fbpx

Tööstus- ja ettevõtlusalade arendamine

Sihtgrupp: KOV-id, äriühingud, MTÜ-d ja SA-d.

PKT tööstus- ja ettevõtlusalade projektide puhul toetame ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamist ja selle loomist olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

Tööstus- ja ettevõtlusalade projektide puhul saavad taotlejaks olla järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi:

 • KOV-i üksused;
 • äriühingud;
 • SA-d ja MTÜ-d, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele ja projekti tulemusel loodud või soetatud vara jääb pärast projekti lõppemist avalikku kasutusse.

Toetatavad tegevused

Aruandlus


Taotlemine

Taotlused toetuse saamiseks palume esitada e-teeninduse kaudu nendele objektidele, mis sisalduvad oma asukoha maakonna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas.

Enne taotlemist palun tutvuge ka hindamiskriteeriumitega.


Lauri Alver
627 9588
lauri.alver@eas.ee

Taotlusdokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemine toimub e-teeninduse kaudu, kuid ettevalmistuste tegemisel on abiks taotlusvorm.

 • Eelarve näidisvorm

  Taotlemine toimub e-teeninduse kaudu, kuid ettevalmistuste tegemisel on abiks eelarve näidisvorm.

 • Taotleja põhikirja koopia

  Kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav.

 • Omafinantseeringu dokumendid

  Omafinantseeringu olemasolu korral palume lisada kinnituskiri pangast, kohaliku omavalitsuse volikogu otsus projekti finantseerimise kohta vmt dokument.

 • Elulookirjeldused

  Projektimeeskonna elulookirjeldused vastavas vormis.

 • Võrreldav hinnakalkulatsioon

  Selle aluseks olev lähteülesanne või hankedokumentatsioon, sh hanketeated, hankest osa võtnud ettevõtete hinnapakkumised, eduka pakkuja valimise protokollid jmt või põhjendatud juhtudel maksumuste põhjendused.

 • Hankeplaan

  Kui taotleja või partner on riigihankekohuslane, siis palume esitada hankeplaan vastaval vormil.

 • Kontserni liikmete skeem

  Kui taotleja või partner kuulub kontserni, siis palume esitada kontserni liikmete koosseis vastavas vormis (nõue kehtib ka äriühingu, MTÜ ja SA puhul, kui kontsern omab nendes valitsevat mõju).

 • Partneri info

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis palume esitada info partnerite kohta vastavas vormis.

 • Partnerite koostöökokkulepe

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis palume esitada koostöökokkuleppe koopia.

 • Vajalikud load

  Load projekti elluviimiseks, sealhulgas ehitusluba ja kooskõlastused.

 • Keskkonnamõjude hinnang

  Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (kui on nõutav).

 • Ehitusprojekt ja ekspertiis

  Sealhulgas ekspositsiooniplaanid, mis vastavad vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ sätestatud eelprojekti staadiumile. NB! Ehitusprojekt tuleb EAS-i saata täiendavalt ka paberil.

 • Palgatasemete prognoos

  Töökohtade palgatasemete ja palkadelt makstava sotsiaalmaksu prognoos vastavas vormis.

 • Finantsanalüüs

  Hindame projekti tulu ühendmääruse § 5 alusel vastavas vormis või finantsanalüüsi ilma puhastulu analüüsita vastavas vormis.

  Finantsanalüüs puhatuluanalüüsiga 30 aastaks

 • Omandi- või kasutusõiguse dokumendid

  Dokumendid peavad kinnitama väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist. Koondülevaateks palume kasutada vormi projekti elluviimiseks sõlmitud/sõlmitavate servituut- ja/või isikliku kasutusõiguste lepingutest.

 • Avaliku kasutamise kokkulepe

  Investeeringute korral äriühingutele ja tulundusasutustele ning eraisikutele kuuluvatesse objektidesse avaliku kasutamise eesmärgil, palume esitada kokkulepped, mis tagavad kestvuse nõude täitmise struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 sätestatud juhul ja perioodil.

   

 • Kinnisvara hindamise tõend

  Tuleb esitada kinnisasja ostu puhul ning tõend peab olema väljastatud kuni kolm kuud enne taotluse esitamist.

 • MTÜ liikmete või SA asutajate nimekiri

  Kui taotlejaks on MTÜ või SA.

 • Arengukava või -strateegia

  Tööstusalade kohta, kui see on olemas, aga ei ole avalikult kättesaadav.

 • Äriplaanid koos finantsprognoosidega

  Kui on teada kindlad kasusaajad/ettevõtted, kes tööstusalale kolivad/laienevad, siis nende ettevõtete äriplaanid koos finantsprognoosidega, mis kirjeldavad ettevõtte tausta, struktuuri, ärimudelit, tooteid/teenuseid, turge ja ärikeskkonda, sh konkurentsi ja riske ning nende poolt prognoositavalt loodavate uute töökohtade arvu, palgataset ja selle tulemusena täiendavalt riigieelarvesse tasutavat sotsiaalmaksu vähemalt projekti lõppemisele järgneval kolmel (3) majandusaastal.

 • Majandusaasta aruanne ning bilanss ja kasumiaruanne

  Kui on teada kindlad kasusaajad/ettevõtted, kes tööstusalale kolivad/laienevad, siis nende ettevõtete viimase majandusaasta aruanne, kui see ei ole kättesaadav avalikest andmebaasidest ja kui kasusaajad on tegutsenud rohkem kui aasta, ning jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kaks kuud.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

 • Sõltumatu eksperdi hinnang

  Kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 45 alusel, siis tuleb esitada sõltumatu eksperdi hinnang puhastamisest tuleneva maa väärtuse tõusu kohta.

 • Käibemaksukohustuslase kinnitus

  Kui taotleja on käibemaksukohuslane, kuid ei saa projekti tegevustes (sh osaliselt) sisendkäibemaksu tagasi arvata.

 
X