Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT

Sihtgrupp: eraettevõtted

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.  Eelistatud on Eesti – Norra koostööprojektid. Programm on suunatud kolme valdkonna arendamisse: tööstus ja rohetehnoloogiad, IKT ja tervisetehnoloogiad.  IKT võib seejuures olla horisontaalne, tööstuse ja rohetehnoloogiate ning tervisetehnoloogiate valdkondi läbiv komponent.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Tingimused

Tööstuse ja rohetehnoloogiate ning tervisetehnoloogiate valdkonna projektide toetamise lisavoor on avatud. Põhitoetuse teise vooru taotluste esitamine oli avatud kuni 1.02.2021 (kell 16:00).

Põhitoetuse lisavooru infoseminari ettekanne ja salvestis.

UUS! Juhised eToetuse infosüsteemis taotlusvormi täitmiseks:

1. Tegevuste alaleht: https://youtu.be/j7UKHWgx-ik 
2. Eelarve alaleht: https://youtu.be/PpDHSdwJ5EA
3. Näitajate alaleht: https://youtu.be/ZUu-s5gPXhg

II vooru eelarve on kokku 7,237,202.25 eurot, mis jaguneb kahe vooru vahel järgmiselt:

1. Tööstus ja rohetehnoloogiad II vooru eelarve on 4,779,956.05 eurot.
2. Tervisetehnoloogiate arendamise II taotlusvooru eelarve on 2,457,246.20 eurot.

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtjad, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest. Projekti partnerina võib kaasata juriidilisi isikuid Eestist ja Norrast (sh ettevõtjad, mittetulundusühingud, assotsiatsioonid, ülikoolid, klastrid jms).

Toetuse määr on maksimaalselt 50% abikõlblikest kuludest.

Projekti pikkus on kuni 36 kuud, projektid peavad olema lõppenud hiljemalt 30.04.2024.

Riigiabi, toetusmäär

Põhitoetusskeemi toetusele rakenduvad riigiabist tulenevad tingimused ja kohustused. Toetust antakse järgmiste abi liikide kaudu:

  1. Vähese tähtsusega abi (Art 3, (EU) No 1407/2013);
  2. Regionaalabi (Art 13, 14, (EU) No 651/2014);
  3. Teadus- ja arendustegevusele suunatud abi (Art 25, (EU) No 651/2014);
  4. Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele antav innovatsiooniabi (art 28, (EU) No 651/2014);
  5. Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (art 29, (EU) No 651/2014).

Toetuse saamisel ning toetusmäära kujunemisel arvestatakse ülaltoodud abist tulenevaid piiranguid.

Toetatavad tegevused

Põhitoetusskeemi II voorus toimub taotlemine kahes valdkonnas:

1. Tööstuse ja rohetehnoloogiate taotlusvoor. Taotlusvoor on suunatud tööstusettevõtete digitaliseerimise, tootearenduse ja ressursisäästlike lahenduste arendamise toetamiseks ja uudsete rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks. Lahendus peab olema ressursisäästlik ning olema suunatud süsihappegaaside emissiooni ning energia tarbimise vähendamisele.

Lisaks toetatakse voorus info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevate uuenduslike rohetehnoloogiate arendamist teistes seonduvates valdkondades, näiteks transport jm. Ka nimetatud IKT-lahendused peavad kandma eelnimetatud roheväärtust. Kõik antud taotlusvooru esitatud projektid peavad olema suunatud ka ettevõtte ja partnerite käibekasvu ja ärikasumi suurenemisele ning looma uusi töökohti (välja arvatud digitaliseerimise projektid, mille tulemusena võib töökohtade arv eelduslikult väheneda).

2. Tervisetehnoloogiate taotlusvoor. Taotlusvoorus toetatakse uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamist tervisetehnoloogiate valdkonnas, mis toetab infotehnoloogilist arendustegevust tervishoiusektoris. Toetatakse näiteks tegevusi uute IKT toodete ja teenuste arendamiseks, mis on disainitud koostöös lõpptarbijatega (projekti peab olema kaasatud lõpptarbija):
a. lahendused haiglatele, mille eesmärgiks on personaalmeditsiini ökosüsteemi võimestamine;
b. patsientide teekonda lihtsustavad lahendused, mille eesmärgiks on patsientide individuaalsete tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine;
c. terviseandmete kogumisele, standardiseerimisele ja analüüsimisele suunatud tooted ja teenused;
d. lahendused esmatasandi arstiabile ennetavate teenuste osutamiseks ja terviseandmete efektiivsemaks kasutamiseks.

IKT taotlusvooru ei avata.


Taotlemine

Taotlemine on lõppenud.
Taotluste esitamine põhitoetuse teises taotlusvoorus kestis kuni 1.02.2021 kell 16:00.


Kontaktid

Üritused:
Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Ettevõtluse ja innovatsiooni keskus
Telefon +372 627 9720
Kersti.Kuusksalu@eas.ee

Programm, toetus, ettevõtete nõustamine:
Anari Lilleoja
Koordinaator
Toetuste keskus
Telefon +372 627 9452
Anari.Lilleoja@eas.ee

Kasulikud lingid

 
X