Kasvuettevõtte mentorprogramm

Sihtgrupp: tegutsev ettevõtja, kellel on konkreetsed ja ambitsioonikad eesmärgid ning kes kavandab tootearendust ja/või planeerib eksporti.

Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 10 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Mentorid aitavad tegeleda ettevõtte oluliste teemadega, pöörata tähelepanu kitsaskohtadele ning seeläbi toetavad kasvuettevõttel ärieesmärkide saavutamist. Mentorsuhe on suunatud ettevõtja äri kasvule, tema ärieesmärkide saavutamisele ja ettevõtja isiklikule ettevõtlusalasele arengule.

Mentorprogrammi käigus koostatakse kasvuettevõtte tegevuskava ettevaatavalt järgnevaks kaheks aastaks. Lisaks toimub programmis osalejatele erinevaid seminare ja koolitusi, mis samuti toetavad eelnimetatud tegevuskava koostamist ja täiendavate ambitsioonikate plaanide elluviimist tulevikus.

Kasvuettevõtja mentorprogrammi aitab koostööpartnerina läbi viia Civitta Eesti AS

 

Kogemuslood

Edulood
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Mentorprogrammi sisu

 • Mentii personaalne koostöö kogenud ettevõtja ehk mentoriga – ettevõtte arenguvajaduste kaardistamine, eesmärgistamine, tegevuste analüüs ja pidev tagasiside mentorilt,
 • Kontaktid teiste ettevõtjatega (mentiide ja mentoritega) ning kontaktvõrgustiku laiendamine,
 • Uued ettevõtlusalased teadmised ja osalemine kümnel ettevõtlusteemalisel koolituspäeval: ärimudelid ja strateegia, finantsid ja tootearendus, müük ja turundus, tegevuste ja protesside korrastamine ja eksport ning juhtimine ja kvaliteedijuhtimine,
 • Mentorprogramm toimib paarimentorluse põhimõttel, kus igal programmis osaleval mentiil on oma personaalne mentor, kellega 10 kuu jooksul koostööd tehakse (kuni 8h kuus). Mentorsuhe on suunatud mentii äri kasvule ning ärieesmärkide saavutamisele. Mentori roll mentorsuhtes on mentii suunamine arvestades, et oma õppimise, arengu ja otsuste eest vastutab mentii; aktiivne ja empaatiline kuulamine; mentii tegevuste peegeldamine; mentiile hinnanguvaba tagasiside andmine; küsimuste esitamine; kogemuste tutvustamine; arenguvõimaluste näitamine; nõuannete vältimine ning vastuste mitte ette ütlemine.

Programmiliste tegevuste läbiviimise periood ühele grupile on kuni 12 kuud. Mentori ja mentii sisuline koostöö ühele grupile kestab 9-10 kuud. Mentorprogrammi viivad läbi kogenud koolitajad ja mentorid, kellega koostöös saate oma ettevõtte väljakutseid ja plaane läbi töötada.

Tutvu koolitajatega lähemalt siin

EAS Kasvuettevõtja mentorprogrammi mentorid

Mentorprogrammi ajakava:

Üritused mentiidele:

 • Mentiide sisseelamisseminar, I grupp – 24.09.2020, II grupp – 19.01.2021. Läbiviija Harri Tallinn,
 • Mentiide ja mentorite avapäev, I grupp – 07.10.2020, II grupp – 02.02.2021. Moderaator Harri Tallinn,
 • Koolitusmoodul 1 (ärimudelid ja strateegia), I grupp – 13.-14.10.2020, II grupp – 16.-17.02.2021. Koolitaja Alar Kolk,
 • Koolitusmoodul 2 (finantsjuhtimine, tootearendus ja teenuse disain), I grupp – 17.-18.11.2020, II grupp – 04.05.-05.05.2021. Koolitajad Paavo Siimann ja Markko Karu,
 • Koolitusmoodul 3 (müük ja turundus),  grupp – 26.-27.01.2021, II grupp – 30.-31.03.2021. Koolitaja Howard Kingston
 • Koolitusmoodul 4 (tegevuste ja protsesside juhtimine, eksport), I grupp – 27.-28.04.2021, II grupp – 15.-16.06.2021. Koolitajad Ingrid Joost ja Paavo Pauklin,
 • Koolitusmoodul 5 (juhtimine ja kvaliteedijuhtimine), I grupp – 18.-19.05.2021, II grupp – 24.-25.08.2021. Koolitajad Eva-Maria Kangro, Kristi Liiva,
 • Lõpuseminar mentiidele ja mentoritele, I grupp – 02.06.2021, II grupp – 21.09.2021. Moderaator Kristo Elias,
 • Järelüritus – ürituse aeg, läbiviija,  ja asukoht täpsustub

Üritused mentoritele:

 • Mentorite sisseelamisseminar – 22.-23.09.2020, läbiviijad Tauri Tallermaa, Harri Tallinn, asukoht Järvamaa
 • Mentorite motivatsiooniseminar – kuupäev täpsustamisel, läbiviijad Annika Arras, Jane Oblikas, Eva-Maria Kangro,
 • Mentorite õppereis, I grupp  ja II grupp – kuupäev ja asukoht täpsustamisel.

 

Vastavalt Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirjale nr 15- 0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9  ei saa programmis osaleda järgmistes valdkondades tegutsevad ettevõtted:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;

Osaleja kinnitab, et:

 • Osaleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
 • Osaleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

Osalemine

Kandideerimine Kasvuettevõtte mentorprogrammi on lõppenud!

 • Igast ettevõttest osaleb 1 mentii, kes on ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik.
 • Mentorprogrammi igas koolitusgrupis osaleb 20-25 mentiid
 • Igal programmis osaleval mentiil on oma personaalne mentor

Ootused mentiile: mentiideks ootame ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid, kes kavandavad tootearendust ja eksporti.
Mentiide valik toimub kandideerimisavalduste ja vestluste alusel.

Ootused mentorile: mentoriks ootame kogenud ettevõtjaid, kellel on oskus ja tahe inimesi innustada, arendada ning oma teadmiste ja kogemustega toetada.  Mentorid on inimesed, kes läbi oma tegevuste ja eeskuju aitavad teistel inimestel saavutada tulemusi ja arendada oma potentsiaali. Mentori roll sisaldab tegevustena küsimuste küsimist, tagasiside andmist, mentii toetamist ja suunamist. Mentorilt eeldatakse kõrgharidust, kasvava ja jätkusuutliku ettevõtte juhtimiskogemust ning soovitavalt rahvusvahelist ärikogemust.
Mentorite valik toimub kandideerimisavalduste ja vestluste alusel.

Tingimused

 • Kasvuettevõtte mentorprogrammis osalemistasu on 500 € (lisandub käibemaks) ühe mentii kohta kogu programmi jooksul.
 • Programmis ei saa osaleda ettevõte või tema kelle suhtes on algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
 • Programmis ei saa osaleda ettevõte kellel on maksu- või maksevõlg koos intressidega suurem kui 100 eurot või see pole ajatatud.
 • VTA ettevõtte kohta on maksimaalset 5902.-eurot. Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Kasvuettevõtte mentorprogrammi koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.

 

Karl-Villiam Vaserik, karl-villiam.vaserik@eas.ee

X