Pereturismi atraktsioonide toetamine

Sihtgrupp: väliskülastajatele huvipakkuvad pereturismi atraktsioonid, mis on avatud vähemalt 6 kuud aastas ning pakuvad teenuseid ja tegevusvõimalusi erinevas vanuses lastega peredele.

Toetust antakse pereatraktsiooni investeeringuteks, ekspositsiooni ja teenuste välja arendamiseks ning atraktsiooni turundamiseks välisturgudel. Toetust saavad taotleda nii uued kui ka edasiarendatavad olemasolevad atraktsioonid asukohaga üle Eesti, sh Tallinn.

EAS rahastas põhitaotluste alusel kokku 6 projekti: Kosmopark Põltsamaal, Skypargi vaateratas Tallinnas, WOW! Kuressaares, Paks Margareeta Meremuuseum Tallinnas, Pilvemets Tallinna Loomaaias ja virtuaalreaalsuse keskus Uuesti Tulevikku Tallinnas Noblessneris.

Loe lähemalt toetatud projektide kohta:
https://www.eas.ee/eas-toetab-eesti-meremuuseumi-perekeskse-atraktsiooni-loomist-ning-loomaaeda-pilvemetsa-rajamist/  

https://www.eas.ee/eas-toetab-kosmopargi-rajamist-wow-keskust-ning-noblessneri-virtuaalreaalsuse-keskust/  

https://www.eas.ee/easi-rahastatav-vaateratas-toob-eestile-aastas-hinnanguliselt-7-miljonit-eurot-turismitulu/

Toetuse vahendid on lõppenud ja rohkem voore kavas avada ei ole.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

14 900 000 (võimaldab toetada 6-19 atraktsiooni)

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • maksimaalne toetus
  • uued atraktsioonid – minimaalne toetus 1 MEUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR
  • olemasolevate atraktsioonide edasiarendus – minimaalne toetus 750 000 EUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR
  • sõltuvalt riigiabi liigist on:
   • toetuse osakaal maksimaalselt kuni 50% projekti maksumusest
   • omafinantseering vähemalt 50% projekti maksumusest
 • investeeringu kogumaht koos toetuse, omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kuludega ei või olla suurem kui 5 MEUR
 • atraktsioon asub Eestis
 • on avatud vähemalt kuus kuud aastas
 • suudab aastas teenindada vähemalt 60 000 külastajat
 • juhul, kui taotleja või partner ei ole VKE, kaasatakse VKE atraktsiooni külastajate teenindamisse

 • atraktsiooni rajamine aitab kaasa turisminõudluse suurenemisele vähemalt ühel turismiarengukava prioriteetsel sihtturul
 • atraktsiooni kontseptsioon, turundustegevus ja kommunikatsioon on kooskõlas rakendusüksuse välja töötatud ning rakendusüksuse veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsiooniga
 • atraktsioonil ja selle veebilehel pakutakse informatsiooni Eesti ja sihtkoha turismivõimaluste kohta
 • toetuse saaja korraldab atraktsioonil ja selle turunduskanalites teavituse veebilehest visitestonia.com
 • toetatav atraktsioon peab olema kasutatav kõigile selle kasutajarühmadele parimal võimalikul viisil vastavalt universaalse disaini põhimõtetele
 • väliskülastajale pakutav informatsioon ja teenindus toimub vähemalt inglise keeles
 • rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamise tingimused ja kord ning seletuskiri
 • kohustuslikud õigusaktid ja üldised juhendid kõikidele struktuuritoetuse saajatele
 • toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – info leiate siit
 • kehtiv Eesti turunduskontseptsioon – info leiate siit

Toetatavad tegevused

 • atraktsiooni infrastruktuuri arendamine ja ehitamine
 • atraktsioonil teenuste pakkumiseks vajaliku materiaalse ja sellega kaasneva immateriaalse vara soetamine
 • atraktsioonil pakutavate teenuste arendamine
 • külastaja teenindamiseks vajaliku personali koolitamine
 • turundustegevuse elluviimine turismiarengukavas märgitud prioriteetsel sihtturul

Ei toetata:

 • investeeringut spordiobjekti (spordiobjekt on objekt, mida kasutavad spordiklubid sportimise ja spordivõistluse korraldamise eesmärgil ning mille kasutamine on võimaldatud ka spordiklubisse mittekuuluvale isikule selleks eelneval kokkuleppel või selleks ettenähtud ajal);
 • investeeringut majutusteenuse arendamisse;
 • investeeringut atraktsiooni sellisesse tegevusse või ruumi, mis ei ole suunatud külastaja teenindamisele.

Juhised riigiabi liigi valimiseks:


Investeeringu toetuse määrad ja tingimused tulenevad üldise grupierandi määruse artiklitest 14, 53 ja 55.

Kultuuriabi (artikkel 53) ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristu abi (artikkel 55) korral on toetus max 50% ning omafinantseering min 50%:

 • Toetuse suurus arvutatakse välja igale projektile individuaalselt, selle suurus sõltub äriplaani kasumlikkusest ja avaliku sektori panusest projekti eelarvesse
 • Avaliku sektori maksimaalne panus arvutatakse igale projektile samuti individuaalselt (arvesse võetakse taotletav toetus ning muud avaliku sektori vahendid kokku)
 • Mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristu abi sobib kasutamiseks juhul, kui kombineeritakse eelkõige kultuur+vaba aeg ja muud teenused

Regionaalabi (artikkel 14) projektidel sõltub toetus ettevõtja suurusest: väikeettevõtja toetus 45%, keskmise suurusega ettevõtja toetus 35%, suurettevõtja toetus 25%. Väikese ja keskmise suurusega on ettevõtja siis, kui sellel on vähem kui 250 töötajat ja käive alla 50 miljoni euro. Avaliku sektori allasutused on suurettevõtted hoolimata töötajate arvust või käibe suurusest.

 • Omafinantseering peab täies mahus koosnema erasektori vahenditest (pangalaen, erasektori finantseerimistehing, erasektori partneri panus vms)
 • Lõbustuspargid ja veepargid on regionaalabi vastavalt Euroopa Komisjoni tõlgendusele

Taotlemine

Eeltaotluse voor avati 11.07.2016 ja see kestis kuni 01.12 kell 17.00. Eeltaotlused hinnati hindamiskomisjonis ja hinnatud eeltaotlustest moodustati pingerida.

Enne taotluste esitamist toimus iga projekti individuaalne eelnõustamine. Eelnõustamised toimusid Tallinnas ja Tartus alates septembrist.

Eeltaotluste hindamisega seotud toimingutele ja hindamisele arvestati 60 tööpäeva.

Põhitaotluse esitamise õigus on ainult nendel taotlejatel, kes mahtusid pingerea alusel toetuse eelarvemahu piiresse.

Põhitaotlus esitatakse jooksvalt 250 tööpäeva jooksul eeltaotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates.


Kontakt:

Anni Laanemets
tel 627 9712
anni.laanemets@eas.ee

 

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemiseks palume taotlusvormil olevad andmed sisestada e-teeninduse kaudu.

 • (UUS info) Finantsanalüüs koos puhastulu analüüsiga

  Koostatakse etteantud vormil juhul kui:

  • toetus antakse riigiabina artiklite 53 või 55 alusel või
  • toetus on riigiabi suurettevõtjatele (artikkel 14 alusel, sh KOV-id, riigiasutused ja kõik juriidilisid isikud, kus riigi või KOV-i osalus on üle 25 %)
   • Tabelis tooge nii tulud kui kulud püsivhindades, inflatsiooni ja hinnatõusu arvestamata.
   • Käibemaks sisaldub hindades vaid juhul, kui seda pole võimalik riigilt tagasi küsida.
   • Operaatori olemasolul esitab finantsanalüüsi ka operaator.
 • (UUS info) Finantsanalüüs ilma puhastuluanalüüsita

  Koostatakse etteantud vormil juhul kui:

  • toetus on riigiabi väike- või keskmise suurusega ettevõtjatele (artikkel 14 alusel)
  • projekti on kaasatud VKE, kes pakub oma teenuseid atraktsiooni külastajatele (täidetakse ainult põhitaotluse esitamisel ja juhul kui taotleja on suurettevõtja)
   • Tabelis tooge nii tulud kui kulud püsivhindades, inflatsiooni ja hinnatõusu arvestamata.
   • Käibemaks sisaldub hindades vaid juhul, kui seda pole võimalik riigilt tagasi küsida.
   • Operaatori olemasolul esitab finantsanalüüsi ka operaator.
 • Põhikirja koopia (eeltaotluse lisa)

  Juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris kättesaadav.

 • Majandusaasta aruanne (eeltaotluse lisa)

  Juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal vähemalt 6 kuud.

 • Bilanss ja kasumiaruanne (eeltaotluse lisa)

  Juhul, kui taotleja on alustanud majandustegevusega.

 • Kontserni liikmete skeem (eeltaotluse lisa)

  Kui taotleja või partner kuulub kontserni, siis palume esitada kontserni liikmete koosseis vastaval vormil.

 • Partnerlusleping (eeltaotluse lisa)

  Juhul kui projektis osaleb partner.

 • Partneri info (eeltaotluse lisa)

  Kui projekti on kaasatud partnerid, siis info partneritest vastavalt vormil.

 • MTÜ või SA liikmete nimekiri (eeltaotluse lisa)

  Juhul kui taotleja on MTÜ või SA.

 • Ehituse hinnakalkulatsioon (eeltaotluse lisa)

  Juhul, kui tegemist on ehitamisega.

 • Ehitusprojekt (eeltaotluse lisa)

  Eelprojekti staadiumis juhul, kui tegemist on ehitamisega.

 • Atraktsiooni visuaalne kontseptsioon (eeltaotluse lisa)

 • Sotsiaalmajandusliku mõju analüüs (eeltaotluse lisa)

  Esitatakse etteantud vormil.

 • Volikiri (eeltaotluse lisa)

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

 • Finantsanalüüs (põhitaotluse lisa)

  Põhitaotluse finantsanalüüsi esitavad atraktsiooni külastajate teenindamisse kaasatud väikese või keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) juhul, kui taotleja või projekti partner ise ei ole VKE. Finantsanalüüs esitatakse vormil „Finantsanslüüs ilma puhastuluanalüüsita“, mille vorm on leitav samast loetelust eespool.

 • Turundusplaan (põhitaotluse lisa)

  Palume esitada vastaval vormil.

 • Kaasatud VKEde nimekiri (põhitaotluse lisa)

  Esitatakse vastaval vormil, kui taotleja on suurettevõte ja kui projekti on otseselt kaasatud teisi ettevõtteid, kes on VKEd.

 • Ekspositsiooni- ja sisekujundusprojektide kavandid (põhitaotluse lisa)

 • Ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis (põhitaotluse lisa)

 • Load, kooskõlastused ja ettekirjutused (põhitaotluse lisa)

  Projekti elluviimiseks vajalikud load, sealhulgas ehitusluba ja kooskõlastused. Juhul kui tegemist on ehitamisega kultuurimälestisel või selle kaitsevööndis, lisada info muinsuskaitseliste eritingimuste või Muinsuskaitseameti nõusoleku kohta)

 • Ehitusprojekti ekspertiis (põhitaotluse lisa)

 • Hankeplaan (põhitaotluse lisa)

  Esitatakse vastaval vormil, kui taotleja on riigihankekohuslane.

 • Kokkulepped kestvuse nõude täitmiseks (põhitaotluse lisa)

  Investeeringute korral äriühingutele ja tulundusasutustele ning eraisikutele kuuluvatesse objektidesse kokkulepped, mis tagavad kestvuse nõude täitmise struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 sätestatud juhul ja aja jooksul.

 • Omandi või kasutusõigust tõendavad dokumendid (põhitaotluse lisa)

  Dokumendid, mis kinnitavad objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist. Kasutusõiguse puhul on vajalik vastava kande tegemine kinnistusraamatusse.


Hindamine

Projekte hindab EASi turismivaldkonna hindamiskomisjon. Nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotluses kirjeldatud projekti hinnatakse valikumetoodika alusel järgnevalt:

 • projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisele – 40 protsenti koondhindest;
 • arendatava atraktsiooni rahvusvaheline konkurentsivõime – 20 protsenti koondhindest;
 • projekti põhjendatus, projekti kuluefektiivsus ja arendatava atraktsiooni jätkusuutlikkus – 20 protsenti koondhindest;
 • taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus – 20 protsenti koondhindest.

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotlus, on saanud iga valikukriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 ja kogu projekti koondhindeks vähemalt 2,75 ning mille koht pingereas ei ületa taotlusvooru eelarvet.

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahearuanded, lõpparuande ning projekti elluviimise järgse aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadel. Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 12 kuud. Toetuse väljamaksmine toimub aruandega esitatud täielikult või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.

X