fbpx

Peipsiveere arenguprogramm

Avatud Sihtgrupp: Peipsiveere piirkonna KOV-id ja piirkonnas tegutsevad MTÜ-d ning SA-d.

Alates 01.septembrist rakendab Peipsiveere arenguprogrammi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab taotlejaid ja toetuse saajaid projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel. Toetuse üldinfo on peagi leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel. Uus taotlus või info projekti elluviimise kohta tuleb jätkuvalt esitada EASi e-teeninduse kaudu, esitatud infot menetleb Riigi Tugiteenuste Keskus.
Lisainfo: Birgit Maasing, birgit.maasing@eas.ee

Peipsiveere arenguprogramm on mõeldud piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse säilitamiseks kohaliku ettevõtlusaktiivsuse ja inimkapitali arendamise, piirkonna turundamise ja Peipsi järve atraktiivsuse suurendamise ja mitmekesisema kasutamise kaudu. Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule, toetudes piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele. Alates 2016. aastast koordineerib programmi Maaeluministeerium.

Programmi sihtpiirkonnad on:

Alajõe, Iisaku, Lohusuu ja Tudulinna vald Ida-Virumaal, Mustvee linn, Pala ja Kasepää vald Jõgevamaal ning Kallaste linn ja Meeksi, Vara, Võnnu, Piirissaare, Peipsiääre ja Alatskivi vald Tartu maakonnas, Räpina vald Põlva maakonnas.

Maksimaalne toetus 32 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%

Tingimused

2018. aasta taotlusvoorule kehtiv programmdokument ja teavitamise juhend

2017. aasta tegevuskavale kehtiv programmdokument, 2017. aasta tegevuskava ja teavitamise juhend

2016. aasta tegevuskavast toetatud projektide puhul palume järgida 2016. aastal kehtinud programmdokumenti, programmi korda ja teavitamise juhendit. Teavitamisel kasutatav Maaeluministeeriumi ja EASi kaksiklogo on leitav siit.

 • Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle eesmärgiks on programmi sihtpiirkonna arendamine, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka; samuti programmi sihtpiirkonnas asuvad kohalikud omavalitsused, v.a Räpina vald ning Räpina vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
 • Projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust.
 • Toitlustuskulu on abikõlblik summas kuni 10 eurot päevas isiku kohta.
 • Ehitise projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja või üks omanikest või valdajatest.
 • Taotleja ei pea olema projekti raames teostatava ehitise projekteerimise, rajamise või renoveerimise korral infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja, kui mitut kohaliku omavalitsuse üksust hõlmava ühisprojekti puhul on taotlejaks sihtasutus või mittetulundusühing, mille põhikirjaliseks tegevuseks on kohaliku omavalitsuse üksuste ühisprojektide elluviimine ning mille asutajaks on kas maavalitsus, omavalitsus või omavalitsuste üksuste liit.
 • Kui toetuse taotleja on infrastruktuuriobjekti valdaja, peab objekt olema antud taotleja valdusesse kasutuslepinguga ning taotleja peab kinnitama, et esitab taotluse objekti omaniku teadmisel ja nõusolekul.

 • Kui valdaja taotleb toetust talle mittekuuluva infrastruktuuriobjekti rekonstrueerimiseks, peab kasutusleping olema kehtiv vähemalt 5 aastat alates projekti lõppemise päevast;
  välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust; abikõlblik kulu ei või ületada Peipsiveere programmi maksimaalset lubatud toetuse suurust.
 • Välisabiprojektide kaasfinantseeringuks eraldatava toetuse puhul sõlmitakse toetusleping alles siis, kui taotlejaga on sõlmitud välisabileping või tehtud toetuse eraldamise otsus. Välisabi lepingu koopia või toetuse eraldamise otsuse koopia tuleb enne toetuslepingu sõlmimist esitada EAS-ile.
 • Hoone või rajatise ehituslik projekti dokumentatsioon peab vastama kehtivale ehitusseadusele ning põhiprojekti staadiumile hoonete projekteerimisel vastavalt standardile “EVS 811:2012 – Hoone ehitusprojekt” ning rajatiste projekteerimisel vastavalt standardile “EVS 907:2010 – Rajatise ehitusprojekt”.
 • Investeeringuid hoonetesse ja rajatistesse ei toetata, kui taotlejale on varem programmi vahenditest sama infrastruktuuriobjekti jaoks toetust eraldatud ning saadud toetuse kasutamise lõpparuanne ei ole eeltaotluste esitamise tähtpäevaks EAS-i poolt kinnitatud.
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse registreerimisest EAS-is või taotluses määratud hilisemast tähtajast. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 18 kalendrikuud.

Toetatavad tegevused

 • ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Peipsiveere ettevõtetega;
 • ettevõtluskeskkonna edendamine, ettevõtjatele kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine;
 • Peipsiveere mainekujundustlik tegevus ja sidumine spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega;
 • investeeringud laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.

Ei toetata järgmisi tegevusi ja kulusid

 • tegevused ja nendega seonduvad kulud, mis on tehtud väljaspool projektiperioodi;
 • ühingute või organisatsioonide liikmemaksud;
 • käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;
 • trahvid, kohtukulud, viivised;
 • erisoodustusmaks;
 • esinduskulud;

 • kingitused;
 • auhinnad, v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;
 • mitterahaline oma- või kaasfinantseering;
 • muud abikõlblike tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
 • tegevused, mis ei toeta programmi eesmärki;
 • tegevused, millele taotlejal on võimalik taotleda toetust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist või Peipsiveere kultuuriprogrammist;
 • investeeringud hoonetesse, ruumidesse ja rajatistesse, mida kasutatakse valdavalt avalike teenuste pakkumiseks (nt kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse ruumid, raamatukogu ruumid, haridusasutuse ruumid jne);
 • tegevused, mis annavad ärilise eelise konkreetsele ettevõtjale;
 • kinnisasja ost.

Taotlemine

Taotlused palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu hiljemalt tegevuskavas määratud tähtajaks.

Palume eelnevalt tutvuda e-teeninduse kasutamise tingimustega siin.


 

Birgit Maasing, 737 7237, birgit.maasing@eas.ee

Kai Koord, 737 7236, kai.koord@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid


Hindamine

Programmi vahendite kasutamiseks kuulutab Tartu Maavalitsus välja taotlusvooru eeltaotluste esitamiseks, mida hindab vähemalt 5-liikmeline programminõukogu, kes teeb ettepaneku eeltaotluse tegevuskavasse kandmiseks või tegevuskavast välja jätmiseks.

Programmi tegevuskava kinnitab maaeluminister.

 

Aruandlus

Aruanded ja maksetaotlused palume esitada e-posti teel aadressil info@eas.ee või postiaadressil EAS Tartu kontor Sõbra 56, 51013 Tartu.

E-teeninduses menetletud taotluste aruanded esitatakse samuti e-teeninduse kaudu.

Enne 2016. aastat programmi tegevuskavas kinnitatud projektide aruandluseks vajaminevad dokumendid:

Vahearuande vorm
Lõpparuande vorm
Kulude aruanne
Kulude loetelu vorm
Muudatustaotluse vorm
Maksetaotluse vorm riigiraamatupidamiskohustuslasele
Maksetaotluse vorm, muud v.a riigiraamatupidamiskohustuslased
Aruande täitmise juhend
Personalikulude juhend
Tööajatabeli näidis
Üldkulude juhend

X