Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT

Sihtgrupp: eraettevõtted

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetus on suunatud Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamiseks ning ettevõtete lisandväärtuse kasvuks läbi ressursisäästu edendavate projektide.

Programmis toetatakse IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstus- ja energeetikasektorile suunatud protsesside efektiivsust suurendavate automaatikal ja robootikal põhinevate lahenduste väljatöötamist. Toetust antakse kolmes valdkonnas: tööstus ja rohetehnoloogiad, IT ja personaalmeditsiin.  

Uute kontaktide leidmiseks Norras täida palun partnerotsingu vorm. Teie kontaktisoov avaldatakse Norra ettevõtlusorganisatsiooni  Innovation Norway partnerotsingu lehel.

Tingimused

Programmi kogueelarvemaht on 27 miljonit eurot. Avatud taotlusvoorude eelarve on kokku 18,8 miljonit eurot. Taotlus esitatakse EASi iseteeninduskeskkonnas elektrooniliselt.

Toetuse taotlemine on vooruline.

Väiketoetus

Väiketoetuse voor on lõppenud.

Põhitoetus

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtjad, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest. Projekti partnerina võib kaasata juriidilisi isikuid Eestist ja Norrast (sh ettevõtjad, mittetulundusühingud, assotsiatsioonid, ülikoolid, klastrid jms). Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtjate ühisprojektid.

Toetuse määr on maksimaalselt 50% abikõlblikest kuludest.

Projekti pikkus on kuni 36 kuud.

Põhitoetusskeemi eelarve on 18 871 549 eurot.

Põhitoetusskeemi taotluste ettevalmistamisel palume silmas pidada järgmisi taotlusele ja selle lisadokumentidele esitatavaid nõudeid:
  • Tööstuse ja rohetehnoloogiate taotlusvooru projektid: toote/teenuse (keskkonna) mõju prognoosi koostamine. Tööstusele suunatud projektidele peab taotlusega esitama eeldatava mõju prognoosi, mis avab ja analüüsib arendatava lahenduse või digitaliseerimise tulemusena saavutatavat ressursisäästu (CO2 emissioonide ja elektrienergia tarbimise vähendamine). Prognoosi aluseks olev metoodika on ettevõtja poolt vabalt valitud.
  • Toote/teenuse äriplaani koostamine. Projekti äriplaan peab sisaldama arendatava lahenduse majandusliku mõju kirjeldust: projekti tulemusena valmiva lahenduse finantsprognoose (sh käibekasv ja ärikasumi suurenemine 5% võrreldes taotluse esitamisele eelneva aastaga), lahenduse turupotentsiaali ning uute loodavate töökohtade arvu. Äriplaani koostamisel tuleb silmas pidada, et taotlusega tuleb esitada projekti äriplaan, mitte ettevõtte üldine äriplaan. Kohaldub kõikidele projektidele.
  • Projektiplaani koostamine. Projektiplaan on koonddokument, mis peab sisaldama järgmisi arendatava lahendusega seotud aspekte: põhitoetuse taust ja probleemikirjeldus, taotleja kirjeldus, projekti idee, eesmärk, tegevuste kirjeldus, ülevaade projekti meeskonnast ja juhtimisest, ülevaade partnerite kaasamisest, riskid ning projekti kõikide kulude kalkulatsioonid. Kohaldub kõikidele projektidele.

Toetatavad tegevused

Põhitoetusskeemis saab toetust taotleda kolmes prioriteetses valdkonnas:

1. Tööstuse ja rohetehnoloogiate taotlusvoor. Voorus toetatakse tööstus- ja energeetikasektorile suunatud toodete, teenuste ja protsesside arendamist ja kasutuselevõttu. Lahendus peab olema ressursisäästlik ning olema suunatud CO2 emissiooni ning energia tarbimise vähendamisele. Lisaks toetatakse voorus info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevate uuenduslike rohetehnoloogiate arendamist teistes seonduvates valdkondades, näiteks transport jm. Ka nimetatud IT-lahendused peavad kandma eelnimetatud roheväärtust. Kõik antud taotlusvooru esitatud projektid peavad olema suunatud ka ettevõtte ja partnerite käibekasvu ja ärikasumi suurenemisele ning looma uusi töökohti.

Tööstuse taotlusvooru eelarve on 12 515 882 eurot, toetuse summa ühe projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot. Projekti tegevused võivad sisaldada lahenduse väljatöötamise ning kasutuselevõtmise kulusid (tootearendus, protsessiinnovatsioon), investeeringuid (regionaalabi), patentide jm immateriaalsete varade omandamist ning innovatsiooni nõuandeteenuste ostmist.

2. IT projektide taotlusvoor. Uuenduslike IT toodete, teenuste ja protsesside väljaarendamine (erinevates valdkondades). Lahendus ei pea pakkuma ressursisäästu, kuid peab olema suunatud ettevõtte ja partnerite käibekasvu ja ärikasumi suurenemisele ning looma uusi töökohti.

IT projektide taotlusvooru eelarve on 1 930 667 eurot, toetuse summa ühe projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot. Projekti tegevused võivad sisaldada lahenduse väljatöötamise kulusid (tootearendus), patentide jm immateriaalsete varade omandamist ning innovatsiooni nõuandeteenuste ostmist.

3. Personaalmeditsiini taotlusvoor. Uuenduslike personaalmeditsiini toodete, teenuste ja protsesside väljaarendamine. Toetust antakse eelnevalt piiritletud prioriteetsete tegevuste arendamiseks, mistõttu peavad toetatavad projektid langema ühte või mitmesse alljärgnevasse valdkonda:
a. lahendused haiglatele, mille eesmärgiks on personaalmeditsiini ökosüsteemi võimestamine;
b. patsientide teekonda lihtsustavad lahendused, mille eesmärgiks on patsientide individuaalsete tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine;
c. terviseandmete kogumisele, standardiseerimisele ja analüüsimisele suunatud tooted ja teenused;
d. lahendused esmatasandi arstiabile.

Personaalmeditsiini taotlusvooru projektid ei pea pakkuma ressursisäästu, kuid peavad olema suunatud ettevõtte ja partnerite käibekasvu ja ärikasumi suurenemisele ning looma uusi töökohti.

Taotlusvooru eelarve on 4 425 000 eurot, toetuse summa ühe projekti kohta on 200 000 – 1 250 000 eurot. Projekti tegevused võivad sisaldada lahenduse väljatöötamise kulusid (tootearendus), patentide jm immateriaalsete varade omandamist ning innovatsiooni nõuandeteenuste ostmist.

Riigiabi, toetusmäär

Põhitoetusskeemi toetusele rakenduvad riigiabist tulenevad tingimused ja kohustused. Toetust antakse järgmiste abi liikide kaudu:

  1. Vähese tähtsusega abi (Art 3, (EU) No 1407/2013);
  2. Regionaalabi (Art 13, 14, (EU) No 651/2014);
  3. Teadus- ja arendustegevusele suunatud abi (Art 25, (EU) No 651/2014);
  4. Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele antav innovatsiooniabi (art 28, (EU) No 651/2014);
  5. Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (art 29, (EU) No 651/2014).

Toetuse saamisel ning toetusmäära kujunemisel arvestatakse ülaltoodud abist tulenevaid piiranguid. Lisame peagi riigiabist tulenevad piirangud ning maksimaalsed toetusprotsendid.


Taotlemine

Toetuse taotlemine on vooruline. Taotlusvoorud avatakse samaaegselt 2020 alguses. Põhitoetusskeemi taotlemise täpsemad tingimused kinnitatakse ja avaldatakse koheselt peale nende heakskiitu doonorite poolt.


Kontaktid

Üritused, partnerotsing:
Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Ettevõtluse keskus
Telefon +372 627 9720
Kersti.Kuusksalu@eas.ee

Programm, toetus, ettevõtete nõustamine:
Anari Lilleoja
Koordinaator
Toetuste keskus
Telefon +372 627 9452
Anari.Lilleoja@eas.ee

Kasulikud lingid

 
X