fbpx

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Sihtgrupp: KOV-id, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid.

Toetame projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Taotlusvoorud avame maakondade kaupa pärast vastava maakonna tegevuskava kinnitamist. EAS pakub kõigi maakondade kavades sisalduvate projektide ettevalmistamiseks eelnõustamist.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

134 802 250

Eesmärk

Tulemused


Tingimused


Taotlemine

Taotlused palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu taotlusvooru käigus, mille avamisest teavitab EAS oma kodulehel.


Kontakt
Riin Roosalu, 627 9368, riin.roosalu@eas.ee

Taotlusvoorud

II taotlusvoor:

Viljandi, Järva, Valga, Tartu ja Lääne maakondade II taotlusvoor on avatud 09.10.2017 kuni 31.01.2018 kella 17-ni.

Põlva, Pärnu, Võru, Hiiu, Rapla, Saare ja Lääne-Viru maakondade II taotlusvoor oli avatud 08.06.2017 kuni 25.09.2017 kella 17-ni

Harju, Ida-Viru ja Jõgeva maakondade II taotlusvoor oli avatud 09.01.2017 kuni 10.04.2017 kella 17-ni.

I taotlusvoorud toimusid:

 • Valga maakonna I taotlusvoor oli avatud 24.11.2015 kuni 29.04.2016 kella 17-ni.
 • Järva, Lääne-Viru ja Võru maakondade I taotlusvoor oli avatud 29.01.2016 kuni 29.04.2016 kella 17-ni.
 • Viljandi maakonna I taotlusvoor oli avatud 24.03.2016 kuni 04.07.2016 kella 17-ni.
 • Tartu maakonna I taotlusvoor oli avatud 15.02.2016 kuni 04.07.2016 kella 17-ni.
 • Hiiu, Lääne, Rapla ja Saare maakondade I taotlusvoor oli avatud 31.03.2016 kuni 04.07.2016 kella 17-ni.
 • Harju, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakondade I taotlusvoor oli avatud 16.11.2015 kuni 29.02.2016 kella 17-ni.
 • Ida-Viru maakonna I taotlusvoor oli avatud 24.11.2015 kuni 29.02.2016 kella 17-ni.

 


Hindamine

Kuna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmes on mitu erinevat toetatavat tegevust, siis on ka hindamiskriteeriumite ning hinnete kirjeldused osaliselt erinevad. Täpsemad hindamiskriteeriumid, tingimused ja dokumendid leiate toetatavate tegevuste alt.

Hindamise üldine kirjeldus on toodud paremal menüüs.

 
 • Taotlemine

  E-keskkonnas saab taotluse allkirjastada juriidilise isiku esindusõiguslik isik. Kui taotluse soovib juriidilise isiku nimel esitada volitatud esindaja, tuleb volikiri edastada EAS-ile aadressil info@eas.ee ning alles seejärel on võimalik e-keskkonnas luua allkirjastamisõigusega kasutajakonto. Palume arvestada selleks toiminguks kuluva ajaga.

  Taotlusvormid ja muud vajalikud lisadokumentide vormid on taotlusdokumentide sektsioonis kättesaadavad ka Wordi ja Exceli failidena, et pakkuda võimalust tutvuda eelnevalt selle infoga, mida e-teenindusse sisestada tuleb. Vajadusel võib neid vorme ka ettevalmistavalt täita. Taotluse esitamiseks palume taotlusvormi ning eelarve vormi info kopeerida e-keskkonda, seal kinnitada, digiallkirjastada ning valida pärast seda esitamise lõplikuks kinnitamiseks kindlasti ka „Esitan“.

  Ülejäänud taotlemisega seotud dokumendid palume e-teenindusse lisada failidena.

 • Taotluse registreerimine

  Taotluse registreerime ja dokumendid vaatame läbi pärast nende esitamist e-keskkonna kaudu. Taotluse esmase läbivaatamise tähtaeg on 3 tööpäeva alates taotluse registreerimisest. Taotluse läbivaatamise käigus kontrollime, kas taotlus on täidetud nõuetekohaselt ning laekunud koos kõigi lisadega. Kui taotlus ei vaja täpsustamist, teatame taotlejale taotluse registreerimisest 3 tööpäeva jooksul. Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse puudusi, teatame sellest viivitamatult taotlejale ja anname puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise aeg.

 • Taotluse menetlemine

  Taotluste ametlik menetlusaeg ning sisuline läbivaatus algab pärast taotlusvooru tähtpäeva ning registreerimist. Kuna tegemist on voorulise taotlemisega, toimub kõigi projektide hindamine üheaegselt. Sisulisel läbivaatusel võib EAS paluda taotlust täiendada või parandada, samuti küsida lisainformatsiooni. Täiendava info esitamiseks anname tähtaja, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise aeg. Investeeringu objektide puhul teostab EAS objekti kohapealse paikvaatluse.

  Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamiskomisjon kehtestatud hindamiskriteeriumite ja korra alusel. Taotluse finantseerimisotsuse teeb EAS hindamiskomisjoni ettepanekul, võttes aluseks esitatud dokumendid. Taotleja ja/või taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.
  Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeme hiljemalt 90 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru tähtajast (menetlusaja EAS-ile määrab riigihalduse minister pärast taotlusvooru tähtpäeva saabumist tulenevalt esitatud taotluste arvust). Menetlusaeg võib pikeneda taotluses esinevate ebatäpsuste kõrvaldamiseks kulunud aja võrra koostöös taotlejaga. Haldusotsuse saadame taotlejale elektroonselt taotluses toodud e-posti aadressil.

 • Hindamine

  Hindamine toimub esitatud taotluse ning EAS-ile kättesaadava info põhjal. Vajadusel küsib EASi konsultant juurde lisainfot. EAS võib vajadusel kaasata eksperte taotluse analüüsiprotsessi. Taotlust hindab hindamiskomisjon.

  Taotlusi hindame skaalal 0–4  hindamiskriteeriumite alusel kahes hindamisplokis.

  Taotluse hinnang loetakse positiivseks, kui esimese hindamisploki hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,75 ning teise hindamisploki hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,75. Positiivse hinnangu saanud taotlused järjestame mõlema hindamisploki tulemuste kaalutud keskmise alusel pingeritta. Kui mitme projekti tulemuste koondsumma on võrdne, eelistame projekte, mis said esimeses hindamisplokis kõrgema hinde. Rahuldamisele kuuluvad pingereas olevad, positiivse hinnangu saanud taotlused kuni taotlusvoorus maakonnale toetusteks eraldatud vahendite lõppemiseni (st taotlused konkureerivad omavahel maakonnasiseselt, kuid mitte üleriiklikult). Pingereas olevate taotluste kohta, mille summa ületab taotlusvooru eelarve, teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Maakonnale uue taotlusvooru avamisel on võimalik varasemalt rahuldamata jäänud taotlused uuendatult uuesti esitada (varasemalt esitatud taotlust me automaatselt uuesti menetlusse ei võta).

X