülesanne või hankedokumentatsioon, sh hanketeated, hankest osa võtnud ettevõtete hinnapakkumised, eduka pakkuja valimise protokollid ja muu selline, või põhjendatud juhtudel maksumuste põhjendused.

 • Hankeplaan

  Kui taotleja või partner on riigihankekohuslane, siis tuleb esitada hankeplaan vastaval vormil.

 • Kontsernipuu

  Kui taotleja või partner kuulub kontserni, siis palume esitada kontserni liikmete koosseis vastaval vormil (sama nõue kehtib äriühingu, MTÜ ning SA puhul, kui kontsern omab nendes valitsevat mõju).

 • Partneri info

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis info partneritest vastavalt vormil.

 • Partnerite koostöökokkuleppe koopia

  Kui projekti on kaasatud partnerid.

 • Vajalikud load

  Sealhulgas ehitusluba ja kooskõlastused.

 • Keskkonnamõjude hinnang

  Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (kui on nõutav).

 • Ehitusprojekt ja selle ekspertiis

  Sealhulgas ekspositsiooniplaanid, mis vastab vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ sätestatud eelprojekti staadiumile.“. Riiklike kultuurimälestistega seotud ehitusprojekt peab vastama kultuuriministri 4. juuli 2011. aasta määruses nr 15 „Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord” sätestatud nõuetele.NB! Ehitusprojekt tuleb EAS-ile saata täiendavalt ka paberil!

 • Sotsiaalmajandusliku mõju analüüs

  Palume esitada vastaval vormil.

 • Ekspositsiooni ja sisekujundusprojektide kavand

 • Finantsanalüüs

  Hindame projekti tulu ühendmääruse § 5 alusel vastaval vormil või finantsanalüüsi ilma puhastulu analüüsita vastaval vormil.

 • Omandi- või kasutusõiguse dokumendid

  Dokumendid peavad kinnitama väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist.

 • Avaliku kasutamise kokkulepped

  Investeeringute korral äriühingutele ja tulundusasutustele ning eraisikutele kuuluvatesse objektidesse palume esitada avaliku kasutamise kokkulepped, mis tagavad kestvuse nõude täitmise struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 sätestatud juhul ja perioodil.

 • Kinnisvara hindamise tõend

  Palume esitada kinnisasja ostu puhul ja tõend peab olema väljastatud kuni kolm kuud enne taotluse esitamist.

 • MTÜ või SA liikmete nimekiri

  Kui taotlejaks on MTÜ või SA.

 • Pikaajaline arengukava või arengustrateegia

  Palume esitada arendatava turismitoote, – atraktsiooni või võrgustiku kohta, kui see on olemas, ent ei ole avalikult kättesaadav.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

 • Sõltumatu eksperdi hinnang

  Puhastamisest tuleneva maa väärtuse tõusust, kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 45 alusel.

 • Käibemaksukohustuslase kinnitus

  Kui taotleja on käibemaksukohuslane, kuid ei saa projekti tegevustes (sh osaliselt) sisendkäibemaksu tagasi arvata.

 
X