Loomemajanduse arenduskeskused (tugistruktuurid)

Sihtgrupp: eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades.

Toetuse abil suurendame loomemajanduse piirkondlike ja valdkondlike arenduskeskuste kaudu loomeettevõtjate konkurentsivõimet, jätkusuutlikku arengut ning ekspordivõimekust. Samuti on EAS-i loomemajanduse arenduskeskuste meetme eesmärgiks hoogustada loomeettevõtete omavahelist koostööd ning nende ühisprojekte teiste majandussektoritega.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutusega seotud keskkonnad), muusika, reklaam.

Loomemajanduse tugistruktuuride (arenduskeskuste) voor avanes 09.03.2017. Samal päeval toimus ka infopäev, mille salvestasime:

Taotluste esitamise tähtaeg oli 20.04.2017 kell 17.00. Taotlemine toimus e-keskkonnas. Enne taotluse esitamist pidid taotlejad läbima eelnõustamise perioodil 09.03-13.04.2017.

Eelnõustamiseks pidi e-keskonnas olema täidetud olulisemad väljad:

 • Taotleja tähtsamad majandusnäitajad

 • Taotleja lühikirjeldus

 • Projekti elluviimise vajaduse kirjeldus

 • Projekti elluviimiseks vajalikud ressursid ja tingimused

 • Projekti eesmärk ja eelarve

 • Projekti meeskond.


Taotlusvooru eelarve on 1,6 miljonit eurot.

 

 
 

Maksimaalne toetus 300 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad käesolevas määruses sätestatud tingimustele.
 • Läbida tuli eelnõustamine EASis. Eelnevalt tuleb e-teeninduses taotlusvormil täita ära projekti olulisemad näitajad (eesmärk, finantsandmed, meeskond jne).
 • 10 protsenti ehk pool omafinantseeringust peab tulema tugistruktuuris kasusaavatelt loomeettevõtetelt.
 • Palume tutvuda ka toetamise tingimuste ja korra ning seletuskirjaga (sh 19.01.18 jõustunud redaktsiooni seletuskirjaga). Kuni 18.01.18 kehtinud määrus.
 • Juhime tähelepanu, et prognoosid, mida organisatsioon kasusaajate kohta esitab, fikseeritakse otsuses ning prognooside mittetäitmine tähendab toetuse tagasinõude kaalumist.

Vastavalt Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud loomemajanduse uuringule ja kaardistusele oli 2011. aastal:

 • loomemajanduse ettevõtete ja asutuste keskmine müügitulu 150 900 eurot aastas;
 • loomemajanduse ettevõtete ja asutuste keskmine müügitulu ühe töötaja kohta 37 000 eurot.

Toetatavad tegevused

 • projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate personalikulud;
 • projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate ja projekti kaasatud isikute lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud;
 • koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenustele ning uuringute läbiviimisega seotud kulud;
 • seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulud, materjalide koostamise ja tootmise kulud ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud;
 • uute toodete või teenuste brändide väljatöötamisega seotud meedia- ja reklaamiteenuseid pakkuva ettevõtja teenustasud, toodete sihtturgudele suunatud visuaalse identiteedi väljatöötamise kulud ja kaubamärkide sihtturgudel registreerimise kulud;
 • nii Euroopa Liidu piires kui väljaspool asuvatele sihtturgudele suunatud välismessidel osalemise ja külastamisega seotud kulud, sealhulgas messi registreerimis- ja osalustasud ning messipääsmete kulud, näitusepinna ja stendi või näituseboksi rendikulud ning nende kujunduse ja teostuse kulud, messistendi ja eksponaatide välisriiki ja tagasi toimetamisega seotud transpordi-, kindlustus-, ladustamis- ja tollikulud;
 • uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide valmistamise ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud;
 • ettevõtjate rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel riigihangetel osalemisega seotud kulud.

Taotlemine

Loomemajanduse tugistruktuuride (arenduskeskuste) teine taotlusvoor avanes 9. märtsil 2017 ja sinna laekus 16 taotlust.
Taotlusvooru esialgne eelarve oli 1,6 miljonit eurot, mida suurendati 0,795 miljoni euro võrra teiste loomemajanduse arendamise meetme tegevuste vabade vahendite arvelt.

Teises voorus toetatud projektid

6. aprillil 2015 avasime esimese taotlusvooru, kuhu laekus 17 taotlust.
Taotlusvooru eelarve oli 1,6 miljonit eurot ja sellest toetati 6 projekti.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee


Hindamine

Hindamisel osalevad eksperdid ja hindamiskomisjon.

Projekte hinnatakse hindamismetoodika ja järgnevate kriteeriumite alusel:

 • Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele -30%
 • Projekti põhjendatus -25%
 • Projekti kuluefektiivsus -20%
 • Toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia -25%

 

 
X