Pereturismi atraktsioonide toetamine

Sihtgrupp: väliskülastajatele huvipakkuvad pereturismi atraktsioonid, mis on avatud vähemalt 6 kuud aastas ning pakuvad teenuseid ja tegevusvõimalusi erinevas vanuses lastega peredele.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Toetust antakse pereatraktsiooni investeeringuteks, ekspositsiooni ja teenuste välja arendamiseks ning atraktsiooni turundamiseks välisturgudel. Toetust saavad taotleda nii uued kui ka edasiarendatavad olemasolevad atraktsioonid asukohaga üle Eesti, sh Tallinn.

EAS rahastas põhitaotluste alusel kokku 6 projekti: Kosmopark Põltsamaal, Skypargi vaateratas Tallinnas, WOW! Kuressaares, Paks Margareeta Meremuuseum Tallinnas, Pilvemets Tallinna Loomaaias ja virtuaalreaalsuse keskus Uuesti Tulevikku Tallinnas Noblessneris.

Loe lähemalt toetatud projektide kohta:
https://www.eas.ee/eas-toetab-eesti-meremuuseumi-perekeskse-atraktsiooni-loomist-ning-loomaaeda-pilvemetsa-rajamist/

https://www.eas.ee/eas-toetab-kosmopargi-rajamist-wow-keskust-ning-noblessneri-virtuaalreaalsuse-keskust/

https://www.eas.ee/easi-rahastatav-vaateratas-toob-eestile-aastas-hinnanguliselt-7-miljonit-eurot-turismitulu/

Toetuse vahendid on lõppenud ja rohkem voore kavas avada ei ole.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

14 900 000 (võimaldab toetada 6-19 atraktsiooni)

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • maksimaalne toetus
  • uued atraktsioonid – minimaalne toetus 1 MEUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR
  • olemasolevate atraktsioonide edasiarendus – minimaalne toetus 750 000 EUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR
  • sõltuvalt riigiabi liigist on:
   • toetuse osakaal maksimaalselt kuni 50% projekti maksumusest
   • omafinantseering vähemalt 50% projekti maksumusest
 • investeeringu kogumaht koos toetuse, omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kuludega ei või olla suurem kui 5 MEUR
 • atraktsioon asub Eestis
 • on avatud vähemalt kuus kuud aastas
 • suudab aastas teenindada vähemalt 60 000 külastajat
 • juhul, kui taotleja või partner ei ole VKE, kaasatakse VKE atraktsiooni külastajate teenindamisse

 • atraktsiooni rajamine aitab kaasa turisminõudluse suurenemisele vähemalt ühel turismiarengukava prioriteetsel sihtturul
 • atraktsiooni kontseptsioon, turundustegevus ja kommunikatsioon on kooskõlas rakendusüksuse välja töötatud ning rakendusüksuse veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsiooniga
 • atraktsioonil ja selle veebilehel pakutakse informatsiooni Eesti ja sihtkoha turismivõimaluste kohta
 • toetuse saaja korraldab atraktsioonil ja selle turunduskanalites teavituse veebilehest visitestonia.com
 • toetatav atraktsioon peab olema kasutatav kõigile selle kasutajarühmadele parimal võimalikul viisil vastavalt universaalse disaini põhimõtetele
 • väliskülastajale pakutav informatsioon ja teenindus toimub vähemalt inglise keeles
 • rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamise tingimused ja kord ning seletuskiri
 • kohustuslikud õigusaktid ja üldised juhendid kõikidele struktuuritoetuse saajatele
 • toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest – info leiate siit
 • kehtiv Eesti turunduskontseptsioon – info leiate siit

Toetatavad tegevused

 • atraktsiooni infrastruktuuri arendamine ja ehitamine
 • atraktsioonil teenuste pakkumiseks vajaliku materiaalse ja sellega kaasneva immateriaalse vara soetamine
 • atraktsioonil pakutavate teenuste arendamine
 • külastaja teenindamiseks vajaliku personali koolitamine
 • turundustegevuse elluviimine turismiarengukavas märgitud prioriteetsel sihtturul

Ei toetata:

 • investeeringut spordiobjekti (spordiobjekt on objekt, mida kasutavad spordiklubid sportimise ja spordivõistluse korraldamise eesmärgil ning mille kasutamine on võimaldatud ka spordiklubisse mittekuuluvale isikule selleks eelneval kokkuleppel või selleks ettenähtud ajal);
 • investeeringut majutusteenuse arendamisse;
 • investeeringut atraktsiooni sellisesse tegevusse või ruumi, mis ei ole suunatud külastaja teenindamisele.

Juhised riigiabi liigi valimiseks:


Investeeringu toetuse määrad ja tingimused tulenevad üldise grupierandi määruse artiklitest 14, 53 ja 55.

Kultuuriabi (artikkel 53) ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristu abi (artikkel 55) korral on toetus max 50% ning omafinantseering min 50%:

 • Toetuse suurus arvutatakse välja igale projektile individuaalselt, selle suurus sõltub äriplaani kasumlikkusest ja avaliku sektori panusest projekti eelarvesse
 • Avaliku sektori maksimaalne panus arvutatakse igale projektile samuti individuaalselt (arvesse võetakse taotletav toetus ning muud avaliku sektori vahendid kokku)
 • Mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristu abi sobib kasutamiseks juhul, kui kombineeritakse eelkõige kultuur+vaba aeg ja muud teenused

Regionaalabi (artikkel 14) projektidel sõltub toetus ettevõtja suurusest: väikeettevõtja toetus 45%, keskmise suurusega ettevõtja toetus 35%, suurettevõtja toetus 25%. Väikese ja keskmise suurusega on ettevõtja siis, kui sellel on vähem kui 250 töötajat ja käive alla 50 miljoni euro. Avaliku sektori allasutused on suurettevõtted hoolimata töötajate arvust või käibe suurusest.

 • Omafinantseering peab täies mahus koosnema erasektori vahenditest (pangalaen, erasektori finantseerimistehing, erasektori partneri panus vms)
 • Lõbustuspargid ja veepargid on regionaalabi vastavalt Euroopa Komisjoni tõlgendusele

Taotlemine

Eeltaotluse voor avati 11.07.2016 ja see kestis kuni 01.12 kell 17.00. Eeltaotlused hinnati hindamiskomisjonis ja hinnatud eeltaotlustest moodustati pingerida.

Enne taotluste esitamist toimus iga projekti individuaalne eelnõustamine. Eelnõustamised toimusid Tallinnas ja Tartus alates septembrist.

Eeltaotluste hindamisega seotud toimingutele ja hindamisele arvestati 60 tööpäeva.

Põhitaotluse esitamise õigus on ainult nendel taotlejatel, kes mahtusid pingerea alusel toetuse eelarvemahu piiresse.

Põhitaotlus esitatakse jooksvalt 250 tööpäeva jooksul eeltaotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates.


Kontakt:

Anni Laanemets
tel 627 9712
anni.laanemets@eas.ee

 


Hindamine

Projekte hindab EASi turismivaldkonna hindamiskomisjon. Nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotluses kirjeldatud projekti hinnatakse valikumetoodika alusel järgnevalt:

 • projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisele – 40 protsenti koondhindest;
 • arendatava atraktsiooni rahvusvaheline konkurentsivõime – 20 protsenti koondhindest;
 • projekti põhjendatus, projekti kuluefektiivsus ja arendatava atraktsiooni jätkusuutlikkus – 20 protsenti koondhindest;
 • taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus – 20 protsenti koondhindest.

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotlus, on saanud iga valikukriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 ja kogu projekti koondhindeks vähemalt 2,75 ning mille koht pingereas ei ületa taotlusvooru eelarvet.

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahearuanded, lõpparuande ning projekti elluviimise järgse aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadel. Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 12 kuud. Toetuse väljamaksmine toimub aruandega esitatud täielikult või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.

Vahe- ja lõpparuande esitamine toimub E-toetuse keskkonnas.

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

X