Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine

Sihtgrupp: eelinkubandid või juriidilised isikud, kes osutavad ettevõtluse arendamisega seotud teenuseid.

Inkubatsioon pakub alustavatele ettevõtjatele parima võimaliku oskusteabe, toetava taristu ja valdkondadevahelise koostöö kaudu võimaluse välja töötada sihtrühma vajadustele vastav toode, teenus või ärimudel, et ettevõtja võiks enesekindlalt järgmistesse arenguetappi edasi liikuda.

Mida tehnoloogilisemaks muutub meie ümber olev maailm, seda suurem on loomemajanduse valdkonna ettevõtete võimalus leida endale sobiv nišš selle tehnoloogia vahendajana inimesele, kes on aegade jooksul jäänud enam-vähem samaks.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

 

Maksimaalne toetus 300 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 75%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Palume tutvuda toetamise tingimuste ja korra ning seletuskirjaga (sh 19.01.18 jõustunud redaktsiooni seletuskirjaga). Kuni 18.01.18 kehtinud määrus.
 • Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimustele ja korrale.
 • Poole ehk 12,5% omaosalusest peavad katma inkubaatori inkubandid.
 • Projekti kestus on kuni 24 kuud
 • Eelnõustamise läbimine on kohustuslik.
 • Inkubaatorisse vastuvõetav inkubant peab vastama alustava ettevõtja staatusele (alustav ettevõtja on äriühing, mis on kantud äriregistrisse mitte varem kui 24 kuud enne projekti tegevustega liitumist).
 • Inkubandil peab olema soov oma äriideed arendada ja kiirelt kasvada.

Toetatavad tegevused

 • projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate personalikulud;
 • projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate ja projekti kaasatud
 • isikute lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud;
 • koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenustele ning uuringute läbiviimisega seotud kulud;
 • seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulud, materjalide koostamise ja tootmise kulud ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud;
 • uute toodete või teenuste brändide väljatöötamisega seotud meedia- ja reklaamiteenuseid pakkuva ettevõtja teenustasud, toodete sihtturgudele suunatud visuaalse identiteedi väljatöötamise kulud ja kaubamärkide sihtturgudel registreerimise kulud;
 • nii Euroopa Liidu piires kui väljaspool asuvatele sihtturgudele suunatud välismessidel osalemise ja külastamisega seotud kulud, sealhulgas messi registreerimis- ja osalustasud ning messipääsmete kulud, näitusepinna ja stendi või näituseboksi rendikulud ning nende kujunduse ja teostuse kulud, messistendi ja eksponaatide välisriiki ja tagasi toimetamisega seotud transpordi-, kindlustus-, ladustamis- ja tollikulud;
 • uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide valmistamise ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud;
 • ettevõtjate rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel riigihangetel osalemisega seotud kulud.

Taotlemine

Loomemajanduse inkubaatoritele III taotlusvooru ei toimu. Loomemajanduse arenduskeskustele avaneva taotlusvooru kohta leiate info siit.

 

Loomemajanduse inkubatsiooni arendamise meetme II taotlusvoor avanes 23. märts 2017 ja sinna laekus 6 taotlust.
Taotlusvooru eelarve oli 1,5 miljonit eurot.

Taotlema olid oodatud organisatsioonid, kes on valmis pakkuma loomemajanduse valdkondades ja nende sidusvaldkondades tegutsevatele alustavatele ettevõtetele ettevõtlusinkubatsiooni teenust ning start-up ettevõtetele suunatud ärikiirendeid.

Teises voorus toetatud projektid

16. veebruar 2015 avasime I taotlusvooru, kuhu laekus 12 taotlust.
Taotlusvooru eelarve oli 1,33 miljonit eurot ja sellest toetati 4 projekti.


Katrin Pööra
6279 710
Katrin.Poora@eas.ee 


Hindamine

Hindamisel osalevad eksperdid ja hindamiskomisjon.

Projekte hinnatakse hindamismetoodika ja järgnevate kriteeriumite alusel:

 • Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele -30%
 • Projekti põhjendatus -25%
 • Projekti kuluefektiivsus -20%
 • Toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia -25%

Aruandlus

Aruandlus toimub e-teeninduses 3-6 kuu tagant ja toetust makstakse pärast kokkulepitud tegevuste läbiviimist.

Kuni  30.05.2016 kehtinud toetamise tingimuste ja kord (esimesest voorust ehk 2015 aastal taotlenutele).

 
X