Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT

Sihtgrupp: eraettevõtted

Taotlemine ei ole avatud, taotlusi vastu ei võeta.

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.  Eelistatud on Eesti – Norra koostööprojektid. Programm on suunatud kolme valdkonna arendamisse: tööstus ja rohetehnoloogiad, IKT ja tervisetehnoloogiad.  IKT võib seejuures olla horisontaalne, tööstuse ja rohetehnoloogiate ning tervisetehnoloogiate valdkondi läbiv komponent.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Palume projektiga seotud tegevused (taotlus, aruanded, maksetaotlused) koostada uues keskkonnas.
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Juhised eToetuse infosüsteemis taotlusvormi täitmiseks:
1. Tegevuste alaleht: https://youtu.be/j7UKHWgx-ik
2. Eelarve alaleht: https://youtu.be/PpDHSdwJ5EA
3. Näitajate alaleht: https://youtu.be/ZUu-s5gPXhg

Tingimused

Taotlusvoor on suletud.

Toetus on mõeldud Eestis registreeritud ettevõtjatele, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest. Projekti partnerina võib kaasata juriidilisi isikuid Eestist ja Norrast (sh ettevõtjad, mittetulundusühingud, assotsiatsioonid, ülikoolid, klastrid jms).

Toetuse määr on maksimaalselt 50% abikõlblikest kuludest.

Projekti pikkus on kuni 36 kuud, projektid peavad olema lõppenud hiljemalt 30.04.2024.

Riigiabi, toetusmäär

Põhitoetusskeemi toetusele rakenduvad riigiabist tulenevad tingimused ja kohustused. Toetust antakse järgmiste abi liikide kaudu:

  1. Vähese tähtsusega abi (Art 3, (EU) No 1407/2013);
  2. Regionaalabi (Art 13, 14, (EU) No 651/2014);
  3. Teadus- ja arendustegevusele suunatud abi (Art 25, (EU) No 651/2014);
  4. Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele antav innovatsiooniabi (art 28, (EU) No 651/2014);
  5. Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (art 29, (EU) No 651/2014).

Toetuse saamisel ning toetusmäära kujunemisel arvestatakse ülaltoodud abist tulenevaid piiranguid.

Toetatavad tegevused

Programmis toetatakse ettevõtjate projekte kolmes valdkonnas:
1. Tööstus- ja rohetehnoloogiad, mis on suunatud tööstusettevõtete digitaliseerimise, tootearenduse ja ressursisäästlike lahenduste arendamise toetamiseks ja uudsete rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks. Lahendus peab olema ressursisäästlik ning aitama kaasa süsihappegaaside emissiooni ning energia tarbimise vähendamisele.
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, milles toetatakse uuenduslike IKT lahenduste arendamist erinevates valdkondades, näiteks transport jm.
3. Tervisetehnoloogiad, milles toetatakse uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamist tervisetehnoloogiate valdkonnas. Lahendused peavad aitama kaasa infotehnoloogilisele arendustegevusele tervishoiusektoris. Toetatakse näiteks personaalmeditsiini valdkonna tegevusi uute IKT toodete ja teenuste arendamiseks, mis on disainitud koostöös lõpptarbijatega.


Osalemine

Taotlemine on lõppenud.


Kontaktid

Üritused:
Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Ettevõtluse ja innovatsiooni keskus
Telefon +372 627 9720
Kersti.Kuusksalu@eas.ee

Programm, toetus, ettevõtete nõustamine:
Anari Lilleoja
Koordinaator
Toetuste keskus
Telefon +372 627 9452
Anari.Lilleoja@eas.ee

Kasulikud lingid

 
X