fbpx

Linnakeskuste avaliku ruumi projektid

Sihtgrupp: KOV-id, äriühingud, MTÜ-d ja SA-d.

PKT linnakeskuste avaliku ruumi projektide puhul toetame linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamete ja väljakute kaasajastamist ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmise eesmärgil.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

Taotlejaks saavad olla järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ning Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkondi:

 • KOV-i üksused;
 • äriühingud;
 • SA-d ja MTÜ-d, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele.

Toetatavad tegevused

Aruandlus


Taotlemine

Taotlused toetuse saamiseks palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu nendele objektidele, mis sisalduvad oma asukoha maakonna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas.

Enne taotlemist palume tutvuda ka hindamiskriteeriumidega.


Kontakt
Anu Ansberg
627 9536
anu.ansberg@eas.ee

Lauri Alver
627 9588
lauri.alver@eas.ee

Taotlusdokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemine toimub e-teeninduse kaudu ning taotlusvormi näidis on abiks ettevalmistuste tegemisel.

 • Eelarvevormi näidis

  Taotlemine toimub e-teeninduse kaudu ning eelarvevormi näidis on abiks ettevalmistuste tegemisel.

 • Taotleja põhikirja koopia

  Kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav.

 • Omafinantseeringu dokumendid

  Võimalusel palume lisada kinnituskirja pangast, kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse projekti finantseerimisest vmt dokument.

 • Elulookirjeldused

  Projektimeeskonna elulookirjeldused vastaval vormil.

 • Võrreldav hinnakalkulatsioon

  Selle aluseks olev lähteülesanne või hankedokumentatsioon, sh hanketeated, hankest osa võtnud ettevõtete hinnapakkumised, eduka pakkuja valimise protokollid ja muu selline, või põhjendatud juhtudel maksumuste põhjendused.

 • Hankeplaan

  Kui taotleja või partner on riigihankekohuslane, siis palume esitada hankeplaan vastaval vormil.

 • Kontsernipuu

  Kui taotleja või partner kuulub kontserni, siis palume esitada kontserni liikmete koosseis vastaval vormil (sama nõue kehtib ka äriühingu, MTÜ ning SA puhul, kui kontsern omab nendes valitsevat mõju).

 • Partneri info

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis info partneritest vastaval vormil.

 • Vajalikud load

  Sealhulgas ehitusluba ja kooskõlastused.

 • Keskkonnamõjude hinnang

  Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (kui on nõutav).

 • Ehitusprojekt ja ekspertiis

  Sealhulgas ekspositsiooniplaanid, mis vastab vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ sätestatud eelprojekti staadiumile. NB! Ehitusprojekt tuleb EAS-ile saata täiendavalt ka paberil.

 • Uus! Sotsiaalmajandusliku mõju analüüs

  Palume esitada vastaval vormil.

 • Finantsanalüüs

  Hindame projekti tulu ühendmääruse § 5 alusel vastaval vormil või finantsanalüüsi ilma puhastulu analüüsita vastaval vormil.

 • Omandi- või kasutusõiguse dokumendid

  Dokumendid peavad kinnitama väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist. Koondülevaateks palume kasutada vormi projekti elluviimiseks sõlmitud/sõlmitavate servituut- ja/või isikliku kasutusõiguste lepingutest.

 • Avaliku kasutamise kokkulepped

  Investeeringute korral äriühingutele ja tulundusasutustele ning eraisikutele kuuluvatesse objektidesse palume esitada avaliku kasutamise kokkulepped, mis tagavad kestvuse nõude täitmise struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 sätestatud juhul ja perioodil.

 • Kinnisvara hindamise tõend

  Palume esitada kinnisasja ostu puhul ning tõend peab olema väljastatud kuni kolm kuud enne taotluse esitamist.

 • MTÜ või SA liikmete nimekiri

  Kui taotlejaks on MTÜ või SA.

 • Arengukava või -strateegia

  Ühistranspordi või kergliiklusteede võrgustiku kohta (sõltuvalt projekti iseloomust), kui see on olemas, ent ei ole avalikult kättesaadav.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

 • Sõltumatu eksperdi hinnang

  Kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 45 alusel, siis sõltumatu eksperdi hinnang puhastamisest tuleneva maa väärtuse tõusust.

 • Käibemaksukohustuslase kinnitus

  Kui taotleja on käibemaksukohuslane, kuid ei saa projekti tegevustes (sh osaliselt) sisendkäibemaksu tagasi arvata.

 
X