fbpx

Lipuväljakute väljaarendamise programm

Sihtgrupp: Programmi sihtpiirkonnaks on asulad, mille elanike arv on rahvastikuregistri andmetel 01.01.2017 seisuga üle 3000 elaniku, välja arvatud Tallinna linn. Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksus, mille elanike arv on rahvastikuregistri andmetel 01.01.2017 seisuga vähemalt 5000 elanikku või kohaliku omavalitsuse üksus, mis on teinud ühinemisotsuse, mille tulemusel moodustub vähemalt 5000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksus.

Alates 01.septembrist rakendab Lipuväljakute väljaarendamise programmi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes annab infot programmi elluviimise kohta. Toetuse üldinfo on peagi leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.
Lisainfo: Tiina Loorand, tiina.loorand@eas.ee

Programmi eesmärk on toetada Eesti vabariigi 100 juubeliaastaks lipuväljakute välja arendamist Eesti suuremates asulates. Programmist antakse toetust esindusväljaku funktsiooni kandva asupaiga rajamiseks, rekonstrueerimiseks või heakorrastamiseks, tagamaks püsivaid võimalusi lipu pidulikuks ning väärikaks heiskamiseks.

Maksimaalne toetus 30 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 75%
Eesti riik

Tingimused

Programmi sihtpiirkonnaks on asulad, mille elanike arv on rahvastikuregistri andmetel 01.01.2017 seisuga üle 3000 elaniku, välja arvatud Tallinna linn.
Iga eelpool nimetatud asula kohta on õigus esitada üks taotlus.
Taotleja peab olema lipuväljaku kinnistu omanik või seaduslik kasutaja. Osaliselt võib lipuväljak asuda ka teise omaniku kinnistul juhul, kui taotlejal on kinnistu omanikuga sõlmitud kirjalik kokkulepe projekti tegevuste elluviimiseks kinnistul.
Taotlusega kavandatav investeering peab tulenema kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast.
Taotlejal peavad toetuse saamiseks olema täidetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-s 341 sätestatud nõuded.

Projekti maksimaalne kestvus on 12 kuud, kuid mitte kauem kui 2018. aasta 31. maini. Projekti maksimaalse kestvuse sisse ei arvata tagasiulatuvalt hüvitatavate projekteerimiskulude tegemise perioodi.
Projekti abikõlblikkuse periood algab EASile taotluse esitamise hetkest või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast, mis ei või olla hilisem kui 6 kuud arvates taotluse esitamise kuupäevast.

Toetatavad tegevused

Programmist toetatakse lipuväljakute rajamist, rekonstrueerimist ja heakorrastamist.
Abikõlblik kulu on projekti abikõlblikkuse perioodil tehtud lipuväljaku funktsioonide tagamiseks vajalike tegevuste finantseerimise kulu:

 • lipumastide paigaldamise või rekonstrueerimisekulud;
 • lipuväljakul asuvate liikumisteede(teed, trepistik)ning lipuväljakuplatsi rajamise või rekonstrueerimise kulud;
 • haljastustööde kulud;
 • lipuväljaku valgustuse rajamise või rekonstrueerimise kulud;
 • väikevormide (sh linnamööbel, skulptuurid, veesilmad ja purskkaevud) soetamise, rajamisevõi rekonstrueerimise kulud;
 • projekteerimiskulud.
  Abikõlblikud on kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil, välja arvatud projekteerimiskulud, mis on abikõlblikud tagasiulatuvalt, kuid mitte varem kui 2014. aasta 1. jaanuar.

Ei toetata järgmisi tegevusi ja kulusid


Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:

 • kinnisasjaost ja maavõõrandamise kulud;
 • projektijuhtimise ja üldkulud;
 • hangete läbiviimise kulud;
 • detailplaneeringu koostamise kulud;
 • esinduskulud ja kingitused;
 • kulud, mille hüvitamiseks on taotleja saanud muudest riigieelarvelistest vahenditest või välisvahenditest tagastamatut toetust;
 • muud toetuse eesmärgi ja abikõlblike tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

Kontakt


Tiina Loorand, Tiina.Loorand@eas.ee, 627 9402


Hindamine

Taotluste hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

 • projekti mõju Eesti Vabariigi 100. juubeli tähistamise kohaga seotud probleemi lahendamisse;
 • eelarve põhjendatus ja projekti ettevalmistuse tase;
 • projekti omafinantseeringu määr;
 • ühinemise teel moodustatud või ühinemisotsuse teinud kohaliku omavalitsuse üksusele antakse hindamisel lisapunkte.

Täiendavalt eelistatakse järgmiste kohaliku omavalitsuse üksuste taotlusi:

 • kui ühinemisotsuse alusel moodustub kohaliku omavalitsuse üksus, mille elanike arv on üle 11000 elaniku;
 • kui ühinemisotsuse alusel moodustub kogu maakonda hõlmav kohaliku omavalitsuse üksus.

Hindamismetoodika

Vaata toetatud projektide nimekirja.

 
X