Liiniveo teostaja toetus

Sihtgrupp: Kommertsliinivedu teostava ettevõtja toetuse sihtrühm on liiniloa alusel maakonnaliinil või riigisisesel või rahvusvahelisel kaugliinil bussiga kommertsliinivedu teostavad ettevõtjad.

Toetuse taotlemise avame eeldatavalt mai teises pooles peale riigiabi loa saamist.

Toetuse eesmärk on ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega.

Toetuse suurus on kuni 1 800 000 eurot.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

4 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne toetuse taotlemist tutvu kindlasti toetuse määruses toodud tingimustega. Siin lehel oleme välja toonud olulisemad asjaolud, kuid määruses on nõuded ja tingimused kirjeldatud detailsemalt:
Kommertsliinivedu teostava ettevõtja toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga
Määruse seletuskiri

Toetust saab taotleda sõitjate muud maismaavedu teostav ettevõtja, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • taotleja omab ühistranspordiseaduse § 39 kohast ühenduse tegevusluba ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat
 • taotlejal on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Transpordiameti või piirkondliku ühistranspordikeskuse antud ja taotluse esitamise ajal kehtiv liiniluba
 • taotleja teenindas seisuga 1. veebruar 2020. a liiniloa alusel vähemalt ühte kommertsbussiliini maakonnaliinil või riigisisesel või rahvusvahelisel kaugliinil
 • kui taotleja tulenevalt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorrast peatas punktis 3 nimetatud liinide teenindamise, siis maakonnaliinil või riigisisesel kaugliinil taastas ta liiniloa alusel ja tingimustel teenindamise hiljemalt 2020. aasta III kvartalis
 • taotleja ei ole raskustes ettevõtja
 • taotlejal puuduvad taotluse esitamise hetkel riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust
 • taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist

Toetatavad tegevused

Toetust saavad taotleda ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • ettevõtja perioodi 2020. a 1. aprill kuni 31. detsember käive või kommertsliiniveo käive langes võrreldes 2019. a sama perioodi käibe või kommertsliiniveo käibega vähemalt 30 protsenti
 • ettevõtja on tasunud 2019. a eest tööjõumakse kogusummas vähemalt 5000 eurot

Toetuse suurus:
1) esmalt arvutatakse taotleja arvestuslik tööjõumaksude summa kommertsliiniveo osas, milleks korrutatakse taotleja poolt 2019. a tasutud tööjõumaksude summa taotleja 2019. a kommertsliiniveo käibe osakaaluga taotleja käibest;
2) kõigi taotlejate vastavalt arvutatud tööjõumaksude summad kommertsliiniveo osas liidetakse ja saadud summa põhjal arvutatakse taotleja tööjõumaksude summa osakaal kogusummast;
3) saadud osakaalu alusel arvutatakse taotlejale eraldatava toetuse summa proportsionaalselt toetuse rahastamise eelarvest (millest on maha arvatud 2020. a III kvartalis või hiljem alustanud ettevõtjate toetused).

Toetust võib taotleda ka ettevõtja, kes alustas liiniloa alusel bussiga kommertsliinivedu maakonnaliinil või riigisisesel või rahvusvahelisel kaugliinil 2020. a III kvartalis või hiljem, kui ta on perioodi kommertsliini teenindamisega alustamisest kuni 31. detsembrini 2020. a eest tasunud tööjõumakse iga kalendrikuu kohta keskmiselt 400 eurot. Sellisel juhul toetus arvutatakse, korrutades perioodil liiniloa alusel bussiga kommertsliini teenindamise algusajast 2020. a III kvartalis või hiljem kuni 31. detsembrini 2020. a taotleja tasutud tööjõumaksude summa kommertsliiniveo käibe osakaaluga taotleja käibest.


Taotlemine

Toetuse taotlemine ei ole veel avatud.
Toetuse taotlemine avatakse eeldatavalt mais peale riigiabi loa saamist.

Toetuse taotlemine pärast meetme avamist on vooruline. See tähendab, et taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, kõik vooru avatud oleku ajal esitatud taotlused vaadatakse läbi.

Ära jäta taotlemist võimalusel viimasele päevale, et ei tekiks olukorda, kus süsteem ei luba liiga palju kasutajaid korraga sisse.


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  Taotlusvormi näidis lisame peatselt
  NB! Tegemist on taotlusvormi näidisega eelnevaks tutvumiseks. Taotlus tuleb esitada ja sisestada EASi e-teeninduses. E-posti teel laekunud taotlusi menetlusse ei võeta.

  Vajalikud lisad:

  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga, kui taotleja 2019.a majandusaasta ei ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal
  • Kui taotleja kuulub kontserni, siis kontsernipõhine kasumiaruanne ja bilanss
  • Kontserni liikmete skeem, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris
  • Kui taotleja majandustegevus piirdub ühistranspordiseaduse § 4 lõikes 4 kohase liiniloa alusel bussiga kommertsliiniveo teostamisega, siis vastav kinnitus
  • Kui taotleja tegeleb lisaks ühistranspordiseaduse § 4 lõikes 4 kohase liiniloa alusel bussiga kommertsliiniveo teostamisele ka muu majandustegevusega, enda kinnitatud liiniloa alusel bussiga kommertsliiniveo käibe andmed 2019. a ja 2020. a kohta kvartalite kaupa
  • Kui taotleja alustas tegevust 2020. a III kvartalis või hiljem, esitab ta taotluse juurde andmed ühistranspordiseaduse § 4 lõikes 4 kohase liiniloa alusel bussiga teostatava kommertsliiniveo käibe kohta perioodil kommertsliiniveo teostamise alustamisest 2020. a III kvartalis kuni 31. detsembrini 2020. a kalendrikuude kaupa
 • Taotluse menetlus

  Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva alates taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast (mitte taotluse esitamisest), kuna taotlusi esitatakse taotlusvooru raames.
  Kui taotlust on vaja täiendada või korrigeerida, teatame sellest ja anname puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg. Kuna kogu taotlusvooru otsused tehakse koos, on puuduste kõrvaldamise aeg piiratud.

 
X