fbpx

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Avatud Sihtgrupp: KOV-id, SA-d ja MTÜ-d.

Linnapiirkond on väga keerukas süsteem, mida on sageli võimalik lihtsaid vahendeid kasutades muuta sõbralikumaks ning turvalisemaks. Nii näiteks võib mõnesaja meetri pikkune jalgrattatee ühtseks tervikuks siduda kaks oluliselt pikemat kergliiklusteed, kasvatades märkimisväärselt selle tee kasutajate arvu ning võimaldades märgatavalt vähendada koormust ühistranspordile. Tühjalt seisvast kontorihoonest võib ettevõtlike inimeste ja väikese toetuse abil saada hubane ning värviküllane lasteaed ümberkaudsete perede lastele. 


Alates 01.septembrist rakendab Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meedet Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab taotlejaid ja toetuse saajaid projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel. Toetuse üldinfo on peagi leitav RTK kodulehel. Taotlus või info projekti elluviimise kohta tuleb alates 01.septembrist esitada RTKle E-toetuste keskkonna kaudu.
Lisainfo: Terje Kuus, terje.kuus@eas.ee 

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

66 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

  • taotlejal on kehtiv linnapiirkonna strateegia aastateks 2014-2020;
  • projekt on kehtivas, Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas;
  • palume tutvuda toetuse andmise tingimustega siin;
  • MTÜ-de ja SA-de poolt esitatud taotluse tegevused vastavad organisatsiooni põhikirjalistele eesmärkidele;
  • Toetust saanud projektide teavitamise info leiate siit.

Alates 7.04.2017 jõustus meetme määruses oluline muudatus:

Määruse § 19 järgi on nüüd võimalik riigihanke kallinemise või projekti elluviimise seisukohast põhjendatud või ettenägematute kulude lisandumisega suurendada tegevuskava projekti toetuse summat kuni 20% võrra, kui selleks kasutatakse sama taotleja mõne teise odavnenud projekti vahendeid. Projekti toetuse summa suurendamist peab võimaldama sama taotleja mõne teise EAS-is taotlemisel või rahastatud, kuid lõpetamata linnapiirkonna tegevuskava projekti rakendamisel tekkinud kasutamata vahendite maht.

Toetuse summa suurendamise eelduseks on teiste tegevuskavasse kuuluvate põhinimekirja ja reservnimekirja taotlejate kirjalik nõusolek. Kirjalikud nõusolekud koondab taotleja, kes soovib oma taotluse toetuse summa suurendamist ning esitab need EAS-ile muutmistaotluse lisadokumentidena läbi e-teeninduse või e-posti teel. Kirjaliku nõusoleku võib vormistada taotlejapõhiselt eraldi või ühiselt allkirjastatuna. Kirjaliku nõusoleku allkirjastajaks saavad olla taotlejate esindajaõiguslikud isikud.

Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge oma konsultandi poole.

Linnapiirkondade tegevuskavad:

Toetatavad tegevused

  • jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste parendamine,
  • säästva ühistranspordisüsteemi arendamine,
  • avaliku linnaruumi kujundamine säästvaid liikumisviise toetavamaks,
  • lapsehoiu- ja alushariduse infrastruktuuri arendamine.

Taotlemine

Toetuse saamiseks esitage palun taotlus linnapiirkonna arengukavas nimetatud taotleja projektile, mis peab olema läbinud eelnõustamise.

Pärast linnapiirkonna tegevuskava heakskiitmist tuleb taotlejal eelnõustamise saamiseks pöörduda EAS-i poole kolme kuu jooksul.

Taotluse palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu hiljemalt linnapiirkonna tegevuskavas sätestatud taotluse esitamise päeval, mis ei või olla hilisem kui 31. detsember 2018.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus edastatakse taotlejale EAS-i e-teeninduse kaudu kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.


Kontaktid:

Terje Kuus
627 9529
terje.kuus@eas.ee

Viivika Tamme
627 9731
viivika.tamme@eas.ee

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab EASi e-teeninduse kaudu projekti elluviimise kohta aruande vähemalt üks kord aastas või tihedamini, kui taotluse rahuldamise otsus nii sätestab.

Toetuse väljamaksmise tingimused on kirjeldatud meetme määruses § 25.

X