Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

Sihtgrupp: Eraõiguslikud juriidilised isikud.

Toetatakse piirkonna või valdkonna turutõrkest, nõudlusest ja potentsiaalist lähtuva loomeettevõtluse arengut toetava taristu välja arendamist ja/või loomeettevõtjate tootlikkust ja toodete lisandväärtust suurendava tehnoloogia soetamist.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

 

Maksimaalne toetus 1 000 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

1 000 000

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Palume tutvuda toetamise tingimuste ja korra ning seletuskirjaga (sh 19.01.18 jõustunud redaktsiooni seletuskirjaga). Kuni 18.01.18 kehtinud määrus.

 • Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad meetme määrusele „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“.
 • Projekti kestus on kuni 36 kuud
 • Eelnõustamise läbimine on kohustuslik.

Toetatavad tegevused

Toetatavad kulud  sõltuvad riigiabi andmisest ja selle liigist, mida aitame määrata eelnõustamise käigus.

Toetus võib olla käsitletav vähese tähtsusega abina VTA määruse mõistes (vt. määruse § 7lg 4)

Toetus võib olla ka käsitletav grupierandiga hõlmatud riigiabina grupierandi määruse mõistes ning lubatud järgmised abiliigid (vt. määruse § 7lg 6) :

 • artikli 14 kohase investeeringuteks ette nähtud
 • artikli 53 kohase kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antava abina.
 • artikli 55 kohase spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antava abina
 • artikli 56 kohase kohalikule taristule antava investeeringuteks ettenähtud abina.

Taotlemine

II taotlusvoor oli avatud 08.11.2018.a kuni 08.02.2019.a.

I taotlusvoor toimus 2016.aastal, vooru eelarve oli 4 000 000 eurot ja toetust sai 9 projekti.

 


Kontakt:

Katrin Pööra, katrin.poora@eas.ee, 627 9710

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvorm

  Taotlusvormi näidis.

 • Põhikiri

  Taotleja põhikirja koopia juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris kättesaadav.

 • Majandusaasta aruanne

  Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav, ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal vähemalt 6 kuud.

 • Bilanss ja kasumiaruanne

  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga.

 • Äriplaan ja finantsprognoosid

  Rajatava taristu äriplaan, mis peab muuhulgas sisaldama teavet arenguvisiooni, missiooni, eesmärkide, oodatavate tulemuste, sihtgrupi, turusituatsiooni ja turundusstrateegia kohta, äriplaani või arengustrateegia realiseerimise tegevus-, aja- ja finantseerimise kava koos taotluse esitamisele järgneva kolme majandusaasta tulemusindikaatorite ja kasumiprognoosiga.

  Finantsprognoosid on võimalik esitada EASi vormil.

   

 • Partnerlus- või konsortsiumleping

  Partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerlus- või konsortsiumlepingust EASi vormil.

 • Partneri info ja nõusoleku vorm

  Partnerite kaasamise korral iga partneri kohta eraldi partneri info vorm, mis on allkirjastatud partneri esindusõigusliku isiku poolt.

 • Elulookirjeldus

  Projektijuhi ja projekti juhtimisse kaasatud isikute elulookirjeldused.

 • Volikiri

  Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

 • Õigust tõendav dokument ja hinnakalkulatsioon

  Omandi- või kasutusõiguse olemasolu korral vastavat õigust tõendavad dokumendid ning investeeringute aluseks olevad võrreldavad hinnakalkulatsioonid koos nende aluseks olevate lähteülesannetega.


Hindamine

Meetme tingimustele vastavaks tunnistatud taotlusi hindas ekspert (vajadusel eksperdid) ja EAS-i töötaja.

Projekte hinnatakse hindamismetoodika ja järgnevate kriteeriumite alusel:

 • Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele -30%
 • Projekti põhjendatus -25%
 • Projekti kuluefektiivsus -20%
 • Toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia -25%

Aruandlus

Aruandlus toimub EASi e-teeninduse kaudu 3-6 kuu tagant ja toetust makstakse tagantjärgi.
Siit leiate vahearuande ja lõpparuande vormi.

 
X