Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus

Avatud Sihtgrupp: eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades

EAS soovib loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetuse kaudu toetada uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist. Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks.

Toetuse taotlemine on jooksev, taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine

26. mail toimunud infoseminari slaidid

Loomemajanduse ettevõte tegutseb majandusvaldkonnas, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel. Need on omadused, mis võivad anda hinnalise lisandväärtuse tavatoodetele, lisades neile unikaalse müügiargumendi konkureerivate toodetega võrreldes. Samuti võib autorikaitse mõistes olla unikaalne ka nende enda looming, olgu selleks mõni projekt, teenus, kujundus vms.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutusega seotud keskkonnad), muusika, reklaam.
Loomemajanduse sidusvaldkond on majandusvaldkond, mis paikneb kultuuri- ja loomeprotsesside väärtusahelas loomise, tootmise, levitamise ja vahendamise ning kättesaadavaks tegemise lülides ning milles peamine lisandväärtust loov sisend tuleb loomemajanduse valdkondadest.

Maksimaalne toetus 75 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 75%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

1 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimustele ja korrale
 • Toetust saavad taotleda loomemajanduse valdkonnas tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad
 • Toetust taotlev loomeettevõtjast VKE on tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat enne taotluse esitamist
 • Toetust taotleva ettevõtte aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 200 000 eurot, millest ekspordi müügitulu on vähemalt 20 000 eurot
 • Taotluse esitamise hetkel on ettevõttes vähemalt kaks töötajat
 • Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise, mille tulemusena valmib EASi poolt heakskiidetud arenguplaan.
  Arenguplaan on loomeettevõtja koostatud ja tema arengut mõjutavate kõikide tegevuste, sealhulgas ettevõtja omavahendite, pangalaenude, erinevate finantsinstrumentide, meetme ja muude avaliku sektori vahendite kaudu rahastatavate tegevuste ning eesmärkide, sealhulgas vahe-eesmärkide, kogum
 • Projekti perioodi pikkust määratud ei ole. Projekt saab kesta maksimaalset kuni 31.08.2023.a.
 • Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot

Enne toetuse taotlemist soovitame tutvuda toetuse määruse tingimustega: Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord
ning taotluste Hindamismetoodikaga

Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega. Toetuse saajal on kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest, juhised asuvad siin: Teavitamine 2014-2020

Täiendavalt soovitame tutvuda kõikidele Euroopa Liidu struktuurfondidest toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele kehtivate kohustuslike õigusaktide ja üldiste juhenditega, need leiad siit

 

Toetatavad tegevused

 • Toote, teenuse või tehnoloogia väljaarendamine. Uuringute, patentide, litsentside ja sertifitseerimise kulud, töökorralduse parendamiseks vajaminev immateriaalse vara ostmise, arendamise ja juurutamise kulud. Projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate personalikulud
 • Müügi-, turunduse-, tootmise- ja teenindusprotsesside arendamine ja rakendamine. Uuringute, patentide, litsentside ja sertifitseerimise kulud, töökorralduse parendamiseks vajaminev immateriaalse vara ostmise, arendamise ja juurutamise kulud. Projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate personalikulud
 • Personali arendustegevused. Koolituse kulud ning koolitusega seotud lähetusekulud
 • Toote, teenuse või protsessi arendamisega seotud nõuandeteenuse ja tugiteenuse ostmine. Sisseostetud koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenuste ning uuringute kulud
 • Välismessid. Toetatavad on nii Euroopa Liidu piires kui väljaspool asuvatele sihtturgudele suunatud välismessidel osalemise ja külastamisega seotud kulud, sealhulgas messi registreerimis- ja osalustasud ning messipääsmete kulud, näitusepinna ja stendi või näituseboksi rendikulud ning nende kujunduse ja teostuse kulud, messistendi ja eksponaatide välisriiki ja tagasi toimetamisega seotud transpordi-, kindlustus-, ladustamis- ja tollikulud

Taotlemine

Uuenduslikke lahendusi välja töötavad loomeettevõtted, kelle arenguplaani oleme heaks kiitnud, saavad taotleda rahalist toetust ettevõtte arenguplaani elluviimiseks.
Toetuse taotlusi saab esitada jooksvalt.

Arenguplaani esitamisele ja toetuse taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine. Palun registreeri eelnõustamisele ja täida küsimustik all oleval rohelisel lingil.


Katrin Pööra, ettevõtluskonsultant, tel. 6279 710, e-post katrin.poora@eas.ee

 
X