fbpx

Inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine

Sihtgrupp: KOV-id, äriühingud, MTÜ-d ja SA-d.

PKT inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste projektide puhul toetame inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamist.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

Taotlejaks saavad olla järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi:

 • KOV-i üksused;
 • äriühingud;
 • SA-d ja MTÜ-d, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele ja projekti tulemusel loodud või soetatud vara jääb pärast projekti lõppemist avalikku kasutusse.

Toetatavad tegevused

Aruandlus


Taotlemine

Taotlused toetuse saamiseks palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu nendele objektidele, mis sisalduvad oma asukoha maakonna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas.

Enne taotlemist palume tutvuda ka hindamiskriteeriumidega.


Riin Roosalu
627 9368
riin.roosalu@eas.ee

Epp Kroon
738 6008
epp.kroon@eas.ee

Taotlusdokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemine toimub e-teeninduse kaudu ning näidisvorm on abiks ettevalmistuste tegemisel.

 • Eelarve näidisvorm

  Taotlemine toimub e-teeninduse kaudu ning eelarve näidisvorm on abiks ettevalmistuste tegemisel.

 • Taotleja põhikirja koopia

  Kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav.

 • Omafinantseeringu dokumendid

  Olemasolul palume lisada kinnituskirja pangast, kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse projekti finantseerimisest vmt dokument.

 • Elulookirjeldused

  Projektimeeskonna elulookirjeldused vastaval vormil.

 • Võrreldav hinnakalkulatsioon

  Selle aluseks olev lähteülesanne või hankedokumentatsioon, sh hanketeated, hankest osa võtnud ettevõtete hinnapakkumised, eduka pakkuja valimise protokollid ja muu selline, või põhjendatud juhtudel maksumuste põhjendused.

 • Hankeplaan

  Kui taotleja või partner on riigihankekohuslane, siis palume esitada hankeplaan vastaval vormil.

 • Kontsernipuu

  Kui taotleja või partner kuulub kontserni, siis palume esitada kontserni liikmete koosseis vastaval vormil (sama nõue kehtib äriühingu, MTÜ ning SA puhul, kui kontsern omab nendes valitsevat mõju).

 • Partneri info

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis palume esitada info partneritest vastaval vormil.

 • Vajalikud load

  Sealhulgas ehitusluba ja kooskõlastused.

 • Keskkonnamõjude hinnang

  Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (kui on nõutav).

 • Ehitusprojekt ja ekspertiis

  Sealhulgas ekspositsiooniplaanid, mis vastab vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ sätestatud eelprojekti staadiumile. Riiklike kultuurimälestistega seotud ehitusprojekt peab vastama kultuuriministri 4. juuli 2011. aasta määruses nr 15 „Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord” sätestatud nõuetele. NB! Ehitusprojekt tuleb EAS-ile saata täiendavalt ka paberil!

 • Palgatasemete prognoos

  Töökohtade palgatasemete ja palkadelt makstava sotsiaalmaksu prognoos vastaval vormil.

 • Finantsanalüüs

  Hindame projekti tulu ühendmääruse § 5 alusel vastaval vormil või finantsanalüüsi ilma puhastulu analüüsita vastaval vormil.

 • Omandi- või kasutusõiguse dokumendid

  Dokumendid peavad kinnitama väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist.

 • Avaliku kasutamise kokkulepped

  Investeeringute korral äriühingutele ja tulundusasutustele ning eraisikutele kuuluvatesse objektidesse avaliku kasutamise kokkulepped, mis tagavad kestvuse nõude täitmise struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 sätestatud juhul ja perioodil.

 • Kinnisvara hindamise tõend

  Kinnisasja ostu puhul palume esitada tõend, mis peab olema väljastatud kuni kolm kuud enne taotluse esitamist.

 • MTÜ või SA liikmete nimekiri

  Kui taotlejaks on MTÜ või SA.

 • Arengukava või - strateegia

  Ühistranspordi või kergliiklusteede võrgustiku kohta (sõltuvalt projekti iseloomust), kui see on olemas, ent ei ole avalikult kättesaadav.

 • Äriplaanid

  Kui on teada kindlad inkubandid või ettevõtted, kes plaanivad inkubaatorisse asumist või tootearenduskeskuste teenuste kasutamist.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

 • Sõltumatu eksperdi hinnang

  Kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 45 alusel, siis palume esitada sõltumatu eksperdi hinnang puhastamisest tuleneva maa väärtuse tõusust.

 • Käibemaksukohustuslase kinnitus

  Kui taotleja on käibemaksukohuslane, kuid ei saa projekti tegevustes (sh osaliselt) sisendkäibemaksu tagasi arvata.

 
X