Kasvuettevõtja mentorprogramm

Avatud Sihtgrupp: 3-5 aastat tegutsenud ettevõtja, kellel on konkreetsed ja ambitsioonikad eesmärgid ning kes kavandab tootearendust ja/või planeerib eksporti.

Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 6 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Mentorid aitavad tegeleda ettevõtte oluliste teemadega, pöörata tähelepanu kitsaskohtadele ning seeläbi toetavad kasvuettevõttel ärieesmärkide saavutamist. Mentorsuhe on suunatud ettevõtja äri kasvule, tema ärieesmärkide saavutamisele ja ettevõtja isiklikule ettevõtlusalasele arengule.

Mentorprogrammi käigus koostatakse kasvuettevõtte tegevuskava ettevaatavalt järgnevaks kaheks aastaks. Lisaks toimub programmis osalejatele erinevaid seminare ja koolitusi, mis samuti toetavad eelnimetatud tegevuskava koostamist ja täiendavate ambitsioonikate plaanide elluviimist tulevikus.

Kasvuettevõtja mentorprogrammi aitavad koostööpartnerina läbi viia EBS Advisory Services ja EBS Executive Education.

 

EAS Kasvuettevõtja mentorprogrammi mentoridEdulood
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedSisu

 • Mentii personaalne koostöö kogenud ettevõtja ehk mentoriga – ettevõtte arenguvajaduste kaardistamine, eesmärgistamine, tegevuste analüüs ja pidev tagasiside mentorilt.
 • Kontaktid teiste ettevõtjatega (mentiide ja mentoritega) ning kontaktvõrgustiku laiendamine.
 • Uued ettevõtlusalased teadmised ja osalemine kümnel ettevõtlusteemalisel koolituspäeval: strateegiad, ärimudel, juhtimine, finantsjuhtimine ja prognoosimine, tegevuste ja protsesside korrastamine, IT lahendused ettevõttes, tootearendus ja teenusedisain, turundus, müük ja eksport.
 • Mentorprogramm toimib paarimentorluse põhimõttel, kus igal programmis osaleval mentiil on oma personaalne mentor, kellega kuue kuu jooksul koostööd tehakse (vähemalt 8h kuus). Mentorsuhe on suunatud mentii äri kasvule ning ärieesmärkide saavutamisele. Mentori roll mentorsuhtes on mentii suunamine arvestades, et oma õppimise, arengu ja otsuste eest vastutab mentii; aktiivne ja empaatiline kuulamine; mentii tegevuste peegeldamine; mentiile hinnanguvaba tagasiside andmine; küsimuste esitamine; kogemuste tutvustamine; arenguvõimaluste näitamine; nõuannete vältimine ning vastuste mitte ette ütlemine.
 • Ootused mentiile: mentiideks ootame ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid, kes kavandavad tootearendust ja eksporti.
  Mentiide valik toimub kandideerimisavalduste alusel.
 • Ootused mentorile: mentoriks ootame kogenud ettevõtjaid, kellel on oskus ja tahe inimesi innustada, arendada ning oma teadmiste ja kogemustega toetada.  Mentorid on inimesed, kes läbi oma tegevuste ja eeskuju aitavad teistel inimestel saavutada tulemusi ja arendada oma potentsiaali. Mentori roll sisaldab tegevustena küsimuste küsimist, tagasiside andmist, mentii toetamist ja suunamist. Mentorilt eeldatakse kõrgharidust, kasvava ja jätkusuutliku ettevõtte juhtimiskogemust ning soovitavalt rahvusvahelist ärikogemust.
  Mentorite valik toimub kandideerimisavalduste ja vestluste alusel.

Tingimused

Mentorprogrammi ootame osalema eelkõige neid ambitsioonikaid kasvuettevõtte omanikke või juhte, kes kavandavad tootearendust ja/või planeerivad oma toodete/teenustega siseneda uuele turule ning vajavad enda kõrvale kogenud mentorit kasvueesmärkide seadmisel ja saavutamisel. Soovituslikult võiks ettevõte olla programmiga liitumise hetkel tegutsenud 3–5 aastat ning omada käivet toodete/teenuste müügilt.

Mentoriks sobivad pikaajalise ettevõtluskogemusega ettevõtjad, eelistame tootmisettevõtte juhtimis- ja ekspordikogemusega ettevõtete juhte.

Mentiina ei või osaleda järgmiste tegevusalade esindajad:

 • põllumajandustoodete esmane tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

Programmi kava perioodile 2018/2019

 • Sisseelamisseminar mentiidele kahes eraldi grupis, I grupp 17. detsembril 2018 ja II grupp 27. augustil 2019 .
 • Sisseelamisseminar mentoritele kahes eraldi grupis, 13.-14. detsembril 2018 ning 22.-23. augustil 2019. Läbiviija Kaidi Peets. 
 • Avapäev mentoritele ja mentiidele, I grupp 10. jaanuaril 2019 ja II grupp 10. septembril 2019. Moderaator Rode Luhaäär
 • Moodul 1:
  • Strateegia koolitus,  I grupp 15. jaanuaril 2019 ja II grupp 17. septembril 2019. Koolitaja Triin Kask. 
  • Ärimudeli koolitus, I grupp 16. jaanuaril 2019 ja II grupp 18. septembril 2019. Koolitaja Mart Kikas.
 • Moodul 2:
  • Juhtimise koolitus, I grupp 5. veebruaril 2019 ja II grupp 15. oktoobril 2019.  Koolitaja Annemari Muru. 
  • Finantsjuhtimise koolitus, I grupp 6. veebruaril 2019 ja II grupp 16. oktoobril 2019. Koolitaja Paavo Siimann. 
 • Moodul 3:
  • Tegevuste ja protsesside korrastamise koolitus, I grupp 5. märtsil 2019 ja II grupp 12. novembril 2019. Koolitaja Jari Pekka Kukkonen. 
  • IT-lahendused ettevõttes koolitus, I grupp  6. märtsil 2019 ja II grupp 13. novembril 2019. Koolitaja Raul Ennus. 
 • Mentorite motivatsioonikoolitused 12.-13. märtsil 2019 ning 19.-20. novembril 2019. Koolitaja Ruti Einpalu. 
 • Moodul 4:
  • Turunduse koolitus, I grupp 9. aprillil 2019 ja II grupp 10. detsembril 2019. Koolitaja Priit Kallas. 
  • Tootearenduse & teenusedisaini koolitus, I grupp 10. aprillil 2019 ja II grupp 11. detsembril 2019. Koolitaja Marko Rillo. 
 • Moodul 5:
  • Müügikoolitus, I grupp 7. mail 2019 ja II grupp 07. jaanuaril 2020. Koolitaja Urmas Kamdron. 
  • Ekspordikoolitus, I grupp 8. mail 2019 ja II grupp 8. jaanuaril 2020. Koolitaja Argo Sildvee. 
 • Mentorite õppereisid Itaaliasse, Milanosse kahes eraldi grupis 21.-23. mail 2019 ning 21.-23. jaanuaril 2020
 • Lõpuseminar mentoritele ja mentiidele, I grupp 10. juunil 2019 ja II grupp 10. veebruaril 2020.

Osalemine

Kandideerimine Kasvuettevõtja mentorprogrammi on avatud! 

Kandideerimise tähtaeg on 5. mai 2019! Osalejad valitakse pingerea alusel

 

Kui soovid programmis osaleda mentiina palun täida järgnev ankeet SIIN

Kui soovid programmis osaleda mentorina ning anda oma panuse kasvuettevõtete arengule siis palun täida kandideerimisankeet SIIN.

 

Kasvuettevõtja mentorprogrammis osalemistasu on 500 € (lisandub käibemaks) ühe mentii kohta kogu programmi jooksul.

Koolitusprogrammi rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest. EASi poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolitusprojekti läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on kuni 5557.- eurot ja see on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

 

 

 

 

Infokeskus, 6279700, info@eas.ee

X