Loomemajanduse eksporditoetus

Sihtgrupp: eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades.

Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotluste vastuvõtmine lõpetati 19.06 kell 16:00.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

EAS soovib loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetada loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

Loomemajanduse ettevõte tegutseb majandusvaldkonnas, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel. Need on aga omadused, mis võivad anda hinnalise lisandväärtuse tavatoodetele, lisades neile unikaalse müügiargumendi konkureerivate toodetega võrreldes. Samuti võib autorikaitse mõistes olla unikaalne ka nende enda looming, olgu selleks mõni projekt, teenus, kujundus vms.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutusega seotud keskkonnad), muusika, reklaam.

Loomemajanduse sidusvaldkond on majandusvaldkond, mis paikneb kultuuri- ja loomeprotsesside väärtusahelas loomise, tootmise, levitamise ja vahendamise ning kättesaadavaks tegemise lülides ning milles peamine lisandväärtust loov sisend tuleb loomemajanduse valdkondadest.

Maksimaalne toetus 50 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

4,2 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Palume tutvuda toetamise tingimuste ja korraseletuskirja (sh 19.01.18 jõustunud redaktsiooni seletuskirja), lepingu liikide ja korduma kippuvate küsimustega.
 • Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimustele ja korrale.
 • Toetust saavad taotleda väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad.
 • Toetust taotleva loomeettevõtjast VKE aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 50 000 eurot.
 • Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot.
 • Toetuse andmise tulemusena:
 1. suureneb eksportivate ettevõtete arv,
 2. suureneb VKE-de loodud lisandväärtus töötaja kohta,
 3. suureneb tulu ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega,
 4. suureneb tulu töötaja kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega.
 • Toetuse saamise tulemusena tagab Toetuse saaja  müügitulu kasvu projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt võrdsena toetuse kahekordse suurusega ja ekspordi müügitulu kasvu vähemalt 20% sama perioodi kohta.
 • Projekti tulemusena eksporti alustava toetuse saaja ekspordi osakaal müügitulust projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgneval teisel majandusaastal peab olema vähemalt 25% müügitulust.
 • Juhime tähelepanu, et prognoosid, mida ettevõte esitab, fikseeritakse otsuses ning prognooside mittetäitmine tähendab toetuse tagasinõude kaalumist.

Alates 30.05.2016 kuni 18.01.2018.a. kehtinud määrus.

Vastavalt Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud loomemajanduse uuringule ja kaardistusele oli 2015. aaastal:

 • loomemajanduse ettevõtete ja asutuste keskmine müügitulu 162 800 eurot aastas
 • loomemajanduse ettevõtete ja asutuste keskmine müügitulu ühe töötaja kohta 48 000 eurot.

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Toetatavad tegevused

 • Personalikulud. Projekti elluviimisega otseselt seotud töölepingu alusel töötava isiku või juhatuse liikme puhul töövõtu- või käsunduslepingute alusel tekkiv tööjõukulu.
 • Lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud. Projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate ja projekti kaasatud isikute lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud.
 • Seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulud, materjalide koostamise ja tootmise kulud ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud. Toetame nimetatud ürituste korraldamisega tekkinud  rendi- ja üürikulude katmist, samuti ürituse tarbeks kulunud materjalide koostamise ja tootmise kulude tasumist. Lisaks, kui on planeeritud üritusele kaasata välisosaleja (välismaine mentor, ekspert, koolitaja), siis toetame ka välisosalejate transpordi- ja majutuskulusid.

 • Riigilõiv, patendivoliniku tasu, teenustasu. Toetatavad on projekti perioodi jooksul  uute toodete või teenuste brändide väljatöötamisega seotud meedia- ja reklaamiteenuseid pakkuva ettevõtja teenustasud, toodete sihtturgudele suunatud visuaalse identiteedi väljatöötamise kulud ja kaubamärkide sihtturgudel registreerimise kulud.
 • Välismessid. Toetatavad on nii Euroopa Liidu piires kui väljaspool asuvatele sihtturgudele suunatud välismessidel osalemise ja külastamisega seotud kulud, sealhulgas messi registreerimis- ja osalustasud ning messipääsmete kulud, näitusepinna ja stendi või näituseboksi rendikulud ning nende kujunduse ja teostuse kulud, messistendi ja eksponaatide välisriiki ja tagasi toimetamisega seotud transpordi-, kindlustus-, ladustamis- ja tollikulud.
 • Uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide valmistamise ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud. Toetame uute toodete/teenuste sihtturule suunatud tutvustavate reklaammaterjalide valmistamisega seotud kulusid, sh kujundamine, reklaammaterjalide tõlkimine.  Veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud on toetatavad, kui projekti raames arendatakse välja uus toode/teenus.
 • Ettevõtjate rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel riigihangetel osalemisega seotud kulud. Toetame tekkinud kulusid seoses osalemisega rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel riigihangetel (osalemistasud, makettide valmistamised, reisikulud jms.).
 • Koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenuste ning uuringute läbiviimisega seotud kulud. Projekti edukaks elluviimiseks toetame toetuse saaja poolt tellitud nõustamisalaseid-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenuseid(va jooksvad turunduskulud, reklaami kajastus, ülespanek, esitus jms). Samuti on toetavad enne uutele eksportturgudele minekut uuringute läbiviimisega seotud kulud.  Projekt võimaldab ka projekti meeskonnal käia ekspordialastel- ja projekti eesmärgiga haakuvatel koolitustel. Struktuurifondi vahenditest on lubatud rahastada või hüvitada üksnes täienduskoolitusasutuse pidaja läbiviidavat täienduskoolitust, mis vastab TÄKS-is (täiskasvanute koolituse seadus) kehtestatud nõuetele. TäKS § 1 lg 4 kohaselt on täienduskoolitus väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus. TäKS § 1 lg 5 kohaselt on täienduskoolitusasutuse pidajaks selline isik, kes on esitanud majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks ehk registreeritud Eesti Hariduse infosüsteemis.

Kontakt


Infokeskus, info@eas.ee

Taotlusdokumendid

 • Taotlusvorm

  Taotlemine toimub EASi e-teeninduse kaudu. Tutvu taotlusvormiga.

 • Projektiplaan

  Projektiplaan annab selge ülevaate ettevõtte planeeritud tegevustest ning sisaldab tegevuskava projekti edukaks elluviimiseks. Tutvu projektiplaani ja tegevusplaani (2020) vormiga.

 • Viimase majandusaasta aruande koopia

  Auditeerimise kohustusega taotleja puhul koos audiitori otsusega.

  Majandusaasta aruande koopia peab olema taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal vähemalt 6 kuud.

 • Finantsaruanded

  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga.

 • Hinnapakkumised ja lähteülesanne

  Taotlemisel ei ole kohustuslik esitada hinnapakkumisi, need esitatakse koos vahearuandega. Küll aga, kui hinnapakkumised on taotlemise hetkel olemas, võib need taotlusega koos esitada. Hinnapakkumised esitatakse kõikide tehtavate kulude kohta. Need ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates taotluse esitamise päevast.

  Üheliigiliste teenuste ostutehingu suuremas summas kui 5000 eurot (käibemaksuta) tuleb esitada koos maksetaotlusega vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatult pakkujalt ja pakkumise lähteülesanne. Kui kolme hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus. Konsultatsiooniteenuste sisseostmisel tuleb esitada võrreldavad hinnapakkumised kõigi ostutehingute korral (alates 0 eurost).

  Põhimõtted läbipaistvaks teenuse hankimiseks.

  • Toetusraha säästlik kasutamine.
  • Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine, oluline on säilitada hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsioon.
  • Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk kõikidele pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine.
  • Olemasoleva konkurentsi kasutamine ostmisel, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljas poolt Eestit.
  • Tehingute tegemine on keelatud seotud isikute vahel (tulumaksuseadus § 8 lõike 1 punktides 1–7 nimetatud seotud isikute vahel toimunud tehingute kulu).

  Taotlejad, kes ei ole hankijad riigihangete seaduse  tähenduses,  võivad võrreldavate pakkumiste saamiseks samuti riigihangete registrit kasutada. Juhend on asub siin.

 • Lepingute koopiad

  Töölepingu koopia, kui taotletakse töötajate töötasu hüvitamist. Töövõtu- või käsunduslepingu koopia, kui taotletakse juhatuse liikme tasu hüvitamist. Juhul, kui lepinguid ei ole veel sõlmitud, siis esitada planeeritava töökoha tööülesannete, töö või käsundi kirjeldus.

 • Elulookirjeldused

  Tuleb esitada projektijuhi ja projekti juhtimisse kaasatud isikute elulookirjeldused.

 • Taotleja põhikirja koopia

  Tuleb esitada juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris kättesaadav.

 • Volikiri

  Tuleb esitada juhul, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituste alusel.

 • Partnerid

  Partnerite kaasamise korral tuleb esitada koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerlus- või konsortsiumlepingust. Tutvu partnerlus- või konsortsiumlepingu ja partneri info vormiga.

 • Kontserni liikmete skeem

  Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust. Tutvu kontserni liikmete skeemi vormiga.


Hindamine

Hindamisel osalevad EASi kliendihaldur ja hindamiskomisjon.

Projekte hinnatakse alates 29.01.2018 kehtiva hindamismetoodika ja järgnevate kriteeriumite alusel:

 • Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele -30%
 • Projekti põhjendatus -25%
 • Projekti kuluefektiivsus -20%
 • Toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia -25%

 

Aruandlus

Aruandlus toimub EASi e-teeninduse kaudu 3-6 kuu tagant ja toetust makstakse tagantjärgi.

Siit leiate vahearuande ja lõpparuande vormi.

 

Projekti teekond

 • Infonõustamine üldise info saamiseks

  Palume esitada nõustamissoov e-posti aadressile info@eas.ee. Nõustamissoovis palume lühidalt kirjeldada projekti äriideed. Teile määratakse kliendihaldur, kes võtab teiega ühendust ja pakub kohtumiseks aja.

 • Taotluse registreerimine

  Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse struktuuritoetuste infosüsteemi kaudu. Vormiliste puudusteta taotluse registreerib EAS-i infokeskus kuni 3 tööpäeva jooksul ja informeerib sellest ka loomemajanduse  eksporditoetuse taotlejat. Kui EAS-i infokeskus märkab taotluse registreerimisel vormilisi puudusi, antakse taotlejale võimaluse esitada lisainfot ning palutakse esinevad puudused kuni 10 tööpäeva jooksul kõrvaldada.

  Juhime tähelepanu, et EAS-i infokeskus ei hinda dokumente ega esitatud infot sisuliselt. Kui märkame järgnevalt toetuse andmise tingimustega vastuolus olevaid puuduseid, siis võime tunnistada taotluse tingimustele mittevastavaks.

  Kui taotleja on saanud EAS-ilt teate, et taotlus on registreeritud, võib ta alustada projekti elluviimist. Siinkohal on väga oluline silmas pidada taotluses märgitud projekti alguskuupäeva, sest sellele eelnevalt tekkinud kulusid EAS ei finantseeri.

 • Taotluse menetlemine

  Taotluse menetlemise käigus tutvume kulude abikõlbulikkusega ning vastavusega kehtestatud tingimustele. Puuduste ilmnemisel informeerime sellest taotlejat ning anname puuduste kõrvaldamiseks lisaaega kuni 10 tööpäeva. Selleks perioodiks peatab EAS taotluse menetlemise.

  Kui taotleja ei suuda ilmnenud puudusi kõrvaldada või ei esita tähtaegselt informatsiooni, langetab EAS taotluse rahastamata jätmise otsuse ilma sisulist analüüsi tegemata.

  Kui taotlus vastab tingimustele, algab projekti sisuline hindamine (projektiplaan, finantsprognoosid taotlusvormis, kulude vajalikkus). Taotluste hindamisel tutvume taotleja poolt EAS-ile esitatud materjalidega. Vajadusel küsime taotlejalt lisainfot ja kohtume taotlejaga. Taotluse hindamisel võtame aluseks taotleja poolt esitatud projektiplaani ja taotlusvormi. Vajadusel kasutame eksperdi abi. Ekspertiisi koostamise ajaks peatame taotluse menetlemise, millest teavitame ka taotlejat.

 • Otsustamine

  Põhjalikku analüüsi tulemusel langetab EAS otsuse taotluse rahastamise või rahastamata jätmise osas ning informeerib sellest ka taotlejat. Pärast otsusega tutvumist on taotlejal kohustus teavitada EAS-i kolme tööpäeva jooksul kirjalikult selle kättesaamisest.

  Tutvu taotluste hindamismetoodikaga (kehtib alates 29.01.2018). Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeme kuni 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest. Menetlusaeg võib pikeneda taotluses esinevate ebatäpsuste kõrvaldamise tõttu. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse saadame taotlejale e-posti teel taotluses märgitud aadressile.

 • Toetuse väljamaksmine

  Projekti vahe- ja lõpparuannet ning väljamaksetaotlust saab esitada EAS e-teeninduses. Sularahas arveldamine ei ole aktsepteeritav, kõik toetusega seotud kulud peavad olema tasutud ettevõtte arveldusarvelt. Arve peab olema koostatud abikõlbliku projekti perioodi vältel. Toetus maksatakse teostatud tegevuste ja esitatud kuludokumentide esitamise ning kinnitamise järel toetuse saaja areldusarvele. EAS menetleb dokumente kuni 35 tööpäeva jooksul nende esitamisest alates.

 • Vahearuandlus

  Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 6 kuud. Vahearuannete esitamise tähtajad sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses. Toetuse saaja esitab projekti abikõlblikkuse perioodil e-teeninduse kaudu projekti vahearuanded (tutvu vahearuande vormiga). Toetuse väljamaksmise eelduseks on vahearuande  ja väljamaksetaotluse esitamine koos korrektsete sisu- ja kuluaruandega. Kuluaruannet peavad tõendama maksedokumendid (arve ja tasutud maksekorraldus) + arve juurde kuuluv tõendusmaterjal (lepingute koopiad, aktid, lähetuse aruanded, võrreldavad hinnapakkumised koos lähteülesandega, pildimaterjal jms). Vahearuande esitamisega seonduvates küsimustes palume ühendust võtta teile määratud kliendihalduriga.

 • Projekti lõpetamine

  Projekti lõpparuande esitab toetuse saaja 2 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates. Lõpparuande esitamise tähtaeg sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses. Projekti lõppedes esitab toetuse saaja EAS-ile läbi e-teeninduse lõpparuande (tutvu lõpparuande vormiga). Lõpparuandele tuleb lisada raamatupidamise väljavõte, kus kajastuvad kõik projektiga seotud kulud (vastavalt määrusele peavad projektiga seotud kulud olema muudest kuludest eristatud).

  Esitada tuleb ka ettevõtte finantsaruanded. Lõpparuande esitamise hetkeks peab toetuse saaja olema saavutanud projekti perioodi lõpuks seatud eesmärgid vastavalt esitatud projektiplaanile ja taotluses esitatud finantsprognoosidele.

  Toetuse saaja peab olema saavutanud kõik seatud eesmärgid vastavalt esitatud projektiplaanile ja taotluses esitatud finantsprognoosidele kaks aastat peale projekti lõppu s.o 2018.a.

X