Loomemajanduse arenduskeskused (tugistruktuurid)

Sihtgrupp: eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Toetuse abil suurendame loomemajanduse piirkondlike ja valdkondlike arenduskeskuste kaudu loomeettevõtjate konkurentsivõimet, jätkusuutlikku arengut ning ekspordivõimekust. Samuti on EAS-i loomemajanduse arenduskeskuste meetme eesmärgiks hoogustada loomeettevõtete omavahelist koostööd ning nende ühisprojekte teiste majandussektoritega.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutusega seotud keskkonnad), muusika, reklaam.

Loomemajanduse tugistruktuuride (arenduskeskuste) III taotlusvoor on lõppenud. Taotluste esitamise tähtaeg oli 19.09.2019 kell 16.00.

 

III taotlusvooru infopäev toimus 10. juulil 2019. a.  Infopäeva materjalid

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad käesolevas määruses sätestatud tingimustele.
 • Läbida tuli eelnõustamine EASis. Eelnevalt tuleb e-teeninduses taotlusvormil täita ära projekti olulisemad näitajad (eesmärk, finantsandmed, meeskond jne).
 • 10 protsenti ehk pool omafinantseeringust peab tulema tugistruktuuris kasusaavatelt loomeettevõtetelt.
 • Palume tutvuda ka toetamise tingimuste ja korraga (07.07.2019.a jõustunud redaktsioon, mida rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2019.a).  Kuni 08.07.2019 kehtinud määrus ja seletuskiri. Kuni 18.01.2018 kehtinud määrus ja seletuskiri.
 • Juhime tähelepanu, et prognoosid, mida organisatsioon kasusaajate kohta esitab, fikseeritakse otsuses ning prognooside mittetäitmine tähendab toetuse tagasinõude kaalumist.

Vastavalt Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud loomemajanduse uuringule ja kaardistusele oli 2015. aastal:

 • loomemajanduse ettevõtete ja asutuste keskmine müügitulu 162 800 eurot aastas;
 • loomemajanduse ettevõtete ja asutuste keskmine müügitulu ühe töötaja kohta 48 000 eurot.

Toetatavad tegevused

 • projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate personalikulud;
 • projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate ja projekti kaasatud isikute lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud;
 • koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenustele ning uuringute läbiviimisega seotud kulud;
 • seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulud, materjalide koostamise ja tootmise kulud ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud;
 • uute toodete või teenuste brändide väljatöötamisega seotud meedia- ja reklaamiteenuseid pakkuva ettevõtja teenustasud, toodete sihtturgudele suunatud visuaalse identiteedi väljatöötamise kulud ja kaubamärkide sihtturgudel registreerimise kulud;
 • nii Euroopa Liidu piires kui väljaspool asuvatele sihtturgudele suunatud välismessidel osalemise ja külastamisega seotud kulud, sealhulgas messi registreerimis- ja osalustasud ning messipääsmete kulud, näitusepinna ja stendi või näituseboksi rendikulud ning nende kujunduse ja teostuse kulud, messistendi ja eksponaatide välisriiki ja tagasi toimetamisega seotud transpordi-, kindlustus-, ladustamis- ja tollikulud;
 • uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide valmistamise ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud;
 • ettevõtjate rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel riigihangetel osalemisega seotud kulud.

Taotlemine

Loomemajanduse tugistruktuuride (arenduskeskuste) III taotlusvoor on lõppenud. Taotluste esitamise tähtaeg oli 19.09.2019 kell 16.00.

Esimese ja teise taotlusvooru info:

Loomemajanduse tugistruktuuride (arenduskeskuste) teine taotlusvoor avanes 9. märtsil 2017 ja sinna laekus 16 taotlust.
Taotlusvooru esialgne eelarve oli 1,6 miljonit eurot, mida suurendati 0,795 miljoni euro võrra teiste loomemajanduse arendamise meetme tegevuste vabade vahendite arvelt. 09.09.2017.a toimus ka infopäev, mille salvestasime:

Teises voorus toetatud projektid

6. aprillil 2015 avasime esimese taotlusvooru, kuhu laekus 17 taotlust.
Taotlusvooru eelarve oli 1,6 miljonit eurot ja sellest toetati 6 projekti.


Kontakt

Katrin Pööra, ettevõtluskonsultant, tel. 6279 710, e-post katrin.poora@eas.ee

Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Hindamine

Hindamisel osalevad eksperdid ja hindamiskomisjon.

Projekte hinnatakse hindamismetoodika ja järgnevate kriteeriumite alusel:

 • Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele -30%
 • Projekti põhjendatus -25%
 • Projekti kuluefektiivsus -20%
 • Toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia -25%

 

 

Aruandlus

Aruandlus toimub EAS-i e-teeninduse kaudu 3-6 kuu tagant ja toetust makstakse tagantjärgi.

X