Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT

Sihtgrupp: eraettevõtted

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate IKT projektide abil.

Programmis toetatakse IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside digitaliseerimist. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud eraettevõtted, eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtjate ühisprojektid. Programmi peamises fookuses on väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kelle jätkusuutliku arengu toetamiseks antakse abi 75% taotlusvoorude kogusummast.

Uute partnerite leidmiseks korraldab EAS koostöös Norra partnerorganisatsiooniga Innovation Norway   kahepoolseid suhteid edendavaid üritusi. Lisaks nõustab EAS ettevõtjaid toetuse taotlemisel ja projekti elluviimisel.

Norra partnerite leidmiseks täida palun partnerotsingu vorm. Teie kontaktisoov avaldatakse Innovation Norway partnerotsingu lehel.

Tingimused

Programmi kogumaht on 27 miljonit eurot. Avatud taotlusvoorude eelarve on kokku 18,5 miljonit eurot. Taotlus esitatakse EASi iseteeninduskeskkonnas elektrooniliselt.

Toetust on võimalik taotleda väiketoetusskeemis ja põhitoetusskeemis. Toetuse taotlemine on vooruline.

Väiketoetus

Väiketoetuse taotlemise voor on lõppenud.

Põhitoetus

Toetust saab taotleda IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamiseks ning tootmisprotsesside digitaliseerimiseks. Eelistatud on Eesti ja Norra ühisprojektid.

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtjad, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest. Projekti partnerina võib kaasata juriidilisi isikuid Eestist ja Norrast (sh ettevõtjad, mittetulundusühingud, assotsiatsioonid, ülikoolid, klastrid jms).

Toetuse summa projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot tootearenduse ja tööstuse digitaliseerimise projektide puhul. Tervisetehnoloogiate projektides on toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta 1 250 000 eurot.

Toetuse määr on maksimaalselt 50% abikõlblikest kuludest.

Projekti pikkus on kuni 36 kuud.

Toetuse taotlemine on vooruline, taotlemine algab jaanuaris 2020.

Toetatavad tegevused

Põhitoetusskeemis toetatakse tootearenduse läbiviimist:

1. Uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamine tööstuses ja IKT valdkonnas:

 • tööstus- ja energeetikasektorile (EMTAK jagu C, B, D tähenduses) suunatud protsesside efektiivsust suurendavate automaatikal ja robootikal põhinevate lahenduste väljatöötamine ja kasutuselevõtt;
 • ressursisäästu edendavate IKT-komponendiga toodete ja teenuste arendamine eri valdkondades, näiteks energiatõhusus, tark tootmine, transport, targad tooted jm. (Käesolevas punktis on välistatud tervistehnoloogiate lahendused, mis ei ole nimetatud Korra punktis 3.6.2).

2. Tervisetehnoloogiate valdkonnas toetatakse koostöös lõppkasutajatega disainitud uute IKT toodete ja teenuste arendamist personaalmeditsiini valdkonnas, näiteks:

 • lahendused haiglatele, mille eesmärgiks on personaalmeditsiini ökosüsteemi võimestamine;
 • patsientide teekonda lihtsustavad lahendused, mille eesmärgiks on patsientide individuaalsete tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine;
 • terviseandmete kogumisele, standardiseerimisele ja analüüsimisele suunatud tooted ja teenused;
 • lahendused esmatasandi arstiabile.

Põhitoetusskeemi taotluste ettevalmistamisel palume silmas pidada järgmisi taotlusele ja selle lisadokumentidele esitatavaid nõudeid:

 • Toote/teenuse (keskkonna) mõju prognoosi koostamine. Tootearenduse ja digitaliseerimise valdkondade põhiprojektile toetuse taotlemisel peab taotlusega esitama eeldatava mõju prognoosi, mis avab ja analüüsib arendatava lahenduse või digitaliseerimise tulemusena saavutatavat ressursisäästu (energia, CO2, inimressurss vms). Prognoosi aluseks olev metoodika on ettevõtja poolt vabalt valitud.
 • Toote/teenuse äriplaani koostamine. Projekti äriplaan peab sisaldama arendatava lahenduse majandusliku mõju kirjeldust: projekti tulemusena valmiva lahenduse finantsprognoose (sh käibekasv ja ärikasumi suurenemine võrreldes taotluse esitamisele eelneva aastaga), lahenduse turupotentsiaali ning uute loodavate töökohtade arvu. Äriplaani koostamisel tuleb silmas pidada, et taotlusega tuleb esitada projekti äriplaan, mitte ettevõtte üldine äriplaan.
 • Projektiplaani koostamine. Projektiplaan on koonddokument, mis peab sisaldama järgmisi arendatava lahendusega seotud aspekte: põhitoetuse taust ja probleemikirjeldus, taotleja kirjeldus, projekti idee, eesmärk, tegevuste kirjeldus, ülevaade projekti meeskonnast ja juhtimisest, ülevaade partnerite kaasamisest, riskid ning projekti kõikide kulude kalkulatsioonid.
 • Kommunikatsiooniplaani koostamine.
 • Projekt, mis on otseselt seotud riigi infosüsteemidega, ei tohi olla vastuolus riigi IT arhitektuuri ja koosvõime raamistiku ning Euroopa koosvõime raamistiku põhimõtetega  ega dubleerida olemasolevaid riigikeskseid infosüsteeme. Projekti käigus loodava infosüsteemi kasutajate autentimisel ja digitaalse allkirja andmisel tuleb kasutada vastavuses „E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste määruse“ ehk eIDAS määrusega  kõrgeimat turvalisuse astet.

Taotlemine

Põhitoetuse taotlemine algab jaanuaris 2020.

Väikevooru taotluste esitamine on lõppenud.


Kontaktid

Üritused, partnerotsing:
Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Ettevõtluse keskus
Telefon +372 627 9720
Kersti.Kuusksalu@eas.ee

Programm, toetus, ettevõtete nõustamine:
Anari Lilleoja
Koordinaator
Toetuste keskus
Telefon +372 627 9452
Anari.Lilleoja@eas.ee

Kasulikud lingid

 

Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast

X