fbpx

Noored Setomaale

Sihtgrupp: 21–40aastased Setomaal elavad noored ja nende pered

Alates 01.septembrist rakendab Noored Setomaale programmi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab ja annab infot programmi elluviimise kohta. Toetuse üldinfo on peagi leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel. 
Lisainfo: Birgit Maasing, birgit.maasing@eas.ee

Et toetada noorte maapiirkonda elama jäämist, valmis toetusskeem „Noored Setomaale”, mille eesmärk on tagada 21-40aastastele Setomaal elavatele inimestele ja nende peredele paremad elutingimused ning kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 66,67%

Kogueelarve

80 000 eurot

Eesmärk


Tingimused

 • Taotleja peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele:
  • taotleja on füüsiline isik
  • taotleja on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga 21–40 aastane
  • taotleja on Setomaal asuva eluruumi, millele toetust taotletakse, omanik
  •  taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise tähtpäeva seisuga on kohaliku omavalitsuse üksus, kuhu taotlus esitatakse (Mikitamäe, Värska, Meremäe või Misso vald)
  • tal ei tohi olla maksuvõlga, välja arvatud kui see on ajatatud
 • Maksimaalse toetuse määrab kohalik omavalitsus, riigi rahaline panus ühe taotleja kohta ei või ületada 10 000 eurot
 • Toetusskeemi sihtpiirkonnad on Setomaa kohaliku omavalitsuse üksused Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vald
 • Taotleja omafinantseering peab olema rahaline, omafinantseeringu hulka arvatakse vaid dokumentaalselt tõendatud abikõlblikud kulud
 • Ülejäänud detailid on toodud tingimustes ja korras

Toetatavad tegevused

Toetatakse toetusskeemi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada eluruumides paremad elutingimused, sh. eluruumi üldehitustööd, elektritööd, hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd). Eramute puhul toetatakse ka hooneväliste tehnovõrkudega seotud töid.

Abikõlblikud kulud:

 • ehitusmaterjalide ost ja transport
 • eluruumi paigaldatavate seadmete ost ja transport
 • ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete rent
 • tööjõukulud
 • riigilõivud
 • projekteerimiskulud
 • omanikujärelevalve kulud
 • veekvaliteedi analüüsi kulud

Mitteabikõlblikud kulud:

 • korteri, maja või kinnistu ostu kulud
 • korteri, maja või kinnistu kasutamisega seotud kulud
 • uue elamu ehitamine ja sellega kaasnevad kulud
 • ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete ostmine
 • ehitustööde tegemiseks vajalike tööriistade ja muude abivahendite ostmine
 • puurkaevude ehitamise kulud
 • mitterahalised kulud

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada taotlusvooru väljakuulutamise teates toodud tähtpäevaks eluruumi asukohajärgsele KOVile.

KOVis võetakse taotlusi vastu taotlusvooru väljakuulutamise teates määratud tähtpäevani. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlused tagastab KOV läbivaatamata.

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.


Birgit Maasing, 737 7237, birgit.maasing@eas.ee

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvorm
 • Eelarve vorm (EASi koostatud vormil)
 • Garantiikiri
 • Motivatsioonikiri (sealhulgas taotleja plaanid seoses Setomaaga järgneva viie aasta jooksul)
 • CV
 • Eelarves toodud tegevuste kohta vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust tööde või tegevuste teostajalt. Juhul kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.

NB! Sõltuvalt projekti iseloomust võib lisanduda veel dokumente.


Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse üksuse moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon, mille koosseis avalikustatakse valla veebilehel kahe nädala jooksul taotlusvooru väljakuulutamisest arvates. Taotlusi võib hinnata ka komisjon, mis on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks.

Komisjon hindab nõuetele vastavaid taotlusi hindamisjuhendi alusel, täites vastava hindamistabeli ning võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • kavandatava projekti vajalikkus ja olulisus
 • projekti eelarves toodud tegevuste ja kulude põhjendatus
 • kohaliku omavalitsuse üksuse eelistatud piirkonda kuulumine, kui kohaliku omavalitsuse üksus on eelistatud piirkonna määranud
 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab rahastamisotsuse teinud kohaliku omavalitsuse üksusele aruande toetuse kasutamise kohta.

Aruandluseks vajalikud dokumendid:

X